]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
releasing version 3.02
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-01-17 18:19-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/CGI.pm:280
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:241
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:371 ../IkiWiki/CGI.pm:372 ../IkiWiki.pm:1204
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:435
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:442
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:469
92 #, perl-format
93 msgid "last checked %s"
94 msgstr ""
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:473
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:478
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:497
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:508
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:516
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:524
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:605
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:208
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:102
179 msgid ""
180 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
181 "\">blogspam</a>: "
182 msgstr ""
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:105
185 msgid "blogspam server failure: "
186 msgstr ""
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:296
189 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:354 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
190 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
191 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
192 msgid "discussion"
193 msgstr "thảo luận"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
196 #, perl-format
197 msgid "%s from %s"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
201 msgid "There are no broken links!"
202 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:120 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:23
205 #, perl-format
206 msgid "unsupported page format %s"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:125
210 msgid "comment must have content"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:181
214 msgid "Anonymous"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:252 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:110
218 #, fuzzy
219 msgid "missing page"
220 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:254 ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:112
223 #, perl-format
224 msgid "The page %s does not exist."
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:343 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:160
228 msgid "bad page name"
229 msgstr ""
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:348
232 #, fuzzy, perl-format
233 msgid "commenting on %s"
234 msgstr "đang tạo %s"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:366
237 #, perl-format
238 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
239 msgstr ""
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:373
242 #, perl-format
243 msgid "comments on page '%s' are closed"
244 msgstr ""
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:493
247 msgid "Added a comment"
248 msgstr ""
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:497
251 #, perl-format
252 msgid "Added a comment: %s"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:611
256 msgid "Comments"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
260 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
261 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
262 #, perl-format
263 msgid "%s parameter is required"
264 msgstr ""
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
267 msgid "no text was copied in this page"
268 msgstr ""
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
271 #, perl-format
272 msgid "no text was copied in this page with id %s"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
276 #, fuzzy, perl-format
277 msgid "removing old preview %s"
278 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:176
281 #, perl-format
282 msgid "%s is not an editable page"
283 msgstr ""
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:352
286 #, perl-format
287 msgid "creating %s"
288 msgstr "đang tạo %s"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:370 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:389
291 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:399 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:443
292 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:482
293 #, perl-format
294 msgid "editing %s"
295 msgstr "đang sửa %s"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
298 #, fuzzy
299 msgid "template not specified"
300 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
303 #, fuzzy
304 msgid "match not specified"
305 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
308 #, perl-format
309 msgid "edittemplate %s registered for %s"
310 msgstr ""
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
313 #, fuzzy
314 msgid "failed to process"
315 msgstr "mẫu không xử lý được:"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
318 msgid "must specify format and text"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
322 msgid "fortune failed"
323 msgstr "fortune bị lỗi"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:618 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:636
326 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
327 #, perl-format
328 msgid "you are not allowed to change %s"
329 msgstr ""
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658
332 #, perl-format
333 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
334 msgstr ""
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:662
337 msgid "you are not allowed to change file modes"
338 msgstr ""
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
341 #, fuzzy, perl-format
342 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
343 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
346 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
347 msgstr ""
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
350 #, fuzzy
351 msgid "failed to run graphviz"
352 msgstr "linkmap không chạy dot được"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
355 msgid "prog not a valid graphviz program"
356 msgstr ""
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
359 #, fuzzy
360 msgid "Image::Magick is not installed"
361 msgstr "chưa cài đặt polygen"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
364 #, perl-format
365 msgid "bad size \"%s\""
366 msgstr ""
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
369 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
370 #, fuzzy, perl-format
371 msgid "failed to read %s: %s"
372 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
375 #, fuzzy, perl-format
376 msgid "failed to resize: %s"
377 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
380 #, fuzzy, perl-format
381 msgid "failed to determine size of image %s"
382 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
385 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
386 msgstr ""
387 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
388 "atom »"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
391 #, fuzzy
392 msgid "page editing not allowed"
393 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
396 #, fuzzy
397 msgid "missing pages parameter"
398 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
401 #, perl-format
402 msgid "unknown sort type %s"
403 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:307
406 msgid "Add a new post titled:"
407 msgstr ""
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327
410 #, perl-format
411 msgid "nonexistant template %s"
412 msgstr ""
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:362 ../IkiWiki/Render.pm:83
415 msgid "Discussion"
416 msgstr "Thảo luận"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:587
419 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
420 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
423 #, fuzzy
424 msgid "failed to run dot"
425 msgstr "linkmap không chạy dot được"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
428 #, fuzzy, perl-format
429 msgid "%s is locked and cannot be edited"
430 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
433 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
434 msgstr ""
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
437 #, perl-format
438 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
439 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:151
442 #, fuzzy
443 msgid "stylesheet not found"
444 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:185
447 #, fuzzy
448 msgid "redir page not found"
449 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:198
452 #, fuzzy
453 msgid "redir cycle is not allowed"
454 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
457 msgid "Mirrors"
458 msgstr "Nhân bản"
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
461 msgid "Mirror"
462 msgstr "Nhân bản"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
465 msgid "more"
466 msgstr ""
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
469 msgid "getctime not implemented"
470 msgstr "chưa thực hiện getctime"
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
473 msgid "Log in with"
474 msgstr ""
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
477 msgid "Get an OpenID"
478 msgstr "Lấy OpenID"
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
481 msgid "All pages are linked to by other pages."
