]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
update
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-09-24 18:53-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:146
24 msgid ""
25 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
26 "via http, not https"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:149
30 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:168 ../IkiWiki/CGI.pm:313
34 msgid "Your login session has expired."
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:189
38 msgid "Login"
39 msgstr ""
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:190
42 #, fuzzy
43 msgid "Preferences"
44 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:191
47 msgid "Admin"
48 msgstr ""
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:231
51 msgid "Preferences saved."
52 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:277
55 msgid "You are banned."
56 msgstr "Bạn bị cấm ra."
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:404 ../IkiWiki/CGI.pm:405 ../IkiWiki.pm:1277
59 msgid "Error"
60 msgstr "Lỗi"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
63 msgid "Aggregation triggered via web."
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
67 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
68 msgstr ""
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
71 #, fuzzy, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nguồn tin mới"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
80 msgid "posts"
81 msgstr "bài"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
84 msgid "new"
85 msgstr "mới"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "đang mãn hạn %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
98 #, perl-format
99 msgid "last checked %s"
100 msgstr ""
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
113 #, fuzzy
114 msgid "feed not found"
115 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
118 #, perl-format
119 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
120 msgstr ""
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
123 #, perl-format
124 msgid "(feed entities escaped)"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
128 msgid "feed crashed XML::Feed!"
129 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
132 #, perl-format
133 msgid "creating new page %s"
134 msgstr "đang tạo trang mới %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
137 msgid "deleting bucket.."
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:206
141 msgid "done"
142 msgstr "xong"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
145 #, perl-format
146 msgid "Must specify %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to create S3 bucket: "
152 msgstr "Lỗi gửi thư"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to save file to S3: "
157 msgstr "Lỗi gửi thư"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
160 #, fuzzy
161 msgid "Failed to delete file from S3: "
162 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
165 #, perl-format
166 msgid "there is already a page named %s"
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
170 msgid "prohibited by allowed_attachments"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
174 msgid "bad attachment filename"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
178 msgid "attachment upload"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
182 msgid "automatic index generation"
183 msgstr ""
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:108
186 msgid ""
187 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
188 "\">blogspam</a>: "
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:42
192 #, perl-format
193 msgid "%s from %s"
194 msgstr ""
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:50
197 msgid "There are no broken links!"
198 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:124 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:38
201 #, perl-format
202 msgid "unsupported page format %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:129
206 msgid "comment must have content"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:185
210 msgid "Anonymous"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:340 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:97
214 msgid "bad page name"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:345
218 #, fuzzy, perl-format
219 msgid "commenting on %s"
220 msgstr "đang tạo %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:363
223 #, perl-format
224 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:370
228 #, perl-format
229 msgid "comments on page '%s' are closed"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:464
233 msgid "comment stored for moderation"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:466
237 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:479
241 msgid "Added a comment"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:483
245 #, perl-format
246 msgid "Added a comment: %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:525 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
250 msgid "you are not logged in as an admin"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:576
254 msgid "Comment moderation"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:615
258 msgid "comment moderation"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:766
262 msgid "Comments"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
266 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
267 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
268 #, perl-format
269 msgid "%s parameter is required"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
273 msgid "no text was copied in this page"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
277 #, perl-format
278 msgid "no text was copied in this page with id %s"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
282 #, fuzzy, perl-format
283 msgid "removing old preview %s"
284 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:113
287 #, perl-format
288 msgid "%s is not an editable page"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:292
292 #, perl-format
293 msgid "creating %s"
294 msgstr "đang tạo %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:310 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:329
297 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:339 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:383
298 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:422
299 #, perl-format
300 msgid "editing %s"
301 msgstr "đang sửa %s"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
304 #, fuzzy
305 msgid "template not specified"
306 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
309 #, fuzzy
310 msgid "match not specified"
311 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
314 #, perl-format
315 msgid "edittemplate %s registered for %s"
316 msgstr ""
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
319 #, fuzzy
320 msgid "failed to process"
321 msgstr "mẫu không xử lý được:"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
324 msgid "must specify format and text"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
328 msgid "fortune failed"
329 msgstr "fortune bị lỗi"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:62 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:55
332 #, fuzzy
333 msgid "missing page"
334 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:57
337 #, perl-format
338 msgid "The page %s does not exist."
