]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
releasing version 3.20100518
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-18 13:38-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:162
20 msgid ""
21 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
22 "via http, not https"
23 msgstr ""
24
25 #: ../IkiWiki/CGI.pm:165
26 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184 ../IkiWiki/CGI.pm:335
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:205
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:206
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:207
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:247
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:299
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:426 ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki.pm:1316
55 msgid "Error"
56 msgstr "Lỗi"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nguồn tin mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
76 msgid "posts"
77 msgstr "bài"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
80 msgid "new"
81 msgstr "mới"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "đang mãn hạn %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
94 #, perl-format
95 msgid "last checked %s"
96 msgstr ""
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
114 #, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr ""
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:231
137 msgid "done"
138 msgstr "xong"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:140
146 #, fuzzy
147 msgid "Failed to create S3 bucket: "
148 msgstr "Lỗi gửi thư"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:225
151 #, fuzzy
152 msgid "Failed to save file to S3: "
153 msgstr "Lỗi gửi thư"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
156 #, fuzzy
157 msgid "Failed to delete file from S3: "
158 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:50
161 #, perl-format
162 msgid "there is already a page named %s"
163 msgstr ""
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:66
166 msgid "prohibited by allowed_attachments"
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:141
170 msgid "bad attachment filename"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:183
174 msgid "attachment upload"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:117
178 msgid "automatic index generation"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:109
182 msgid ""
183 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
184 "\">blogspam</a>: "
185 msgstr ""
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:112
197 #, fuzzy, perl-format
198 msgid "this comment needs %s"
199 msgstr "đang tạo %s"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:115
202 msgid "moderation"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:136 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:48
206 #, perl-format
207 msgid "unsupported page format %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:141
211 msgid "comment must have content"
212 msgstr ""
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:196
215 msgid "Anonymous"
216 msgstr ""
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:357 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:98
219 msgid "bad page name"
220 msgstr ""
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:362
223 #, fuzzy, perl-format
224 msgid "commenting on %s"
225 msgstr "đang tạo %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:380
228 #, perl-format
229 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:387
233 #, perl-format
234 msgid "comments on page '%s' are closed"
235 msgstr ""
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:490
238 msgid "comment stored for moderation"
239 msgstr ""
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:492
242 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:505
246 msgid "Added a comment"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:509
250 #, perl-format
251 msgid "Added a comment: %s"
252 msgstr ""
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:551 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:272
255 msgid "you are not logged in as an admin"
256 msgstr ""
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:602
259 msgid "Comment moderation"
260 msgstr ""
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:640
263 msgid "comment moderation"
264 msgstr ""
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:789
267 #, perl-format
268 msgid "%i comment"
269 msgid_plural "%i comments"
270 msgstr[0] ""
271
272 #. translators: Here "Comment" is a verb;
273 #. translators: the user clicks on it to
274 #. translators: post a comment.
275 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:799
276 msgid "Comment"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
280 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:62
281 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
282 #, perl-format
283 msgid "%s parameter is required"
284 msgstr ""
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:67
287 msgid "no text was copied in this page"
288 msgstr ""
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:70
291 #, perl-format
292 msgid "no text was copied in this page with id %s"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:41
296 #, fuzzy, perl-format
297 msgid "removing old preview %s"
298 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:114
301 #, perl-format
302 msgid "%s is not an editable page"
303 msgstr ""
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:294
306 #, perl-format
307 msgid "creating %s"
308 msgstr "đang tạo %s"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:312 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:331
311 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:341 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:385
312 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:424
313 #, perl-format
314 msgid "editing %s"
315 msgstr "đang sửa %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:52
318 #, fuzzy
319 msgid "template not specified"
320 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:55
323 #, fuzzy
324 msgid "match not specified"
325 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:64
328 #, perl-format
329 msgid "edittemplate %s registered for %s"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:339
333 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
334 #, fuzzy
335 msgid "failed to process template:"
336 msgstr "mẫu không xử lý được:"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:30
339 msgid "must specify format and text"
340 msgstr ""
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:28
343 msgid "fortune failed"
344 msgstr "fortune bị lỗi"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:58
347 #, fuzzy
348 msgid "missing page"
349 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:66 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:60
352 #, perl-format
353 msgid "The page %s does not exist."
