]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
reply
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-15 14:07-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:146
24 msgid ""
25 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
26 "via http, not https"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:149
30 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:168 ../IkiWiki/CGI.pm:299
34 msgid "Your login session has expired."
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:189
38 msgid "Login"
39 msgstr ""
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:190
42 #, fuzzy
43 msgid "Preferences"
44 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:191
47 msgid "Admin"
48 msgstr ""
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:231
51 msgid "Preferences saved."
52 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
55 msgid "You are banned."
56 msgstr "Bạn bị cấm ra."
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:390 ../IkiWiki/CGI.pm:391 ../IkiWiki.pm:1260
59 msgid "Error"
60 msgstr "Lỗi"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
63 msgid "Aggregation triggered via web."
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
67 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
68 msgstr ""
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
71 #, fuzzy, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nguồn tin mới"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
80 msgid "posts"
81 msgstr "bài"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
84 msgid "new"
85 msgstr "mới"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "đang mãn hạn %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
98 #, perl-format
99 msgid "last checked %s"
100 msgstr ""
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
113 #, fuzzy
114 msgid "feed not found"
115 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
118 #, perl-format
119 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
120 msgstr ""
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
123 #, perl-format
124 msgid "(feed entities escaped)"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
128 msgid "feed crashed XML::Feed!"
129 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
132 #, perl-format
133 msgid "creating new page %s"
134 msgstr "đang tạo trang mới %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
137 msgid "deleting bucket.."
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:210
141 msgid "done"
142 msgstr "xong"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
145 #, perl-format
146 msgid "Must specify %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to create S3 bucket: "
152 msgstr "Lỗi gửi thư"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to save file to S3: "
157 msgstr "Lỗi gửi thư"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
160 #, fuzzy
161 msgid "Failed to delete file from S3: "
162 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
165 #, perl-format
166 msgid "there is already a page named %s"
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
170 msgid "prohibited by allowed_attachments"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
174 msgid "bad attachment filename"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
178 msgid "attachment upload"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
182 msgid "automatic index generation"
183 msgstr ""
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:108
186 msgid ""
187 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
188 "\">blogspam</a>: "
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:42
192 #, perl-format
193 msgid "%s from %s"
194 msgstr ""
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:50
197 msgid "There are no broken links!"
198 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:124 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:38
201 #, perl-format
202 msgid "unsupported page format %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:129
206 msgid "comment must have content"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:185
210 msgid "Anonymous"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:340 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:97
214 msgid "bad page name"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:345
218 #, fuzzy, perl-format
219 msgid "commenting on %s"
220 msgstr "đang tạo %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:363
223 #, perl-format
224 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:370
228 #, perl-format
229 msgid "comments on page '%s' are closed"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:464
233 msgid "comment stored for moderation"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:466
237 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:479
241 msgid "Added a comment"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:483
245 #, perl-format
246 msgid "Added a comment: %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:525 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
250 msgid "you are not logged in as an admin"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:576
254 msgid "Comment moderation"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:615
258 msgid "comment moderation"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:766
262 msgid "Comments"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
266 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
267 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
268 #, perl-format
269 msgid "%s parameter is required"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
273 msgid "no text was copied in this page"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
277 #, perl-format
278 msgid "no text was copied in this page with id %s"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
282 #, fuzzy, perl-format
283 msgid "removing old preview %s"
284 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:113
287 #, perl-format
288 msgid "%s is not an editable page"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:292
292 #, perl-format
293 msgid "creating %s"
294 msgstr "đang tạo %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:310 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:329
297 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:339 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:383
298 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:422
299 #, perl-format
300 msgid "editing %s"
301 msgstr "đang sửa %s"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
304 #, fuzzy
305 msgid "template not specified"
306 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
309 #, fuzzy
310 msgid "match not specified"
311 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
314 #, perl-format
315 msgid "edittemplate %s registered for %s"
316 msgstr ""
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
319 #, fuzzy
320 msgid "failed to process"
321 msgstr "mẫu không xử lý được:"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
324 msgid "must specify format and text"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
328 msgid "fortune failed"
329 msgstr "fortune bị lỗi"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:62 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:55
332 #, fuzzy
333 msgid "missing page"
334 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:57
337 #, perl-format
338 msgid "The page %s does not exist."
