]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
web commit from 213.235.253.154: poll vote (It's fast enough)
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:353
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:478
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:688
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:708
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 msgid "There are no broken links!"
134 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
137 #, perl-format
138 msgid "%s parameter is required"
139 msgstr ""
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
142 msgid "fortune failed"
143 msgstr "fortune bị lỗi"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
146 #, fuzzy
147 msgid "failed to find url in html"
148 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
151 #, fuzzy
152 msgid "failed to run graphviz"
153 msgstr "linkmap không chạy dot được"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
156 msgid "prog not a valid graphviz program"
157 msgstr ""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "bad size \"%s\""
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
166 #, fuzzy, perl-format
167 msgid "failed to read %s: %s"
168 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to resize: %s"
173 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to determine size of image %s"
178 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
181 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
182 msgstr ""
183 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
184 "« --atom »"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
187 #, perl-format
188 msgid "unknown sort type %s"
189 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
192 msgid "Add a new post titled:"
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
196 #, perl-format
197 msgid "nonexistant template %s"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
201 msgid "Discussion"
202 msgstr "Thảo luận"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
205 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
206 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
209 #, fuzzy
210 msgid "failed to run dot"
211 msgstr "linkmap không chạy dot được"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
214 #, perl-format
215 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
216 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
219 #, perl-format
220 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
221 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
224 #, fuzzy
225 msgid "stylesheet not found"
226 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
229 msgid "Mirrors"
230 msgstr "Nhân bản"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
233 msgid "Mirror"
234 msgstr "Nhân bản"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
237 msgid "more"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
241 msgid "Log in with"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
245 msgid "Get an OpenID"
246 msgstr "Lấy OpenID"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
249 msgid "All pages are linked to by other pages."
250 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
253 msgid "bad or missing template"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
257 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
258 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
261 msgid "Error creating account."
262 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
265 msgid "Failed to send mail"
266 msgstr "Lỗi gửi thư"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
269 msgid "Your password has been emailed to you."
270 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
273 msgid "vote"
274 msgstr "bỏ phiếu"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
277 msgid "Total votes:"
278 msgstr "Tổng số phiếu :"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
281 msgid "polygen not installed"
282 msgstr "chưa cài đặt polygen"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
285 msgid "polygen failed"
286 msgstr "lỗi polygen"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
289 msgid "missing formula"
290 msgstr ""
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
293 msgid "unknown formula"
294 msgstr ""
295
296 #. translators: These descriptions of times of day are used
297 #. translators: in messages like "last edited <description>".
298 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
299 #. translators: %A- is the name of the previous day.
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
301 msgid "late %A- night"
302 msgstr ""
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
305 msgid "in the wee hours of %A- night"
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
309 msgid "terribly early %A morning"
310 msgstr ""
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
313 msgid "early %A morning"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
317 msgid "mid-morning %A"
318 msgstr ""
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
321 msgid "late %A morning"
322 msgstr ""
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
325 msgid "at lunch time on %A"
326 msgstr ""
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
329 msgid "%A afternoon"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
333 msgid "late %A afternoon"
334 msgstr ""
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
337 msgid "%A evening"
338 msgstr ""
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
341 msgid "late %A evening"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
345 msgid "%A night"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
349 msgid "at teatime on %A"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
353 msgid "at midnight"
354 msgstr ""
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
357 msgid "at noon on %A"
358 msgstr ""
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
361 #, perl-format
362 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
363 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
366 msgid "cleaning hyperestraier search index"
367 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
370 msgid "updating hyperestraier search index"
371 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
374 #, fuzzy
375 msgid "missing name or url parameter"
376 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
377
378 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
379 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
380 #. translators: is an URL.