354 msgstr ""
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
357 #, fuzzy
358 msgid "not a page"
359 msgstr "không thể đọc %s: %s"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:77
362 #, perl-format
363 msgid "%s is an attachment, not a page."
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:687 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:705
367 #: ../IkiWiki/Receive.pm:130
368 #, perl-format
369 msgid "you are not allowed to change %s"
370 msgstr ""
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:727
373 #, perl-format
374 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
375 msgstr ""
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:731
378 msgid "you are not allowed to change file modes"
379 msgstr ""
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:134
382 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:37
383 #, fuzzy, perl-format
384 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
385 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:68
388 #, fuzzy
389 msgid "failed to run graphviz"
390 msgstr "linkmap không chạy dot được"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:90
393 msgid "prog not a valid graphviz program"
394 msgstr ""
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:48
397 #, perl-format
398 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:59
402 #, perl-format
403 msgid "Source code: %s"
404 msgstr ""
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:124
407 msgid ""
408 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
409 msgstr ""
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:50
412 #, fuzzy
413 msgid "htmltidy failed to parse this html"
414 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
417 #, fuzzy
418 msgid "Image::Magick is not installed"
419 msgstr "chưa cài đặt polygen"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:73 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
422 #, fuzzy, perl-format
423 msgid "failed to read %s: %s"
424 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
427 #, perl-format
428 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:125
432 #, fuzzy, perl-format
433 msgid "failed to resize: %s"
434 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:145
437 #, fuzzy, perl-format
438 msgid "failed to determine size of image %s"
439 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
442 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
443 msgstr ""
444 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
445 "atom »"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
448 #, fuzzy
449 msgid "page editing not allowed"
450 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
453 #, fuzzy
454 msgid "missing pages parameter"
455 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192
458 #, perl-format
459 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
460 msgstr ""
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:313
463 msgid "Add a new post titled:"
464 msgstr ""
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:342
467 #, perl-format
468 msgid "template %s not found"
469 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:633
472 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
473 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:81 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:88
476 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:92 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:95
477 #, fuzzy
478 msgid "failed to run dot"
479 msgstr "linkmap không chạy dot được"
480
481 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:85
482 msgid "linkmap"
483 msgstr ""
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49
486 #, fuzzy, perl-format
487 msgid "%s is locked and cannot be edited"
488 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:45
491 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
492 msgstr ""
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:70
495 #, perl-format
496 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
497 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:174
500 #, fuzzy
501 msgid "stylesheet not found"
502 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:212
505 #, fuzzy
506 msgid "redir page not found"
507 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
508
509 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:226
510 #, fuzzy
511 msgid "redir cycle is not allowed"
512 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:387
515 msgid "sort=meta requires a parameter"
516 msgstr ""
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
519 msgid "Mirrors"
520 msgstr "Nhân bản"
521
522 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
523 msgid "Mirror"
524 msgstr "Nhân bản"
525
526 #: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:57
527 msgid "comment needs moderation"
528 msgstr ""
529
530 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
531 msgid "more"
532 msgstr ""
533
534 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:58
535 #, fuzzy, perl-format
536 msgid "failed to load openid module: "
537 msgstr "lỗi biên dịch %s"
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:56
540 #, fuzzy
541 msgid "All pages have other pages linking to them."
542 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
543
544 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
545 msgid "bad or missing template"
546 msgstr ""
547
548 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
549 msgid "Your user page: "
550 msgstr ""
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
553 msgid "Create your user page"
554 msgstr ""
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
557 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
558 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
559
560 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
561 msgid "Error creating account."