339 msgstr ""
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:73
342 #, fuzzy
343 msgid "not a page"
344 msgstr "không thể đọc %s: %s"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
347 #, perl-format
348 msgid "%s is an attachment, not a page."
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:645 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:663
352 #: ../IkiWiki/Receive.pm:130
353 #, perl-format
354 msgid "you are not allowed to change %s"
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:685
358 #, perl-format
359 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
360 msgstr ""
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:689
363 msgid "you are not allowed to change file modes"
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:131
367 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
368 #, fuzzy, perl-format
369 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
370 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
373 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
377 #, fuzzy
378 msgid "failed to run graphviz"
379 msgstr "linkmap không chạy dot được"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
382 msgid "prog not a valid graphviz program"
383 msgstr ""
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:47
386 #, perl-format
387 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
388 msgstr ""
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:58
391 #, perl-format
392 msgid "Source code: %s"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:123
396 msgid ""
397 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:50
401 #, fuzzy
402 msgid "htmltidy failed to parse this html"
403 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
406 #, fuzzy
407 msgid "Image::Magick is not installed"
408 msgstr "chưa cài đặt polygen"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:74
411 #, perl-format
412 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:85 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:89
416 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:135
417 #, fuzzy, perl-format
418 msgid "failed to read %s: %s"
419 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:100
422 #, fuzzy, perl-format
423 msgid "failed to resize: %s"
424 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:152
427 #, fuzzy, perl-format
428 msgid "failed to determine size of image %s"
429 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
432 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
433 msgstr ""
434 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
435 "atom »"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
438 #, fuzzy
439 msgid "page editing not allowed"
440 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
443 #, fuzzy
444 msgid "missing pages parameter"
445 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
448 #, perl-format
449 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
450 msgstr ""
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:212
453 msgid "Sort::Naturally needed for title_natural sort"
454 msgstr ""
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:223
457 #, perl-format
458 msgid "unknown sort type %s"
459 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:318
462 msgid "Add a new post titled:"
463 msgstr ""
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:338
466 #, perl-format
467 msgid "nonexistant template %s"
468 msgstr ""
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:603
471 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
472 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
475 #, fuzzy
476 msgid "failed to run dot"
477 msgstr "linkmap không chạy dot được"
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
480 #, fuzzy, perl-format
481 msgid "%s is locked and cannot be edited"
482 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
485 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
486 msgstr ""
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
489 #, perl-format
490 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
491 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:158
494 #, fuzzy
495 msgid "stylesheet not found"
496 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:196
499 #, fuzzy
500 msgid "redir page not found"
501 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:210
504 #, fuzzy
505 msgid "redir cycle is not allowed"
506 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
509 msgid "Mirrors"
510 msgstr "Nhân bản"
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
513 msgid "Mirror"
514 msgstr "Nhân bản"
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
517 msgid "more"
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
521 msgid "getctime not implemented"
522 msgstr "chưa thực hiện getctime"
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
525 msgid "Log in with"
526 msgstr ""
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
529 msgid "Get an OpenID"
530 msgstr "Lấy OpenID"
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:45
533 #, fuzzy
534 msgid "All pages have other pages linking to them."
535 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
538 msgid "bad or missing template"
539 msgstr ""
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:248
542 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
543 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:251
546 msgid "Error creating account."
547 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:258
550 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
551 msgstr ""
552
553 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:292
554 msgid "Failed to send mail"
555 msgstr "Lỗi gửi thư"
556
557 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:294
558 msgid "You have been mailed password reset instructions."
559 msgstr ""
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:329
562 msgid "incorrect password reset url"
563 msgstr ""
564
565 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:332
566 msgid "password reset denied"
567 msgstr ""
568
569 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
570 msgid "Ping received."
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
574 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
578 #, fuzzy, perl-format
579 msgid "Will ping %s"
580 msgstr "đang sửa %s"
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
583 #, perl-format
584 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
585 msgstr ""
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
588 #, fuzzy
589 msgid "LWP not found, not pinging"
590 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
591
592 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
593 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:138
597 #, perl-format
598 msgid "%s is not a valid language code"
599 msgstr ""
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:150
602 #, perl-format
603 msgid ""
604 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
605 msgstr ""
606
607 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:155
608 msgid ""
609 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
610 "po_link_to=default"
611 msgstr ""
612
613 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:385
614 #, perl-format
615 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
616 msgstr ""
617
618 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:389 ../IkiWiki/Render.pm:428
619 #, fuzzy, perl-format
620 msgid "building %s"
621 msgstr "đang sửa %s"
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:426
624 msgid "updated PO files"
625 msgstr ""
626
627 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:450
628 msgid ""
629 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
630 "translations will be removed as well."
