]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
Merge commit 'upstream/master' into prv/po
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-12-20 18:07-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/CGI.pm:310
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:401 ../IkiWiki/CGI.pm:402 ../IkiWiki.pm:1204
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:251
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:431
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:438
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:465
92 #, perl-format
93 msgid "last checked %s"
94 msgstr ""
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:469
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:474
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:493
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:512
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:520
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:601
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:208
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:260
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:354 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:119 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:23
195 #, perl-format
196 msgid "unsupported page format %s"
197 msgstr ""
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:124
200 msgid "comment must have content"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:181
204 msgid "Anonymous"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:243 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:101
208 #, fuzzy
209 msgid "missing page"
210 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:245 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:103
213 #, perl-format
214 msgid "The page %s does not exist."
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:124
218 msgid "bad page name"
219 msgstr ""
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:341
222 #, fuzzy, perl-format
223 msgid "commenting on %s"
224 msgstr "đang tạo %s"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:359
227 #, perl-format
228 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
229 msgstr ""
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:366
232 #, perl-format
233 msgid "comments on page '%s' are closed"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:468
237 msgid "Added a comment"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:472
241 #, perl-format
242 msgid "Added a comment: %s"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:565
246 msgid "Comments"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
250 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
251 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
252 #, perl-format
253 msgid "%s parameter is required"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
257 msgid "no text was copied in this page"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
261 #, perl-format
262 msgid "no text was copied in this page with id %s"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
266 #, fuzzy, perl-format
267 msgid "removing old preview %s"
268 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:140
271 #, perl-format
272 msgid "%s is not an editable page"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:316
276 #, perl-format
277 msgid "creating %s"
278 msgstr "đang tạo %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:353
281 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:398
282 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:443
283 #, perl-format
284 msgid "editing %s"
285 msgstr "đang sửa %s"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
288 #, fuzzy
289 msgid "template not specified"
290 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
293 #, fuzzy
294 msgid "match not specified"
295 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
298 #, perl-format
299 msgid "edittemplate %s registered for %s"
300 msgstr ""
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
303 #, fuzzy
304 msgid "failed to process"
305 msgstr "mẫu không xử lý được:"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
308 msgid "must specify format and text"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
312 msgid "fortune failed"
313 msgstr "fortune bị lỗi"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:618 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:636
316 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
317 #, perl-format
318 msgid "you are not allowed to change %s"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658
322 #, perl-format
323 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:662
327 msgid "you are not allowed to change file modes"
328 msgstr ""
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
331 #, fuzzy, perl-format
332 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
333 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
336 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
337 msgstr ""
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
340 #, fuzzy
341 msgid "failed to find url in html"
342 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
345 #, fuzzy
346 msgid "failed to run graphviz"
347 msgstr "linkmap không chạy dot được"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
350 msgid "prog not a valid graphviz program"
351 msgstr ""
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
354 #, fuzzy
355 msgid "Image::Magick is not installed"
356 msgstr "chưa cài đặt polygen"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
359 #, perl-format
360 msgid "bad size \"%s\""
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
364 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
365 #, fuzzy, perl-format
366 msgid "failed to read %s: %s"
367 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
370 #, fuzzy, perl-format
371 msgid "failed to resize: %s"
372 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
375 #, fuzzy, perl-format
376 msgid "failed to determine size of image %s"
377 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
380 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
381 msgstr ""
382 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
383 "atom »"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
386 #, fuzzy
387 msgid "page editing not allowed"
388 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
391 #, fuzzy
392 msgid "missing pages parameter"
393 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
396 #, perl-format
397 msgid "unknown sort type %s"
398 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:307
401 msgid "Add a new post titled:"
402 msgstr ""
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327
405 #, perl-format
406 msgid "nonexistant template %s"
407 msgstr ""
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:362 ../IkiWiki/Render.pm:83
410 msgid "Discussion"
411 msgstr "Thảo luận"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:587
414 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
415 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
418 #, fuzzy
419 msgid "failed to run dot"
420 msgstr "linkmap không chạy dot được"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
423 #, fuzzy, perl-format
424 msgid "%s is locked and cannot be edited"
425 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
428 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
432 #, perl-format
433 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
434 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:151
437 #, fuzzy
438 msgid "stylesheet not found"
439 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:185
442 #, fuzzy
443 msgid "redir page not found"
444 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:198
447 #, fuzzy
448 msgid "redir cycle is not allowed"
449 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
452 msgid "Mirrors"
453 msgstr "Nhân bản"
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
456 msgid "Mirror"
457 msgstr "Nhân bản"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
460 msgid "more"
461 msgstr ""
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
464 msgid "getctime not implemented"
465 msgstr "chưa thực hiện getctime"
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
468 msgid "Log in with"
469 msgstr ""
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
472 msgid "Get an OpenID"
473 msgstr "Lấy OpenID"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
476 msgid "All pages are linked to by other pages."
