]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
Merge branch 'master' into integration
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-07-20 06:45+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:146
24 msgid ""
25 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attepting to login "
26 "via http, not https"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:149
30 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:168 ../IkiWiki/CGI.pm:299
34 msgid "Your login session has expired."
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:189
38 msgid "Login"
39 msgstr ""
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:190
42 #, fuzzy
43 msgid "Preferences"
44 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:191
47 msgid "Admin"
48 msgstr ""
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:231
51 msgid "Preferences saved."
52 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
55 msgid "You are banned."
56 msgstr "Bạn bị cấm ra."
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:390 ../IkiWiki/CGI.pm:391 ../IkiWiki.pm:1253
59 msgid "Error"
60 msgstr "Lỗi"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
63 msgid "Aggregation triggered via web."
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
67 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
68 msgstr ""
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
71 #, fuzzy, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nguồn tin mới"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
80 msgid "posts"
81 msgstr "bài"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
84 msgid "new"
85 msgstr "mới"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "đang mãn hạn %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
98 #, perl-format
99 msgid "last checked %s"
100 msgstr ""
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
113 #, fuzzy
114 msgid "feed not found"
115 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
118 #, perl-format
119 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
120 msgstr ""
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
123 #, perl-format
124 msgid "(feed entities escaped)"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
128 msgid "feed crashed XML::Feed!"
129 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
132 #, perl-format
133 msgid "creating new page %s"
134 msgstr "đang tạo trang mới %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
137 msgid "deleting bucket.."
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:210
141 msgid "done"
142 msgstr "xong"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
145 #, perl-format
146 msgid "Must specify %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
150 msgid "Failed to create bucket in S3: "
151 msgstr ""
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
154 #, fuzzy
155 msgid "Failed to save file to S3: "
156 msgstr "Lỗi gửi thư"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
159 #, fuzzy
160 msgid "Failed to delete file from S3: "
161 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
164 #, perl-format
165 msgid "there is already a page named %s"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
169 msgid "prohibited by allowed_attachments"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
173 msgid "bad attachment filename"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
177 msgid "attachment upload"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
181 msgid "automatic index generation"
182 msgstr ""
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:108
185 msgid ""
186 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
187 "\">blogspam</a>: "
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:233
191 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:357 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:365
192 #: ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37
193 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:283 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:286
194 #: ../IkiWiki/Render.pm:80 ../IkiWiki/Render.pm:84 ../IkiWiki/Render.pm:150
195 msgid "Discussion"
196 msgstr "Thảo luận"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:48
199 #, perl-format
200 msgid "%s from %s"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:55
204 msgid "There are no broken links!"
205 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:124 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:38
208 #, perl-format
209 msgid "unsupported page format %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:129
213 msgid "comment must have content"
214 msgstr ""
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:185
217 msgid "Anonymous"
218 msgstr ""
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:340 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:97
221 msgid "bad page name"
222 msgstr ""
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:345
225 #, fuzzy, perl-format
226 msgid "commenting on %s"
227 msgstr "đang tạo %s"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:363
230 #, perl-format
231 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
232 msgstr ""
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:370
235 #, perl-format
236 msgid "comments on page '%s' are closed"
237 msgstr ""
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:464
240 msgid "comment stored for moderation"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:466
244 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:479
248 msgid "Added a comment"
249 msgstr ""
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:483
252 #, perl-format
253 msgid "Added a comment: %s"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:525 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
257 msgid "you are not logged in as an admin"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:576
261 msgid "Comment moderation"
262 msgstr ""
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:615
265 msgid "comment moderation"
266 msgstr ""
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:766
269 msgid "Comments"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
273 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
274 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
275 #, perl-format
276 msgid "%s parameter is required"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
280 msgid "no text was copied in this page"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
284 #, perl-format
285 msgid "no text was copied in this page with id %s"
286 msgstr ""
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
289 #, fuzzy, perl-format
290 msgid "removing old preview %s"
291 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:113
294 #, perl-format
295 msgid "%s is not an editable page"
296 msgstr ""
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:291
299 #, perl-format
300 msgid "creating %s"
301 msgstr "đang tạo %s"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:309 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:328
304 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:338 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:382
305 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:421
306 #, perl-format
307 msgid "editing %s"
308 msgstr "đang sửa %s"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
311 #, fuzzy
312 msgid "template not specified"
313 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
316 #, fuzzy
317 msgid "match not specified"
318 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
321 #, perl-format
322 msgid "edittemplate %s registered for %s"
323 msgstr ""
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
326 #, fuzzy
327 msgid "failed to process"
328 msgstr "mẫu không xử lý được:"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
331 msgid "must specify format and text"
332 msgstr ""
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
335 msgid "fortune failed"
336 msgstr "fortune bị lỗi"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:626 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:644
339 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
340 #, perl-format
341 msgid "you are not allowed to change %s"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:666
345 #, perl-format
346 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
347 msgstr ""
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:670
350 msgid "you are not allowed to change file modes"
351 msgstr ""
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:124
354 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
355 #, fuzzy, perl-format
356 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
357 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
360 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:55
364 #, fuzzy
365 msgid "missing page"
366 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:57
369 #, perl-format
370 msgid "The page %s does not exist."