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:470
634 msgid ""
635 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
636 "translations will be renamed as well."
637 msgstr ""
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:869
640 #, perl-format
641 msgid "POT file (%s) does not exist"
642 msgstr ""
643
644 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:883
645 #, fuzzy, perl-format
646 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
647 msgstr "lỗi biên dịch %s"
648
649 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:892
650 #, fuzzy, perl-format
651 msgid "failed to update %s"
652 msgstr "lỗi biên dịch %s"
653
654 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:898
655 #, fuzzy, perl-format
656 msgid "failed to copy the POT file to %s"
657 msgstr "lỗi biên dịch %s"
658
659 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:934
660 msgid "N/A"
661 msgstr ""
662
663 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:947
664 #, fuzzy, perl-format
665 msgid "failed to translate %s"
666 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
667
668 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1031
669 msgid "removed obsolete PO files"
670 msgstr ""
671
672 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1094 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1108
673 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1148
674 #, fuzzy, perl-format
675 msgid "failed to write %s"
676 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
677
678 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1106
679 #, fuzzy
680 msgid "failed to translate"
681 msgstr "linkmap không chạy dot được"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1111
684 #, fuzzy, perl-format
685 msgid "failed to read %s"
686 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1160
689 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
690 msgstr ""
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
693 msgid "vote"
694 msgstr "bỏ phiếu"
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
697 msgid "Total votes:"
698 msgstr "Tổng số phiếu :"
699
700 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
701 msgid "polygen not installed"
702 msgstr "chưa cài đặt polygen"
703
704 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
705 #, fuzzy
706 msgid "command failed"
707 msgstr "fortune bị lỗi"
708
709 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
710 msgid "missing formula"
711 msgstr ""
712
713 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
714 msgid "unknown formula"
715 msgstr ""
716
717 #. translators: These descriptions of times of day are used
718 #. translators: in messages like "last edited <description>".
719 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
720 #. translators: %A- is the name of the previous day.
721 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
722 msgid "late %A- night"
723 msgstr ""
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
726 msgid "in the wee hours of %A- night"
727 msgstr ""
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
730 msgid "terribly early %A morning"
731 msgstr ""
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
734 msgid "early %A morning"
735 msgstr ""
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
738 msgid "mid-morning %A"
739 msgstr ""
740
741 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
742 msgid "late %A morning"
743 msgstr ""
744
745 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
746 msgid "at lunch time on %A"
747 msgstr ""
748
749 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
750 msgid "%A afternoon"
751 msgstr ""
752
753 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
754 msgid "late %A afternoon"
755 msgstr ""
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
758 msgid "%A evening"
759 msgstr ""
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
762 msgid "late %A evening"
763 msgstr ""
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
766 msgid "%A night"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
770 msgid "at teatime on %A"
771 msgstr ""
772
773 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
774 msgid "at midnight"
775 msgstr ""
776
777 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
778 msgid "at noon on %A"
779 msgstr ""
780
781 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
782 #, perl-format
783 msgid "illegal percent value %s"
784 msgstr ""
785
786 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
787 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
788 msgstr ""
789
790 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
791 msgid "(Diff truncated)"
792 msgstr ""
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
795 #, perl-format
796 msgid "%s does not exist"
797 msgstr ""
798
799 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
800 #, fuzzy, perl-format
801 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
802 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
803
804 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
805 #, perl-format
806 msgid "%s is not a file"
807 msgstr ""
808
809 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:134
810 #, perl-format
811 msgid "confirm removal of %s"
812 msgstr ""
813
814 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:171
815 msgid "Please select the attachments to remove."
