]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
Merge remote branch 'upstream/master' into prv/po
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-06-10 15:02-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "Language: vi\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
19
20 #: ../IkiWiki/CGI.pm:162
21 msgid ""
22 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
23 "via http, not https"
24 msgstr ""
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:165
27 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
28 msgstr ""
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184 ../IkiWiki/CGI.pm:335
31 msgid "Your login session has expired."
32 msgstr ""
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:205
35 msgid "Login"
36 msgstr ""
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:206
39 #, fuzzy
40 msgid "Preferences"
41 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:207
44 msgid "Admin"
45 msgstr ""
46
47 #: ../IkiWiki/CGI.pm:247
48 msgid "Preferences saved."
49 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:299
52 msgid "You are banned."
53 msgstr "Bạn bị cấm ra."
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:426 ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki.pm:1316
56 msgid "Error"
57 msgstr "Lỗi"
58
59 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
60 msgid "Aggregation triggered via web."
61 msgstr ""
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
64 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
65 msgstr ""
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
68 #, fuzzy, perl-format
69 msgid "missing %s parameter"
70 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
71
72 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
73 msgid "new feed"
74 msgstr "nguồn tin mới"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
77 msgid "posts"
78 msgstr "bài"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
81 msgid "new"
82 msgstr "mới"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
85 #, perl-format
86 msgid "expiring %s (%s days old)"
87 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
90 #, perl-format
91 msgid "expiring %s"
92 msgstr "đang mãn hạn %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
95 #, perl-format
96 msgid "last checked %s"
97 msgstr ""
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
100 #, perl-format
101 msgid "checking feed %s ..."
102 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
105 #, perl-format
106 msgid "could not find feed at %s"
107 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
110 #, fuzzy
111 msgid "feed not found"
112 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
115 #, perl-format
116 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
117 msgstr ""
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
120 #, perl-format
121 msgid "(feed entities escaped)"
122 msgstr ""
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
125 msgid "feed crashed XML::Feed!"
126 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
129 #, perl-format
130 msgid "creating new page %s"
131 msgstr "đang tạo trang mới %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
134 msgid "deleting bucket.."
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:231
138 msgid "done"
139 msgstr "xong"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
142 #, perl-format
143 msgid "Must specify %s"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:140
147 #, fuzzy
148 msgid "Failed to create S3 bucket: "
149 msgstr "Lỗi gửi thư"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:225
152 #, fuzzy
153 msgid "Failed to save file to S3: "
154 msgstr "Lỗi gửi thư"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
157 #, fuzzy
158 msgid "Failed to delete file from S3: "
159 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:50
162 #, perl-format
163 msgid "there is already a page named %s"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:66
167 msgid "prohibited by allowed_attachments"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:141
171 msgid "bad attachment filename"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:183
175 msgid "attachment upload"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:117
179 msgid "automatic index generation"
180 msgstr ""
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:109
183 msgid ""
184 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
185 "\">blogspam</a>: "
186 msgstr ""
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
189 #, perl-format
190 msgid "%s from %s"
191 msgstr ""
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
194 msgid "There are no broken links!"
195 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:112
198 #, fuzzy, perl-format
199 msgid "this comment needs %s"
200 msgstr "đang tạo %s"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:115
203 msgid "moderation"
204 msgstr ""
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:136 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:48
207 #, perl-format
208 msgid "unsupported page format %s"
209 msgstr ""
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:141
212 msgid "comment must have content"
213 msgstr ""
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:196
216 msgid "Anonymous"
217 msgstr ""
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:357 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:98
220 msgid "bad page name"
221 msgstr ""
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:362
224 #, fuzzy, perl-format
225 msgid "commenting on %s"
226 msgstr "đang tạo %s"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:380
229 #, perl-format
230 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
231 msgstr ""
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:387
234 #, perl-format
235 msgid "comments on page '%s' are closed"
236 msgstr ""
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:491
239 msgid "comment stored for moderation"
240 msgstr ""
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:493
243 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
244 msgstr ""
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:506
247 msgid "Added a comment"
248 msgstr ""
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:510
251 #, perl-format
252 msgid "Added a comment: %s"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:552 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:272
256 msgid "you are not logged in as an admin"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:603
260 msgid "Comment moderation"
261 msgstr ""
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:641
264 msgid "comment moderation"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:790
268 #, perl-format
269 msgid "%i comment"
270 msgid_plural "%i comments"
271 msgstr[0] ""
272
273 #. translators: Here "Comment" is a verb;
274 #. translators: the user clicks on it to
275 #. translators: post a comment.
