]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
avoid $_ in a few other for loops
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-09-29 17:12-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1153
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
92 #, perl-format
93 msgid "processed ok at %s"
94 msgstr "đã xử lý được ở %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:199
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:188
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:230
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:323 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
195 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
196 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
197 #, perl-format
198 msgid "%s parameter is required"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
202 msgid "no text was copied in this page"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
206 #, perl-format
207 msgid "no text was copied in this page with id %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
211 #, fuzzy, perl-format
212 msgid "removing old preview %s"
213 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
216 #, perl-format
217 msgid "%s is not an editable page"
218 msgstr ""
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
221 #, perl-format
222 msgid "creating %s"
223 msgstr "đang tạo %s"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
226 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
227 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
228 #, perl-format
229 msgid "editing %s"
230 msgstr "đang sửa %s"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
233 #, fuzzy
234 msgid "template not specified"
235 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
238 #, fuzzy
239 msgid "match not specified"
240 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
243 #, perl-format
244 msgid "edittemplate %s registered for %s"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
248 #, fuzzy
249 msgid "failed to process"
250 msgstr "mẫu không xử lý được:"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
253 msgid "fortune failed"
254 msgstr "fortune bị lỗi"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
257 #, fuzzy
258 msgid "failed to find url in html"
259 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
262 #, fuzzy
263 msgid "failed to run graphviz"
264 msgstr "linkmap không chạy dot được"
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
267 msgid "prog not a valid graphviz program"
268 msgstr ""
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
271 #, fuzzy
272 msgid "Image::Magick is not installed"
273 msgstr "chưa cài đặt polygen"
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
276 #, perl-format
277 msgid "bad size \"%s\""
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
281 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
282 #, fuzzy, perl-format
283 msgid "failed to read %s: %s"
284 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
287 #, fuzzy, perl-format
288 msgid "failed to resize: %s"
289 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
292 #, fuzzy, perl-format
293 msgid "failed to determine size of image %s"
294 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
297 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
298 msgstr ""
299 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
300 "atom »"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
303 #, fuzzy
304 msgid "page editing not allowed"
305 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
308 #, fuzzy
309 msgid "missing pages parameter"
310 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
313 #, perl-format
314 msgid "unknown sort type %s"
315 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:282
318 msgid "Add a new post titled:"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:298
322 #, perl-format
323 msgid "nonexistant template %s"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:331 ../IkiWiki/Render.pm:83
327 msgid "Discussion"
328 msgstr "Thảo luận"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:568
331 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
332 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
335 #, fuzzy
336 msgid "failed to run dot"
337 msgstr "linkmap không chạy dot được"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
340 #, fuzzy, perl-format
341 msgid "%s is locked and cannot be edited"
342 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
345 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
349 #, perl-format
350 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
351 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
354 #, fuzzy
355 msgid "stylesheet not found"
356 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
359 #, fuzzy
360 msgid "redir page not found"
361 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
364 #, fuzzy
365 msgid "redir cycle is not allowed"
366 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
369 msgid "Mirrors"
370 msgstr "Nhân bản"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
373 msgid "Mirror"
374 msgstr "Nhân bản"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
377 msgid "more"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
381 msgid "getctime not implemented"
382 msgstr "chưa thực hiện getctime"
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
385 msgid "Log in with"
386 msgstr ""
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
389 msgid "Get an OpenID"
390 msgstr "Lấy OpenID"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
393 msgid "All pages are linked to by other pages."
394 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
397 msgid "bad or missing template"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
401 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
402 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
405 msgid "Error creating account."
406 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
409 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
410 msgstr ""
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
413 msgid "Failed to send mail"
414 msgstr "Lỗi gửi thư"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
417 msgid "You have been mailed password reset instructions."
418 msgstr ""
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
421 msgid "incorrect password reset url"
422 msgstr ""
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
425 msgid "password reset denied"
426 msgstr ""
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
429 msgid "Ping received."
430 msgstr ""
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
433 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
434 msgstr ""
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
437 #, fuzzy, perl-format
438 msgid "Will ping %s"
439 msgstr "đang sửa %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
442 #, perl-format
443 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
444 msgstr ""
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
447 #, fuzzy
448 msgid "LWP not found, not pinging"
449 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
452 msgid "vote"
453 msgstr "bỏ phiếu"
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
456 msgid "Total votes:"
457 msgstr "Tổng số phiếu :"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
460 msgid "polygen not installed"
461 msgstr "chưa cài đặt polygen"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
464 #, fuzzy
465 msgid "command failed"
466 msgstr "fortune bị lỗi"
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
469 msgid "missing formula"
470 msgstr ""
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
473 msgid "unknown formula"
474 msgstr ""
475
476 #. translators: These descriptions of times of day are used
477 #. translators: in messages like "last edited <description>".
