just wanted to test a change. thanks.
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-09-24 17:55-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:311
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1143
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
92 #, perl-format
93 msgid "processed ok at %s"
94 msgstr "đã xử lý được ở %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:197
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:189
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:231
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:222
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:323 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
195 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
196 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
197 #, perl-format
198 msgid "%s parameter is required"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
202 msgid "no text was copied in this page"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
206 #, perl-format
207 msgid "no text was copied in this page with id %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:111
211 #, perl-format
212 msgid "%s is not an editable page"
213 msgstr ""
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:278
216 #, perl-format
217 msgid "creating %s"
218 msgstr "đang tạo %s"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:296 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:324
221 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:369
222 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:414
223 #, perl-format
224 msgid "editing %s"
225 msgstr "đang sửa %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
228 #, fuzzy
229 msgid "template not specified"
230 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
233 #, fuzzy
234 msgid "match not specified"
235 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
238 #, perl-format
239 msgid "edittemplate %s registered for %s"
240 msgstr ""
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
243 #, fuzzy
244 msgid "failed to process"
245 msgstr "mẫu không xử lý được:"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
248 msgid "fortune failed"
249 msgstr "fortune bị lỗi"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
252 #, fuzzy
253 msgid "failed to find url in html"
254 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
257 #, fuzzy
258 msgid "failed to run graphviz"
259 msgstr "linkmap không chạy dot được"
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
262 msgid "prog not a valid graphviz program"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
266 #, fuzzy
267 msgid "Image::Magick is not installed"
268 msgstr "chưa cài đặt polygen"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
271 #, perl-format
272 msgid "bad size \"%s\""
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
276 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
277 #, fuzzy, perl-format
278 msgid "failed to read %s: %s"
279 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
282 #, fuzzy, perl-format
283 msgid "failed to resize: %s"
284 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
287 #, fuzzy, perl-format
288 msgid "failed to determine size of image %s"
289 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
292 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
293 msgstr ""
294 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
295 "atom »"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
298 #, fuzzy
299 msgid "page editing not allowed"
300 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
303 #, fuzzy
304 msgid "missing pages parameter"
305 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
308 #, perl-format
309 msgid "unknown sort type %s"
310 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:282
313 msgid "Add a new post titled:"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:298
317 #, perl-format
318 msgid "nonexistant template %s"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:331 ../IkiWiki/Render.pm:83
322 msgid "Discussion"
323 msgstr "Thảo luận"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:568
326 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
327 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
330 #, fuzzy
331 msgid "failed to run dot"
332 msgstr "linkmap không chạy dot được"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
335 #, fuzzy, perl-format
336 msgid "%s is locked and cannot be edited"
337 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
340 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
344 #, perl-format
345 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
346 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
349 #, fuzzy
350 msgid "stylesheet not found"
351 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
354 #, fuzzy
355 msgid "redir page not found"
356 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
359 #, fuzzy
360 msgid "redir cycle is not allowed"
361 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
364 msgid "Mirrors"
365 msgstr "Nhân bản"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
368 msgid "Mirror"
369 msgstr "Nhân bản"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
372 msgid "more"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
376 msgid "getctime not implemented"
377 msgstr "chưa thực hiện getctime"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
380 msgid "Log in with"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
384 msgid "Get an OpenID"
385 msgstr "Lấy OpenID"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
388 msgid "All pages are linked to by other pages."
389 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
392 msgid "bad or missing template"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
396 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
397 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
400 msgid "Error creating account."
401 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
404 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
408 msgid "Failed to send mail"
409 msgstr "Lỗi gửi thư"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
412 msgid "You have been mailed password reset instructions."
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
416 msgid "incorrect password reset url"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
420 msgid "password reset denied"
421 msgstr ""
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
424 msgid "Ping received."
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
428 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
432 #, fuzzy, perl-format
433 msgid "Will ping %s"
434 msgstr "đang sửa %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
437 #, perl-format
438 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
439 msgstr ""
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
442 #, fuzzy
443 msgid "LWP not found, not pinging"
444 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
447 msgid "vote"
448 msgstr "bỏ phiếu"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
451 msgid "Total votes:"
452 msgstr "Tổng số phiếu :"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
455 msgid "polygen not installed"
456 msgstr "chưa cài đặt polygen"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
459 #, fuzzy
460 msgid "command failed"
461 msgstr "fortune bị lỗi"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
464 msgid "missing formula"
465 msgstr ""
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
468 msgid "unknown formula"
469 msgstr ""
470
471 #. translators: These descriptions of times of day are used
472 #. translators: in messages like "last edited <description>".