371 msgstr ""
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
374 #, fuzzy
375 msgid "failed to run graphviz"
376 msgstr "linkmap không chạy dot được"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
379 msgid "prog not a valid graphviz program"
380 msgstr ""
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:47
383 #, perl-format
384 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:58
388 #, perl-format
389 msgid "Source code: %s"
390 msgstr ""
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:123
393 msgid ""
394 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
395 msgstr ""
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
398 #, fuzzy
399 msgid "Image::Magick is not installed"
400 msgstr "chưa cài đặt polygen"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
403 #, perl-format
404 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
408 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
409 #, fuzzy, perl-format
410 msgid "failed to read %s: %s"
411 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
414 #, fuzzy, perl-format
415 msgid "failed to resize: %s"
416 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
419 #, fuzzy, perl-format
420 msgid "failed to determine size of image %s"
421 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
424 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
425 msgstr ""
426 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
427 "atom »"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
430 #, fuzzy
431 msgid "page editing not allowed"
432 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
435 #, fuzzy
436 msgid "missing pages parameter"
437 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:196
440 msgid "Sort::Naturally needed for title_natural sort"
441 msgstr ""
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
444 #, perl-format
445 msgid "unknown sort type %s"
446 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:310
449 msgid "Add a new post titled:"
450 msgstr ""
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:330
453 #, perl-format
454 msgid "nonexistant template %s"
455 msgstr ""
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:596
458 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
459 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
462 #, fuzzy
463 msgid "failed to run dot"
464 msgstr "linkmap không chạy dot được"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
467 #, fuzzy, perl-format
468 msgid "%s is locked and cannot be edited"
469 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
472 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
473 msgstr ""
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
476 #, perl-format
477 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
478 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:158
481 #, fuzzy
482 msgid "stylesheet not found"
483 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
486 #, fuzzy
487 msgid "redir page not found"
488 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:210
491 #, fuzzy
492 msgid "redir cycle is not allowed"
493 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
496 msgid "Mirrors"
497 msgstr "Nhân bản"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
500 msgid "Mirror"
501 msgstr "Nhân bản"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
504 msgid "more"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
508 msgid "getctime not implemented"
509 msgstr "chưa thực hiện getctime"
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
512 msgid "Log in with"
513 msgstr ""
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
516 msgid "Get an OpenID"
517 msgstr "Lấy OpenID"
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:52
520 msgid "All pages are linked to by other pages."
521 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
524 msgid "bad or missing template"
525 msgstr ""
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:248
528 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
529 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:251
532 msgid "Error creating account."
533 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:258
536 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
537 msgstr ""
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:292
540 msgid "Failed to send mail"
541 msgstr "Lỗi gửi thư"
542
543 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:294
544 msgid "You have been mailed password reset instructions."
545 msgstr ""
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:329
548 msgid "incorrect password reset url"
549 msgstr ""
550
551 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:332
552 msgid "password reset denied"
553 msgstr ""
554
555 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
556 msgid "Ping received."