339 msgstr ""
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:73
342 #, fuzzy
343 msgid "not a page"
344 msgstr "không thể đọc %s: %s"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
347 #, perl-format
348 msgid "%s is an attachment, not a page."
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:626 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:644
352 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
353 #, perl-format
354 msgid "you are not allowed to change %s"
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:666
358 #, perl-format
359 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
360 msgstr ""
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:670
363 msgid "you are not allowed to change file modes"
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:129
367 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
368 #, fuzzy, perl-format
369 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
370 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
373 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
377 #, fuzzy
378 msgid "failed to run graphviz"
379 msgstr "linkmap không chạy dot được"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
382 msgid "prog not a valid graphviz program"
383 msgstr ""
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:47
386 #, perl-format
387 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
388 msgstr ""
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:58
391 #, perl-format
392 msgid "Source code: %s"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:123
396 msgid ""
397 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
401 #, fuzzy
402 msgid "Image::Magick is not installed"
403 msgstr "chưa cài đặt polygen"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:72
406 #, perl-format
407 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
408 msgstr ""
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:83 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
411 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:104
412 #, fuzzy, perl-format
413 msgid "failed to read %s: %s"
414 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:90
417 #, fuzzy, perl-format
418 msgid "failed to resize: %s"
419 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:119
422 #, fuzzy, perl-format
423 msgid "failed to determine size of image %s"
424 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
427 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
428 msgstr ""
429 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
430 "atom »"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
433 #, fuzzy
434 msgid "page editing not allowed"
435 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
438 #, fuzzy
439 msgid "missing pages parameter"
440 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
443 #, perl-format
444 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
445 msgstr ""
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:212
448 msgid "Sort::Naturally needed for title_natural sort"
449 msgstr ""
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:223
452 #, perl-format
453 msgid "unknown sort type %s"
454 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327
457 msgid "Add a new post titled:"
458 msgstr ""
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:347
461 #, perl-format
462 msgid "nonexistant template %s"
463 msgstr ""
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:612
466 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
467 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
470 #, fuzzy
471 msgid "failed to run dot"
472 msgstr "linkmap không chạy dot được"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
475 #, fuzzy, perl-format
476 msgid "%s is locked and cannot be edited"
477 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
480 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
484 #, perl-format
485 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
486 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:158
489 #, fuzzy
490 msgid "stylesheet not found"
491 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:196
494 #, fuzzy
495 msgid "redir page not found"
496 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:210
499 #, fuzzy
500 msgid "redir cycle is not allowed"
501 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
504 msgid "Mirrors"
505 msgstr "Nhân bản"
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
508 msgid "Mirror"
509 msgstr "Nhân bản"
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
512 msgid "more"
513 msgstr ""
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
516 msgid "getctime not implemented"
517 msgstr "chưa thực hiện getctime"
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
520 msgid "Log in with"
521 msgstr ""
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
524 msgid "Get an OpenID"
525 msgstr "Lấy OpenID"
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:45
528 #, fuzzy
529 msgid "All pages have other pages linking to them."
530 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
533 msgid "bad or missing template"
534 msgstr ""
535
536 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:248
537 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
538 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:251
541 msgid "Error creating account."
542 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
543
544 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:258
545 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
546 msgstr ""
547
548 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:292
549 msgid "Failed to send mail"
550 msgstr "Lỗi gửi thư"
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:294
553 msgid "You have been mailed password reset instructions."
554 msgstr ""
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:329
557 msgid "incorrect password reset url"
558 msgstr ""
559
560 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:332
561 msgid "password reset denied"
562 msgstr ""
563
564 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
565 msgid "Ping received."
566 msgstr ""
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
569 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
570 msgstr ""
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
573 #, fuzzy, perl-format
574 msgid "Will ping %s"
575 msgstr "đang sửa %s"
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
578 #, perl-format
579 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
583 #, fuzzy
584 msgid "LWP not found, not pinging"
585 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
588 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:136
592 #, perl-format
593 msgid "%s is not a valid language code"
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:148
597 #, perl-format
598 msgid ""
599 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
600 msgstr ""
601
602 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:153
603 msgid ""
604 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
605 "po_link_to=default"
606 msgstr ""
607
608 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:383
609 #, perl-format
610 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
611 msgstr ""
612
613 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:387 ../IkiWiki/Render.pm:426
614 #, fuzzy, perl-format
615 msgid "building %s"
616 msgstr "đang sửa %s"
617
618 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:424
619 msgid "updated PO files"
620 msgstr ""
621
622 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:448
623 msgid ""
624 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
625 "translations will be removed as well."
