]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
add link to options list
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-12-26 21:41-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/CGI.pm:280
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:241
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:371 ../IkiWiki/CGI.pm:372 ../IkiWiki.pm:1204
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:435
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:442
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:469
92 #, perl-format
93 msgid "last checked %s"
94 msgstr ""
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:473
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:478
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:497
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:508
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:516
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:524
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:605
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:208
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:260
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:354 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:120 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:23
195 #, perl-format
196 msgid "unsupported page format %s"
197 msgstr ""
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:125
200 msgid "comment must have content"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:181
204 msgid "Anonymous"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:252 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:110
208 #, fuzzy
209 msgid "missing page"
210 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:254 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:112
213 #, perl-format
214 msgid "The page %s does not exist."
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:343 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:124
218 msgid "bad page name"
219 msgstr ""
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:350
222 #, fuzzy, perl-format
223 msgid "commenting on %s"
224 msgstr "đang tạo %s"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:368
227 #, perl-format
228 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
229 msgstr ""
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:375
232 #, perl-format
233 msgid "comments on page '%s' are closed"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:483
237 msgid "Added a comment"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:487
241 #, perl-format
242 msgid "Added a comment: %s"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:598
246 msgid "Comments"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
250 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
251 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
252 #, perl-format
253 msgid "%s parameter is required"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
257 msgid "no text was copied in this page"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
261 #, perl-format
262 msgid "no text was copied in this page with id %s"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
266 #, fuzzy, perl-format
267 msgid "removing old preview %s"
268 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:140
271 #, perl-format
272 msgid "%s is not an editable page"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:316
276 #, perl-format
277 msgid "creating %s"
278 msgstr "đang tạo %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:353
281 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:398
282 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:443
283 #, perl-format
284 msgid "editing %s"
285 msgstr "đang sửa %s"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
288 #, fuzzy
289 msgid "template not specified"
290 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
293 #, fuzzy
294 msgid "match not specified"
295 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
298 #, perl-format
299 msgid "edittemplate %s registered for %s"
300 msgstr ""
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
303 #, fuzzy
304 msgid "failed to process"
305 msgstr "mẫu không xử lý được:"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
308 msgid "must specify format and text"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
312 msgid "fortune failed"
313 msgstr "fortune bị lỗi"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:618 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:636
316 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
317 #, perl-format
318 msgid "you are not allowed to change %s"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658
322 #, perl-format
323 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:662
327 msgid "you are not allowed to change file modes"
328 msgstr ""
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
331 #, fuzzy, perl-format
332 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
333 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
336 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
337 msgstr ""
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
340 #, fuzzy
341 msgid "failed to run graphviz"
342 msgstr "linkmap không chạy dot được"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
345 msgid "prog not a valid graphviz program"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
349 #, fuzzy
350 msgid "Image::Magick is not installed"
351 msgstr "chưa cài đặt polygen"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
354 #, perl-format
355 msgid "bad size \"%s\""
356 msgstr ""
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
359 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
360 #, fuzzy, perl-format
361 msgid "failed to read %s: %s"
362 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
365 #, fuzzy, perl-format
366 msgid "failed to resize: %s"
367 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
370 #, fuzzy, perl-format
371 msgid "failed to determine size of image %s"
372 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
375 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
376 msgstr ""
377 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
378 "atom »"
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
381 #, fuzzy
382 msgid "page editing not allowed"
383 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
386 #, fuzzy
387 msgid "missing pages parameter"
388 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
391 #, perl-format
392 msgid "unknown sort type %s"
393 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:307
396 msgid "Add a new post titled:"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327
400 #, perl-format
401 msgid "nonexistant template %s"
402 msgstr ""
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:362 ../IkiWiki/Render.pm:83
405 msgid "Discussion"
406 msgstr "Thảo luận"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:587
409 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
410 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
413 #, fuzzy
414 msgid "failed to run dot"
415 msgstr "linkmap không chạy dot được"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
418 #, fuzzy, perl-format
419 msgid "%s is locked and cannot be edited"
420 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
423 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
424 msgstr ""
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
427 #, perl-format
428 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
429 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:151
432 #, fuzzy
433 msgid "stylesheet not found"
434 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:185
437 #, fuzzy
438 msgid "redir page not found"
439 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:198
442 #, fuzzy
443 msgid "redir cycle is not allowed"
444 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
447 msgid "Mirrors"
448 msgstr "Nhân bản"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
451 msgid "Mirror"
452 msgstr "Nhân bản"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
455 msgid "more"
456 msgstr ""
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
459 msgid "getctime not implemented"
460 msgstr "chưa thực hiện getctime"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
463 msgid "Log in with"
464 msgstr ""
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
467 msgid "Get an OpenID"
468 msgstr "Lấy OpenID"
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
471 msgid "All pages are linked to by other pages."
