]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
web commit by http://adam.shand.net/
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-12 00:10-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:186 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "đang sửa %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nguồn tin mới"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "bài"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "đang mãn hạn %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "đã xử lý được ở %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "đang tạo trang mới %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "fortune bị lỗi"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
127 #, fuzzy
128 msgid "failed to run graphviz"
129 msgstr "linkmap không chạy dot được"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
132 msgid "prog not a valid graphviz program"
133 msgstr ""
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
136 #, fuzzy, perl-format
137 msgid "%s not found"
138 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
141 #, perl-format
142 msgid "bad size \"%s\""
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
146 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
147 #, fuzzy, perl-format
148 msgid "failed to read %s: %s"
149 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
152 #, fuzzy, perl-format
153 msgid "failed to resize: %s"
154 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
157 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
158 msgstr ""
159 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
160 "« --atom »"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
163 #, perl-format
164 msgid "unknown sort type %s"
165 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:149
168 msgid "Add a new post titled:"
169 msgstr ""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:163
172 #, perl-format
173 msgid "nonexistant template %s"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:194 ../IkiWiki/Render.pm:99
177 msgid "Discussion"
178 msgstr "Thảo luận"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
181 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
182 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
185 #, fuzzy
186 msgid "failed to run dot"
187 msgstr "linkmap không chạy dot được"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
190 #, perl-format
191 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
192 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
195 #, perl-format
196 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
197 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
200 #, fuzzy
201 msgid "stylesheet not found"
202 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
205 msgid "Mirrors"
206 msgstr "Nhân bản"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
209 msgid "Mirror"
210 msgstr "Nhân bản"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
213 msgid "more"
214 msgstr ""
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
217 msgid "What's this?"
218 msgstr "Cái này là gì?"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
221 msgid "Get an OpenID"
222 msgstr "Lấy OpenID"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
225 msgid "All pages are linked to by other pages."
226 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
229 msgid "(use FirstnameLastName)"
230 msgstr "(dùng TênHọ)"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
233 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
234 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
237 msgid "Error creating account."
238 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
241 msgid "Failed to send mail"
242 msgstr "Lỗi gửi thư"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
245 msgid "Your password has been emailed to you."
246 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
249 msgid "vote"
250 msgstr "bỏ phiếu"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
253 msgid "Total votes:"
254 msgstr "Tổng số phiếu :"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
257 msgid "polygen not installed"
258 msgstr "chưa cài đặt polygen"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
261 msgid "polygen failed"
262 msgstr "lỗi polygen"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
265 msgid "missing formula"
266 msgstr ""
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
269 msgid "unknown formula"
270 msgstr ""
271
272 #. translators: These descriptions of times of day are used
273 #. translators: in messages like "last edited <description>".
274 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
275 #. translators: %A- is the name of the previous day.
276 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
277 msgid "late %A- night"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
281 msgid "in the wee hours of %A- night"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
285 msgid "terribly early %A morning"
286 msgstr ""
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
289 msgid "early %A morning"
290 msgstr ""
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
293 msgid "in mid-morning %A"
294 msgstr ""
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
297 msgid "late %A morning"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
301 msgid "at lunch time on %A"
302 msgstr ""
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
305 msgid "%A afternoon"
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
309 msgid "late %A afternoon"
310 msgstr ""
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
313 msgid "%A evening"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
317 msgid "late %A evening"
318 msgstr ""
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
321 msgid "%A night"
322 msgstr ""
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
325 msgid "at teatime on %A"
326 msgstr ""
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
329 msgid "at midnight"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
333 msgid "at noon on %A"
334 msgstr ""
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
337 #, perl-format
338 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
339 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
342 msgid "cleaning hyperestraier search index"
343 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
346 msgid "updating hyperestraier search index"
347 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
350 #, fuzzy
351 msgid "missing name or url parameter"
352 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
353
354 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
355 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
356 #. translators: is an URL.