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:468
629 msgid ""
630 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
631 "translations will be renamed as well."
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:829
635 #, perl-format
636 msgid "POT file (%s) does not exist"
637 msgstr ""
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:843
640 #, fuzzy, perl-format
641 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
642 msgstr "lỗi biên dịch %s"
643
644 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:852
645 #, fuzzy, perl-format
646 msgid "failed to update %s"
647 msgstr "lỗi biên dịch %s"
648
649 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:858
650 #, fuzzy, perl-format
651 msgid "failed to copy the POT file to %s"
652 msgstr "lỗi biên dịch %s"
653
654 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:894
655 msgid "N/A"
656 msgstr ""
657
658 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:907
659 #, fuzzy, perl-format
660 msgid "failed to translate %s"
661 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
662
663 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:983
664 msgid "removed obsolete PO files"
665 msgstr ""
666
667 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1046 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1060
668 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1100
669 #, fuzzy, perl-format
670 msgid "failed to write %s"
671 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
672
673 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1058
674 #, fuzzy
675 msgid "failed to translate"
676 msgstr "linkmap không chạy dot được"
677
678 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1063
679 #, fuzzy, perl-format
680 msgid "failed to read %s"
681 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1112
684 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
685 msgstr ""
686
687 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
688 msgid "vote"
689 msgstr "bỏ phiếu"
690
691 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
692 msgid "Total votes:"
693 msgstr "Tổng số phiếu :"
694
695 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
696 msgid "polygen not installed"
697 msgstr "chưa cài đặt polygen"
698
699 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
700 #, fuzzy
701 msgid "command failed"
702 msgstr "fortune bị lỗi"
703
704 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
705 msgid "missing formula"
706 msgstr ""
707
708 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
709 msgid "unknown formula"
710 msgstr ""
711
712 #. translators: These descriptions of times of day are used
713 #. translators: in messages like "last edited <description>".
714 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
715 #. translators: %A- is the name of the previous day.
716 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
717 msgid "late %A- night"
718 msgstr ""
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
721 msgid "in the wee hours of %A- night"
722 msgstr ""
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
725 msgid "terribly early %A morning"
726 msgstr ""
727
728 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
729 msgid "early %A morning"
730 msgstr ""
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
733 msgid "mid-morning %A"
734 msgstr ""
735
736 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
737 msgid "late %A morning"
738 msgstr ""
739
740 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
741 msgid "at lunch time on %A"
742 msgstr ""
743
744 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
745 msgid "%A afternoon"
746 msgstr ""
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
749 msgid "late %A afternoon"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
753 msgid "%A evening"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
757 msgid "late %A evening"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
761 msgid "%A night"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
765 msgid "at teatime on %A"
766 msgstr ""
767
768 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
769 msgid "at midnight"
770 msgstr ""
771
772 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
773 msgid "at noon on %A"
774 msgstr ""
775
776 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
777 #, perl-format
778 msgid "illegal percent value %s"
779 msgstr ""
780
781 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
782 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
783 msgstr ""
784
785 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
786 msgid "(Diff truncated)"
787 msgstr ""
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
790 #, perl-format
791 msgid "%s does not exist"
792 msgstr ""
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
795 #, fuzzy, perl-format
796 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
797 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
798
799 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
800 #, perl-format
801 msgid "%s is not a file"
802 msgstr ""
803
804 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:134
805 #, perl-format
806 msgid "confirm removal of %s"
807 msgstr ""
808
809 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:171
810 msgid "Please select the attachments to remove."
