]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
web commit by JoshTriplett: See "using the web interface with a real text editor...
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "đang sửa %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nguồn tin mới"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "bài"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "đang mãn hạn %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "đã xử lý được ở %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "đang tạo trang mới %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "fortune bị lỗi"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
127 #, fuzzy, perl-format
128 msgid "%s not found"
129 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
132 #, perl-format
133 msgid "bad size \"%s\""
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
137 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
138 #, fuzzy, perl-format
139 msgid "failed to read %s: %s"
140 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
143 #, fuzzy, perl-format
144 msgid "failed to resize: %s"
145 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
148 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
149 msgstr ""
150 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
151 "« --atom »"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
154 #, perl-format
155 msgid "unknown sort type %s"
156 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
159 #, perl-format
160 msgid "nonexistant template %s"
161 msgstr ""
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
164 msgid "Discussion"
165 msgstr "Thảo luận"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
168 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
169 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
172 #, fuzzy
173 msgid "failed to run dot"
174 msgstr "linkmap không chạy dot được"
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
177 #, perl-format
178 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
179 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
182 #, perl-format
183 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
184 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
187 #, fuzzy
188 msgid "stylesheet not found"
189 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
192 msgid "Mirrors"
193 msgstr "Nhân bản"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
196 msgid "Mirror"
197 msgstr "Nhân bản"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
200 msgid "more"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
204 msgid "What's this?"
205 msgstr "Cái này là gì?"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
208 msgid "Get an OpenID"
209 msgstr "Lấy OpenID"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
212 msgid "All pages are linked to by other pages."
213 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
216 msgid "(use FirstnameLastName)"
217 msgstr "(dùng TênHọ)"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
220 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
221 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
224 msgid "Error creating account."
225 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
228 msgid "Failed to send mail"
229 msgstr "Lỗi gửi thư"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
232 msgid "Your password has been emailed to you."
233 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
236 msgid "vote"
237 msgstr "bỏ phiếu"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
240 msgid "Total votes:"
241 msgstr "Tổng số phiếu :"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
244 msgid "polygen not installed"
245 msgstr "chưa cài đặt polygen"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
248 msgid "polygen failed"
249 msgstr "lỗi polygen"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
252 msgid "missing formula"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
256 msgid "unknown formula"
257 msgstr ""
258
259 #. translators: These descriptions of times of day are used
260 #. translators: in messages like "last edited <description>".
261 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
262 #. translators: %A- is the name of the previous day.
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
264 msgid "late %A- night"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
268 msgid "in the wee hours of %A- night"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
272 msgid "terribly early %A morning"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
276 msgid "early %A morning"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
280 msgid "in mid-morning %A"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
284 msgid "late %A morning"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
288 msgid "at lunch time on %A"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
292 msgid "%A afternoon"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
296 msgid "late %A afternoon"
297 msgstr ""
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
300 msgid "%A evening"
301 msgstr ""
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
304 msgid "late %A evening"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
308 msgid "%A night"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
312 msgid "at teatime on %A"
313 msgstr ""
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
316 msgid "at midnight"
317 msgstr ""
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
320 msgid "at noon on %A"
321 msgstr ""
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
324 #, perl-format
325 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
326 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
329 msgid "cleaning hyperestraier search index"
330 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
333 msgid "updating hyperestraier search index"
334 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
337 #, fuzzy
338 msgid "missing name or url parameter"
339 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
340
341 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
342 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
343 #. translators: is an URL.
344 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
345 #, fuzzy, perl-format
346 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
347 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
350 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
351 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
354 #, fuzzy
355 msgid "parse error"
356 msgstr "linkmap không chạy dot được"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
359 msgid "bad featurepoint diameter"
360 msgstr ""
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
363 msgid "bad featurepoint location"
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
367 msgid "missing values"
368 msgstr ""
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
371 #, fuzzy
372 msgid "bad height value"
373 msgstr "linkmap không chạy dot được"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
376 #, fuzzy
377 msgid "missing width parameter"
378 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
381 #, fuzzy
382 msgid "bad width value"
383 msgstr "linkmap không chạy dot được"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
386 #, fuzzy
387 msgid "failed to run php"
388 msgstr "linkmap không chạy dot được"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
391 msgid "cannot find file"
392 msgstr ""
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
395 msgid "unknown data format"
396 msgstr ""
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
399 msgid "empty data"
400 msgstr ""
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
403 msgid "Direct data download"
404 msgstr ""
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
407 #, fuzzy, perl-format
408 msgid "parse fail at line %d: %s"
409 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
412 #, fuzzy
413 msgid "missing id parameter"
414 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
417 #, perl-format
418 msgid "template %s not found"
419 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
422 #, fuzzy
423 msgid "failed to process:"
424 msgstr "mẫu không xử lý được:"
425
426 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
427 msgid "getctime not implemented"
428 msgstr "chưa thực hiện getctime"
429
430 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
431 msgid ""
432 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
433 "notifications"
434 msgstr ""
435 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
436
437 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
438 #, perl-format
439 msgid "skipping bad filename %s"
440 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
443 #, perl-format
444 msgid "removing old page %s"
445 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
446
447 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
448 #, perl-format
449 msgid "scanning %s"
450 msgstr "đang quét %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
453 #, perl-format
454 msgid "rendering %s"
455 msgstr "đang vẽ %s"
456
457 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
458 #, perl-format
459 msgid "rendering %s, which links to %s"
460 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
461
462 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
463 #, perl-format
464 msgid "rendering %s, which depends on %s"
465 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
466
467 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
468 #, perl-format
469 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
470 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
471
472 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
473 #, perl-format
474 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
475 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
476
477 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
478 #, perl-format
479 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
480 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
481
482 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
483 #. translators: is a (probably not translated) error message.
484 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
485 #, perl-format
486 msgid "cannot read %s: %s"
487 msgstr "không thể đọc %s: %s"
488
489 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
490 msgid "generating wrappers.."
491 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
492
493 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
494 msgid "rebuilding wiki.."
495 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
496
497 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
498 msgid "refreshing wiki.."
499 msgstr "đang làm tươi wiki.."
500
501 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
502 msgid "done"
503 msgstr "xong"
504
505 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
506 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
507 #. translators: And the name of the user making the change.
508 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
509 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
510 #, perl-format
511 msgid "update of %s's %s by %s"
512 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
513
514 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
515 #, perl-format
516 msgid "%s doesn't seem to be executable"
517 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
518
519 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
520 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
521 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
522
523 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
524 msgid "wrapper filename not specified"
525 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
526
527 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
528 #. translators: a (probably not translated) error message.
529 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
530 #, perl-format
531 msgid "failed to write %s: %s"
532 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
533
534 #. translators: The parameter is a C filename.
535 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
536 #, perl-format
537 msgid "failed to compile %s"
538 msgstr "lỗi biên dịch %s"
539
540 #. translators: The parameter is a filename.
541 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
542 #, perl-format
543 msgid "successfully generated %s"
544 msgstr "%s đã được tạo ra"
545
546 #: ../ikiwiki.in:13
547 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
548 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
549
550 #: ../IkiWiki.pm:103
551 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
552 msgstr ""
553 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
554
555 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
556 msgid "Error"
557 msgstr "Lỗi"
558
559 #. translators: The first parameter is a
560 #. translators: preprocessor directive name,
561 #. translators: the second a page name, the
562 #. translators: third a number.
563 #: ../IkiWiki.pm:573
564 #, perl-format
565 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
566 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
567
568 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
569 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
570
571 #, fuzzy
572 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
573 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"