357 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
358 #, fuzzy, perl-format
359 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
360 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
363 #, fuzzy
364 msgid "failed to parse any smileys"
365 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
368 #, fuzzy
369 msgid "parse error"
370 msgstr "linkmap không chạy dot được"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
373 msgid "bad featurepoint diameter"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
377 msgid "bad featurepoint location"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
381 msgid "missing values"
382 msgstr ""
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
385 #, fuzzy
386 msgid "bad height value"
387 msgstr "linkmap không chạy dot được"
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
390 #, fuzzy
391 msgid "missing width parameter"
392 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
395 #, fuzzy
396 msgid "bad width value"
397 msgstr "linkmap không chạy dot được"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
400 #, fuzzy
401 msgid "failed to run php"
402 msgstr "linkmap không chạy dot được"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
405 msgid "cannot find file"
406 msgstr ""
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
409 msgid "unknown data format"
410 msgstr ""
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
413 msgid "empty data"
414 msgstr ""
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
417 msgid "Direct data download"
418 msgstr ""
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
421 #, fuzzy, perl-format
422 msgid "parse fail at line %d: %s"
423 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
426 #, fuzzy
427 msgid "missing id parameter"
428 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
431 #, perl-format
432 msgid "template %s not found"
433 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
436 #, fuzzy
437 msgid "failed to process:"
438 msgstr "mẫu không xử lý được:"
439
440 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
441 msgid "getctime not implemented"
442 msgstr "chưa thực hiện getctime"
443
444 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
445 msgid ""
446 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
447 "notifications"
448 msgstr ""
449 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
450
451 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
452 #, perl-format
453 msgid "skipping bad filename %s"
454 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
457 #, perl-format
458 msgid "removing old page %s"
459 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
462 #, perl-format
463 msgid "scanning %s"
464 msgstr "đang quét %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
467 #, perl-format
468 msgid "rendering %s"
469 msgstr "đang vẽ %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
472 #, perl-format
473 msgid "rendering %s, which links to %s"
474 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
477 #, perl-format
478 msgid "rendering %s, which depends on %s"
479 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
480
481 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
482 #, perl-format
483 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
484 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
485
486 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
487 #, perl-format
488 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
489 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
490
491 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
492 #, perl-format
493 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
494 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
495
496 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
497 #. translators: is a (probably not translated) error message.
498 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
499 #, perl-format
500 msgid "cannot read %s: %s"
501 msgstr "không thể đọc %s: %s"
502
503 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
504 msgid "generating wrappers.."
505 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
506
507 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
508 msgid "rebuilding wiki.."
509 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
510
511 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
512 msgid "refreshing wiki.."
513 msgstr "đang làm tươi wiki.."
514
515 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
516 msgid "done"
517 msgstr "xong"
518
519 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
520 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
521 #. translators: And the name of the user making the change.
522 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
523 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
524 #, perl-format
525 msgid "update of %s's %s by %s"
526 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
527
528 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
529 #, perl-format
530 msgid "%s doesn't seem to be executable"
531 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
532
533 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
534 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
535 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
536
537 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
538 msgid "wrapper filename not specified"
539 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
540
541 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
542 #. translators: a (probably not translated) error message.
543 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
544 #, perl-format
545 msgid "failed to write %s: %s"
546 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
547
548 #. translators: The parameter is a C filename.
549 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
550 #, perl-format
551 msgid "failed to compile %s"
552 msgstr "lỗi biên dịch %s"
553
554 #. translators: The parameter is a filename.
555 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
556 #, perl-format
557 msgid "successfully generated %s"
558 msgstr "%s đã được tạo ra"
559
560 #: ../ikiwiki.in:13
561 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
562 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
563
564 #: ../IkiWiki.pm:104
565 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
566 msgstr ""
567 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
568
569 #: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
570 msgid "Error"
571 msgstr "Lỗi"
572
573 #. translators: The first parameter is a
574 #. translators: preprocessor directive name,
575 #. translators: the second a page name, the
576 #. translators: third a number.
577 #: ../IkiWiki.pm:622
578 #, perl-format
579 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
580 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
581
582 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
583 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
584
585 #, fuzzy
586 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
587 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"