478 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
479 #. translators: %A- is the name of the previous day.
480 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
481 msgid "late %A- night"
482 msgstr ""
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
485 msgid "in the wee hours of %A- night"
486 msgstr ""
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
489 msgid "terribly early %A morning"
490 msgstr ""
491
492 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
493 msgid "early %A morning"
494 msgstr ""
495
496 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
497 msgid "mid-morning %A"
498 msgstr ""
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
501 msgid "late %A morning"
502 msgstr ""
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
505 msgid "at lunch time on %A"
506 msgstr ""
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
509 msgid "%A afternoon"
510 msgstr ""
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
513 msgid "late %A afternoon"
514 msgstr ""
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
517 msgid "%A evening"
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
521 msgid "late %A evening"
522 msgstr ""
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
525 msgid "%A night"
526 msgstr ""
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
529 msgid "at teatime on %A"
530 msgstr ""
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
533 msgid "at midnight"
534 msgstr ""
535
536 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
537 msgid "at noon on %A"
538 msgstr ""
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
541 #, perl-format
542 msgid "illegal percent value %s"
543 msgstr ""
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
546 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
547 msgstr ""
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
550 #, fuzzy
551 msgid "missing page"
552 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
553
554 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
555 #, perl-format
556 msgid "The page %s does not exist."
557 msgstr ""
558
559 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
560 msgid "(Diff truncated)"
561 msgstr ""
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
564 #, perl-format
565 msgid "%s does not exist"
566 msgstr ""
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
569 #, fuzzy, perl-format
570 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
571 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
574 #, perl-format
575 msgid "%s is not a file"
576 msgstr ""
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:112
579 #, perl-format
580 msgid "confirm removal of %s"
581 msgstr ""
582
583 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:148
584 msgid "Please select the attachments to remove."
585 msgstr ""
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:188
588 msgid "removed"
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
592 #, perl-format
593 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
597 #, fuzzy
598 msgid "no change to the file name was specified"
599 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
602 #, perl-format
603 msgid "illegal name"
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
607 #, perl-format
608 msgid "%s already exists"
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
612 #, perl-format
613 msgid "%s already exists on disk"
614 msgstr ""
615
616 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
617 #, fuzzy, perl-format
618 msgid "rename %s"
619 msgstr "đang vẽ %s"
620
621 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
622 msgid "Also rename SubPages and attachments"
623 msgstr ""
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:223
626 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:226
630 msgid "Please select the attachment to rename."
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:332
634 #, perl-format
635 msgid "rename %s to %s"
636 msgstr ""
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:484
639 #, fuzzy, perl-format
640 msgid "update for rename of %s to %s"
641 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
644 #, perl-format
645 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
646 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
647
648 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
649 #, perl-format
650 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
651 msgstr ""
652
653 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
654 msgid "search"
655 msgstr ""
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
658 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
659 msgstr ""
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
662 #, fuzzy
663 msgid "missing name or url parameter"
664 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
665
666 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
667 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
668 #. translators: is an URL.
669 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
670 #, fuzzy, perl-format
671 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
672 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
675 #, fuzzy
676 msgid "failed to parse any smileys"
677 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
680 #, fuzzy
681 msgid "parse error"
682 msgstr "linkmap không chạy dot được"
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
685 msgid "bad featurepoint diameter"
686 msgstr ""
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
689 msgid "bad featurepoint location"
690 msgstr ""
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
693 msgid "missing values"
694 msgstr ""
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
697 #, fuzzy
698 msgid "bad height value"
699 msgstr "linkmap không chạy dot được"
700
701 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
702 #, fuzzy
703 msgid "missing width parameter"
704 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
707 #, fuzzy
708 msgid "bad width value"
709 msgstr "linkmap không chạy dot được"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
712 #, fuzzy
713 msgid "failed to run php"
714 msgstr "linkmap không chạy dot được"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
717 msgid "cannot find file"
718 msgstr ""
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
721 msgid "unknown data format"
722 msgstr ""
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
725 msgid "empty data"
726 msgstr ""
727
728 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
729 msgid "Direct data download"
730 msgstr ""
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
733 #, fuzzy, perl-format
734 msgid "parse fail at line %d: %s"
735 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
738 #, fuzzy
739 msgid "missing id parameter"
740 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
743 #, perl-format
744 msgid "template %s not found"
745 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
748 #, fuzzy
749 msgid "failed to process:"
750 msgstr "mẫu không xử lý được:"
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
753 msgid "missing tex code"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
757 msgid "code includes disallowed latex commands"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
761 #, fuzzy
762 msgid "failed to generate image from code"
763 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
766 msgid "plugin"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
770 #, perl-format
771 msgid "enable %s?"