276 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:800
277 msgid "Comment"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
281 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:62
282 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
283 #, perl-format
284 msgid "%s parameter is required"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:67
288 msgid "no text was copied in this page"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:70
292 #, perl-format
293 msgid "no text was copied in this page with id %s"
294 msgstr ""
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:41
297 #, fuzzy, perl-format
298 msgid "removing old preview %s"
299 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:114
302 #, perl-format
303 msgid "%s is not an editable page"
304 msgstr ""
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:294
307 #, perl-format
308 msgid "creating %s"
309 msgstr "đang tạo %s"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:312 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334
312 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:345 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:390
313 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:429
314 #, perl-format
315 msgid "editing %s"
316 msgstr "đang sửa %s"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:52
319 #, fuzzy
320 msgid "template not specified"
321 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:55
324 #, fuzzy
325 msgid "match not specified"
326 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:64
329 #, perl-format
330 msgid "edittemplate %s registered for %s"
331 msgstr ""
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:339
334 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
335 #, fuzzy
336 msgid "failed to process template:"
337 msgstr "mẫu không xử lý được:"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:30
340 msgid "must specify format and text"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:28
344 msgid "fortune failed"
345 msgstr "fortune bị lỗi"
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:58
348 #, fuzzy
349 msgid "missing page"
350 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:66 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:60
353 #, perl-format
354 msgid "The page %s does not exist."
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
358 #, fuzzy
359 msgid "not a page"
360 msgstr "không thể đọc %s: %s"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:77
363 #, perl-format
364 msgid "%s is an attachment, not a page."
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:687 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:705
368 #: ../IkiWiki/Receive.pm:130
369 #, perl-format
370 msgid "you are not allowed to change %s"
371 msgstr ""
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:727
374 #, perl-format
375 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
376 msgstr ""
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:731
379 msgid "you are not allowed to change file modes"
380 msgstr ""
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:134
383 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:37
384 #, fuzzy, perl-format
385 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
386 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:68
389 #, fuzzy
390 msgid "failed to run graphviz"
391 msgstr "linkmap không chạy dot được"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:91
394 msgid "prog not a valid graphviz program"
395 msgstr ""
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:48
398 #, perl-format
399 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
400 msgstr ""
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:59
403 #, perl-format
404 msgid "Source code: %s"
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:124
408 msgid ""
409 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
410 msgstr ""
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:50
413 #, fuzzy
414 msgid "htmltidy failed to parse this html"
415 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
418 #, fuzzy
419 msgid "Image::Magick is not installed"
420 msgstr "chưa cài đặt polygen"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:73 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
423 #, fuzzy, perl-format
424 msgid "failed to read %s: %s"
425 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
428 #, perl-format
429 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
430 msgstr ""
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:122
433 #, fuzzy, perl-format
434 msgid "failed to resize: %s"
435 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:146
438 #, fuzzy, perl-format
439 msgid "failed to determine size of image %s"
440 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
443 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
444 msgstr ""
445 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
446 "« --atom »"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
449 #, fuzzy
450 msgid "page editing not allowed"
451 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
454 #, fuzzy
455 msgid "missing pages parameter"
456 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192
459 #, perl-format
460 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
461 msgstr ""
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:313
464 msgid "Add a new post titled:"
465 msgstr ""
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:342
468 #, perl-format
469 msgid "template %s not found"
470 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:633
473 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
474 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:81 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:88
477 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:92 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:95
478 #, fuzzy
479 msgid "failed to run dot"
480 msgstr "linkmap không chạy dot được"
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:85
483 msgid "linkmap"
484 msgstr ""
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49
487 #, fuzzy, perl-format
488 msgid "%s is locked and cannot be edited"
489 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:45
492 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:70
496 #, perl-format
497 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
498 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:174
501 #, fuzzy
502 msgid "stylesheet not found"
503 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
504
505 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:212
506 #, fuzzy
507 msgid "redir page not found"
508 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:226
511 #, fuzzy
512 msgid "redir cycle is not allowed"
513 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:387
516 msgid "sort=meta requires a parameter"
517 msgstr ""
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
520 msgid "Mirrors"
521 msgstr "Nhân bản"
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
524 msgid "Mirror"
525 msgstr "Nhân bản"
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:57
528 msgid "comment needs moderation"
529 msgstr ""
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
532 msgid "more"
533 msgstr ""
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:58
536 #, fuzzy, perl-format
537 msgid "failed to load openid module: "
538 msgstr "lỗi biên dịch %s"
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:56
541 #, fuzzy
542 msgid "All pages have other pages linking to them."
