Show title and breadcrumbs together
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-01-10 22:53-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:148
20 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
21 msgstr ""
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:166 ../IkiWiki/CGI.pm:283
24 msgid "Your login session has expired."
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:187
28 msgid "Login"
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:188
32 #, fuzzy
33 msgid "Preferences"
34 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:189
37 msgid "Admin"
38 msgstr ""
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:229
41 msgid "Preferences saved."
42 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:244
45 msgid "You are banned."
46 msgstr "Bạn bị cấm ra."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:374 ../IkiWiki/CGI.pm:375 ../IkiWiki.pm:1204
49 msgid "Error"
50 msgstr "Lỗi"
51
52 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
53 msgid "Aggregation triggered via web."
54 msgstr ""
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
57 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
61 #, fuzzy, perl-format
62 msgid "missing %s parameter"
63 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
66 msgid "new feed"
67 msgstr "nguồn tin mới"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
70 msgid "posts"
71 msgstr "bài"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
74 msgid "new"
75 msgstr "mới"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:435
78 #, perl-format
79 msgid "expiring %s (%s days old)"
80 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:442
83 #, perl-format
84 msgid "expiring %s"
85 msgstr "đang mãn hạn %s"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:469
88 #, perl-format
89 msgid "last checked %s"
90 msgstr ""
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:473
93 #, perl-format
94 msgid "checking feed %s ..."
95 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:478
98 #, perl-format
99 msgid "could not find feed at %s"
100 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:497
103 #, fuzzy
104 msgid "feed not found"
105 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:508
108 #, perl-format
109 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
110 msgstr ""
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:516
113 #, perl-format
114 msgid "(feed entities escaped)"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:524
118 msgid "feed crashed XML::Feed!"
119 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:605
122 #, perl-format
123 msgid "creating new page %s"
124 msgstr "đang tạo trang mới %s"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
127 msgid "deleting bucket.."
128 msgstr ""
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:208
131 msgid "done"
132 msgstr "xong"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
135 #, perl-format
136 msgid "Must specify %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
140 msgid "Failed to create bucket in S3: "
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
144 #, fuzzy
145 msgid "Failed to save file to S3: "
146 msgstr "Lỗi gửi thư"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
149 #, fuzzy
150 msgid "Failed to delete file from S3: "
151 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
154 #, perl-format
155 msgid "there is already a page named %s"
156 msgstr ""
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
159 msgid "prohibited by allowed_attachments"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
163 msgid "bad attachment filename"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
167 msgid "attachment upload"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
171 msgid "automatic index generation"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:260
175 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:354 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
176 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
177 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
178 msgid "discussion"
179 msgstr "thảo luận"
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
182 #, perl-format
183 msgid "%s from %s"
184 msgstr ""
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
187 msgid "There are no broken links!"
188 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:120 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:23
191 #, perl-format
192 msgid "unsupported page format %s"
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:125
196 msgid "comment must have content"
197 msgstr ""
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:181
200 msgid "Anonymous"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:252 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:110
204 #, fuzzy
205 msgid "missing page"
206 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:254 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:112
209 #, perl-format
210 msgid "The page %s does not exist."
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:343 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:124
214 msgid "bad page name"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:350
218 #, fuzzy, perl-format
219 msgid "commenting on %s"
220 msgstr "đang tạo %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:368
223 #, perl-format
224 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:375
228 #, perl-format
229 msgid "comments on page '%s' are closed"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:483
233 msgid "Added a comment"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:487
237 #, perl-format
238 msgid "Added a comment: %s"
239 msgstr ""
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:601
242 msgid "Comments"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
246 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
247 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
248 #, perl-format
249 msgid "%s parameter is required"
250 msgstr ""
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
253 msgid "no text was copied in this page"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
257 #, perl-format
258 msgid "no text was copied in this page with id %s"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
262 #, fuzzy, perl-format
263 msgid "removing old preview %s"
264 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:140
267 #, perl-format
268 msgid "%s is not an editable page"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:316
272 #, perl-format
273 msgid "creating %s"
274 msgstr "đang tạo %s"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:353
277 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:398
278 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:443
279 #, perl-format
280 msgid "editing %s"
281 msgstr "đang sửa %s"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
284 #, fuzzy
285 msgid "template not specified"
286 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
289 #, fuzzy
290 msgid "match not specified"