816 msgstr ""
817
818 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:211
819 msgid "removed"
820 msgstr ""
821
822 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
823 #, perl-format
824 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
825 msgstr ""
826
827 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
828 #, fuzzy
829 msgid "no change to the file name was specified"
830 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
831
832 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
833 #, perl-format
834 msgid "illegal name"
835 msgstr ""
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
838 #, perl-format
839 msgid "%s already exists"
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
843 #, perl-format
844 msgid "%s already exists on disk"
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
848 #, fuzzy, perl-format
849 msgid "rename %s"
850 msgstr "đang vẽ %s"
851
852 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:161
853 msgid "Also rename SubPages and attachments"
854 msgstr ""
855
856 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:247
857 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
858 msgstr ""
859
860 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:250
861 msgid "Please select the attachment to rename."
862 msgstr ""
863
864 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:347
865 #, perl-format
866 msgid "rename %s to %s"
867 msgstr ""
868
869 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:571
870 #, fuzzy, perl-format
871 msgid "update for rename of %s to %s"
872 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
873
874 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
875 #, fuzzy, perl-format
876 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
877 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
878
879 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
880 #, perl-format
881 msgid "rsync_command exited %d"
882 msgstr ""
883
884 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
885 #, perl-format
886 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
887 msgstr ""
888
889 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
890 msgid "search"
891 msgstr ""
892
893 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:31
894 #, perl-format
895 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
896 msgstr ""
897
898 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:44
899 #, fuzzy
900 msgid "missing name or url parameter"
901 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
902
903 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
904 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
905 #. translators: is an URL.
906 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:54
907 #, fuzzy, perl-format
908 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
909 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
910
911 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
912 #, fuzzy
913 msgid "failed to parse any smileys"
914 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
915
916 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
917 #, fuzzy
918 msgid "parse error"
919 msgstr "linkmap không chạy dot được"
920
921 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
922 msgid "invalid featurepoint diameter"
923 msgstr ""
924
925 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
926 msgid "invalid featurepoint location"
927 msgstr ""
928
929 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
930 msgid "missing values"
931 msgstr ""
932
933 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
934 #, fuzzy
935 msgid "invalid height value"
936 msgstr "linkmap không chạy dot được"
937
938 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
939 #, fuzzy
940 msgid "missing width parameter"
941 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
942
943 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
944 #, fuzzy
945 msgid "invalid width value"
946 msgstr "linkmap không chạy dot được"
947
948 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
949 #, fuzzy
950 msgid "failed to run php"
951 msgstr "linkmap không chạy dot được"
952
953 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
954 msgid "cannot find file"
955 msgstr ""
956
957 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:87
958 msgid "unknown data format"
959 msgstr ""
960
961 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:95
962 msgid "empty data"
963 msgstr ""
964
965 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:114
966 msgid "Direct data download"
967 msgstr ""
968
969 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:148
970 #, fuzzy, perl-format
971 msgid "parse fail at line %d: %s"
972 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
973
974 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:29
975 #, fuzzy
976 msgid "missing id parameter"
977 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
978
979 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:36
980 #, perl-format
981 msgid "template %s not found"
982 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
983
984 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:55
985 #, fuzzy
986 msgid "failed to process:"
987 msgstr "mẫu không xử lý được:"
988
989 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
990 msgid "missing tex code"
991 msgstr ""
992
993 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:122
994 #, fuzzy
995 msgid "failed to generate image from code"
996 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
997
998 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
999 msgid "plugin"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
1003 #, perl-format
1004 msgid "enable %s?"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
1008 msgid "setup file for this wiki is not known"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
1012 msgid "main"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
1016 msgid "plugins"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
1020 msgid ""
1021 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
1025 msgid ""
1026 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1027 "to rebuild the wiki."