472 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
475 msgid "bad or missing template"
476 msgstr ""
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
479 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
480 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
483 msgid "Error creating account."
484 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
487 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
488 msgstr ""
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
491 msgid "Failed to send mail"
492 msgstr "Lỗi gửi thư"
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
495 msgid "You have been mailed password reset instructions."
496 msgstr ""
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
499 msgid "incorrect password reset url"
500 msgstr ""
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
503 msgid "password reset denied"
504 msgstr ""
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
507 msgid "Ping received."
508 msgstr ""
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
511 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
512 msgstr ""
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
515 #, fuzzy, perl-format
516 msgid "Will ping %s"
517 msgstr "đang sửa %s"
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
520 #, perl-format
521 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
522 msgstr ""
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
525 #, fuzzy
526 msgid "LWP not found, not pinging"
527 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
530 msgid "vote"
531 msgstr "bỏ phiếu"
532
533 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
534 msgid "Total votes:"
535 msgstr "Tổng số phiếu :"
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
538 msgid "polygen not installed"
539 msgstr "chưa cài đặt polygen"
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
542 #, fuzzy
543 msgid "command failed"
544 msgstr "fortune bị lỗi"
545
546 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
547 msgid "missing formula"
548 msgstr ""
549
550 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
551 msgid "unknown formula"
552 msgstr ""
553
554 #. translators: These descriptions of times of day are used
555 #. translators: in messages like "last edited <description>".
556 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
557 #. translators: %A- is the name of the previous day.
558 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
559 msgid "late %A- night"
560 msgstr ""
561
562 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
563 msgid "in the wee hours of %A- night"
564 msgstr ""
565
566 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
567 msgid "terribly early %A morning"
568 msgstr ""
569
570 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
571 msgid "early %A morning"
572 msgstr ""
573
574 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
575 msgid "mid-morning %A"
576 msgstr ""
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
579 msgid "late %A morning"
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
583 msgid "at lunch time on %A"
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
587 msgid "%A afternoon"
588 msgstr ""
589
590 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
591 msgid "late %A afternoon"
592 msgstr ""
593
594 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
595 msgid "%A evening"
596 msgstr ""
597
598 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
599 msgid "late %A evening"
600 msgstr ""
601
602 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
603 msgid "%A night"
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
607 msgid "at teatime on %A"
608 msgstr ""
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
611 msgid "at midnight"
612 msgstr ""
613
614 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
615 msgid "at noon on %A"
616 msgstr ""
617
618 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
619 #, perl-format
620 msgid "illegal percent value %s"
621 msgstr ""
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
624 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
625 msgstr ""
626
627 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
628 msgid "(Diff truncated)"
629 msgstr ""
630
631 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
632 #, perl-format
633 msgid "%s does not exist"
634 msgstr ""
635
636 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
637 #, fuzzy, perl-format
638 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
639 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
640
641 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
642 #, perl-format
643 msgid "%s is not a file"
644 msgstr ""
645
646 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
647 #, perl-format
648 msgid "confirm removal of %s"
649 msgstr ""
650
651 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
652 msgid "Please select the attachments to remove."