291 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
294 #, perl-format
295 msgid "edittemplate %s registered for %s"
296 msgstr ""
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
299 #, fuzzy
300 msgid "failed to process"
301 msgstr "mẫu không xử lý được:"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
304 msgid "must specify format and text"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
308 msgid "fortune failed"
309 msgstr "fortune bị lỗi"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:618 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:636
312 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
313 #, perl-format
314 msgid "you are not allowed to change %s"
315 msgstr ""
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658
318 #, perl-format
319 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
320 msgstr ""
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:662
323 msgid "you are not allowed to change file modes"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
327 #, fuzzy, perl-format
328 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
329 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
332 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
333 msgstr ""
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
336 #, fuzzy
337 msgid "failed to run graphviz"
338 msgstr "linkmap không chạy dot được"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
341 msgid "prog not a valid graphviz program"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
345 #, fuzzy
346 msgid "Image::Magick is not installed"
347 msgstr "chưa cài đặt polygen"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
350 #, perl-format
351 msgid "bad size \"%s\""
352 msgstr ""
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
355 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
356 #, fuzzy, perl-format
357 msgid "failed to read %s: %s"
358 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
361 #, fuzzy, perl-format
362 msgid "failed to resize: %s"
363 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
366 #, fuzzy, perl-format
367 msgid "failed to determine size of image %s"
368 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
371 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
372 msgstr ""
373 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
374 "atom »"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
377 #, fuzzy
378 msgid "page editing not allowed"
379 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
382 #, fuzzy
383 msgid "missing pages parameter"
384 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
387 #, perl-format
388 msgid "unknown sort type %s"
389 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:307
392 msgid "Add a new post titled:"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327
396 #, perl-format
397 msgid "nonexistant template %s"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:362 ../IkiWiki/Render.pm:83
401 msgid "Discussion"
402 msgstr "Thảo luận"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:587
405 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
406 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
409 #, fuzzy
410 msgid "failed to run dot"
411 msgstr "linkmap không chạy dot được"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
414 #, fuzzy, perl-format
415 msgid "%s is locked and cannot be edited"
416 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
419 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
420 msgstr ""
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
423 #, perl-format
424 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
425 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:151
428 #, fuzzy
429 msgid "stylesheet not found"
430 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:185
433 #, fuzzy
434 msgid "redir page not found"
435 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:198
438 #, fuzzy
439 msgid "redir cycle is not allowed"
440 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
443 msgid "Mirrors"
444 msgstr "Nhân bản"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
447 msgid "Mirror"
448 msgstr "Nhân bản"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
451 msgid "more"
452 msgstr ""
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
455 msgid "getctime not implemented"
456 msgstr "chưa thực hiện getctime"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
459 msgid "Log in with"
460 msgstr ""
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
463 msgid "Get an OpenID"
464 msgstr "Lấy OpenID"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
467 msgid "All pages are linked to by other pages."
468 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
471 msgid "bad or missing template"
472 msgstr ""
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
475 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
476 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
479 msgid "Error creating account."
480 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
483 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
484 msgstr ""
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
487 msgid "Failed to send mail"
488 msgstr "Lỗi gửi thư"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
491 msgid "You have been mailed password reset instructions."
492 msgstr ""
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
495 msgid "incorrect password reset url"
496 msgstr ""
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
499 msgid "password reset denied"
500 msgstr ""
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
503 msgid "Ping received."
504 msgstr ""
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
507 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
508 msgstr ""
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
511 #, fuzzy, perl-format
512 msgid "Will ping %s"
513 msgstr "đang sửa %s"
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
516 #, perl-format
517 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
521 #, fuzzy
522 msgid "LWP not found, not pinging"
523 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
524
525 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
526 msgid "vote"
527 msgstr "bỏ phiếu"
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
530 msgid "Total votes:"
531 msgstr "Tổng số phiếu :"
532
533 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
534 msgid "polygen not installed"
535 msgstr "chưa cài đặt polygen"
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
538 #, fuzzy
539 msgid "command failed"
540 msgstr "fortune bị lỗi"
541
542 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
543 msgid "missing formula"
544 msgstr ""
545
546 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
547 msgid "unknown formula"
548 msgstr ""
549
550 #. translators: These descriptions of times of day are used
551 #. translators: in messages like "last edited <description>".
552 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
553 #. translators: %A- is the name of the previous day.