557 msgstr ""
558
559 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
560 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
561 msgstr ""
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
564 #, fuzzy, perl-format
565 msgid "Will ping %s"
566 msgstr "đang sửa %s"
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
569 #, perl-format
570 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
574 #, fuzzy
575 msgid "LWP not found, not pinging"
576 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:130
579 msgid ""
580 "At least one slave language must be defined in po_slave_languages when using "
581 "the po plugin"
582 msgstr ""
583
584 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:136
585 #, perl-format
586 msgid "%s is not a valid language code"
587 msgstr ""
588
589 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:148
590 #, perl-format
591 msgid ""
592 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
593 msgstr ""
594
595 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:153
596 msgid ""
597 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
598 "po_link_to=default"
599 msgstr ""
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:276
602 msgid "discussion"
603 msgstr "thảo luận"
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:373
606 #, perl-format
607 msgid "re-rendering all pages to fix meta titles"
608 msgstr ""
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:377 ../IkiWiki/Render.pm:415
611 #, perl-format
612 msgid "rendering %s"
613 msgstr "đang vẽ %s"
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:410
616 msgid "updated PO files"
617 msgstr ""
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:434
620 msgid ""
621 "Can not remove a translation. Removing the master page, though, removes its "
622 "translations as well."
623 msgstr ""
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:454
626 msgid ""
627 "Can not rename a translation. Renaming the master page, though, renames its "
628 "translations as well."
629 msgstr ""
630
631 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:816
632 #, perl-format
633 msgid "POT file (%s) does not exist"
634 msgstr ""
635
636 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:824
637 #, fuzzy, perl-format
638 msgid "failed to update %s"
639 msgstr "lỗi biên dịch %s"
640
641 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:830
642 #, fuzzy, perl-format
643 msgid "failed to copy the POT file to %s"
644 msgstr "lỗi biên dịch %s"
645
646 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:866
647 msgid "N/A"
648 msgstr ""
649
650 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:879
651 #, fuzzy, perl-format
652 msgid "failed to translate %s"
653 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
654
655 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:955
656 msgid "removed obsolete PO files"
657 msgstr ""
658
659 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1018 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1032
660 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1072
661 #, fuzzy, perl-format
662 msgid "failed to write %s"
663 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
664
665 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1030
666 #, fuzzy
667 msgid "failed to translate"
668 msgstr "linkmap không chạy dot được"
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1035
671 #, fuzzy, perl-format
672 msgid "failed to read %s"
673 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
676 msgid "vote"
677 msgstr "bỏ phiếu"
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
680 msgid "Total votes:"
681 msgstr "Tổng số phiếu :"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
684 msgid "polygen not installed"
685 msgstr "chưa cài đặt polygen"
686
687 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
688 #, fuzzy
689 msgid "command failed"
690 msgstr "fortune bị lỗi"
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
693 msgid "missing formula"
694 msgstr ""
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
697 msgid "unknown formula"
698 msgstr ""
699
700 #. translators: These descriptions of times of day are used
701 #. translators: in messages like "last edited <description>".
702 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
703 #. translators: %A- is the name of the previous day.
704 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
705 msgid "late %A- night"
706 msgstr ""
707
708 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
709 msgid "in the wee hours of %A- night"
710 msgstr ""
711
712 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
713 msgid "terribly early %A morning"
714 msgstr ""
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
717 msgid "early %A morning"
718 msgstr ""
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
721 msgid "mid-morning %A"
722 msgstr ""
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
725 msgid "late %A morning"
726 msgstr ""
727
728 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
729 msgid "at lunch time on %A"
730 msgstr ""
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
733 msgid "%A afternoon"
734 msgstr ""
735
736 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
737 msgid "late %A afternoon"
738 msgstr ""
739
740 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
741 msgid "%A evening"
742 msgstr ""
743
744 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
745 msgid "late %A evening"
746 msgstr ""
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
749 msgid "%A night"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
753 msgid "at teatime on %A"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
757 msgid "at midnight"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
761 msgid "at noon on %A"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
765 #, perl-format
766 msgid "illegal percent value %s"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
770 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
771 msgstr ""
772
773 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
774 msgid "(Diff truncated)"
775 msgstr ""
776
777 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
778 #, perl-format
779 msgid "%s does not exist"
780 msgstr ""
781
782 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
783 #, fuzzy, perl-format
784 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
785 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
786
787 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
788 #, perl-format
789 msgid "%s is not a file"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:134
793 #, perl-format
794 msgid "confirm removal of %s"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:171
798 msgid "Please select the attachments to remove."