653 msgstr ""
654
655 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
656 msgid "removed"
657 msgstr ""
658
659 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
660 #, perl-format
661 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
662 msgstr ""
663
664 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
665 #, fuzzy
666 msgid "no change to the file name was specified"
667 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
670 #, perl-format
671 msgid "illegal name"
672 msgstr ""
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
675 #, perl-format
676 msgid "%s already exists"
677 msgstr ""
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
680 #, perl-format
681 msgid "%s already exists on disk"
682 msgstr ""
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
685 #, fuzzy, perl-format
686 msgid "rename %s"
687 msgstr "đang vẽ %s"
688
689 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
690 msgid "Also rename SubPages and attachments"
691 msgstr ""
692
693 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
694 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
695 msgstr ""
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
698 msgid "Please select the attachment to rename."
699 msgstr ""
700
701 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
702 #, perl-format
703 msgid "rename %s to %s"
704 msgstr ""
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
707 #, fuzzy, perl-format
708 msgid "update for rename of %s to %s"
709 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
712 #, perl-format
713 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
714 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
717 #, perl-format
718 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
719 msgstr ""
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
722 msgid "search"
723 msgstr ""
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:28
726 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
727 msgstr ""
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:38
730 #, fuzzy
731 msgid "missing name or url parameter"
732 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
733
734 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
735 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
736 #. translators: is an URL.
737 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:48
738 #, fuzzy, perl-format
739 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
740 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
743 #, fuzzy
744 msgid "failed to parse any smileys"
745 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
748 #, fuzzy
749 msgid "parse error"
750 msgstr "linkmap không chạy dot được"
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
753 msgid "bad featurepoint diameter"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
757 msgid "bad featurepoint location"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
761 msgid "missing values"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
765 #, fuzzy
766 msgid "bad height value"
767 msgstr "linkmap không chạy dot được"
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
770 #, fuzzy
771 msgid "missing width parameter"
772 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
775 #, fuzzy
776 msgid "bad width value"
777 msgstr "linkmap không chạy dot được"
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
780 #, fuzzy
781 msgid "failed to run php"
782 msgstr "linkmap không chạy dot được"
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
785 msgid "cannot find file"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
789 msgid "unknown data format"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
793 msgid "empty data"
794 msgstr ""
795
796 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
797 msgid "Direct data download"
798 msgstr ""
799
800 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
801 #, fuzzy, perl-format
802 msgid "parse fail at line %d: %s"
803 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
804
805 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
806 #, fuzzy
807 msgid "missing id parameter"
808 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
811 #, perl-format
812 msgid "template %s not found"
813 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
814
815 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
816 #, fuzzy
817 msgid "failed to process:"
818 msgstr "mẫu không xử lý được:"
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
821 msgid "missing tex code"
822 msgstr ""
823
824 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
825 msgid "code includes disallowed latex commands"
826 msgstr ""
827
828 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
829 #, fuzzy
830 msgid "failed to generate image from code"
831 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
834 msgid "plugin"
835 msgstr ""
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
838 #, perl-format
839 msgid "enable %s?"
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
843 msgid "you are not logged in as an admin"
844 msgstr ""
845
846 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
847 msgid "setup file for this wiki is not known"
848 msgstr ""
849
850 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
851 msgid "main"
852 msgstr ""
853
854 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
855 msgid "plugins"
856 msgstr ""
857
858 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
859 msgid ""
860 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
861 msgstr ""
862
863 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
864 msgid ""
865 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
866 "to rebuild the wiki."