473 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
474 #. translators: %A- is the name of the previous day.
475 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
476 msgid "late %A- night"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
480 msgid "in the wee hours of %A- night"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
484 msgid "terribly early %A morning"
485 msgstr ""
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
488 msgid "early %A morning"
489 msgstr ""
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
492 msgid "mid-morning %A"
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
496 msgid "late %A morning"
497 msgstr ""
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
500 msgid "at lunch time on %A"
501 msgstr ""
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
504 msgid "%A afternoon"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
508 msgid "late %A afternoon"
509 msgstr ""
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
512 msgid "%A evening"
513 msgstr ""
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
516 msgid "late %A evening"
517 msgstr ""
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
520 msgid "%A night"
521 msgstr ""
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
524 msgid "at teatime on %A"
525 msgstr ""
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
528 msgid "at midnight"
529 msgstr ""
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
532 msgid "at noon on %A"
533 msgstr ""
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
536 #, perl-format
537 msgid "illegal percent value %s"
538 msgstr ""
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
541 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
542 msgstr ""
543
544 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
545 #, fuzzy
546 msgid "missing page"
547 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:101
550 #, perl-format
551 msgid "The page %s does not exist."
552 msgstr ""
553
554 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
555 msgid "(Diff truncated)"
556 msgstr ""
557
558 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
559 #, perl-format
560 msgid "%s does not exist"
561 msgstr ""
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
564 #, fuzzy, perl-format
565 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
566 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
569 #, perl-format
570 msgid "%s is not a file"
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:112
574 #, perl-format
575 msgid "confirm removal of %s"
576 msgstr ""
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:148
579 msgid "Please select the attachments to remove."
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:188
583 msgid "removed"
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
587 #, perl-format
588 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
592 #, fuzzy
593 msgid "no change to the file name was specified"
594 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
597 #, perl-format
598 msgid "illegal name"
599 msgstr ""
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
602 #, perl-format
603 msgid "%s already exists"
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
607 #, perl-format
608 msgid "%s already exists on disk"
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
612 #, fuzzy, perl-format
613 msgid "rename %s"
614 msgstr "đang vẽ %s"
615
616 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
617 msgid "Also rename SubPages and attachments"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:223
621 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:226
625 msgid "Please select the attachment to rename."
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:332
629 #, perl-format
630 msgid "rename %s to %s"
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:484
634 #, fuzzy, perl-format
635 msgid "update for rename of %s to %s"
636 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
639 #, perl-format
640 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
641 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
644 #, perl-format
645 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
646 msgstr ""
647
648 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
649 msgid "search"
650 msgstr ""
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
653 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
654 msgstr ""
655
656 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
657 #, fuzzy
658 msgid "missing name or url parameter"
659 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
660
661 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
662 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
663 #. translators: is an URL.
664 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
665 #, fuzzy, perl-format
666 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
667 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
670 #, fuzzy
671 msgid "failed to parse any smileys"
672 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
675 #, fuzzy
676 msgid "parse error"
677 msgstr "linkmap không chạy dot được"
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
680 msgid "bad featurepoint diameter"
681 msgstr ""
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
684 msgid "bad featurepoint location"
685 msgstr ""
686
687 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
688 msgid "missing values"
689 msgstr ""
690
691 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
692 #, fuzzy
693 msgid "bad height value"
694 msgstr "linkmap không chạy dot được"
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
697 #, fuzzy
698 msgid "missing width parameter"
699 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
700
701 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
702 #, fuzzy
703 msgid "bad width value"
704 msgstr "linkmap không chạy dot được"
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
707 #, fuzzy
708 msgid "failed to run php"
709 msgstr "linkmap không chạy dot được"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
712 msgid "cannot find file"
713 msgstr ""
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
716 msgid "unknown data format"
717 msgstr ""
718
719 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
720 msgid "empty data"
721 msgstr ""
722
723 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
724 msgid "Direct data download"
725 msgstr ""
726
727 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
728 #, fuzzy, perl-format
729 msgid "parse fail at line %d: %s"
730 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
733 #, fuzzy
734 msgid "missing id parameter"
735 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
738 #, perl-format
739 msgid "template %s not found"
740 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
743 #, fuzzy
744 msgid "failed to process:"
745 msgstr "mẫu không xử lý được:"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
748 msgid "missing tex code"
749 msgstr ""
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
752 msgid "code includes disallowed latex commands"
753 msgstr ""
754
755 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
756 #, fuzzy
757 msgid "failed to generate image from code"
758 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
761 msgid "plugin"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
765 #, perl-format
766 msgid "enable %s?"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
770 msgid "you are not logged in as an admin"
771 msgstr ""
772
773 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
774 msgid "setup file for this wiki is not known"
775 msgstr ""
776
777 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
778 msgid "main"
779 msgstr ""
780
781 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
782 msgid "plugins"
783 msgstr ""
784
785 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
786 msgid ""
787 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
788 msgstr ""
789
790 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
791 msgid ""
792 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
793 "to rebuild the wiki."
