* Typo
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-01 21:16-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:116
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:149
24 msgid ""
25 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
26 "via http, not https"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
30 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:171 ../IkiWiki/CGI.pm:320
34 msgid "Your login session has expired."
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:192
38 msgid "Login"
39 msgstr ""
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:193
42 #, fuzzy
43 msgid "Preferences"
44 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:194
47 msgid "Admin"
48 msgstr ""
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
51 msgid "Preferences saved."
52 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:284
55 msgid "You are banned."
56 msgstr "Bạn bị cấm ra."
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:411 ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki.pm:1298
59 msgid "Error"
60 msgstr "Lỗi"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
63 msgid "Aggregation triggered via web."
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
67 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
68 msgstr ""
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
71 #, fuzzy, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nguồn tin mới"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
80 msgid "posts"
81 msgstr "bài"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
84 msgid "new"
85 msgstr "mới"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "đang mãn hạn %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
98 #, perl-format
99 msgid "last checked %s"
100 msgstr ""
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
113 #, fuzzy
114 msgid "feed not found"
115 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
118 #, perl-format
119 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
120 msgstr ""
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
123 #, perl-format
124 msgid "(feed entities escaped)"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
128 msgid "feed crashed XML::Feed!"
129 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
132 #, perl-format
133 msgid "creating new page %s"
134 msgstr "đang tạo trang mới %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
137 msgid "deleting bucket.."
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:231
141 msgid "done"
142 msgstr "xong"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
145 #, perl-format
146 msgid "Must specify %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:140
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to create S3 bucket: "
152 msgstr "Lỗi gửi thư"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:225
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to save file to S3: "
157 msgstr "Lỗi gửi thư"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
160 #, fuzzy
161 msgid "Failed to delete file from S3: "
162 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:50
165 #, perl-format
166 msgid "there is already a page named %s"
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:66
170 msgid "prohibited by allowed_attachments"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:141
174 msgid "bad attachment filename"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:183
178 msgid "attachment upload"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:117
182 msgid "automatic index generation"
183 msgstr ""
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:109
186 msgid ""
187 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
188 "\">blogspam</a>: "
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
192 #, perl-format
193 msgid "%s from %s"
194 msgstr ""
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
197 msgid "There are no broken links!"
198 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:125 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:48
201 #, perl-format
202 msgid "unsupported page format %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:130
206 msgid "comment must have content"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:185
210 msgid "Anonymous"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:342 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:98
214 msgid "bad page name"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:347
218 #, fuzzy, perl-format
219 msgid "commenting on %s"
220 msgstr "đang tạo %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:365
223 #, perl-format
224 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:372
228 #, perl-format
229 msgid "comments on page '%s' are closed"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:469
233 msgid "comment stored for moderation"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:471
237 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:484
241 msgid "Added a comment"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:488
245 #, perl-format
246 msgid "Added a comment: %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:530 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:270
250 msgid "you are not logged in as an admin"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:581
254 msgid "Comment moderation"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:620
258 msgid "comment moderation"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:759
262 #, perl-format
263 msgid "%i comment"
264 msgid_plural "%i comments"
265 msgstr[0] ""
266
267 #. translators: Here "Comment" is a verb;
268 #. translators: the user clicks on it to
269 #. translators: post a comment.