562 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
563
564 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
565 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
566 msgstr ""
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
569 msgid "Failed to send mail"
570 msgstr "Lỗi gửi thư"
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
573 msgid "You have been mailed password reset instructions."
574 msgstr ""
575
576 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
577 msgid "incorrect password reset url"
578 msgstr ""
579
580 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
581 msgid "password reset denied"
582 msgstr ""
583
584 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
585 msgid "Ping received."
586 msgstr ""
587
588 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
589 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
590 msgstr ""
591
592 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
593 #, fuzzy, perl-format
594 msgid "Will ping %s"
595 msgstr "đang sửa %s"
596
597 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
598 #, perl-format
599 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
600 msgstr ""
601
602 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
603 #, fuzzy
604 msgid "LWP not found, not pinging"
605 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
606
607 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
608 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:142
612 #, perl-format
613 msgid "%s is not a valid language code"
614 msgstr ""
615
616 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:154
617 #, perl-format
618 msgid ""
619 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
620 msgstr ""
621
622 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:159
623 msgid ""
624 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
625 "po_link_to=default"
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:390
629 #, perl-format
630 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:394 ../IkiWiki/Render.pm:769
634 #, fuzzy, perl-format
635 msgid "building %s"
636 msgstr "đang sửa %s"
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:432
639 msgid "updated PO files"
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:456
643 msgid ""
644 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
645 "translations will be removed as well."
646 msgstr ""
647
648 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:476
649 msgid ""
650 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
651 "translations will be renamed as well."
652 msgstr ""
653
654 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:876
655 #, perl-format
656 msgid "POT file (%s) does not exist"
657 msgstr ""
658
659 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:890
660 #, fuzzy, perl-format
661 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
662 msgstr "lỗi biên dịch %s"
663
664 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:899
665 #, fuzzy, perl-format
666 msgid "failed to update %s"
667 msgstr "lỗi biên dịch %s"
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:905
670 #, fuzzy, perl-format
671 msgid "failed to copy the POT file to %s"
672 msgstr "lỗi biên dịch %s"
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:941
675 msgid "N/A"
676 msgstr ""
677
678 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:954
679 #, fuzzy, perl-format
680 msgid "failed to translate %s"
681 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1038
684 msgid "removed obsolete PO files"
685 msgstr ""
686
687 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1094 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1108
688 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1147
689 #, fuzzy, perl-format
690 msgid "failed to write %s"
691 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
692
693 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1106
694 #, fuzzy
695 msgid "failed to translate"
696 msgstr "linkmap không chạy dot được"
697
698 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1159
699 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
700 msgstr ""
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:70
703 msgid "vote"
704 msgstr "bỏ phiếu"
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:78
707 msgid "Total votes:"
708 msgstr "Tổng số phiếu :"
709
710 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:42
711 msgid "polygen not installed"
712 msgstr "chưa cài đặt polygen"
713
714 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:61
715 #, fuzzy
716 msgid "command failed"
717 msgstr "fortune bị lỗi"
718
719 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:47
720 msgid "missing formula"
721 msgstr ""
722
723 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:54
724 msgid "unknown formula"
725 msgstr ""
726
727 #. translators: These descriptions of times of day are used
728 #. translators: in messages like "last edited <description>".
729 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
730 #. translators: %A- is the name of the previous day.