554 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
555 msgid "late %A- night"
556 msgstr ""
557
558 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
559 msgid "in the wee hours of %A- night"
560 msgstr ""
561
562 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
563 msgid "terribly early %A morning"
564 msgstr ""
565
566 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
567 msgid "early %A morning"
568 msgstr ""
569
570 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
571 msgid "mid-morning %A"
572 msgstr ""
573
574 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
575 msgid "late %A morning"
576 msgstr ""
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
579 msgid "at lunch time on %A"
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
583 msgid "%A afternoon"
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
587 msgid "late %A afternoon"
588 msgstr ""
589
590 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
591 msgid "%A evening"
592 msgstr ""
593
594 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
595 msgid "late %A evening"
596 msgstr ""
597
598 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
599 msgid "%A night"
600 msgstr ""
601
602 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
603 msgid "at teatime on %A"
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
607 msgid "at midnight"
608 msgstr ""
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
611 msgid "at noon on %A"
612 msgstr ""
613
614 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
615 #, perl-format
616 msgid "illegal percent value %s"
617 msgstr ""
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
620 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
621 msgstr ""
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
624 msgid "(Diff truncated)"
625 msgstr ""
626
627 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
628 #, perl-format
629 msgid "%s does not exist"
630 msgstr ""
631
632 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
633 #, fuzzy, perl-format
634 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
635 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
636
637 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
638 #, perl-format
639 msgid "%s is not a file"
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
643 #, perl-format
644 msgid "confirm removal of %s"
645 msgstr ""
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
648 msgid "Please select the attachments to remove."
649 msgstr ""
650
651 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
652 msgid "removed"
653 msgstr ""
654
655 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
656 #, perl-format
657 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
658 msgstr ""
659
660 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
661 #, fuzzy
662 msgid "no change to the file name was specified"
663 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
664
665 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
666 #, perl-format
667 msgid "illegal name"
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
671 #, perl-format
672 msgid "%s already exists"
673 msgstr ""
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
676 #, perl-format
677 msgid "%s already exists on disk"
678 msgstr ""
679
680 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
681 #, fuzzy, perl-format
682 msgid "rename %s"
683 msgstr "đang vẽ %s"
684
685 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
686 msgid "Also rename SubPages and attachments"
687 msgstr ""
688
689 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
690 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
691 msgstr ""
692
693 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
694 msgid "Please select the attachment to rename."
695 msgstr ""
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
698 #, perl-format
699 msgid "rename %s to %s"
700 msgstr ""
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:493
703 #, fuzzy, perl-format
704 msgid "update for rename of %s to %s"
705 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
708 #, perl-format
709 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
710 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
711
712 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
713 #, perl-format
714 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
715 msgstr ""
716
717 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
718 msgid "search"
719 msgstr ""
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:28
722 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
723 msgstr ""
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:38
726 #, fuzzy
727 msgid "missing name or url parameter"
728 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
729
730 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
731 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
732 #. translators: is an URL.
733 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:48
734 #, fuzzy, perl-format
735 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
736 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
739 #, fuzzy
740 msgid "failed to parse any smileys"
741 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
744 #, fuzzy
745 msgid "parse error"
746 msgstr "linkmap không chạy dot được"
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
749 msgid "bad featurepoint diameter"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
753 msgid "bad featurepoint location"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
757 msgid "missing values"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
761 #, fuzzy
762 msgid "bad height value"
763 msgstr "linkmap không chạy dot được"
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
766 #, fuzzy
767 msgid "missing width parameter"
768 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
771 #, fuzzy
772 msgid "bad width value"
773 msgstr "linkmap không chạy dot được"
774
775 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
776 #, fuzzy
777 msgid "failed to run php"
778 msgstr "linkmap không chạy dot được"
779
780 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
781 msgid "cannot find file"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:87
785 msgid "unknown data format"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:95
789 msgid "empty data"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:114
793 msgid "Direct data download"
794 msgstr ""
795
796 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:148
797 #, fuzzy, perl-format
798 msgid "parse fail at line %d: %s"
799 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
802 #, fuzzy
803 msgid "missing id parameter"
804 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
805
806 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
807 #, perl-format
808 msgid "template %s not found"
809 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
810
811 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
812 #, fuzzy
813 msgid "failed to process:"
814 msgstr "mẫu không xử lý được:"
815
816 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
817 msgid "missing tex code"
818 msgstr ""
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
821 msgid "code includes disallowed latex commands"
822 msgstr ""
823
824 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
825 #, fuzzy
826 msgid "failed to generate image from code"
827 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
830 msgid "plugin"
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
834 #, perl-format
835 msgid "enable %s?"
836 msgstr ""
837
838 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
839 msgid "you are not logged in as an admin"
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
843 msgid "setup file for this wiki is not known"
844 msgstr ""
845
846 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
847 msgid "main"
848 msgstr ""
849
850 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
851 msgid "plugins"
852 msgstr ""
853
854 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
855 msgid ""
856 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
857 msgstr ""
858
859 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
860 msgid ""
861 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
862 "to rebuild the wiki."
