]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - ikiwiki.spec
ั‚ะตัั‚
[ikiwiki.git] / ikiwiki.spec
1 Name:           ikiwiki
2 Version: 3.20110321
3 Release:        1%{?dist}
4 Summary:        A wiki compiler
5
6 Group:          Applications/Internet
7 License:        GPLv2+
8 URL:            http://ikiwiki.info/
9 Source0:        http://ftp.debian.org/debian/pool/main/i/%{name}/%{name}_%{version}.tar.gz
10 BuildRoot:      %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)
11 BuildArch:      noarch
12
13 BuildRequires:  perl(Text::Markdown)
14 BuildRequires:  perl(Mail::Sendmail)
15 BuildRequires:  perl(HTML::Scrubber)
16 BuildRequires:  perl(XML::Simple)
17 BuildRequires:  perl(Date::Parse)
18 BuildRequires:  perl(Date::Format)
19 BuildRequires:  perl(HTML::Template)
20 BuildRequires:  perl(CGI::FormBuilder)
21 BuildRequires:  perl(CGI::Session)
22 BuildRequires:  perl(File::MimeInfo)
23 BuildRequires:  gettext
24 BuildRequires:  po4a
25
26 Requires:       perl(:MODULE_COMPAT_%(eval "`%{__perl} -V:version`"; echo $version))
27
28 Requires:       perl(Text::Markdown)
29 Requires:       perl(Mail::Sendmail)
30 Requires:       perl(HTML::Scrubber)
31 Requires:       perl(XML::Simple)
32 Requires:       perl(CGI::FormBuilder)
33 Requires:       perl(CGI::Session)
34
35 Requires:       python-docutils
36
37 %define cgi_bin %{_libexecdir}/w3m/cgi-bin
38
39
40 %description
41 Ikiwiki is a wiki compiler. It converts wiki pages into HTML pages
42 suitable for publishing on a website. Ikiwiki stores pages and history
43 in a revision control system such as Subversion or Git. There are many
44 other features, including support for blogging, as well as a large
45 array of plugins.
46
47
48 %prep
49 %setup0 -q -n %{name}
50
51 # Filter unwanted Provides:
52 %{__cat} << \EOF > %{name}-prov
53 #!/bin/sh
54 %{__perl_provides} $* |\
55   %{__sed} -e '/perl(IkiWiki.*)/d'
56 EOF
57
58 %define __perl_provides %{_builddir}/%{name}/%{name}-prov
59 %{__chmod} +x %{__perl_provides}
60
61 # Filter Requires, all used by plugins
62 # - Monotone: see bz 450267
63 %{__cat} << \EOF > %{name}-req
64 #!/bin/sh
65 %{__perl_requires} $* |\
66   %{__sed} -e '/perl(IkiWiki.*)/d' \
67            -e '/perl(Monotone)/d'
68 EOF
69
70 %define __perl_requires %{_builddir}/%{name}/%{name}-req
71 %{__chmod} +x %{__perl_requires}
72
73 # goes into the -w3m subpackage
74 %{__cat} << \EOF > README.fedora
75 See http://ikiwiki.info/w3mmode/ for more information.
76 EOF
77
78
79 %build
80 %{__perl} Makefile.PL INSTALLDIRS=vendor PREFIX=%{_prefix}
81 # parallel builds currently don't work
82 %{__make} 
83
84
85 %install
86 %{__rm} -rf %{buildroot}
87 %{__make} pure_install DESTDIR=%{buildroot} W3M_CGI_BIN=%{cgi_bin}
88 %find_lang %{name}
89
90 %clean
91 %{__rm} -rf %{buildroot}
92
93
94 %files -f %{name}.lang
95 %defattr(-,root,root,-)
96 %{_bindir}/ikiwiki*
97 %{_sbindir}/ikiwiki*
98 %{_mandir}/man1/ikiwiki*
99 %{_mandir}/man8/ikiwiki*
100 %{_datadir}/ikiwiki
101 %dir %{_sysconfdir}/ikiwiki
102 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/ikiwiki/*
103 # contains a packlist only
104 %exclude %{perl_vendorarch}
105 %{perl_vendorlib}/IkiWiki*
106 %exclude %{perl_vendorlib}/IkiWiki*/Plugin/skeleton.pm.example
107 %{_libdir}/ikiwiki
108 %doc README debian/changelog debian/NEWS html
109 %doc IkiWiki/Plugin/skeleton.pm.example
110
111
112 %package w3m
113 Summary:        Ikiwiki w3m cgi meta-wrapper
114 Group:          Applications/Internet
115 Requires:       w3m
116 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
117
118 %description w3m
119 Enable usage of all of ikiwiki's web features (page editing, etc) in
120 the w3m web browser without a web server. w3m supports local CGI
121 scripts, and ikiwiki can be set up to run that way using the
122 meta-wrapper in this package.
123
124
125 %files w3m
126 %defattr(-,root,root,-)
127 %doc README.fedora
128 %{cgi_bin}/ikiwiki-w3m.cgi