]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
web commit by LucaBrivio
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-01-09 02:42-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:202
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:231
28 msgid "Login"
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:232
32 #, fuzzy
33 msgid "Preferences"
34 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:233
37 msgid "Admin"
38 msgstr ""
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:289
41 msgid "Preferences saved."
42 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:345
45 #, perl-format
46 msgid "%s is not an editable page"
47 msgstr ""
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:436 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
50 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:239 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
51 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
52 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
53 msgid "discussion"
54 msgstr "thảo luận"
55
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:482
57 #, perl-format
58 msgid "creating %s"
59 msgstr "đang tạo %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:500 ../IkiWiki/CGI.pm:519 ../IkiWiki/CGI.pm:529
62 #: ../IkiWiki/CGI.pm:563 ../IkiWiki/CGI.pm:611
63 #, perl-format
64 msgid "editing %s"
65 msgstr "đang sửa %s"
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:705
68 msgid "You are banned."
69 msgstr "Bạn bị cấm ra."
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:71
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:99
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:115
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:231
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:238
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:274
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:289
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:306
124 #, perl-format
125 msgid "(feed entities escaped)"
126 msgstr ""
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:312
129 msgid "feed crashed XML::Feed!"
130 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:386
133 #, perl-format
134 msgid "creating new page %s"
135 msgstr "đang tạo trang mới %s"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
138 #, perl-format
139 msgid "%s from %s"
140 msgstr ""
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
143 msgid "There are no broken links!"
144 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
147 #, perl-format
148 msgid "%s parameter is required"
149 msgstr ""
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
152 #, fuzzy
153 msgid "template not specified"
154 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
157 #, fuzzy
158 msgid "match not specified"
159 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
162 #, perl-format
163 msgid "edittemplate %s registered for %s"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
167 #, fuzzy
168 msgid "failed to process"
169 msgstr "mẫu không xử lý được:"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
172 msgid "fortune failed"
173 msgstr "fortune bị lỗi"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
176 #, fuzzy
177 msgid "failed to find url in html"
178 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
181 #, fuzzy
182 msgid "failed to run graphviz"
183 msgstr "linkmap không chạy dot được"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
186 msgid "prog not a valid graphviz program"
187 msgstr ""
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
190 #, perl-format
191 msgid "bad size \"%s\""
192 msgstr ""
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
195 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
196 #, fuzzy, perl-format
197 msgid "failed to read %s: %s"
198 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
201 #, fuzzy, perl-format
202 msgid "failed to resize: %s"
203 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
206 #, fuzzy, perl-format
207 msgid "failed to determine size of image %s"
208 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
211 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
212 msgstr ""
213 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
214 "atom »"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
217 #, perl-format
218 msgid "unknown sort type %s"
219 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
222 msgid "Add a new post titled:"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
226 #, perl-format
227 msgid "nonexistant template %s"
228 msgstr ""
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:247 ../IkiWiki/Render.pm:102
231 msgid "Discussion"
232 msgstr "Thảo luận"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:461
235 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
236 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
239 #, fuzzy
240 msgid "failed to run dot"
241 msgstr "linkmap không chạy dot được"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
244 #, perl-format
245 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
246 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
249 #, perl-format
250 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
251 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:132
254 #, fuzzy
255 msgid "stylesheet not found"
256 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
259 #, fuzzy
260 msgid "redir page not found"
261 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:169
264 #, fuzzy
265 msgid "redir cycle is not allowed"
266 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
269 msgid "Mirrors"
270 msgstr "Nhân bản"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
273 msgid "Mirror"
274 msgstr "Nhân bản"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
277 msgid "more"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
281 msgid "Log in with"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
285 msgid "Get an OpenID"
286 msgstr "Lấy OpenID"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
289 msgid "All pages are linked to by other pages."
290 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
293 msgid "bad or missing template"
294 msgstr ""
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
297 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
298 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
301 msgid "Error creating account."
302 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
305 msgid "Failed to send mail"
306 msgstr "Lỗi gửi thư"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
309 msgid "Your password has been emailed to you."
310 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
313 msgid "vote"
314 msgstr "bỏ phiếu"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
317 msgid "Total votes:"
318 msgstr "Tổng số phiếu :"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
321 msgid "polygen not installed"
322 msgstr "chưa cài đặt polygen"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
325 msgid "polygen failed"
326 msgstr "lỗi polygen"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
329 msgid "missing formula"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
333 msgid "unknown formula"
334 msgstr ""
335
336 #. translators: These descriptions of times of day are used
337 #. translators: in messages like "last edited <description>".
338 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
339 #. translators: %A- is the name of the previous day.
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
341 msgid "late %A- night"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
345 msgid "in the wee hours of %A- night"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
349 msgid "terribly early %A morning"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
353 msgid "early %A morning"
354 msgstr ""
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
357 msgid "mid-morning %A"
358 msgstr ""
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
361 msgid "late %A morning"
362 msgstr ""
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
365 msgid "at lunch time on %A"
366 msgstr ""
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
369 msgid "%A afternoon"
370 msgstr ""
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
373 msgid "late %A afternoon"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
377 msgid "%A evening"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
381 msgid "late %A evening"
382 msgstr ""
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
385 msgid "%A night"
386 msgstr ""
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
389 msgid "at teatime on %A"
390 msgstr ""
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
393 msgid "at midnight"
394 msgstr ""
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
397 msgid "at noon on %A"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
401 #, perl-format
402 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
403 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
406 msgid "cleaning hyperestraier search index"
407 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
410 msgid "updating hyperestraier search index"
411 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
414 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
415 msgstr ""
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
418 #, fuzzy
419 msgid "missing name or url parameter"
420 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
421
422 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
423 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
424 #. translators: is an URL.