543 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
546 msgid "bad or missing template"
547 msgstr ""
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
550 msgid "Your user page: "
551 msgstr ""
552
553 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
554 msgid "Create your user page"
555 msgstr ""
556
557 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
558 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
559 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
562 msgid "Error creating account."
563 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
564
565 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
566 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
567 msgstr ""
568
569 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
570 msgid "Failed to send mail"
571 msgstr "Lỗi gửi thư"
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
574 msgid "You have been mailed password reset instructions."
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
578 msgid "incorrect password reset url"
579 msgstr ""
580
581 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
582 msgid "password reset denied"
583 msgstr ""
584
585 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
586 msgid "Ping received."
587 msgstr ""
588
589 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
590 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
591 msgstr ""
592
593 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
594 #, fuzzy, perl-format
595 msgid "Will ping %s"
596 msgstr "đang sửa %s"
597
598 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
599 #, perl-format
600 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
601 msgstr ""
602
603 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
604 #, fuzzy
605 msgid "LWP not found, not pinging"
606 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
607
608 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
609 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
610 msgstr ""
611
612 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:142
613 #, perl-format
614 msgid "%s is not a valid language code"
615 msgstr ""
616
617 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:154
618 #, perl-format
619 msgid ""
620 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
621 msgstr ""
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:159
624 msgid ""
625 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
626 "po_link_to=default"
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:390
630 #, perl-format
631 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:394 ../IkiWiki/Render.pm:769
635 #, fuzzy, perl-format
636 msgid "building %s"
637 msgstr "đang sửa %s"
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:432
640 msgid "updated PO files"
641 msgstr ""
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:456
644 msgid ""
645 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
646 "translations will be removed as well."
647 msgstr ""
648
649 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:476
650 msgid ""
651 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
652 "translations will be renamed as well."
653 msgstr ""
654
655 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:876
656 #, perl-format
657 msgid "POT file (%s) does not exist"
658 msgstr ""
659
660 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:890
661 #, fuzzy, perl-format
662 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
663 msgstr "lỗi biên dịch %s"
664
665 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:899
666 #, fuzzy, perl-format
667 msgid "failed to update %s"
668 msgstr "lỗi biên dịch %s"
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:905
671 #, fuzzy, perl-format
672 msgid "failed to copy the POT file to %s"
673 msgstr "lỗi biên dịch %s"
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:941
676 msgid "N/A"
677 msgstr ""
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:954
680 #, fuzzy, perl-format
681 msgid "failed to translate %s"
682 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1038
685 msgid "removed obsolete PO files"
686 msgstr ""
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1094 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1108
689 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1147
690 #, fuzzy, perl-format
691 msgid "failed to write %s"
692 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1106
695 #, fuzzy
696 msgid "failed to translate"
697 msgstr "linkmap không chạy dot được"
698
699 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1159
700 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
701 msgstr ""
702
703 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:70
704 msgid "vote"
705 msgstr "bỏ phiếu"
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:78
708 msgid "Total votes:"
709 msgstr "Tổng số phiếu :"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:42
712 msgid "polygen not installed"
713 msgstr "chưa cài đặt polygen"
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:61
716 #, fuzzy
717 msgid "command failed"
718 msgstr "fortune bị lỗi"
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:47
721 msgid "missing formula"
722 msgstr ""
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:54
725 msgid "unknown formula"
726 msgstr ""
727
728 #. translators: These descriptions of times of day are used
729 #. translators: in messages like "last edited <description>".