863 msgstr ""
864
865 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
866 #, perl-format
867 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
868 msgstr ""
869
870 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
871 #, perl-format
872 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
873 msgstr ""
874
875 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
876 #, fuzzy, perl-format
877 msgid "bad file name %s"
878 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
879
880 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
881 #, perl-format
882 msgid ""
883 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
884 "allow this"
885 msgstr ""
886
887 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
888 #, perl-format
889 msgid "skipping bad filename %s"
890 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
891
892 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
893 #, perl-format
894 msgid "%s has multiple possible source pages"
895 msgstr ""
896
897 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
898 #, perl-format
899 msgid "removing old page %s"
900 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
901
902 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
903 #, perl-format
904 msgid "scanning %s"
905 msgstr "đang quét %s"
906
907 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
908 #, perl-format
909 msgid "rendering %s"
910 msgstr "đang vẽ %s"
911
912 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
913 #, perl-format
914 msgid "rendering %s, which links to %s"
915 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
916
917 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
918 #, perl-format
919 msgid "rendering %s, which depends on %s"
920 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
921
922 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
923 #, perl-format
924 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
925 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
926
927 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
928 #, perl-format
929 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
930 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
931
932 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
933 #, perl-format
934 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
935 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
936
937 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
938 #. translators: is a (probably not translated) error message.
939 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
940 #, perl-format
941 msgid "cannot read %s: %s"
942 msgstr "không thể đọc %s: %s"
943
944 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
945 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
946 msgstr ""
947
948 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
949 #, perl-format
950 msgid "unsupported revision control system %s"
951 msgstr ""
952
953 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
954 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
955 msgstr ""
956
957 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
958 #, perl-format
959 msgid "%s doesn't seem to be executable"
960 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
961
962 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
963 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
964 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
965
966 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
967 msgid "wrapper filename not specified"
968 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
969
970 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
971 #. translators: a (probably not translated) error message.
972 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:97
973 #, perl-format
974 msgid "failed to write %s: %s"
975 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
976
977 #. translators: The parameter is a C filename.
978 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:154
979 #, perl-format
980 msgid "failed to compile %s"
981 msgstr "lỗi biên dịch %s"
982
983 #. translators: The parameter is a filename.
984 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:173
985 #, perl-format
986 msgid "successfully generated %s"
987 msgstr "%s đã được tạo ra"
988
989 #: ../ikiwiki.in:13
990 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
991 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
992
993 #: ../ikiwiki.in:14
994 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
995 msgstr ""
996
997 #: ../ikiwiki.in:91
998 msgid "usage: --set var=value"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../ikiwiki.in:139
1002 msgid "generating wrappers.."
1003 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1004
1005 #: ../ikiwiki.in:197
1006 msgid "rebuilding wiki.."
1007 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1008
1009 #: ../ikiwiki.in:200
1010 msgid "refreshing wiki.."
1011 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1012
1013 #: ../IkiWiki.pm:480
1014 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1015 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1016
1017 #: ../IkiWiki.pm:526
1018 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: ../IkiWiki.pm:555
1022 #, perl-format
1023 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: ../IkiWiki.pm:1187
1027 #, fuzzy, perl-format
1028 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1029 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1030
1031 #: ../IkiWiki.pm:1661
1032 msgid "yes"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: ../auto.setup:16
1036 msgid "What will the wiki be named?"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: ../auto.setup:16
1040 msgid "wiki"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: ../auto.setup:18
1044 msgid "What revision control system to use?"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: ../auto.setup:20
1048 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../auto.setup:23
1052 msgid "What is the domain name of the web server?"
1053 msgstr ""
1054
1055 #~ msgid "You need to log in first."
1056 #~ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
1057
1058 #, fuzzy
1059 #~ msgid "failed to find url in html"
1060 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1061
1062 #~ msgid "processed ok at %s"
1063 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1064
1065 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1066 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1067
1068 #~ msgid "polygen failed"
1069 #~ msgstr "lỗi polygen"
1070
1071 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1072 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1073
1074 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1075 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1076
1077 #, fuzzy
1078 #~ msgid ""
1079 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1080 #~ "notifications"
1081 #~ msgstr ""
1082 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1083
1084 #, fuzzy
1085 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1086 #~ msgstr ""
1087 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1088
1089 #~ msgid ""
1090 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1091 #~ "notifications"
1092 #~ msgstr ""
1093 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1094
1095 #, fuzzy
1096 #~ msgid "%s not found"
1097 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1098
1099 #~ msgid "What's this?"
1100 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1101
1102 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1103 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1104
1105 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1106 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1107
1108 #, fuzzy
1109 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1110 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"