270 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:769
271 msgid "Comment"
272 msgstr ""
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
275 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:62
276 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
277 #, perl-format
278 msgid "%s parameter is required"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:67
282 msgid "no text was copied in this page"
283 msgstr ""
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:70
286 #, perl-format
287 msgid "no text was copied in this page with id %s"
288 msgstr ""
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:41
291 #, fuzzy, perl-format
292 msgid "removing old preview %s"
293 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:114
296 #, perl-format
297 msgid "%s is not an editable page"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:295
301 #, perl-format
302 msgid "creating %s"
303 msgstr "đang tạo %s"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:313 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:332
306 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:342 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:386
307 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:425
308 #, perl-format
309 msgid "editing %s"
310 msgstr "đang sửa %s"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:52
313 #, fuzzy
314 msgid "template not specified"
315 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:55
318 #, fuzzy
319 msgid "match not specified"
320 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:64
323 #, perl-format
324 msgid "edittemplate %s registered for %s"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:339
328 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
329 #, fuzzy
330 msgid "failed to process template:"
331 msgstr "mẫu không xử lý được:"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:30
334 msgid "must specify format and text"
335 msgstr ""
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:28
338 msgid "fortune failed"
339 msgstr "fortune bị lỗi"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:57
342 #, fuzzy
343 msgid "missing page"
344 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:66 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:59
347 #, perl-format
348 msgid "The page %s does not exist."
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
352 #, fuzzy
353 msgid "not a page"
354 msgstr "không thể đọc %s: %s"
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:77
357 #, perl-format
358 msgid "%s is an attachment, not a page."
359 msgstr ""
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:687 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:705
362 #: ../IkiWiki/Receive.pm:130
363 #, perl-format
364 msgid "you are not allowed to change %s"
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:727
368 #, perl-format
369 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
370 msgstr ""
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:731
373 msgid "you are not allowed to change file modes"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:132
377 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:37
378 #, fuzzy, perl-format
379 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
380 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:68
383 #, fuzzy
384 msgid "failed to run graphviz"
385 msgstr "linkmap không chạy dot được"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:95
388 msgid "prog not a valid graphviz program"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:48
392 #, perl-format
393 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
394 msgstr ""
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:59
397 #, perl-format
398 msgid "Source code: %s"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:124
402 msgid ""
403 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
404 msgstr ""
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:50
407 #, fuzzy
408 msgid "htmltidy failed to parse this html"
409 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
412 #, fuzzy
413 msgid "Image::Magick is not installed"
414 msgstr "chưa cài đặt polygen"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:73 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
417 #, fuzzy, perl-format
418 msgid "failed to read %s: %s"
419 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
422 #, perl-format
423 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
424 msgstr ""
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:125
427 #, fuzzy, perl-format
428 msgid "failed to resize: %s"
429 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:145
432 #, fuzzy, perl-format
433 msgid "failed to determine size of image %s"
434 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
437 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
438 msgstr ""
439 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
440 "atom »"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
443 #, fuzzy
444 msgid "page editing not allowed"
445 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
448 #, fuzzy
449 msgid "missing pages parameter"
450 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192
453 #, perl-format
454 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
455 msgstr ""
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:313
458 msgid "Add a new post titled:"
459 msgstr ""
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:342
462 #, perl-format
463 msgid "template %s not found"
464 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:635
467 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
468 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:81 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:88
471 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:92 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:95
472 #, fuzzy
473 msgid "failed to run dot"
474 msgstr "linkmap không chạy dot được"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:85
477 msgid "linkmap"
478 msgstr ""
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49
481 #, fuzzy, perl-format
482 msgid "%s is locked and cannot be edited"
483 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:45
486 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
487 msgstr ""
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:70
490 #, perl-format
491 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
492 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:174
495 #, fuzzy
496 msgid "stylesheet not found"
497 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:212
500 #, fuzzy
501 msgid "redir page not found"
502 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:226
505 #, fuzzy
506 msgid "redir cycle is not allowed"
507 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
508
509 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:387
510 msgid "sort=meta requires a parameter"
511 msgstr ""
512
513 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
514 msgid "Mirrors"
515 msgstr "Nhân bản"
516
517 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
518 msgid "Mirror"
519 msgstr "Nhân bản"
520
521 #: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:57
522 msgid "comment needs moderation"
523 msgstr ""
524
525 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
526 msgid "more"
527 msgstr ""
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:62
530 msgid "Log in with"
531 msgstr ""
532
533 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:65
534 msgid "Get an OpenID"
535 msgstr "Lấy OpenID"
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:56
538 #, fuzzy
539 msgid "All pages have other pages linking to them."