794 msgstr ""
795
796 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
797 #, perl-format
798 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
802 #, perl-format
803 msgid "skipping bad filename %s"
804 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
805
806 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
807 #, perl-format
808 msgid "%s has multiple possible source pages"
809 msgstr ""
810
811 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
812 #, perl-format
813 msgid "removing old page %s"
814 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
815
816 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
817 #, perl-format
818 msgid "scanning %s"
819 msgstr "đang quét %s"
820
821 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
822 #, perl-format
823 msgid "rendering %s"
824 msgstr "đang vẽ %s"
825
826 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
827 #, perl-format
828 msgid "rendering %s, which links to %s"
829 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
830
831 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
832 #, perl-format
833 msgid "rendering %s, which depends on %s"
834 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
835
836 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
837 #, perl-format
838 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
839 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
840
841 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
842 #, perl-format
843 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
844 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
845
846 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
847 #, perl-format
848 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
849 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
850
851 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
852 #. translators: is a (probably not translated) error message.
853 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
854 #, perl-format
855 msgid "cannot read %s: %s"
856 msgstr "không thể đọc %s: %s"
857
858 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
859 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
860 msgstr ""
861
862 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
863 #, perl-format
864 msgid "unsupported revision control system %s"
865 msgstr ""
866
867 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
868 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
869 msgstr ""
870
871 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
872 #, perl-format
873 msgid "%s doesn't seem to be executable"
874 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
875
876 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
877 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
878 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
879
880 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
881 msgid "wrapper filename not specified"
882 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
883
884 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
885 #. translators: a (probably not translated) error message.
886 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
887 #, perl-format
888 msgid "failed to write %s: %s"
889 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
890
891 #. translators: The parameter is a C filename.
892 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
893 #, perl-format
894 msgid "failed to compile %s"
895 msgstr "lỗi biên dịch %s"
896
897 #. translators: The parameter is a filename.
898 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
899 #, perl-format
900 msgid "successfully generated %s"
901 msgstr "%s đã được tạo ra"
902
903 #: ../ikiwiki.in:13
904 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
905 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
906
907 #: ../ikiwiki.in:89
908 msgid "usage: --set var=value"
909 msgstr ""
910
911 #: ../ikiwiki.in:135
912 msgid "generating wrappers.."
913 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
914
915 #: ../ikiwiki.in:186
916 msgid "rebuilding wiki.."
917 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
918
919 #: ../ikiwiki.in:189
920 msgid "refreshing wiki.."
921 msgstr "đang làm tươi wiki.."
922
923 #: ../IkiWiki.pm:451
924 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
925 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
926
927 #: ../IkiWiki.pm:497
928 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
929 msgstr ""
930
931 #: ../IkiWiki.pm:526
932 #, perl-format
933 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
934 msgstr ""
935
936 #: ../IkiWiki.pm:1126
937 #, fuzzy, perl-format
938 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
939 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
940
941 #: ../IkiWiki.pm:1614
942 msgid "yes"
943 msgstr ""
944
945 #: ../auto.setup:16
946 msgid "What will the wiki be named?"
947 msgstr ""
948
949 #: ../auto.setup:16
950 msgid "wiki"
951 msgstr ""
952
953 #: ../auto.setup:18
954 msgid "What revision control system to use?"
955 msgstr ""
956
957 #: ../auto.setup:20
958 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
959 msgstr ""
960
961 #: ../auto.setup:23
962 msgid "What is the domain name of the web server?"
963 msgstr ""
964
965 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
966 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
967
968 #~ msgid "polygen failed"
969 #~ msgstr "lỗi polygen"
970
971 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
972 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
973
974 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
975 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
976
977 #, fuzzy
978 #~ msgid ""
979 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
980 #~ "notifications"
981 #~ msgstr ""
982 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
983
984 #, fuzzy
985 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
986 #~ msgstr ""
987 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
988
989 #~ msgid ""
990 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
991 #~ "notifications"
992 #~ msgstr ""
993 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
994
995 #, fuzzy
996 #~ msgid "%s not found"
997 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
998
999 #~ msgid "What's this?"
1000 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1001
1002 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1003 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1004
1005 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1006 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1007
1008 #, fuzzy
1009 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1010 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"