1028 msgstr ""
1029
1030 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:436
1031 #, perl-format
1032 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1033 msgstr ""
1034
1035 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1036 #, perl-format
1037 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: ../IkiWiki/Receive.pm:86
1041 #, fuzzy, perl-format
1042 msgid "bad file name %s"
1043 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1044
1045 #: ../IkiWiki/Render.pm:266
1046 #, perl-format
1047 msgid ""
1048 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1049 "allow this"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: ../IkiWiki/Render.pm:289 ../IkiWiki/Render.pm:314
1053 #, perl-format
1054 msgid "skipping bad filename %s"
1055 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1056
1057 #: ../IkiWiki/Render.pm:296
1058 #, perl-format
1059 msgid "%s has multiple possible source pages"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: ../IkiWiki/Render.pm:382
1063 #, perl-format
1064 msgid "removing old page %s"
1065 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1066
1067 #: ../IkiWiki/Render.pm:423
1068 #, perl-format
1069 msgid "scanning %s"
1070 msgstr "đang quét %s"
1071
1072 #: ../IkiWiki/Render.pm:450
1073 #, fuzzy, perl-format
1074 msgid "building %s, which links to %s"
1075 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1076
1077 #: ../IkiWiki/Render.pm:497
1078 #, fuzzy, perl-format
1079 msgid "building %s, which depends on %s"
1080 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1081
1082 #: ../IkiWiki/Render.pm:533
1083 #, fuzzy, perl-format
1084 msgid "building %s, to update its backlinks"
1085 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1086
1087 #: ../IkiWiki/Render.pm:545
1088 #, fuzzy, perl-format
1089 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1090 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1091
1092 #: ../IkiWiki/Render.pm:569
1093 #, fuzzy, perl-format
1094 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1095 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1096
1097 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1098 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1099 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
1100 #, perl-format
1101 msgid "cannot read %s: %s"
1102 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1103
1104 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
1105 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:76
1109 #, perl-format
1110 msgid "unsupported revision control system %s"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:102
1114 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:120
1118 #, perl-format
1119 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1123 #, perl-format
1124 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1125 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1126
1127 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1128 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1129 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1130
1131 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1132 msgid "wrapper filename not specified"
1133 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1134
1135 #. translators: The parameter is a C filename.
1136 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:148
1137 #, perl-format
1138 msgid "failed to compile %s"
1139 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1140
1141 #. translators: The parameter is a filename.
1142 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:168
1143 #, perl-format
1144 msgid "successfully generated %s"
1145 msgstr "%s đã được tạo ra"
1146
1147 #: ../ikiwiki.in:13
1148 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1149 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1150
1151 #: ../ikiwiki.in:14
1152 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: ../ikiwiki.in:91
1156 msgid "usage: --set var=value"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: ../ikiwiki.in:140
1160 msgid "generating wrappers.."
1161 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1162
1163 #: ../ikiwiki.in:195
1164 msgid "rebuilding wiki.."
1165 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1166
1167 #: ../ikiwiki.in:198
1168 msgid "refreshing wiki.."
1169 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1170
1171 #: ../IkiWiki.pm:233
1172 msgid "Discussion"
1173 msgstr "Thảo luận"
1174
1175 #: ../IkiWiki.pm:502
1176 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1177 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1178
1179 #: ../IkiWiki.pm:548
1180 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: ../IkiWiki.pm:577
1184 #, perl-format
1185 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: ../IkiWiki.pm:1259
1189 #, fuzzy, perl-format
1190 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1191 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1192
1193 #: ../IkiWiki.pm:1817
1194 msgid "yes"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: ../IkiWiki.pm:1941
1198 #, fuzzy, perl-format
1199 msgid "cannot match pages: %s"
1200 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1201
1202 #: ../auto.setup:16
1203 msgid "What will the wiki be named?"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: ../auto.setup:16
1207 msgid "wiki"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: ../auto.setup:19
1211 msgid "What revision control system to use?"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: ../auto.setup:21
1215 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: ../auto.setup:24
1219 msgid "What is the domain name of the web server?"
1220 msgstr ""
1221
1222 #~ msgid "discussion"
1223 #~ msgstr "thảo luận"
1224
1225 #~ msgid "rendering %s"
1226 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1227
1228 #, fuzzy
1229 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1230 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1231
1232 #, fuzzy
1233 #~ msgid "failed to find url in html"
1234 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1235
1236 #~ msgid "processed ok at %s"
1237 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1238
1239 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1240 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1241
1242 #~ msgid "polygen failed"
1243 #~ msgstr "lỗi polygen"
1244
1245 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1246 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1247
1248 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1249 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1250
1251 #, fuzzy
1252 #~ msgid ""
1253 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1254 #~ "notifications"
1255 #~ msgstr ""
1256 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1257
1258 #, fuzzy
1259 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1260 #~ msgstr ""
1261 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1262
1263 #~ msgid ""
1264 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1265 #~ "notifications"
1266 #~ msgstr ""
1267 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1268
1269 #, fuzzy
1270 #~ msgid "%s not found"
1271 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1272
1273 #~ msgid "What's this?"
1274 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1275
1276 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1277 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1278
1279 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1280 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1281
1282 #, fuzzy
1283 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1284 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"