482 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
485 msgid "bad or missing template"
486 msgstr ""
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
489 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
490 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
491
492 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
493 msgid "Error creating account."
494 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
495
496 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
497 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
498 msgstr ""
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
501 msgid "Failed to send mail"
502 msgstr "Lỗi gửi thư"
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
505 msgid "You have been mailed password reset instructions."
506 msgstr ""
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
509 msgid "incorrect password reset url"
510 msgstr ""
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
513 msgid "password reset denied"
514 msgstr ""
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
517 msgid "Ping received."
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
521 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
522 msgstr ""
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
525 #, fuzzy, perl-format
526 msgid "Will ping %s"
527 msgstr "đang sửa %s"
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
530 #, perl-format
531 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
532 msgstr ""
533
534 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
535 #, fuzzy
536 msgid "LWP not found, not pinging"
537 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
540 msgid "vote"
541 msgstr "bỏ phiếu"
542
543 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
544 msgid "Total votes:"
545 msgstr "Tổng số phiếu :"
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
548 msgid "polygen not installed"
549 msgstr "chưa cài đặt polygen"
550
551 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
552 #, fuzzy
553 msgid "command failed"
554 msgstr "fortune bị lỗi"
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
557 msgid "missing formula"
558 msgstr ""
559
560 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
561 msgid "unknown formula"
562 msgstr ""
563
564 #. translators: These descriptions of times of day are used
565 #. translators: in messages like "last edited <description>".
566 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
567 #. translators: %A- is the name of the previous day.
568 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
569 msgid "late %A- night"
570 msgstr ""
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
573 msgid "in the wee hours of %A- night"
574 msgstr ""
575
576 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
577 msgid "terribly early %A morning"
578 msgstr ""
579
580 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
581 msgid "early %A morning"
582 msgstr ""
583
584 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
585 msgid "mid-morning %A"
586 msgstr ""
587
588 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
589 msgid "late %A morning"
590 msgstr ""
591
592 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
593 msgid "at lunch time on %A"
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
597 msgid "%A afternoon"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
601 msgid "late %A afternoon"
602 msgstr ""
603
604 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
605 msgid "%A evening"
606 msgstr ""
607
608 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
609 msgid "late %A evening"
610 msgstr ""
611
612 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
613 msgid "%A night"
614 msgstr ""
615
616 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
617 msgid "at teatime on %A"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
621 msgid "at midnight"
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
625 msgid "at noon on %A"
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
629 #, perl-format
630 msgid "illegal percent value %s"
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
634 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
635 msgstr ""
636
637 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
638 msgid "(Diff truncated)"
639 msgstr ""
640
641 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
642 #, perl-format
643 msgid "%s does not exist"
644 msgstr ""
645
646 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
647 #, fuzzy, perl-format
648 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
649 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
650
651 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
652 #, perl-format
653 msgid "%s is not a file"
654 msgstr ""
655
656 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
657 #, perl-format
658 msgid "confirm removal of %s"
659 msgstr ""
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
662 msgid "Please select the attachments to remove."