540 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
541
542 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
543 msgid "bad or missing template"
544 msgstr ""
545
546 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
547 msgid "Your user page: "
548 msgstr ""
549
550 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
551 msgid "Create your user page"
552 msgstr ""
553
554 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
555 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
556 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
557
558 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
559 msgid "Error creating account."
560 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
561
562 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
563 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
564 msgstr ""
565
566 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
567 msgid "Failed to send mail"
568 msgstr "Lỗi gửi thư"
569
570 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
571 msgid "You have been mailed password reset instructions."
572 msgstr ""
573
574 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
575 msgid "incorrect password reset url"
576 msgstr ""
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
579 msgid "password reset denied"
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
583 msgid "Ping received."
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
587 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
588 msgstr ""
589
590 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
591 #, fuzzy, perl-format
592 msgid "Will ping %s"
593 msgstr "đang sửa %s"
594
595 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
596 #, perl-format
597 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
601 #, fuzzy
602 msgid "LWP not found, not pinging"
603 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
606 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
607 msgstr ""
608
609 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:140
610 #, perl-format
611 msgid "%s is not a valid language code"
612 msgstr ""
613
614 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:152
615 #, perl-format
616 msgid ""
617 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:157
621 msgid ""
622 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
623 "po_link_to=default"
624 msgstr ""
625
626 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:388
627 #, perl-format
628 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
629 msgstr ""
630
631 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:392 ../IkiWiki/Render.pm:772
632 #, fuzzy, perl-format
633 msgid "building %s"
634 msgstr "đang sửa %s"
635
636 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:430
637 msgid "updated PO files"
638 msgstr ""
639
640 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:454
641 msgid ""
642 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
643 "translations will be removed as well."
644 msgstr ""
645
646 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:474
647 msgid ""
648 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
649 "translations will be renamed as well."
650 msgstr ""
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:874
653 #, perl-format
654 msgid "POT file (%s) does not exist"
655 msgstr ""
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:888
658 #, fuzzy, perl-format
659 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
660 msgstr "lỗi biên dịch %s"
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:897
663 #, fuzzy, perl-format
664 msgid "failed to update %s"
665 msgstr "lỗi biên dịch %s"
666
667 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:903
668 #, fuzzy, perl-format
669 msgid "failed to copy the POT file to %s"
670 msgstr "lỗi biên dịch %s"
671
672 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:939
673 msgid "N/A"
674 msgstr ""
675
676 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:952
677 #, fuzzy, perl-format
678 msgid "failed to translate %s"
679 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
680
681 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1036
682 msgid "removed obsolete PO files"
683 msgstr ""
684
685 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1092 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1106
686 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1145
687 #, fuzzy, perl-format
688 msgid "failed to write %s"
689 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
690
691 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1104
692 #, fuzzy
693 msgid "failed to translate"
694 msgstr "linkmap không chạy dot được"
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1157
697 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
698 msgstr ""
699
700 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:70
701 msgid "vote"
702 msgstr "bỏ phiếu"
703
704 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:78
705 msgid "Total votes:"
706 msgstr "Tổng số phiếu :"
707
708 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:42
709 msgid "polygen not installed"
710 msgstr "chưa cài đặt polygen"
711
712 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:61
713 #, fuzzy
714 msgid "command failed"
715 msgstr "fortune bị lỗi"
716
717 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:47
718 msgid "missing formula"
719 msgstr ""
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:54
722 msgid "unknown formula"
723 msgstr ""
724
725 #. translators: These descriptions of times of day are used
726 #. translators: in messages like "last edited <description>".
727 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
728 #. translators: %A- is the name of the previous day.
