]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
fix relativedate timezone inclusion
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-10-19 19:12-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1173
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
92 #, perl-format
93 msgid "last checked %s"
94 msgstr ""
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:199
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
195 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
196 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
197 #, perl-format
198 msgid "%s parameter is required"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
202 msgid "no text was copied in this page"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
206 #, perl-format
207 msgid "no text was copied in this page with id %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
211 #, fuzzy, perl-format
212 msgid "removing old preview %s"
213 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
216 #, perl-format
217 msgid "%s is not an editable page"
218 msgstr ""
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
221 #, perl-format
222 msgid "creating %s"
223 msgstr "đang tạo %s"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
226 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
227 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
228 #, perl-format
229 msgid "editing %s"
230 msgstr "đang sửa %s"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
233 #, fuzzy
234 msgid "template not specified"
235 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
238 #, fuzzy
239 msgid "match not specified"
240 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
243 #, perl-format
244 msgid "edittemplate %s registered for %s"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
248 #, fuzzy
249 msgid "failed to process"
250 msgstr "mẫu không xử lý được:"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
253 msgid "fortune failed"
254 msgstr "fortune bị lỗi"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
257 #, fuzzy, perl-format
258 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
259 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
262 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
266 #, fuzzy
267 msgid "failed to find url in html"
268 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
271 #, fuzzy
272 msgid "failed to run graphviz"
273 msgstr "linkmap không chạy dot được"
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
276 msgid "prog not a valid graphviz program"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
280 #, fuzzy
281 msgid "Image::Magick is not installed"
282 msgstr "chưa cài đặt polygen"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
285 #, perl-format
286 msgid "bad size \"%s\""
287 msgstr ""
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
290 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
291 #, fuzzy, perl-format
292 msgid "failed to read %s: %s"
293 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
296 #, fuzzy, perl-format
297 msgid "failed to resize: %s"
298 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
301 #, fuzzy, perl-format
302 msgid "failed to determine size of image %s"
303 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
306 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
307 msgstr ""
308 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
309 "atom »"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
312 #, fuzzy
313 msgid "page editing not allowed"
314 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
317 #, fuzzy
318 msgid "missing pages parameter"
319 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
322 #, perl-format
323 msgid "unknown sort type %s"
324 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
327 msgid "Add a new post titled:"
328 msgstr ""
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
331 #, perl-format
332 msgid "nonexistant template %s"
333 msgstr ""
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:335 ../IkiWiki/Render.pm:83
336 msgid "Discussion"
337 msgstr "Thảo luận"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:572
340 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
341 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
344 #, fuzzy
345 msgid "failed to run dot"
346 msgstr "linkmap không chạy dot được"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
349 #, fuzzy, perl-format
350 msgid "%s is locked and cannot be edited"
351 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
354 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
358 #, perl-format
359 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
360 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
363 #, fuzzy
364 msgid "stylesheet not found"
365 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
368 #, fuzzy
369 msgid "redir page not found"
370 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
373 #, fuzzy
374 msgid "redir cycle is not allowed"
375 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
378 msgid "Mirrors"
379 msgstr "Nhân bản"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
382 msgid "Mirror"
383 msgstr "Nhân bản"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
386 msgid "more"
387 msgstr ""
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
390 msgid "getctime not implemented"
391 msgstr "chưa thực hiện getctime"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
394 msgid "Log in with"
395 msgstr ""
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
398 msgid "Get an OpenID"
399 msgstr "Lấy OpenID"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
402 msgid "All pages are linked to by other pages."
403 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
406 msgid "bad or missing template"
407 msgstr ""
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
410 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
411 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
414 msgid "Error creating account."
415 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
418 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
419 msgstr ""
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
422 msgid "Failed to send mail"
423 msgstr "Lỗi gửi thư"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
426 msgid "You have been mailed password reset instructions."
427 msgstr ""
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
430 msgid "incorrect password reset url"
431 msgstr ""
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
434 msgid "password reset denied"
435 msgstr ""
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
438 msgid "Ping received."
439 msgstr ""
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
442 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
443 msgstr ""
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
446 #, fuzzy, perl-format
447 msgid "Will ping %s"
448 msgstr "đang sửa %s"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
451 #, perl-format
452 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
453 msgstr ""
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
456 #, fuzzy
457 msgid "LWP not found, not pinging"
458 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
461 msgid "vote"
462 msgstr "bỏ phiếu"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
465 msgid "Total votes:"
466 msgstr "Tổng số phiếu :"
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
469 msgid "polygen not installed"
470 msgstr "chưa cài đặt polygen"
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
473 #, fuzzy
474 msgid "command failed"
475 msgstr "fortune bị lỗi"
476
477 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
478 msgid "missing formula"
479 msgstr ""
480
481 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
482 msgid "unknown formula"
483 msgstr ""
484
485 #. translators: These descriptions of times of day are used
486 #. translators: in messages like "last edited <description>".