731 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
732 msgid "late %A- night"
733 msgstr ""
734
735 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
736 msgid "in the wee hours of %A- night"
737 msgstr ""
738
739 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
740 msgid "terribly early %A morning"
741 msgstr ""
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
744 msgid "early %A morning"
745 msgstr ""
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
748 msgid "mid-morning %A"
749 msgstr ""
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
752 msgid "late %A morning"
753 msgstr ""
754
755 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
756 msgid "at lunch time on %A"
757 msgstr ""
758
759 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
760 msgid "%A afternoon"
761 msgstr ""
762
763 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
764 msgid "late %A afternoon"
765 msgstr ""
766
767 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
768 msgid "%A evening"
769 msgstr ""
770
771 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
772 msgid "late %A evening"
773 msgstr ""
774
775 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
776 msgid "%A night"
777 msgstr ""
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
780 msgid "at teatime on %A"
781 msgstr ""
782
783 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
784 msgid "at midnight"
785 msgstr ""
786
787 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
788 msgid "at noon on %A"
789 msgstr ""
790
791 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:35
792 #, perl-format
793 msgid "illegal percent value %s"
794 msgstr ""
795
796 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:56
797 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
798 msgstr ""
799
800 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
801 msgid "(Diff truncated)"
802 msgstr ""
803
804 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
805 #, perl-format
806 msgid "%s does not exist"
807 msgstr ""
808
809 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
810 #, fuzzy, perl-format
811 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
812 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
813
814 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
815 #, perl-format
816 msgid "%s is not a file"
817 msgstr ""
818
819 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:137
820 #, perl-format
821 msgid "confirm removal of %s"
822 msgstr ""
823
824 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:174
825 msgid "Please select the attachments to remove."
826 msgstr ""
827
828 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:216
829 msgid "removed"
830 msgstr ""
831
832 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:43
833 #, perl-format
834 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
835 msgstr ""
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:63
838 #, fuzzy
839 msgid "no change to the file name was specified"
840 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
843 #, perl-format
844 msgid "illegal name"
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
848 #, perl-format
849 msgid "%s already exists"
850 msgstr ""
851
852 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
853 #, perl-format
854 msgid "%s already exists on disk"
855 msgstr ""
856
857 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
858 #, fuzzy, perl-format
859 msgid "rename %s"
860 msgstr "đang vẽ %s"
861
862 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:163
863 msgid "Also rename SubPages and attachments"
864 msgstr ""
865
866 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:250
867 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
868 msgstr ""
869
870 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:253
871 msgid "Please select the attachment to rename."
872 msgstr ""
873
874 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:352
875 #, perl-format
876 msgid "rename %s to %s"
877 msgstr ""
878
879 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:576
880 #, fuzzy, perl-format
881 msgid "update for rename of %s to %s"
882 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
883
884 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
885 #, fuzzy, perl-format
886 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
887 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
888
889 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
890 #, perl-format
891 msgid "rsync_command exited %d"
892 msgstr ""
893
894 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:194
895 #, perl-format
896 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
897 msgstr ""
898
899 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:231
900 msgid "search"
901 msgstr ""
902
903 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:32
904 #, perl-format
905 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
906 msgstr ""
907
908 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
909 #, fuzzy
910 msgid "missing name or url parameter"
911 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
912
913 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
914 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
915 #. translators: is an URL.