729 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
730 msgid "late %A- night"
731 msgstr ""
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
734 msgid "in the wee hours of %A- night"
735 msgstr ""
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
738 msgid "terribly early %A morning"
739 msgstr ""
740
741 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
742 msgid "early %A morning"
743 msgstr ""
744
745 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
746 msgid "mid-morning %A"
747 msgstr ""
748
749 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
750 msgid "late %A morning"
751 msgstr ""
752
753 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
754 msgid "at lunch time on %A"
755 msgstr ""
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
758 msgid "%A afternoon"
759 msgstr ""
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
762 msgid "late %A afternoon"
763 msgstr ""
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
766 msgid "%A evening"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
770 msgid "late %A evening"
771 msgstr ""
772
773 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
774 msgid "%A night"
775 msgstr ""
776
777 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
778 msgid "at teatime on %A"
779 msgstr ""
780
781 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
782 msgid "at midnight"
783 msgstr ""
784
785 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
786 msgid "at noon on %A"
787 msgstr ""
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:35
790 #, perl-format
791 msgid "illegal percent value %s"
792 msgstr ""
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:56
795 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
796 msgstr ""
797
798 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
799 msgid "(Diff truncated)"
800 msgstr ""
801
802 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
803 #, perl-format
804 msgid "%s does not exist"
805 msgstr ""
806
807 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
808 #, fuzzy, perl-format
809 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
810 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
811
812 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
813 #, perl-format
814 msgid "%s is not a file"
815 msgstr ""
816
817 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:135
818 #, perl-format
819 msgid "confirm removal of %s"
820 msgstr ""
821
822 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:172
823 msgid "Please select the attachments to remove."
824 msgstr ""
825
826 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:212
827 msgid "removed"
828 msgstr ""
829
830 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:43
831 #, perl-format
832 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
833 msgstr ""
834
835 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:63
836 #, fuzzy
837 msgid "no change to the file name was specified"
838 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
839
840 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
841 #, perl-format
842 msgid "illegal name"
843 msgstr ""
844
845 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
846 #, perl-format
847 msgid "%s already exists"
848 msgstr ""
849
850 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
851 #, perl-format
852 msgid "%s already exists on disk"
853 msgstr ""
854
855 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
856 #, fuzzy, perl-format
857 msgid "rename %s"
858 msgstr "đang vẽ %s"
859
860 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:161
861 msgid "Also rename SubPages and attachments"
862 msgstr ""
863
864 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:248
865 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
866 msgstr ""
867
868 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:251
869 msgid "Please select the attachment to rename."
870 msgstr ""
871
872 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:348
873 #, perl-format
874 msgid "rename %s to %s"
875 msgstr ""
876
877 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:572
878 #, fuzzy, perl-format
879 msgid "update for rename of %s to %s"
880 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
881
882 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
883 #, fuzzy, perl-format
884 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
885 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
886
887 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
888 #, perl-format
889 msgid "rsync_command exited %d"
890 msgstr ""
891
892 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:188
893 #, perl-format
894 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
895 msgstr ""
896
897 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:225
898 msgid "search"
899 msgstr ""
900
901 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:32
902 #, perl-format
903 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
904 msgstr ""
905
906 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
907 #, fuzzy
908 msgid "missing name or url parameter"
909 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
910
911 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
912 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
913 #. translators: is an URL.
