merge change from doc to basewiki while removing an introduced duplicate
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-01-13 23:24-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #. translators: The first parameter is a page name,
20 #. translators: second is the user who locked it.
21 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
22 #, perl-format
23 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
24 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
27 msgid "You need to log in first."
28 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:257
31 msgid "Preferences saved."
32 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:446
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "đang sửa %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:623
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Bạn bị cấm ra."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:650
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nguồn tin mới"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "bài"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "mới"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "đang mãn hạn %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "đang tạo trang mới %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "fortune bị lỗi"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
121 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
122 msgstr ""
123 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
124 "« --atom »"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
127 #, perl-format
128 msgid "unknown sort type %s"
129 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:369
132 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
133 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
136 msgid "linkmap failed to run dot"
137 msgstr "linkmap không chạy dot được"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
140 #, perl-format
141 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
142 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
145 msgid "Mirrors"
146 msgstr "Nhân bản"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
149 msgid "Mirror"
150 msgstr "Nhân bản"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
153 msgid "What's this?"
154 msgstr "Cái này là gì?"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
157 msgid "Get an OpenID"
158 msgstr "Lấy OpenID"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
161 msgid "All pages are linked to by other pages."
162 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
165 msgid "(use FirstnameLastName)"
166 msgstr "(dùng TênHọ)"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
169 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
170 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
173 msgid "Error creating account."
174 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
177 msgid "Failed to send mail"
178 msgstr "Lỗi gửi thư"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
181 msgid "Your password has been emailed to you."
182 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
185 msgid "vote"
186 msgstr "bỏ phiếu"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
189 msgid "Total votes:"
190 msgstr "Tổng số phiếu :"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
193 msgid "polygen not installed"
194 msgstr "chưa cài đặt polygen"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
197 msgid "polygen failed"
198 msgstr "lỗi polygen"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
201 #, perl-format
202 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
203 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
206 msgid "cleaning hyperestraier search index"
207 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
210 msgid "updating hyperestraier search index"
211 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
214 msgid "shortcut missing name or url parameter"
215 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
216
217 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
218 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
219 #. translators: is an URL.
220 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
221 #, perl-format
222 msgid "shortcut %s points to %s"
223 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
226 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
227 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
230 msgid "template missing id parameter"
231 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
234 #, perl-format
235 msgid "template %s not found"
236 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
239 msgid "template failed to process:"
240 msgstr "mẫu không xử lý được:"
241
242 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
243 msgid "getctime not implemented"
244 msgstr "chưa thực hiện getctime"
245
246 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
247 msgid ""
248 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
249 "notifications"
250 msgstr ""
251 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
252
253 #: ../IkiWiki/Render.pm:98
254 msgid "Discussion"
255 msgstr "Thảo luận"
256
257 #: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
258 #, perl-format
259 msgid "skipping bad filename %s"
260 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
261
262 #: ../IkiWiki/Render.pm:288
263 #, perl-format
264 msgid "removing old page %s"
265 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
266
267 #: ../IkiWiki/Render.pm:307
268 #, perl-format
269 msgid "scanning %s"
270 msgstr "đang quét %s"
271
272 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
273 #, perl-format
274 msgid "rendering %s"
275 msgstr "đang vẽ %s"
276
277 #: ../IkiWiki/Render.pm:328
278 #, perl-format
279 msgid "rendering %s, which links to %s"
280 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
281
282 #: ../IkiWiki/Render.pm:345
283 #, perl-format
284 msgid "rendering %s, which depends on %s"
285 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
286
287 #: ../IkiWiki/Render.pm:383
288 #, perl-format
289 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
290 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
291
292 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
293 #, perl-format
294 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
295 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
296
297 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
298 #, perl-format
299 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
300 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
301
302 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
303 #. translators: is a (probably not translated) error message.
304 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
305 #, perl-format
306 msgid "cannot read %s: %s"
307 msgstr "không thể đọc %s: %s"
308
309 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
310 msgid "generating wrappers.."
311 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
312
313 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
314 msgid "rebuilding wiki.."
315 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
316
317 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
318 msgid "refreshing wiki.."
319 msgstr "đang làm tươi wiki.."
320
321 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
322 msgid "done"
323 msgstr "xong"
324
325 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
326 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
327 #. translators: And the name of the user making the change.
328 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
329 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
330 #, perl-format
331 msgid "update of %s's %s by %s"
332 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
333
334 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
335 #, perl-format
336 msgid "%s doesn't seem to be executable"
337 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
338
339 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
340 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
341 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
342
343 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
344 msgid "wrapper filename not specified"
345 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
346
347 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
348 #. translators: a (probably not translated) error message.
349 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
350 #, perl-format
351 msgid "failed to write %s: %s"
352 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
353
354 #. translators: The parameter is a C filename.
355 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
356 #, perl-format
357 msgid "failed to compile %s"
358 msgstr "lỗi biên dịch %s"
359
360 #. translators: The parameter is a filename.
361 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
362 #, perl-format
363 msgid "successfully generated %s"
364 msgstr "%s đã được tạo ra"
365
366 #: ../ikiwiki.in:13
367 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
368 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
369
370 #: ../IkiWiki.pm:99
371 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
372 msgstr ""
373 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
374
375 #: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
376 msgid "Error"
377 msgstr "Lỗi"
378
379 #. translators: The first parameter is a
380 #. translators: preprocessor directive name,
381 #. translators: the second a page name, the
382 #. translators: third a number.
383 #: ../IkiWiki.pm:524
384 #, perl-format
385 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
386 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"