477 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
480 msgid "bad or missing template"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
484 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
485 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
488 msgid "Error creating account."
489 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
492 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
496 msgid "Failed to send mail"
497 msgstr "Lỗi gửi thư"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
500 msgid "You have been mailed password reset instructions."
501 msgstr ""
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
504 msgid "incorrect password reset url"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
508 msgid "password reset denied"
509 msgstr ""
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
512 msgid "Ping received."
513 msgstr ""
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
516 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
517 msgstr ""
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
520 #, fuzzy, perl-format
521 msgid "Will ping %s"
522 msgstr "đang sửa %s"
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
525 #, perl-format
526 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
527 msgstr ""
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
530 #, fuzzy
531 msgid "LWP not found, not pinging"
532 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
533
534 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
535 msgid "vote"
536 msgstr "bỏ phiếu"
537
538 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
539 msgid "Total votes:"
540 msgstr "Tổng số phiếu :"
541
542 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
543 msgid "polygen not installed"
544 msgstr "chưa cài đặt polygen"
545
546 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
547 #, fuzzy
548 msgid "command failed"
549 msgstr "fortune bị lỗi"
550
551 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
552 msgid "missing formula"
553 msgstr ""
554
555 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
556 msgid "unknown formula"
557 msgstr ""
558
559 #. translators: These descriptions of times of day are used
560 #. translators: in messages like "last edited <description>".
561 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
562 #. translators: %A- is the name of the previous day.
563 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
564 msgid "late %A- night"
565 msgstr ""
566
567 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
568 msgid "in the wee hours of %A- night"
569 msgstr ""
570
571 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
572 msgid "terribly early %A morning"
573 msgstr ""
574
575 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
576 msgid "early %A morning"
577 msgstr ""
578
579 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
580 msgid "mid-morning %A"
581 msgstr ""
582
583 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
584 msgid "late %A morning"
585 msgstr ""
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
588 msgid "at lunch time on %A"
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
592 msgid "%A afternoon"
593 msgstr ""
594
595 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
596 msgid "late %A afternoon"
597 msgstr ""
598
599 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
600 msgid "%A evening"
601 msgstr ""
602
603 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
604 msgid "late %A evening"
605 msgstr ""
606
607 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
608 msgid "%A night"
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
612 msgid "at teatime on %A"
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
616 msgid "at midnight"
617 msgstr ""
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
620 msgid "at noon on %A"
621 msgstr ""
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
624 #, perl-format
625 msgid "illegal percent value %s"
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
629 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
630 msgstr ""
631
632 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
633 msgid "(Diff truncated)"
634 msgstr ""
635
636 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
637 #, perl-format
638 msgid "%s does not exist"
639 msgstr ""
640
641 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
642 #, fuzzy, perl-format
643 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
644 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
645
646 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
647 #, perl-format
648 msgid "%s is not a file"
649 msgstr ""
650
651 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
652 #, perl-format
653 msgid "confirm removal of %s"
654 msgstr ""
655
656 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
657 msgid "Please select the attachments to remove."