914 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:55
915 #, fuzzy, perl-format
916 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
917 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
918
919 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
920 #, fuzzy
921 msgid "failed to parse any smileys"
922 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
923
924 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:73
925 #, fuzzy
926 msgid "parse error"
927 msgstr "linkmap không chạy dot được"
928
929 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
930 msgid "invalid featurepoint diameter"
931 msgstr ""
932
933 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:89
934 msgid "invalid featurepoint location"
935 msgstr ""
936
937 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:100
938 msgid "missing values"
939 msgstr ""
940
941 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:105
942 #, fuzzy
943 msgid "invalid height value"
944 msgstr "linkmap không chạy dot được"
945
946 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
947 #, fuzzy
948 msgid "missing width parameter"
949 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
950
951 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:116
952 #, fuzzy
953 msgid "invalid width value"
954 msgstr "linkmap không chạy dot được"
955
956 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:154
957 #, fuzzy
958 msgid "failed to run php"
959 msgstr "linkmap không chạy dot được"
960
961 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:32
962 msgid "cannot find file"
963 msgstr ""
964
965 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:88
966 msgid "unknown data format"
967 msgstr ""
968
969 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:96
970 msgid "empty data"
971 msgstr ""
972
973 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:115
974 msgid "Direct data download"
975 msgstr ""
976
977 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:149
978 #, fuzzy, perl-format
979 msgid "parse fail at line %d: %s"
980 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
981
982 #: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:83
983 #, fuzzy, perl-format
984 msgid "creating tag page %s"
985 msgstr "đang tạo trang mới %s"
986
987 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:33
988 #, fuzzy
989 msgid "missing id parameter"
990 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
991
992 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:47
993 #, fuzzy, perl-format
994 msgid "%s not found"
995 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
996
997 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:72
998 msgid "missing tex code"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:124
1002 #, fuzzy
1003 msgid "failed to generate image from code"
1004 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1005
1006 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:105
1007 #, perl-format
1008 msgid "%s plugin:"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:121
1012 #, perl-format
1013 msgid "%s plugins"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:135
1017 #, perl-format
1018 msgid "enable %s?"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:274
1022 msgid "setup file for this wiki is not known"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:290
1026 msgid "main"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
1030 msgid ""
1031 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1032 msgstr ""
1033
1034 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:437
1035 msgid ""
1036 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1037 "to rebuild the wiki."
1038 msgstr ""
1039
1040 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:474
1041 #, perl-format
1042 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1043 msgstr ""
1044
1045 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1046 #, perl-format
1047 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: ../IkiWiki/Receive.pm:86
1051 #, fuzzy, perl-format
1052 msgid "bad file name %s"
1053 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1054
1055 #: ../IkiWiki/Render.pm:163
1056 #, perl-format
1057 msgid "scanning %s"
1058 msgstr "đang quét %s"
1059
1060 #: ../IkiWiki/Render.pm:285
1061 #, perl-format
1062 msgid ""
1063 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1064 "allow this"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
1068 #, perl-format
1069 msgid "skipping bad filename %s"
1070 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1071
1072 #: ../IkiWiki/Render.pm:331
1073 #, perl-format
1074 msgid "%s has multiple possible source pages"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: ../IkiWiki/Render.pm:373
1078 #, perl-format
1079 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
1080 msgstr ""
1081
1082 #: ../IkiWiki/Render.pm:435
1083 #, fuzzy, perl-format
1084 msgid "removing obsolete %s"
1085 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1086
1087 #: ../IkiWiki/Render.pm:508
1088 #, fuzzy, perl-format
1089 msgid "building %s, which links to %s"
1090 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1091
1092 #: ../IkiWiki/Render.pm:517
1093 #, fuzzy, perl-format
1094 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1095 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1096
1097 #: ../IkiWiki/Render.pm:600 ../IkiWiki/Render.pm:682
1098 #, fuzzy, perl-format
1099 msgid "building %s, which depends on %s"
1100 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1101
1102 #: ../IkiWiki/Render.pm:695
1103 #, fuzzy, perl-format
1104 msgid "building %s, to update its backlinks"
1105 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1106
1107 #: ../IkiWiki/Render.pm:824
1108 #, fuzzy, perl-format
1109 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1110 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1111
1112 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1113 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1114 #: ../IkiWiki/Setup.pm:23
1115 #, perl-format
1116 msgid "cannot read %s: %s"
1117 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1118
1119 #: ../IkiWiki/Setup.pm:34
1120 #, fuzzy, perl-format
1121 msgid "cannot load %s in safe mode"
1122 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1123
1124 #: ../IkiWiki/Setup.pm:46
1125 #, fuzzy, perl-format
1126 msgid "failed to parse %s"
1127 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1128
1129 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1130 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:89
1134 #, perl-format
1135 msgid "unsupported revision control system %s"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1139 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:134
1143 #, perl-format
1144 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1148 #, perl-format
1149 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1150 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1151
1152 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1153 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1154 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1155
1156 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1157 msgid "wrapper filename not specified"
1158 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1159
1160 #. translators: The parameter is a C filename.