867 msgstr ""
868
869 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
870 #, perl-format
871 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
872 msgstr ""
873
874 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
875 #, perl-format
876 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
877 msgstr ""
878
879 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
880 #, fuzzy, perl-format
881 msgid "bad file name %s"
882 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
883
884 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
885 #, perl-format
886 msgid ""
887 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
888 "allow this"
889 msgstr ""
890
891 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
892 #, perl-format
893 msgid "skipping bad filename %s"
894 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
895
896 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
897 #, perl-format
898 msgid "%s has multiple possible source pages"
899 msgstr ""
900
901 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
902 #, perl-format
903 msgid "removing old page %s"
904 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
905
906 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
907 #, perl-format
908 msgid "scanning %s"
909 msgstr "đang quét %s"
910
911 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
912 #, perl-format
913 msgid "rendering %s"
914 msgstr "đang vẽ %s"
915
916 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
917 #, perl-format
918 msgid "rendering %s, which links to %s"
919 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
920
921 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
922 #, perl-format
923 msgid "rendering %s, which depends on %s"
924 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
925
926 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
927 #, perl-format
928 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
929 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
930
931 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
932 #, perl-format
933 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
934 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
935
936 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
937 #, perl-format
938 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
939 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
940
941 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
942 #. translators: is a (probably not translated) error message.
943 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
944 #, perl-format
945 msgid "cannot read %s: %s"
946 msgstr "không thể đọc %s: %s"
947
948 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
949 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
950 msgstr ""
951
952 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
953 #, perl-format
954 msgid "unsupported revision control system %s"
955 msgstr ""
956
957 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
958 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
959 msgstr ""
960
961 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
962 #, perl-format
963 msgid "%s doesn't seem to be executable"
964 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
965
966 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
967 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
968 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
969
970 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
971 msgid "wrapper filename not specified"
972 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
973
974 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
975 #. translators: a (probably not translated) error message.
976 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:97
977 #, perl-format
978 msgid "failed to write %s: %s"
979 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
980
981 #. translators: The parameter is a C filename.
982 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:154
983 #, perl-format
984 msgid "failed to compile %s"
985 msgstr "lỗi biên dịch %s"
986
987 #. translators: The parameter is a filename.
988 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:174
989 #, perl-format
990 msgid "successfully generated %s"
991 msgstr "%s đã được tạo ra"
992
993 #: ../ikiwiki.in:13
994 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
995 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
996
997 #: ../ikiwiki.in:14
998 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../ikiwiki.in:91
1002 msgid "usage: --set var=value"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: ../ikiwiki.in:139
1006 msgid "generating wrappers.."
1007 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1008
1009 #: ../ikiwiki.in:197
1010 msgid "rebuilding wiki.."
1011 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1012
1013 #: ../ikiwiki.in:200
1014 msgid "refreshing wiki.."
1015 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1016
1017 #: ../IkiWiki.pm:480
1018 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1019 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1020
1021 #: ../IkiWiki.pm:526
1022 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: ../IkiWiki.pm:555
1026 #, perl-format
1027 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: ../IkiWiki.pm:1187
1031 #, fuzzy, perl-format
1032 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1033 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1034
1035 #: ../IkiWiki.pm:1661
1036 msgid "yes"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: ../auto.setup:16
1040 msgid "What will the wiki be named?"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: ../auto.setup:16
1044 msgid "wiki"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: ../auto.setup:18
1048 msgid "What revision control system to use?"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../auto.setup:20
1052 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: ../auto.setup:23
1056 msgid "What is the domain name of the web server?"
1057 msgstr ""
1058
1059 #, fuzzy
1060 #~ msgid "failed to find url in html"
1061 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1062
1063 #~ msgid "processed ok at %s"
1064 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1065
1066 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1067 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1068
1069 #~ msgid "polygen failed"
1070 #~ msgstr "lỗi polygen"
1071
1072 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1073 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1074
1075 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1076 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1077
1078 #, fuzzy
1079 #~ msgid ""
1080 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1081 #~ "notifications"
1082 #~ msgstr ""
1083 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1084
1085 #, fuzzy
1086 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1087 #~ msgstr ""
1088 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1089
1090 #~ msgid ""
1091 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1092 #~ "notifications"
1093 #~ msgstr ""
1094 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1095
1096 #, fuzzy
1097 #~ msgid "%s not found"
1098 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1099
1100 #~ msgid "What's this?"
1101 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1102
1103 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1104 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1105
1106 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1107 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1108
1109 #, fuzzy
1110 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1111 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"