730 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
731 #. translators: %A- is the name of the previous day.
732 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
733 msgid "late %A- night"
734 msgstr ""
735
736 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
737 msgid "in the wee hours of %A- night"
738 msgstr ""
739
740 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
741 msgid "terribly early %A morning"
742 msgstr ""
743
744 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
745 msgid "early %A morning"
746 msgstr ""
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
749 msgid "mid-morning %A"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
753 msgid "late %A morning"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
757 msgid "at lunch time on %A"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
761 msgid "%A afternoon"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
765 msgid "late %A afternoon"
766 msgstr ""
767
768 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
769 msgid "%A evening"
770 msgstr ""
771
772 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
773 msgid "late %A evening"
774 msgstr ""
775
776 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
777 msgid "%A night"
778 msgstr ""
779
780 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
781 msgid "at teatime on %A"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
785 msgid "at midnight"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
789 msgid "at noon on %A"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:35
793 #, perl-format
794 msgid "illegal percent value %s"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:56
798 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
802 msgid "(Diff truncated)"
803 msgstr ""
804
805 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
806 #, perl-format
807 msgid "%s does not exist"
808 msgstr ""
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
811 #, fuzzy, perl-format
812 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
813 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
814
815 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
816 #, perl-format
817 msgid "%s is not a file"
818 msgstr ""
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:137
821 #, perl-format
822 msgid "confirm removal of %s"
823 msgstr ""
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:174
826 msgid "Please select the attachments to remove."
827 msgstr ""
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:216
830 msgid "removed"
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:43
834 #, perl-format
835 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
836 msgstr ""
837
838 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:63
839 #, fuzzy
840 msgid "no change to the file name was specified"
841 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
842
843 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
844 #, perl-format
845 msgid "illegal name"
846 msgstr ""
847
848 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
849 #, perl-format
850 msgid "%s already exists"
851 msgstr ""
852
853 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
854 #, perl-format
855 msgid "%s already exists on disk"
856 msgstr ""
857
858 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
859 #, fuzzy, perl-format
860 msgid "rename %s"
861 msgstr "đang vẽ %s"
862
863 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:163
864 msgid "Also rename SubPages and attachments"
865 msgstr ""
866
867 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:250
868 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
869 msgstr ""
870
871 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:253
872 msgid "Please select the attachment to rename."
873 msgstr ""
874
875 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:352
876 #, perl-format
877 msgid "rename %s to %s"
878 msgstr ""
879
880 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:576
881 #, fuzzy, perl-format
882 msgid "update for rename of %s to %s"
883 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
884
885 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
886 #, fuzzy, perl-format
887 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
888 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
889
890 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
891 #, perl-format
892 msgid "rsync_command exited %d"
893 msgstr ""
894
895 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:194
896 #, perl-format
897 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
898 msgstr ""
899
900 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:231
901 msgid "search"
902 msgstr ""
903
904 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:32
905 #, perl-format
906 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
907 msgstr ""
908
909 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
910 #, fuzzy
911 msgid "missing name or url parameter"
912 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
913
914 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
915 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
916 #. translators: is an URL.