381 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
382 #, fuzzy, perl-format
383 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
384 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
387 #, fuzzy
388 msgid "failed to parse any smileys"
389 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
392 #, fuzzy
393 msgid "parse error"
394 msgstr "linkmap không chạy dot được"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
397 msgid "bad featurepoint diameter"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
401 msgid "bad featurepoint location"
402 msgstr ""
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
405 msgid "missing values"
406 msgstr ""
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
409 #, fuzzy
410 msgid "bad height value"
411 msgstr "linkmap không chạy dot được"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
414 #, fuzzy
415 msgid "missing width parameter"
416 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
419 #, fuzzy
420 msgid "bad width value"
421 msgstr "linkmap không chạy dot được"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
424 #, fuzzy
425 msgid "failed to run php"
426 msgstr "linkmap không chạy dot được"
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
429 msgid "cannot find file"
430 msgstr ""
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
433 msgid "unknown data format"
434 msgstr ""
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
437 msgid "empty data"
438 msgstr ""
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
441 msgid "Direct data download"
442 msgstr ""
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
445 #, fuzzy, perl-format
446 msgid "parse fail at line %d: %s"
447 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
450 #, fuzzy
451 msgid "missing id parameter"
452 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
455 #, perl-format
456 msgid "template %s not found"
457 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
460 #, fuzzy
461 msgid "failed to process:"
462 msgstr "mẫu không xử lý được:"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
465 msgid "missing tex code"
466 msgstr ""
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
469 msgid "code includes disallowed latex commands"
470 msgstr ""
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
473 #, fuzzy
474 msgid "failed to generate image from code"
475 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
476
477 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
478 msgid "getctime not implemented"
479 msgstr "chưa thực hiện getctime"
480
481 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
482 #, fuzzy
483 msgid ""
484 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
485 "notifications"
486 msgstr ""
487 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
488
489 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
490 #, fuzzy
491 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
492 msgstr ""
493 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
494
495 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
496 msgid ""
497 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
498 "notifications"
499 msgstr ""
500 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
501
502 #: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
503 #, perl-format
504 msgid "skipping bad filename %s"
505 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
506
507 #: ../IkiWiki/Render.pm:323
508 #, perl-format
509 msgid "removing old page %s"
510 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
511
512 #: ../IkiWiki/Render.pm:356
513 #, perl-format
514 msgid "scanning %s"
515 msgstr "đang quét %s"
516
517 #: ../IkiWiki/Render.pm:361
518 #, perl-format
519 msgid "rendering %s"
520 msgstr "đang vẽ %s"
521
522 #: ../IkiWiki/Render.pm:373
523 #, perl-format
524 msgid "rendering %s, which links to %s"
525 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
526
527 #: ../IkiWiki/Render.pm:390
528 #, perl-format
529 msgid "rendering %s, which depends on %s"
530 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
531
532 #: ../IkiWiki/Render.pm:428
533 #, perl-format
534 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
535 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
536
537 #: ../IkiWiki/Render.pm:440
538 #, perl-format
539 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
540 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
541
542 #: ../IkiWiki/Render.pm:466
543 #, perl-format
544 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
545 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
546
547 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
548 #. translators: is a (probably not translated) error message.
549 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
550 #, perl-format
551 msgid "cannot read %s: %s"
552 msgstr "không thể đọc %s: %s"
553
554 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
555 msgid "generating wrappers.."
556 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
557
558 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
559 msgid "rebuilding wiki.."
560 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
561
562 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
563 msgid "refreshing wiki.."
564 msgstr "đang làm tươi wiki.."
565
566 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
567 msgid "done"
568 msgstr "xong"
569
570 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
571 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
572 #. translators: And the name of the user making the change.
573 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
574 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
575 #, perl-format
576 msgid "update of %s's %s by %s"
577 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
578
579 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
580 #, perl-format
581 msgid "%s doesn't seem to be executable"
582 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
583
584 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
585 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
586 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
587
588 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
589 msgid "wrapper filename not specified"
590 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
591
592 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
593 #. translators: a (probably not translated) error message.
594 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
595 #, perl-format
596 msgid "failed to write %s: %s"
597 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
598
599 #. translators: The parameter is a C filename.
600 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
601 #, perl-format
602 msgid "failed to compile %s"
603 msgstr "lỗi biên dịch %s"
604
605 #. translators: The parameter is a filename.
606 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
607 #, perl-format
608 msgid "successfully generated %s"
609 msgstr "%s đã được tạo ra"
610
611 #: ../ikiwiki.in:13
612 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
613 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
614
615 #: ../ikiwiki.in:81
616 msgid "usage: --set var=value"
617 msgstr ""
618
619 #: ../IkiWiki.pm:126
620 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
621 msgstr ""
622 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
623
624 #: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
625 msgid "Error"
626 msgstr "Lỗi"
627
628 #. translators: The first parameter is a
629 #. translators: preprocessor directive name,
630 #. translators: the second a page name, the
631 #. translators: third a number.
632 #: ../IkiWiki.pm:688
633 #, perl-format
634 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
635 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
636
637 #, fuzzy
638 #~ msgid "%s not found"
639 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
640
641 #~ msgid "What's this?"
642 #~ msgstr "Cái này là gì?"
643
644 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
645 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
646
647 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
648 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
649
650 #, fuzzy
651 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
652 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"