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:211
802 msgid "removed"
803 msgstr ""
804
805 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
806 #, perl-format
807 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
808 msgstr ""
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
811 #, fuzzy
812 msgid "no change to the file name was specified"
813 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
814
815 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
816 #, perl-format
817 msgid "illegal name"
818 msgstr ""
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
821 #, perl-format
822 msgid "%s already exists"
823 msgstr ""
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
826 #, perl-format
827 msgid "%s already exists on disk"
828 msgstr ""
829
830 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
831 #, fuzzy, perl-format
832 msgid "rename %s"
833 msgstr "đang vẽ %s"
834
835 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:161
836 msgid "Also rename SubPages and attachments"
837 msgstr ""
838
839 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:247
840 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
841 msgstr ""
842
843 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:250
844 msgid "Please select the attachment to rename."
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:347
848 #, perl-format
849 msgid "rename %s to %s"
850 msgstr ""
851
852 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:571
853 #, fuzzy, perl-format
854 msgid "update for rename of %s to %s"
855 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
856
857 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
858 #, perl-format
859 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
860 msgstr ""
861
862 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
863 msgid "search"
864 msgstr ""
865
866 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:31
867 #, perl-format
868 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
869 msgstr ""
870
871 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:44
872 #, fuzzy
873 msgid "missing name or url parameter"
874 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
875
876 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
877 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
878 #. translators: is an URL.
879 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:54
880 #, fuzzy, perl-format
881 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
882 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
883
884 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
885 #, fuzzy
886 msgid "failed to parse any smileys"
887 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
888
889 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
890 #, fuzzy
891 msgid "parse error"
892 msgstr "linkmap không chạy dot được"
893
894 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
895 msgid "invalid featurepoint diameter"
896 msgstr ""
897
898 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
899 msgid "invalid featurepoint location"
900 msgstr ""
901
902 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
903 msgid "missing values"
904 msgstr ""
905
906 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
907 #, fuzzy
908 msgid "invalid height value"
909 msgstr "linkmap không chạy dot được"
910
911 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
912 #, fuzzy
913 msgid "missing width parameter"
914 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
915
916 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
917 #, fuzzy
918 msgid "invalid width value"
919 msgstr "linkmap không chạy dot được"
920
921 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
922 #, fuzzy
923 msgid "failed to run php"
924 msgstr "linkmap không chạy dot được"
925
926 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
927 msgid "cannot find file"
928 msgstr ""
929
930 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:87
931 msgid "unknown data format"
932 msgstr ""
933
934 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:95
935 msgid "empty data"
936 msgstr ""
937
938 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:114
939 msgid "Direct data download"
940 msgstr ""
941
942 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:148
943 #, fuzzy, perl-format
944 msgid "parse fail at line %d: %s"
945 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
946
947 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:29
948 #, fuzzy
949 msgid "missing id parameter"
950 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
951
952 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:36
953 #, perl-format
954 msgid "template %s not found"
955 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
956
957 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:55
958 #, fuzzy
959 msgid "failed to process:"
960 msgstr "mẫu không xử lý được:"
961
962 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
963 msgid "missing tex code"
964 msgstr ""
965
966 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
967 msgid "code includes disallowed latex commands"
968 msgstr ""
969
970 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
971 #, fuzzy
972 msgid "failed to generate image from code"
973 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
974
975 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
976 msgid "plugin"
977 msgstr ""
978
979 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
980 #, perl-format
981 msgid "enable %s?"
982 msgstr ""
983
984 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
985 msgid "setup file for this wiki is not known"
986 msgstr ""
987
988 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
989 msgid "main"
990 msgstr ""
991
992 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
993 msgid "plugins"
994 msgstr ""
995
996 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
997 msgid ""
998 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
1002 msgid ""
1003 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1004 "to rebuild the wiki."