487 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
488 #. translators: %A- is the name of the previous day.
489 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
490 msgid "late %A- night"
491 msgstr ""
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
494 msgid "in the wee hours of %A- night"
495 msgstr ""
496
497 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
498 msgid "terribly early %A morning"
499 msgstr ""
500
501 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
502 msgid "early %A morning"
503 msgstr ""
504
505 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
506 msgid "mid-morning %A"
507 msgstr ""
508
509 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
510 msgid "late %A morning"
511 msgstr ""
512
513 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
514 msgid "at lunch time on %A"
515 msgstr ""
516
517 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
518 msgid "%A afternoon"
519 msgstr ""
520
521 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
522 msgid "late %A afternoon"
523 msgstr ""
524
525 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
526 msgid "%A evening"
527 msgstr ""
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
530 msgid "late %A evening"
531 msgstr ""
532
533 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
534 msgid "%A night"
535 msgstr ""
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
538 msgid "at teatime on %A"
539 msgstr ""
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
542 msgid "at midnight"
543 msgstr ""
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
546 msgid "at noon on %A"
547 msgstr ""
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
550 #, perl-format
551 msgid "illegal percent value %s"
552 msgstr ""
553
554 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
555 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
556 msgstr ""
557
558 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
559 #, fuzzy
560 msgid "missing page"
561 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
564 #, perl-format
565 msgid "The page %s does not exist."
566 msgstr ""
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
569 msgid "(Diff truncated)"
570 msgstr ""
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
573 #, perl-format
574 msgid "%s does not exist"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
578 #, fuzzy, perl-format
579 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
580 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
583 #, perl-format
584 msgid "%s is not a file"
585 msgstr ""
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
588 #, perl-format
589 msgid "confirm removal of %s"
590 msgstr ""
591
592 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
593 msgid "Please select the attachments to remove."
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
597 msgid "removed"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
601 #, perl-format
602 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
603 msgstr ""
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
606 #, fuzzy
607 msgid "no change to the file name was specified"
608 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
611 #, perl-format
612 msgid "illegal name"
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
616 #, perl-format
617 msgid "%s already exists"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
621 #, perl-format
622 msgid "%s already exists on disk"
623 msgstr ""
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
626 #, fuzzy, perl-format
627 msgid "rename %s"
628 msgstr "đang vẽ %s"
629
630 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
631 msgid "Also rename SubPages and attachments"
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
635 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
636 msgstr ""
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
639 msgid "Please select the attachment to rename."
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
643 #, perl-format
644 msgid "rename %s to %s"
645 msgstr ""
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
648 #, fuzzy, perl-format
649 msgid "update for rename of %s to %s"
650 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
653 #, perl-format
654 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
655 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
658 #, perl-format
659 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
663 msgid "search"
664 msgstr ""
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
667 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
671 #, fuzzy
672 msgid "missing name or url parameter"
673 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
674
675 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
676 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
677 #. translators: is an URL.
678 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
679 #, fuzzy, perl-format
680 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
681 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
684 #, fuzzy
685 msgid "failed to parse any smileys"
686 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
689 #, fuzzy
690 msgid "parse error"
691 msgstr "linkmap không chạy dot được"
692
693 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
694 msgid "bad featurepoint diameter"
695 msgstr ""
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
698 msgid "bad featurepoint location"
699 msgstr ""
700
701 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
702 msgid "missing values"
703 msgstr ""
704
705 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
706 #, fuzzy
707 msgid "bad height value"
708 msgstr "linkmap không chạy dot được"
709
710 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
711 #, fuzzy
712 msgid "missing width parameter"
713 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
716 #, fuzzy
717 msgid "bad width value"
718 msgstr "linkmap không chạy dot được"
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
721 #, fuzzy
722 msgid "failed to run php"
723 msgstr "linkmap không chạy dot được"
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
726 msgid "cannot find file"
727 msgstr ""
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
730 msgid "unknown data format"
731 msgstr ""
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
734 msgid "empty data"
735 msgstr ""
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
738 msgid "Direct data download"
739 msgstr ""
740
741 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
742 #, fuzzy, perl-format
743 msgid "parse fail at line %d: %s"
744 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
745
746 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
747 #, fuzzy
748 msgid "missing id parameter"
749 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
752 #, perl-format
753 msgid "template %s not found"
754 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
757 #, fuzzy
758 msgid "failed to process:"
759 msgstr "mẫu không xử lý được:"
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
762 msgid "missing tex code"
763 msgstr ""
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
766 msgid "code includes disallowed latex commands"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
770 #, fuzzy
771 msgid "failed to generate image from code"
772 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
775 msgid "plugin"
776 msgstr ""
777
778 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
779 #, perl-format
780 msgid "enable %s?"