663 msgstr ""
664
665 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
666 msgid "removed"
667 msgstr ""
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
670 #, perl-format
671 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
672 msgstr ""
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
675 #, fuzzy
676 msgid "no change to the file name was specified"
677 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
680 #, perl-format
681 msgid "illegal name"
682 msgstr ""
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
685 #, perl-format
686 msgid "%s already exists"
687 msgstr ""
688
689 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
690 #, perl-format
691 msgid "%s already exists on disk"
692 msgstr ""
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
695 #, fuzzy, perl-format
696 msgid "rename %s"
697 msgstr "đang vẽ %s"
698
699 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
700 msgid "Also rename SubPages and attachments"
701 msgstr ""
702
703 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
704 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
705 msgstr ""
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
708 msgid "Please select the attachment to rename."
709 msgstr ""
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
712 #, perl-format
713 msgid "rename %s to %s"
714 msgstr ""
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:493
717 #, fuzzy, perl-format
718 msgid "update for rename of %s to %s"
719 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
722 #, perl-format
723 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
724 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
725
726 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
727 #, perl-format
728 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
729 msgstr ""
730
731 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
732 msgid "search"
733 msgstr ""
734
735 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:28
736 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
737 msgstr ""
738
739 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:38
740 #, fuzzy
741 msgid "missing name or url parameter"
742 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
743
744 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
745 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
746 #. translators: is an URL.
747 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:48
748 #, fuzzy, perl-format
749 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
750 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
753 #, fuzzy
754 msgid "failed to parse any smileys"
755 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
758 #, fuzzy
759 msgid "parse error"
760 msgstr "linkmap không chạy dot được"
761
762 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
763 msgid "bad featurepoint diameter"
764 msgstr ""
765
766 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
767 msgid "bad featurepoint location"
768 msgstr ""
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
771 msgid "missing values"
772 msgstr ""
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
775 #, fuzzy
776 msgid "bad height value"
777 msgstr "linkmap không chạy dot được"
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
780 #, fuzzy
781 msgid "missing width parameter"
782 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
785 #, fuzzy
786 msgid "bad width value"
787 msgstr "linkmap không chạy dot được"
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
790 #, fuzzy
791 msgid "failed to run php"
792 msgstr "linkmap không chạy dot được"
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
795 msgid "cannot find file"
796 msgstr ""
797
798 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:87
799 msgid "unknown data format"
800 msgstr ""
801
802 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:95
803 msgid "empty data"
804 msgstr ""
805
806 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:114
807 msgid "Direct data download"
808 msgstr ""
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:148
811 #, fuzzy, perl-format
812 msgid "parse fail at line %d: %s"
813 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
814
815 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
816 #, fuzzy
817 msgid "missing id parameter"
818 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
821 #, perl-format
822 msgid "template %s not found"
823 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
826 #, fuzzy
827 msgid "failed to process:"
828 msgstr "mẫu không xử lý được:"
829
830 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
831 msgid "missing tex code"
832 msgstr ""
833
834 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
835 msgid "code includes disallowed latex commands"
836 msgstr ""
837
838 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
839 #, fuzzy
840 msgid "failed to generate image from code"
841 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
842
843 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
844 msgid "plugin"
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
848 #, perl-format
849 msgid "enable %s?"
850 msgstr ""
851
852 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
853 msgid "you are not logged in as an admin"
854 msgstr ""
855
856 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
857 msgid "setup file for this wiki is not known"
858 msgstr ""
859
860 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
861 msgid "main"
862 msgstr ""
863
864 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
865 msgid "plugins"
866 msgstr ""
867
868 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
869 msgid ""
870 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
871 msgstr ""
872
873 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
874 msgid ""
875 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
876 "to rebuild the wiki."