658 msgstr ""
659
660 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
661 msgid "removed"
662 msgstr ""
663
664 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
665 #, perl-format
666 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
667 msgstr ""
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
670 #, fuzzy
671 msgid "no change to the file name was specified"
672 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
675 #, perl-format
676 msgid "illegal name"
677 msgstr ""
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
680 #, perl-format
681 msgid "%s already exists"
682 msgstr ""
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
685 #, perl-format
686 msgid "%s already exists on disk"
687 msgstr ""
688
689 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
690 #, fuzzy, perl-format
691 msgid "rename %s"
692 msgstr "đang vẽ %s"
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
695 msgid "Also rename SubPages and attachments"
696 msgstr ""
697
698 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
699 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
700 msgstr ""
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
703 msgid "Please select the attachment to rename."
704 msgstr ""
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
707 #, perl-format
708 msgid "rename %s to %s"
709 msgstr ""
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
712 #, fuzzy, perl-format
713 msgid "update for rename of %s to %s"
714 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
717 #, perl-format
718 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
719 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
722 #, perl-format
723 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
724 msgstr ""
725
726 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
727 msgid "search"
728 msgstr ""
729
730 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:28
731 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
732 msgstr ""
733
734 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:38
735 #, fuzzy
736 msgid "missing name or url parameter"
737 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
738
739 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
740 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
741 #. translators: is an URL.
742 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:48
743 #, fuzzy, perl-format
744 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
745 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
748 #, fuzzy
749 msgid "failed to parse any smileys"
750 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
753 #, fuzzy
754 msgid "parse error"
755 msgstr "linkmap không chạy dot được"
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
758 msgid "bad featurepoint diameter"
759 msgstr ""
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
762 msgid "bad featurepoint location"
763 msgstr ""
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
766 msgid "missing values"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
770 #, fuzzy
771 msgid "bad height value"
772 msgstr "linkmap không chạy dot được"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
775 #, fuzzy
776 msgid "missing width parameter"
777 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
780 #, fuzzy
781 msgid "bad width value"
782 msgstr "linkmap không chạy dot được"
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
785 #, fuzzy
786 msgid "failed to run php"
787 msgstr "linkmap không chạy dot được"
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
790 msgid "cannot find file"
791 msgstr ""
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
794 msgid "unknown data format"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
798 msgid "empty data"
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
802 msgid "Direct data download"
803 msgstr ""
804
805 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
806 #, fuzzy, perl-format
807 msgid "parse fail at line %d: %s"
808 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
811 #, fuzzy
812 msgid "missing id parameter"
813 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
814
815 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
816 #, perl-format
817 msgid "template %s not found"
818 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
821 #, fuzzy
822 msgid "failed to process:"
823 msgstr "mẫu không xử lý được:"
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
826 msgid "missing tex code"
827 msgstr ""
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
830 msgid "code includes disallowed latex commands"
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
834 #, fuzzy
835 msgid "failed to generate image from code"
836 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
837
838 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
839 msgid "plugin"
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
843 #, perl-format
844 msgid "enable %s?"
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
848 msgid "you are not logged in as an admin"
849 msgstr ""
850
851 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
852 msgid "setup file for this wiki is not known"
853 msgstr ""
854
855 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
856 msgid "main"
857 msgstr ""
858
859 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
860 msgid "plugins"
861 msgstr ""
862
863 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
864 msgid ""
865 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
866 msgstr ""
867
868 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
869 msgid ""
870 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
871 "to rebuild the wiki."