1161 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:159
1162 #, perl-format
1163 msgid "failed to compile %s"
1164 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1165
1166 #. translators: The parameter is a filename.
1167 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:179
1168 #, perl-format
1169 msgid "successfully generated %s"
1170 msgstr "%s đã được tạo ra"
1171
1172 #: ../ikiwiki.in:13
1173 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1174 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1175
1176 #: ../ikiwiki.in:14
1177 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: ../ikiwiki.in:96
1181 msgid "usage: --set var=value"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: ../ikiwiki.in:103
1185 msgid "usage: --set-yaml var=value"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: ../ikiwiki.in:157
1189 msgid "generating wrappers.."
1190 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1191
1192 #: ../ikiwiki.in:220
1193 msgid "rebuilding wiki.."
1194 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1195
1196 #: ../ikiwiki.in:223
1197 msgid "refreshing wiki.."
1198 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1199
1200 #: ../IkiWiki.pm:232
1201 msgid "Discussion"
1202 msgstr "Thảo luận"
1203
1204 #: ../IkiWiki.pm:531
1205 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1206 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1207
1208 #: ../IkiWiki.pm:577
1209 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: ../IkiWiki.pm:606
1213 #, perl-format
1214 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: ../IkiWiki.pm:1280
1218 #, fuzzy, perl-format
1219 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1220 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1221
1222 #: ../IkiWiki.pm:1944
1223 msgid "yes"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: ../IkiWiki.pm:2021
1227 #, fuzzy, perl-format
1228 msgid "invalid sort type %s"
1229 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1230
1231 #: ../IkiWiki.pm:2042
1232 #, perl-format
1233 msgid "unknown sort type %s"
1234 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1235
1236 #: ../IkiWiki.pm:2178
1237 #, fuzzy, perl-format
1238 msgid "cannot match pages: %s"
1239 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1240
1241 #: ../auto.setup:16
1242 msgid "What will the wiki be named?"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: ../auto.setup:16
1246 msgid "wiki"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: ../auto.setup:19
1250 msgid "What revision control system to use?"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: ../auto.setup:21
1254 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: ../auto.setup:24
1258 msgid "What is the domain name of the web server?"
1259 msgstr ""
1260
1261 #, fuzzy
1262 #~ msgid "failed to process"
1263 #~ msgstr "mẫu không xử lý được:"
1264
1265 #~ msgid "getctime not implemented"
1266 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"
1267
1268 #, fuzzy
1269 #~ msgid "failed to read %s"
1270 #~ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1271
1272 #~ msgid "discussion"
1273 #~ msgstr "thảo luận"
1274
1275 #~ msgid "rendering %s"
1276 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1277
1278 #, fuzzy
1279 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1280 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1281
1282 #, fuzzy
1283 #~ msgid "failed to find url in html"
1284 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1285
1286 #~ msgid "processed ok at %s"
1287 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1288
1289 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1290 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1291
1292 #~ msgid "polygen failed"
1293 #~ msgstr "lỗi polygen"
1294
1295 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1296 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1297
1298 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1299 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1300
1301 #, fuzzy
1302 #~ msgid ""
1303 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1304 #~ "notifications"
1305 #~ msgstr ""
1306 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1307
1308 #, fuzzy
1309 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1310 #~ msgstr ""
1311 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1312
1313 #~ msgid ""
1314 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1315 #~ "notifications"
1316 #~ msgstr ""
1317 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1318
1319 #~ msgid "What's this?"
1320 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1321
1322 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1323 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1324
1325 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1326 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1327
1328 #, fuzzy
1329 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1330 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"