877 msgstr ""
878
879 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
880 #, perl-format
881 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
882 msgstr ""
883
884 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
885 #, perl-format
886 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
887 msgstr ""
888
889 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
890 #, fuzzy, perl-format
891 msgid "bad file name %s"
892 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
893
894 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
895 #, perl-format
896 msgid ""
897 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
898 "allow this"
899 msgstr ""
900
901 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
902 #, perl-format
903 msgid "skipping bad filename %s"
904 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
905
906 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
907 #, perl-format
908 msgid "%s has multiple possible source pages"
909 msgstr ""
910
911 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
912 #, perl-format
913 msgid "removing old page %s"
914 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
915
916 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
917 #, perl-format
918 msgid "scanning %s"
919 msgstr "đang quét %s"
920
921 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
922 #, perl-format
923 msgid "rendering %s"
924 msgstr "đang vẽ %s"
925
926 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
927 #, perl-format
928 msgid "rendering %s, which links to %s"
929 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
930
931 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
932 #, perl-format
933 msgid "rendering %s, which depends on %s"
934 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
935
936 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
937 #, perl-format
938 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
939 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
940
941 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
942 #, perl-format
943 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
944 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
945
946 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
947 #, perl-format
948 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
949 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
950
951 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
952 #. translators: is a (probably not translated) error message.
953 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
954 #, perl-format
955 msgid "cannot read %s: %s"
956 msgstr "không thể đọc %s: %s"
957
958 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
959 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
960 msgstr ""
961
962 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
963 #, perl-format
964 msgid "unsupported revision control system %s"
965 msgstr ""
966
967 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:93
968 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
969 msgstr ""
970
971 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
972 #, perl-format
973 msgid "%s doesn't seem to be executable"
974 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
975
976 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
977 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
978 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
979
980 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
981 msgid "wrapper filename not specified"
982 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
983
984 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
985 #. translators: a (probably not translated) error message.
986 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:97
987 #, perl-format
988 msgid "failed to write %s: %s"
989 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
990
991 #. translators: The parameter is a C filename.
992 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:154
993 #, perl-format
994 msgid "failed to compile %s"
995 msgstr "lỗi biên dịch %s"
996
997 #. translators: The parameter is a filename.
998 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:174
999 #, perl-format
1000 msgid "successfully generated %s"
1001 msgstr "%s đã được tạo ra"
1002
1003 #: ../ikiwiki.in:13
1004 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1005 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1006
1007 #: ../ikiwiki.in:14
1008 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../ikiwiki.in:91
1012 msgid "usage: --set var=value"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../ikiwiki.in:139
1016 msgid "generating wrappers.."
1017 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1018
1019 #: ../ikiwiki.in:197
1020 msgid "rebuilding wiki.."
1021 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1022
1023 #: ../ikiwiki.in:200
1024 msgid "refreshing wiki.."
1025 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1026
1027 #: ../IkiWiki.pm:480
1028 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1029 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1030
1031 #: ../IkiWiki.pm:526
1032 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: ../IkiWiki.pm:555
1036 #, perl-format
1037 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: ../IkiWiki.pm:1187
1041 #, fuzzy, perl-format
1042 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1043 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1044
1045 #: ../IkiWiki.pm:1661
1046 msgid "yes"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: ../auto.setup:16
1050 msgid "What will the wiki be named?"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: ../auto.setup:16
1054 msgid "wiki"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: ../auto.setup:18
1058 msgid "What revision control system to use?"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: ../auto.setup:20
1062 msgid "What wiki user (or openid) will be admin?"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: ../auto.setup:23
1066 msgid "What is the domain name of the web server?"
1067 msgstr ""
1068
1069 #, fuzzy
1070 #~ msgid "failed to find url in html"
1071 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1072
1073 #~ msgid "processed ok at %s"
1074 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1075
1076 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1077 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1078
1079 #~ msgid "polygen failed"
1080 #~ msgstr "lỗi polygen"
1081
1082 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1083 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1084
1085 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1086 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1087
1088 #, fuzzy
1089 #~ msgid ""
1090 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1091 #~ "notifications"
1092 #~ msgstr ""
1093 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1094
1095 #, fuzzy
1096 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1097 #~ msgstr ""
1098 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1099
1100 #~ msgid ""
1101 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1102 #~ "notifications"
1103 #~ msgstr ""
1104 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1105
1106 #, fuzzy
1107 #~ msgid "%s not found"
1108 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1109
1110 #~ msgid "What's this?"
1111 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1112
1113 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1114 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1115
1116 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1117 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1118
1119 #, fuzzy
1120 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1121 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"