772 msgstr ""
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
775 msgid "you are not logged in as an admin"
776 msgstr ""
777
778 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
779 msgid "setup file for this wiki is not known"
780 msgstr ""
781
782 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
783 msgid "main"
784 msgstr ""
785
786 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
787 msgid "plugins"
788 msgstr ""
789
790 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
791 msgid ""
792 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
793 msgstr ""
794
795 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
796 msgid ""
797 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
798 "to rebuild the wiki."
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
802 #, perl-format
803 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
804 msgstr ""
805
806 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
807 #, perl-format
808 msgid ""
809 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
810 "allow this"
811 msgstr ""
812
813 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
814 #, perl-format
815 msgid "skipping bad filename %s"
816 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
817
818 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
819 #, perl-format
820 msgid "%s has multiple possible source pages"
821 msgstr ""
822
823 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
824 #, perl-format
825 msgid "removing old page %s"
826 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
827
828 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
829 #, perl-format
830 msgid "scanning %s"
831 msgstr "đang quét %s"
832
833 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
834 #, perl-format
835 msgid "rendering %s"
836 msgstr "đang vẽ %s"
837
838 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
839 #, perl-format
840 msgid "rendering %s, which links to %s"
841 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
842
843 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
844 #, perl-format
845 msgid "rendering %s, which depends on %s"
846 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
847
848 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
849 #, perl-format
850 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
851 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
852
853 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
854 #, perl-format
855 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
856 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
857
858 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
859 #, perl-format
860 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
861 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
862
863 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
864 #. translators: is a (probably not translated) error message.
865 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
866 #, perl-format
867 msgid "cannot read %s: %s"
868 msgstr "không thể đọc %s: %s"
869
870 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
871 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
872 msgstr ""
873
874 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
875 #, perl-format
876 msgid "unsupported revision control system %s"
877 msgstr ""
878
879 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
880 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
881 msgstr ""
882
883 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
884 #, perl-format
885 msgid "%s doesn't seem to be executable"
886 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
887
888 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
889 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
890 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
891
892 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
893 msgid "wrapper filename not specified"
894 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
895
896 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
897 #. translators: a (probably not translated) error message.
898 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
899 #, perl-format
900 msgid "failed to write %s: %s"
901 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
902
903 #. translators: The parameter is a C filename.
904 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
905 #, perl-format
906 msgid "failed to compile %s"
907 msgstr "lỗi biên dịch %s"
908
909 #. translators: The parameter is a filename.
910 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
911 #, perl-format
912 msgid "successfully generated %s"
913 msgstr "%s đã được tạo ra"
914
915 #: ../ikiwiki.in:13
916 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
917 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
918
919 #: ../ikiwiki.in:14
920 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
921 msgstr ""
922
923 #: ../ikiwiki.in:90
924 msgid "usage: --set var=value"
925 msgstr ""
926
927 #: ../ikiwiki.in:137
928 msgid "generating wrappers.."
929 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
930
931 #: ../ikiwiki.in:188
932 msgid "rebuilding wiki.."
933 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
934
935 #: ../ikiwiki.in:191
936 msgid "refreshing wiki.."
937 msgstr "đang làm tươi wiki.."
938
939 #: ../IkiWiki.pm:458
940 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
941 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
942
943 #: ../IkiWiki.pm:504
944 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
945 msgstr ""
946
947 #: ../IkiWiki.pm:533
948 #, perl-format
949 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
950 msgstr ""
951
952 #: ../IkiWiki.pm:1136
953 #, fuzzy, perl-format
954 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
955 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
956
957 #: ../IkiWiki.pm:1645
958 msgid "yes"
959 msgstr ""
960
961 #: ../auto.setup:16
962 msgid "What will the wiki be named?"
963 msgstr ""
964
965 #: ../auto.setup:16
966 msgid "wiki"
967 msgstr ""
968
969 #: ../auto.setup:18
970 msgid "What revision control system to use?"
971 msgstr ""
972
973 #: ../auto.setup:20
974 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
975 msgstr ""
976
977 #: ../auto.setup:23
978 msgid "What is the domain name of the web server?"
979 msgstr ""
980
981 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
982 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
983
984 #~ msgid "polygen failed"
985 #~ msgstr "lỗi polygen"
986
987 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
988 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
989
990 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
991 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
992
993 #, fuzzy
994 #~ msgid ""
995 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
996 #~ "notifications"
997 #~ msgstr ""
998 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
999
1000 #, fuzzy
1001 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1002 #~ msgstr ""
1003 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1004
1005 #~ msgid ""
1006 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1007 #~ "notifications"
1008 #~ msgstr ""
1009 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1010
1011 #, fuzzy
1012 #~ msgid "%s not found"
1013 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1014
1015 #~ msgid "What's this?"
1016 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1017
1018 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1019 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1020
1021 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1022 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1023
1024 #, fuzzy
1025 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1026 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"