916 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:55
917 #, fuzzy, perl-format
918 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
919 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
920
921 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
922 #, fuzzy
923 msgid "failed to parse any smileys"
924 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
925
926 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:73
927 #, fuzzy
928 msgid "parse error"
929 msgstr "linkmap không chạy dot được"
930
931 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
932 msgid "invalid featurepoint diameter"
933 msgstr ""
934
935 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:89
936 msgid "invalid featurepoint location"
937 msgstr ""
938
939 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:100
940 msgid "missing values"
941 msgstr ""
942
943 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:105
944 #, fuzzy
945 msgid "invalid height value"
946 msgstr "linkmap không chạy dot được"
947
948 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
949 #, fuzzy
950 msgid "missing width parameter"
951 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
952
953 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:116
954 #, fuzzy
955 msgid "invalid width value"
956 msgstr "linkmap không chạy dot được"
957
958 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:154
959 #, fuzzy
960 msgid "failed to run php"
961 msgstr "linkmap không chạy dot được"
962
963 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:32
964 msgid "cannot find file"
965 msgstr ""
966
967 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:88
968 msgid "unknown data format"
969 msgstr ""
970
971 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:96
972 msgid "empty data"
973 msgstr ""
974
975 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:115
976 msgid "Direct data download"
977 msgstr ""
978
979 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:149
980 #, fuzzy, perl-format
981 msgid "parse fail at line %d: %s"
982 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
983
984 #: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:83
985 #, fuzzy, perl-format
986 msgid "creating tag page %s"
987 msgstr "đang tạo trang mới %s"
988
989 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:33
990 #, fuzzy
991 msgid "missing id parameter"
992 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
993
994 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:47
995 #, fuzzy, perl-format
996 msgid "%s not found"
997 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
998
999 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:72
1000 msgid "missing tex code"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:124
1004 #, fuzzy
1005 msgid "failed to generate image from code"
1006 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1007
1008 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:105
1009 #, perl-format
1010 msgid "%s plugin:"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:121
1014 #, perl-format
1015 msgid "%s plugins"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:135
1019 #, perl-format
1020 msgid "enable %s?"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:276
1024 msgid "setup file for this wiki is not known"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:292
1028 msgid "main"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:435
1032 msgid ""
1033 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1034 msgstr ""
1035
1036 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:439
1037 msgid ""
1038 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1039 "to rebuild the wiki."
1040 msgstr ""
1041
1042 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:476
1043 #, perl-format
1044 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1045 msgstr ""
1046
1047 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1048 #, perl-format
1049 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: ../IkiWiki/Receive.pm:86
1053 #, fuzzy, perl-format
1054 msgid "bad file name %s"
1055 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1056
1057 #: ../IkiWiki/Render.pm:158
1058 #, perl-format
1059 msgid "scanning %s"
1060 msgstr "đang quét %s"
1061
1062 #: ../IkiWiki/Render.pm:280
1063 #, perl-format
1064 msgid ""
1065 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1066 "allow this"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
1070 #, perl-format
1071 msgid "skipping bad filename %s"
1072 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1073
1074 #: ../IkiWiki/Render.pm:327
1075 #, perl-format
1076 msgid "%s has multiple possible source pages"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
1080 #, perl-format
1081 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
1082 msgstr ""
1083
1084 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
1085 #, fuzzy, perl-format
1086 msgid "removing obsolete %s"
1087 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1088
1089 #: ../IkiWiki/Render.pm:505
1090 #, fuzzy, perl-format
1091 msgid "building %s, which links to %s"
1092 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1093
1094 #: ../IkiWiki/Render.pm:514
1095 #, fuzzy, perl-format
1096 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1097 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1098
1099 #: ../IkiWiki/Render.pm:597 ../IkiWiki/Render.pm:679
1100 #, fuzzy, perl-format
1101 msgid "building %s, which depends on %s"
1102 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1103
1104 #: ../IkiWiki/Render.pm:692
1105 #, fuzzy, perl-format
1106 msgid "building %s, to update its backlinks"
1107 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1108
1109 #: ../IkiWiki/Render.pm:821
1110 #, fuzzy, perl-format
1111 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1112 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1113
1114 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1115 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1116 #: ../IkiWiki/Setup.pm:23
1117 #, perl-format
1118 msgid "cannot read %s: %s"
1119 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1120
1121 #: ../IkiWiki/Setup.pm:34
1122 #, fuzzy, perl-format
1123 msgid "cannot load %s in safe mode"
1124 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1125
1126 #: ../IkiWiki/Setup.pm:46
1127 #, fuzzy, perl-format
1128 msgid "failed to parse %s"
1129 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1130
1131 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1132 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:89
1136 #, perl-format
1137 msgid "unsupported revision control system %s"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1141 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:134
1145 #, perl-format
1146 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1150 #, perl-format
1151 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1152 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1153
1154 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1155 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1156 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1157
1158 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1159 msgid "wrapper filename not specified"
1160 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1161
1162 #. translators: The parameter is a C filename.