1005 msgstr ""
1006
1007 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:436
1008 #, perl-format
1009 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1010 msgstr ""
1011
1012 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
1013 #, perl-format
1014 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
1018 #, fuzzy, perl-format
1019 msgid "bad file name %s"
1020 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1021
1022 #: ../IkiWiki/Render.pm:254
1023 #, perl-format
1024 msgid ""
1025 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1026 "allow this"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
1030 #, perl-format
1031 msgid "skipping bad filename %s"
1032 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1033
1034 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
1035 #, perl-format
1036 msgid "%s has multiple possible source pages"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
1040 #, perl-format
1041 msgid "removing old page %s"
1042 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1043
1044 #: ../IkiWiki/Render.pm:410
1045 #, perl-format
1046 msgid "scanning %s"
1047 msgstr "đang quét %s"
1048
1049 #: ../IkiWiki/Render.pm:436
1050 #, perl-format
1051 msgid "rendering %s, which links to %s"
1052 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1053
1054 #: ../IkiWiki/Render.pm:457
1055 #, perl-format
1056 msgid "rendering %s, which depends on %s"
1057 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1058
1059 #: ../IkiWiki/Render.pm:496
1060 #, perl-format
1061 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
1062 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1063
1064 #: ../IkiWiki/Render.pm:508
1065 #, perl-format
1066 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
1067 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1068
1069 #: ../IkiWiki/Render.pm:532
1070 #, perl-format
1071 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
1072 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1073
1074 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1075 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1076 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
1077 #, perl-format
1078 msgid "cannot read %s: %s"
1079 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1080
1081 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1082 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:71
1086 #, perl-format
1087 msgid "unsupported revision control system %s"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:97
1091 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1095 #, perl-format
1096 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1100 #, perl-format
1101 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1102 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1103
1104 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1105 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1106 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1107
1108 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1109 msgid "wrapper filename not specified"
1110 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1111
1112 #. translators: The parameter is a C filename.
1113 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:152
1114 #, perl-format
1115 msgid "failed to compile %s"
1116 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1117
1118 #. translators: The parameter is a filename.
1119 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:172
1120 #, perl-format
1121 msgid "successfully generated %s"
1122 msgstr "%s đã được tạo ra"
1123
1124 #: ../ikiwiki.in:13
1125 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1126 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1127
1128 #: ../ikiwiki.in:14
1129 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: ../ikiwiki.in:91
1133 msgid "usage: --set var=value"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: ../ikiwiki.in:140
1137 msgid "generating wrappers.."
1138 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1139
1140 #: ../ikiwiki.in:199
1141 msgid "rebuilding wiki.."
1142 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1143
1144 #: ../ikiwiki.in:202
1145 msgid "refreshing wiki.."
1146 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1147
1148 #: ../IkiWiki.pm:487
1149 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1150 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1151
1152 #: ../IkiWiki.pm:533
1153 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: ../IkiWiki.pm:562
1157 #, perl-format
1158 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: ../IkiWiki.pm:1236
1162 #, fuzzy, perl-format
1163 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1164 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1165
1166 #: ../IkiWiki.pm:1776
1167 msgid "yes"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: ../IkiWiki.pm:1908
1171 #, fuzzy, perl-format
1172 msgid "cannot match pages: %s"
1173 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1174
1175 #: ../auto.setup:16
1176 msgid "What will the wiki be named?"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: ../auto.setup:16
1180 msgid "wiki"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: ../auto.setup:18
1184 msgid "What revision control system to use?"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: ../auto.setup:20
1188 msgid "What wiki user (or openid) will be admin?"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: ../auto.setup:23
1192 msgid "What is the domain name of the web server?"
1193 msgstr ""
1194
1195 #, fuzzy
1196 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1197 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1198
1199 #, fuzzy
1200 #~ msgid "failed to find url in html"
1201 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1202
1203 #~ msgid "processed ok at %s"
1204 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1205
1206 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1207 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1208
1209 #~ msgid "polygen failed"
1210 #~ msgstr "lỗi polygen"
1211
1212 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1213 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1214
1215 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1216 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1217
1218 #, fuzzy
1219 #~ msgid ""
1220 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1221 #~ "notifications"
1222 #~ msgstr ""
1223 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1224
1225 #, fuzzy
1226 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1227 #~ msgstr ""
1228 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1229
1230 #~ msgid ""
1231 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1232 #~ "notifications"
1233 #~ msgstr ""
1234 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1235
1236 #, fuzzy
1237 #~ msgid "%s not found"
1238 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1239
1240 #~ msgid "What's this?"
1241 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1242
1243 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1244 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1245
1246 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1247 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1248
1249 #, fuzzy
1250 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1251 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"