425 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
426 #, fuzzy, perl-format
427 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
428 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
431 #, fuzzy
432 msgid "failed to parse any smileys"
433 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
436 #, fuzzy
437 msgid "parse error"
438 msgstr "linkmap không chạy dot được"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
441 msgid "bad featurepoint diameter"
442 msgstr ""
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
445 msgid "bad featurepoint location"
446 msgstr ""
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
449 msgid "missing values"
450 msgstr ""
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
453 #, fuzzy
454 msgid "bad height value"
455 msgstr "linkmap không chạy dot được"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
458 #, fuzzy
459 msgid "missing width parameter"
460 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
463 #, fuzzy
464 msgid "bad width value"
465 msgstr "linkmap không chạy dot được"
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
468 #, fuzzy
469 msgid "failed to run php"
470 msgstr "linkmap không chạy dot được"
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
473 msgid "cannot find file"
474 msgstr ""
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
477 msgid "unknown data format"
478 msgstr ""
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
481 msgid "empty data"
482 msgstr ""
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
485 msgid "Direct data download"
486 msgstr ""
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
489 #, fuzzy, perl-format
490 msgid "parse fail at line %d: %s"
491 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
494 #, fuzzy
495 msgid "missing id parameter"
496 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
499 #, perl-format
500 msgid "template %s not found"
501 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
504 #, fuzzy
505 msgid "failed to process:"
506 msgstr "mẫu không xử lý được:"
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
509 msgid "missing tex code"
510 msgstr ""
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
513 msgid "code includes disallowed latex commands"
514 msgstr ""
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
517 #, fuzzy
518 msgid "failed to generate image from code"
519 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
520
521 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
522 msgid "(not toggleable in preview mode)"
523 msgstr ""
524
525 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
526 msgid "getctime not implemented"
527 msgstr "chưa thực hiện getctime"
528
529 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
530 #, fuzzy
531 msgid ""
532 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
533 "notifications"
534 msgstr ""
535 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
536
537 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
538 #, fuzzy
539 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
540 msgstr ""
541 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
542
543 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
544 msgid ""
545 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
546 "notifications"
547 msgstr ""
548 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
549
550 #: ../IkiWiki/Render.pm:275 ../IkiWiki/Render.pm:296
551 #, perl-format
552 msgid "skipping bad filename %s"
553 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
554
555 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
556 #, perl-format
557 msgid "removing old page %s"
558 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
559
560 #: ../IkiWiki/Render.pm:371
561 #, perl-format
562 msgid "scanning %s"
563 msgstr "đang quét %s"
564
565 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
566 #, perl-format
567 msgid "rendering %s"
568 msgstr "đang vẽ %s"
569
570 #: ../IkiWiki/Render.pm:388
571 #, perl-format
572 msgid "rendering %s, which links to %s"
573 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
574
575 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
576 #, perl-format
577 msgid "rendering %s, which depends on %s"
578 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
579
580 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
581 #, perl-format
582 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
583 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
584
585 #: ../IkiWiki/Render.pm:455
586 #, perl-format
587 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
588 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
589
590 #: ../IkiWiki/Render.pm:481
591 #, perl-format
592 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
593 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
594
595 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
596 #. translators: is a (probably not translated) error message.
597 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
598 #, perl-format
599 msgid "cannot read %s: %s"
600 msgstr "không thể đọc %s: %s"
601
602 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
603 msgid "generating wrappers.."
604 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
605
606 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
607 msgid "rebuilding wiki.."
608 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
609
610 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
611 msgid "refreshing wiki.."
612 msgstr "đang làm tươi wiki.."
613
614 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
615 msgid "done"
616 msgstr "xong"
617
618 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
619 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
620 #. translators: And the name of the user making the change.
621 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
622 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
623 #, perl-format
624 msgid "update of %s's %s by %s"
625 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
626
627 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
628 #, perl-format
629 msgid "%s doesn't seem to be executable"
630 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
631
632 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
633 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
634 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
635
636 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
637 msgid "wrapper filename not specified"
638 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
639
640 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
641 #. translators: a (probably not translated) error message.
642 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
643 #, perl-format
644 msgid "failed to write %s: %s"
645 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
646
647 #. translators: The parameter is a C filename.
648 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
649 #, perl-format
650 msgid "failed to compile %s"
651 msgstr "lỗi biên dịch %s"
652
653 #. translators: The parameter is a filename.
654 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
655 #, perl-format
656 msgid "successfully generated %s"
657 msgstr "%s đã được tạo ra"
658
659 #: ../ikiwiki.in:13
660 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
661 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
662
663 #: ../ikiwiki.in:83
664 msgid "usage: --set var=value"
665 msgstr ""
666
667 #: ../IkiWiki.pm:129
668 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
669 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
670
671 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
672 msgid "Error"
673 msgstr "Lỗi"
674
675 #. translators: The first parameter is a
676 #. translators: preprocessor directive name,
677 #. translators: the second a page name, the
678 #. translators: third a number.
679 #: ../IkiWiki.pm:722
680 #, perl-format
681 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
682 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
683
684 #, fuzzy
685 #~ msgid "%s not found"
686 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
687
688 #~ msgid "What's this?"
689 #~ msgstr "Cái này là gì?"
690
691 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
692 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
693
694 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
695 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
696
697 #, fuzzy
698 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
699 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"