811 msgstr ""
812
813 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:211
814 msgid "removed"
815 msgstr ""
816
817 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
818 #, perl-format
819 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
820 msgstr ""
821
822 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
823 #, fuzzy
824 msgid "no change to the file name was specified"
825 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
826
827 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
828 #, perl-format
829 msgid "illegal name"
830 msgstr ""
831
832 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
833 #, perl-format
834 msgid "%s already exists"
835 msgstr ""
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
838 #, perl-format
839 msgid "%s already exists on disk"
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
843 #, fuzzy, perl-format
844 msgid "rename %s"
845 msgstr "đang vẽ %s"
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:161
848 msgid "Also rename SubPages and attachments"
849 msgstr ""
850
851 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:247
852 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
853 msgstr ""
854
855 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:250
856 msgid "Please select the attachment to rename."
857 msgstr ""
858
859 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:347
860 #, perl-format
861 msgid "rename %s to %s"
862 msgstr ""
863
864 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:571
865 #, fuzzy, perl-format
866 msgid "update for rename of %s to %s"
867 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
868
869 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
870 #, perl-format
871 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
872 msgstr ""
873
874 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
875 msgid "search"
876 msgstr ""
877
878 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:31
879 #, perl-format
880 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
881 msgstr ""
882
883 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:44
884 #, fuzzy
885 msgid "missing name or url parameter"
886 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
887
888 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
889 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
890 #. translators: is an URL.
891 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:54
892 #, fuzzy, perl-format
893 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
894 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
895
896 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
897 #, fuzzy
898 msgid "failed to parse any smileys"
899 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
900
901 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
902 #, fuzzy
903 msgid "parse error"
904 msgstr "linkmap không chạy dot được"
905
906 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
907 msgid "invalid featurepoint diameter"
908 msgstr ""
909
910 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
911 msgid "invalid featurepoint location"
912 msgstr ""
913
914 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
915 msgid "missing values"
916 msgstr ""
917
918 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
919 #, fuzzy
920 msgid "invalid height value"
921 msgstr "linkmap không chạy dot được"
922
923 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
924 #, fuzzy
925 msgid "missing width parameter"
926 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
927
928 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
929 #, fuzzy
930 msgid "invalid width value"
931 msgstr "linkmap không chạy dot được"
932
933 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
934 #, fuzzy
935 msgid "failed to run php"
936 msgstr "linkmap không chạy dot được"
937
938 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
939 msgid "cannot find file"
940 msgstr ""
941
942 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:87
943 msgid "unknown data format"
944 msgstr ""
945
946 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:95
947 msgid "empty data"
948 msgstr ""
949
950 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:114
951 msgid "Direct data download"
952 msgstr ""
953
954 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:148
955 #, fuzzy, perl-format
956 msgid "parse fail at line %d: %s"
957 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
958
959 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:29
960 #, fuzzy
961 msgid "missing id parameter"
962 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
963
964 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:36
965 #, perl-format
966 msgid "template %s not found"
967 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
968
969 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:55
970 #, fuzzy
971 msgid "failed to process:"
972 msgstr "mẫu không xử lý được:"
973
974 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
975 msgid "missing tex code"
976 msgstr ""
977
978 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
979 msgid "code includes disallowed latex commands"
980 msgstr ""
981
982 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
983 #, fuzzy
984 msgid "failed to generate image from code"
985 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
986
987 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
988 msgid "plugin"
989 msgstr ""
990
991 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
992 #, perl-format
993 msgid "enable %s?"
994 msgstr ""
995
996 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
997 msgid "setup file for this wiki is not known"
998 msgstr ""
999
1000 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
1001 msgid "main"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
1005 msgid "plugins"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
1009 msgid ""
1010 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1011 msgstr ""
1012
1013 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
1014 msgid ""
1015 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1016 "to rebuild the wiki."