1163 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:160
1164 #, perl-format
1165 msgid "failed to compile %s"
1166 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1167
1168 #. translators: The parameter is a filename.
1169 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:180
1170 #, perl-format
1171 msgid "successfully generated %s"
1172 msgstr "%s đã được tạo ra"
1173
1174 #: ../ikiwiki.in:13
1175 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1176 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1177
1178 #: ../ikiwiki.in:14
1179 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: ../ikiwiki.in:96
1183 msgid "usage: --set var=value"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: ../ikiwiki.in:103
1187 msgid "usage: --set-yaml var=value"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: ../ikiwiki.in:157
1191 msgid "generating wrappers.."
1192 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1193
1194 #: ../ikiwiki.in:220
1195 msgid "rebuilding wiki.."
1196 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1197
1198 #: ../ikiwiki.in:223
1199 msgid "refreshing wiki.."
1200 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1201
1202 #: ../IkiWiki.pm:232
1203 msgid "Discussion"
1204 msgstr "Thảo luận"
1205
1206 #: ../IkiWiki.pm:531
1207 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1208 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1209
1210 #: ../IkiWiki.pm:577
1211 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: ../IkiWiki.pm:606
1215 #, perl-format
1216 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: ../IkiWiki.pm:1298
1220 #, fuzzy, perl-format
1221 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1222 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1223
1224 #: ../IkiWiki.pm:1984
1225 msgid "yes"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: ../IkiWiki.pm:2061
1229 #, fuzzy, perl-format
1230 msgid "invalid sort type %s"
1231 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1232
1233 #: ../IkiWiki.pm:2082
1234 #, perl-format
1235 msgid "unknown sort type %s"
1236 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1237
1238 #: ../IkiWiki.pm:2218
1239 #, fuzzy, perl-format
1240 msgid "cannot match pages: %s"
1241 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1242
1243 #: ../auto.setup:16
1244 msgid "What will the wiki be named?"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: ../auto.setup:16
1248 msgid "wiki"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: ../auto.setup:19
1252 msgid "What revision control system to use?"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: ../auto.setup:21
1256 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: ../auto.setup:24
1260 msgid "What is the domain name of the web server?"
1261 msgstr ""
1262
1263 #~ msgid "You need to log in first."
1264 #~ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
1265
1266 #~ msgid "Get an OpenID"
1267 #~ msgstr "Lấy OpenID"
1268
1269 #, fuzzy
1270 #~ msgid "failed to process"
1271 #~ msgstr "mẫu không xử lý được:"
1272
1273 #~ msgid "getctime not implemented"
1274 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"
1275
1276 #, fuzzy
1277 #~ msgid "failed to read %s"
1278 #~ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1279
1280 #~ msgid "discussion"
1281 #~ msgstr "thảo luận"
1282
1283 #~ msgid "rendering %s"
1284 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1285
1286 #, fuzzy
1287 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1288 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1289
1290 #, fuzzy
1291 #~ msgid "failed to find url in html"
1292 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1293
1294 #~ msgid "processed ok at %s"
1295 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1296
1297 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1298 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1299
1300 #~ msgid "polygen failed"
1301 #~ msgstr "lỗi polygen"
1302
1303 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1304 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1305
1306 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1307 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1308
1309 #, fuzzy
1310 #~ msgid ""
1311 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1312 #~ "notifications"
1313 #~ msgstr ""
1314 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1315
1316 #, fuzzy
1317 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1318 #~ msgstr ""
1319 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1320
1321 #~ msgid ""
1322 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1323 #~ "notifications"
1324 #~ msgstr ""
1325 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1326
1327 #~ msgid "What's this?"
1328 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1329
1330 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1331 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1332
1333 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1334 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1335
1336 #, fuzzy
1337 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1338 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"