781 msgstr ""
782
783 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
784 msgid "you are not logged in as an admin"
785 msgstr ""
786
787 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
788 msgid "setup file for this wiki is not known"
789 msgstr ""
790
791 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
792 msgid "main"
793 msgstr ""
794
795 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
796 msgid "plugins"
797 msgstr ""
798
799 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
800 msgid ""
801 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
802 msgstr ""
803
804 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
805 msgid ""
806 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
807 "to rebuild the wiki."
808 msgstr ""
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
811 #, perl-format
812 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
813 msgstr ""
814
815 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
816 #, perl-format
817 msgid ""
818 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
819 "allow this"
820 msgstr ""
821
822 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
823 #, perl-format
824 msgid "skipping bad filename %s"
825 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
826
827 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
828 #, perl-format
829 msgid "%s has multiple possible source pages"
830 msgstr ""
831
832 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
833 #, perl-format
834 msgid "removing old page %s"
835 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
836
837 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
838 #, perl-format
839 msgid "scanning %s"
840 msgstr "đang quét %s"
841
842 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
843 #, perl-format
844 msgid "rendering %s"
845 msgstr "đang vẽ %s"
846
847 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
848 #, perl-format
849 msgid "rendering %s, which links to %s"
850 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
851
852 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
853 #, perl-format
854 msgid "rendering %s, which depends on %s"
855 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
856
857 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
858 #, perl-format
859 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
860 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
861
862 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
863 #, perl-format
864 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
865 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
866
867 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
868 #, perl-format
869 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
870 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
871
872 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
873 #. translators: is a (probably not translated) error message.
874 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
875 #, perl-format
876 msgid "cannot read %s: %s"
877 msgstr "không thể đọc %s: %s"
878
879 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
880 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
881 msgstr ""
882
883 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
884 #, perl-format
885 msgid "unsupported revision control system %s"
886 msgstr ""
887
888 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
889 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
890 msgstr ""
891
892 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
893 #, perl-format
894 msgid "%s doesn't seem to be executable"
895 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
896
897 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
898 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
899 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
900
901 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
902 msgid "wrapper filename not specified"
903 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
904
905 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
906 #. translators: a (probably not translated) error message.
907 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
908 #, perl-format
909 msgid "failed to write %s: %s"
910 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
911
912 #. translators: The parameter is a C filename.
913 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
914 #, perl-format
915 msgid "failed to compile %s"
916 msgstr "lỗi biên dịch %s"
917
918 #. translators: The parameter is a filename.
919 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
920 #, perl-format
921 msgid "successfully generated %s"
922 msgstr "%s đã được tạo ra"
923
924 #: ../ikiwiki.in:13
925 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
926 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
927
928 #: ../ikiwiki.in:14
929 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
930 msgstr ""
931
932 #: ../ikiwiki.in:90
933 msgid "usage: --set var=value"
934 msgstr ""
935
936 #: ../ikiwiki.in:137
937 msgid "generating wrappers.."
938 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
939
940 #: ../ikiwiki.in:188
941 msgid "rebuilding wiki.."
942 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
943
944 #: ../ikiwiki.in:191
945 msgid "refreshing wiki.."
946 msgstr "đang làm tươi wiki.."
947
948 #: ../IkiWiki.pm:458
949 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
950 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
951
952 #: ../IkiWiki.pm:504
953 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
954 msgstr ""
955
956 #: ../IkiWiki.pm:533
957 #, perl-format
958 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
959 msgstr ""
960
961 #: ../IkiWiki.pm:1156
962 #, fuzzy, perl-format
963 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
964 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
965
966 #: ../IkiWiki.pm:1665
967 msgid "yes"
968 msgstr ""
969
970 #: ../auto.setup:16
971 msgid "What will the wiki be named?"
972 msgstr ""
973
974 #: ../auto.setup:16
975 msgid "wiki"
976 msgstr ""
977
978 #: ../auto.setup:18
979 msgid "What revision control system to use?"
980 msgstr ""
981
982 #: ../auto.setup:20
983 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
984 msgstr ""
985
986 #: ../auto.setup:23
987 msgid "What is the domain name of the web server?"
988 msgstr ""
989
990 #~ msgid "processed ok at %s"
991 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
992
993 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
994 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
995
996 #~ msgid "polygen failed"
997 #~ msgstr "lỗi polygen"
998
999 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1000 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1001
1002 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1003 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1004
1005 #, fuzzy
1006 #~ msgid ""
1007 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1008 #~ "notifications"
1009 #~ msgstr ""
1010 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1011
1012 #, fuzzy
1013 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1014 #~ msgstr ""
1015 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1016
1017 #~ msgid ""
1018 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1019 #~ "notifications"
1020 #~ msgstr ""
1021 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1022
1023 #, fuzzy
1024 #~ msgid "%s not found"
1025 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1026
1027 #~ msgid "What's this?"
1028 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1029
1030 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1031 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1032
1033 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1034 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1035
1036 #, fuzzy
1037 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1038 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"