872 msgstr ""
873
874 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
875 #, perl-format
876 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
877 msgstr ""
878
879 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
880 #, perl-format
881 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
882 msgstr ""
883
884 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
885 #, fuzzy, perl-format
886 msgid "bad file name %s"
887 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
888
889 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
890 #, perl-format
891 msgid ""
892 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
893 "allow this"
894 msgstr ""
895
896 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
897 #, perl-format
898 msgid "skipping bad filename %s"
899 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
900
901 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
902 #, perl-format
903 msgid "%s has multiple possible source pages"
904 msgstr ""
905
906 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
907 #, perl-format
908 msgid "removing old page %s"
909 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
910
911 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
912 #, perl-format
913 msgid "scanning %s"
914 msgstr "đang quét %s"
915
916 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
917 #, perl-format
918 msgid "rendering %s"
919 msgstr "đang vẽ %s"
920
921 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
922 #, perl-format
923 msgid "rendering %s, which links to %s"
924 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
925
926 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
927 #, perl-format
928 msgid "rendering %s, which depends on %s"
929 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
930
931 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
932 #, perl-format
933 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
934 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
935
936 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
937 #, perl-format
938 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
939 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
940
941 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
942 #, perl-format
943 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
944 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
945
946 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
947 #. translators: is a (probably not translated) error message.
948 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
949 #, perl-format
950 msgid "cannot read %s: %s"
951 msgstr "không thể đọc %s: %s"
952
953 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
954 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
955 msgstr ""
956
957 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
958 #, perl-format
959 msgid "unsupported revision control system %s"
960 msgstr ""
961
962 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
963 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
964 msgstr ""
965
966 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
967 #, perl-format
968 msgid "%s doesn't seem to be executable"
969 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
970
971 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
972 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
973 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
974
975 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
976 msgid "wrapper filename not specified"
977 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
978
979 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
980 #. translators: a (probably not translated) error message.
981 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:97
982 #, perl-format
983 msgid "failed to write %s: %s"
984 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
985
986 #. translators: The parameter is a C filename.
987 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:154
988 #, perl-format
989 msgid "failed to compile %s"
990 msgstr "lỗi biên dịch %s"
991
992 #. translators: The parameter is a filename.
993 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:174
994 #, perl-format
995 msgid "successfully generated %s"
996 msgstr "%s đã được tạo ra"
997
998 #: ../ikiwiki.in:13
999 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1000 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1001
1002 #: ../ikiwiki.in:14
1003 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: ../ikiwiki.in:91
1007 msgid "usage: --set var=value"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: ../ikiwiki.in:139
1011 msgid "generating wrappers.."
1012 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1013
1014 #: ../ikiwiki.in:197
1015 msgid "rebuilding wiki.."
1016 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1017
1018 #: ../ikiwiki.in:200
1019 msgid "refreshing wiki.."
1020 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1021
1022 #: ../IkiWiki.pm:480
1023 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1024 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1025
1026 #: ../IkiWiki.pm:526
1027 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: ../IkiWiki.pm:555
1031 #, perl-format
1032 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: ../IkiWiki.pm:1187
1036 #, fuzzy, perl-format
1037 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1038 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1039
1040 #: ../IkiWiki.pm:1688
1041 msgid "yes"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: ../auto.setup:16
1045 msgid "What will the wiki be named?"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: ../auto.setup:16
1049 msgid "wiki"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: ../auto.setup:18
1053 msgid "What revision control system to use?"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: ../auto.setup:20
1057 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: ../auto.setup:23
1061 msgid "What is the domain name of the web server?"
1062 msgstr ""
1063
1064 #~ msgid "processed ok at %s"
1065 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1066
1067 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1068 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1069
1070 #~ msgid "polygen failed"
1071 #~ msgstr "lỗi polygen"
1072
1073 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1074 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1075
1076 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1077 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1078
1079 #, fuzzy
1080 #~ msgid ""
1081 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1082 #~ "notifications"
1083 #~ msgstr ""
1084 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1085
1086 #, fuzzy
1087 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1088 #~ msgstr ""
1089 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1090
1091 #~ msgid ""
1092 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1093 #~ "notifications"
1094 #~ msgstr ""
1095 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1096
1097 #, fuzzy
1098 #~ msgid "%s not found"
1099 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1100
1101 #~ msgid "What's this?"
1102 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1103
1104 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1105 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1106
1107 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1108 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1109
1110 #, fuzzy
1111 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1112 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"