1017 msgstr ""
1018
1019 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:436
1020 #, perl-format
1021 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
1025 #, perl-format
1026 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
1030 #, fuzzy, perl-format
1031 msgid "bad file name %s"
1032 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1033
1034 #: ../IkiWiki/Render.pm:264
1035 #, perl-format
1036 msgid ""
1037 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1038 "allow this"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: ../IkiWiki/Render.pm:287 ../IkiWiki/Render.pm:312
1042 #, perl-format
1043 msgid "skipping bad filename %s"
1044 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1045
1046 #: ../IkiWiki/Render.pm:294
1047 #, perl-format
1048 msgid "%s has multiple possible source pages"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../IkiWiki/Render.pm:380
1052 #, perl-format
1053 msgid "removing old page %s"
1054 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1055
1056 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
1057 #, perl-format
1058 msgid "scanning %s"
1059 msgstr "đang quét %s"
1060
1061 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
1062 #, fuzzy, perl-format
1063 msgid "building %s, which links to %s"
1064 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1065
1066 #: ../IkiWiki/Render.pm:468
1067 #, fuzzy, perl-format
1068 msgid "building %s, which depends on %s"
1069 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1070
1071 #: ../IkiWiki/Render.pm:507
1072 #, fuzzy, perl-format
1073 msgid "building %s, to update its backlinks"
1074 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1075
1076 #: ../IkiWiki/Render.pm:519
1077 #, fuzzy, perl-format
1078 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1079 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1080
1081 #: ../IkiWiki/Render.pm:543
1082 #, fuzzy, perl-format
1083 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1084 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1085
1086 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1087 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1088 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
1089 #, perl-format
1090 msgid "cannot read %s: %s"
1091 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1092
1093 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1094 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:71
1098 #, perl-format
1099 msgid "unsupported revision control system %s"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:97
1103 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1107 #, perl-format
1108 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1112 #, perl-format
1113 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1114 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1115
1116 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1117 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1118 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1119
1120 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1121 msgid "wrapper filename not specified"
1122 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1123
1124 #. translators: The parameter is a C filename.
1125 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:152
1126 #, perl-format
1127 msgid "failed to compile %s"
1128 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1129
1130 #. translators: The parameter is a filename.
1131 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:172
1132 #, perl-format
1133 msgid "successfully generated %s"
1134 msgstr "%s đã được tạo ra"
1135
1136 #: ../ikiwiki.in:13
1137 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1138 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1139
1140 #: ../ikiwiki.in:14
1141 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: ../ikiwiki.in:91
1145 msgid "usage: --set var=value"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: ../ikiwiki.in:140
1149 msgid "generating wrappers.."
1150 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1151
1152 #: ../ikiwiki.in:199
1153 msgid "rebuilding wiki.."
1154 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1155
1156 #: ../ikiwiki.in:202
1157 msgid "refreshing wiki.."
1158 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1159
1160 #: ../IkiWiki.pm:225
1161 msgid "Discussion"
1162 msgstr "Thảo luận"
1163
1164 #: ../IkiWiki.pm:494
1165 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1166 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1167
1168 #: ../IkiWiki.pm:540
1169 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: ../IkiWiki.pm:569
1173 #, perl-format
1174 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: ../IkiWiki.pm:1243
1178 #, fuzzy, perl-format
1179 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1180 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1181
1182 #: ../IkiWiki.pm:1783
1183 msgid "yes"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: ../IkiWiki.pm:1915
1187 #, fuzzy, perl-format
1188 msgid "cannot match pages: %s"
1189 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1190
1191 #: ../auto.setup:16
1192 msgid "What will the wiki be named?"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: ../auto.setup:16
1196 msgid "wiki"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: ../auto.setup:18
1200 msgid "What revision control system to use?"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: ../auto.setup:20
1204 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: ../auto.setup:23
1208 msgid "What is the domain name of the web server?"
1209 msgstr ""
1210
1211 #~ msgid "discussion"
1212 #~ msgstr "thảo luận"
1213
1214 #~ msgid "rendering %s"
1215 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1216
1217 #, fuzzy
1218 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1219 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1220
1221 #, fuzzy
1222 #~ msgid "failed to find url in html"
1223 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1224
1225 #~ msgid "processed ok at %s"
1226 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1227
1228 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1229 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1230
1231 #~ msgid "polygen failed"
1232 #~ msgstr "lỗi polygen"
1233
1234 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1235 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1236
1237 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1238 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1239
1240 #, fuzzy
1241 #~ msgid ""
1242 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1243 #~ "notifications"
1244 #~ msgstr ""
1245 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1246
1247 #, fuzzy
1248 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1249 #~ msgstr ""
1250 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1251
1252 #~ msgid ""
1253 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1254 #~ "notifications"
1255 #~ msgstr ""
1256 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1257
1258 #, fuzzy
1259 #~ msgid "%s not found"
1260 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1261
1262 #~ msgid "What's this?"
1263 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1264
1265 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1266 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1267
1268 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1269 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1270
1271 #, fuzzy
1272 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1273 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"