917 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:55
918 #, fuzzy, perl-format
919 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
920 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
921
922 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
923 #, fuzzy
924 msgid "failed to parse any smileys"
925 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
926
927 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:73
928 #, fuzzy
929 msgid "parse error"
930 msgstr "linkmap không chạy dot được"
931
932 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
933 msgid "invalid featurepoint diameter"
934 msgstr ""
935
936 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:89
937 msgid "invalid featurepoint location"
938 msgstr ""
939
940 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:100
941 msgid "missing values"
942 msgstr ""
943
944 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:105
945 #, fuzzy
946 msgid "invalid height value"
947 msgstr "linkmap không chạy dot được"
948
949 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
950 #, fuzzy
951 msgid "missing width parameter"
952 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
953
954 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:116
955 #, fuzzy
956 msgid "invalid width value"
957 msgstr "linkmap không chạy dot được"
958
959 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:154
960 #, fuzzy
961 msgid "failed to run php"
962 msgstr "linkmap không chạy dot được"
963
964 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:32
965 msgid "cannot find file"
966 msgstr ""
967
968 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:88
969 msgid "unknown data format"
970 msgstr ""
971
972 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:96
973 msgid "empty data"
974 msgstr ""
975
976 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:115
977 msgid "Direct data download"
978 msgstr ""
979
980 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:149
981 #, fuzzy, perl-format
982 msgid "parse fail at line %d: %s"
983 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
984
985 #: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:83
986 #, fuzzy, perl-format
987 msgid "creating tag page %s"
988 msgstr "đang tạo trang mới %s"
989
990 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:33
991 #, fuzzy
992 msgid "missing id parameter"
993 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
994
995 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:47
996 #, fuzzy, perl-format
997 msgid "%s not found"
998 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
999
1000 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:72
1001 msgid "missing tex code"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:124
1005 #, fuzzy
1006 msgid "failed to generate image from code"
1007 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1008
1009 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:105
1010 #, perl-format
1011 msgid "%s plugin:"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:121
1015 #, perl-format
1016 msgid "%s plugins"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:135
1020 #, perl-format
1021 msgid "enable %s?"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:276
1025 msgid "setup file for this wiki is not known"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:292
1029 msgid "main"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:435
1033 msgid ""
1034 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1035 msgstr ""
1036
1037 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:439
1038 msgid ""
1039 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1040 "to rebuild the wiki."
1041 msgstr ""
1042
1043 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:476
1044 #, perl-format
1045 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1046 msgstr ""
1047
1048 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1049 #, perl-format
1050 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: ../IkiWiki/Receive.pm:86
1054 #, fuzzy, perl-format
1055 msgid "bad file name %s"
1056 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1057
1058 #: ../IkiWiki/Render.pm:158
1059 #, perl-format
1060 msgid "scanning %s"
1061 msgstr "đang quét %s"
1062
1063 #: ../IkiWiki/Render.pm:280
1064 #, perl-format
1065 msgid ""
1066 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1067 "allow this"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
1071 #, perl-format
1072 msgid "skipping bad filename %s"
1073 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1074
1075 #: ../IkiWiki/Render.pm:327
1076 #, perl-format
1077 msgid "%s has multiple possible source pages"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
1081 #, perl-format
1082 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
1083 msgstr ""
1084
1085 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
1086 #, fuzzy, perl-format
1087 msgid "removing obsolete %s"
1088 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1089
1090 #: ../IkiWiki/Render.pm:505
1091 #, fuzzy, perl-format
1092 msgid "building %s, which links to %s"
1093 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1094
1095 #: ../IkiWiki/Render.pm:514
1096 #, fuzzy, perl-format
1097 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1098 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1099
1100 #: ../IkiWiki/Render.pm:597 ../IkiWiki/Render.pm:679
1101 #, fuzzy, perl-format
1102 msgid "building %s, which depends on %s"
1103 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1104
1105 #: ../IkiWiki/Render.pm:692
1106 #, fuzzy, perl-format
1107 msgid "building %s, to update its backlinks"
1108 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1109
1110 #: ../IkiWiki/Render.pm:821
1111 #, fuzzy, perl-format
1112 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1113 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1114
1115 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1116 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1117 #: ../IkiWiki/Setup.pm:23
1118 #, perl-format
1119 msgid "cannot read %s: %s"
1120 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1121
1122 #: ../IkiWiki/Setup.pm:34
1123 #, fuzzy, perl-format
1124 msgid "cannot load %s in safe mode"
1125 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1126
1127 #: ../IkiWiki/Setup.pm:47
1128 #, fuzzy, perl-format
1129 msgid "failed to parse %s"
1130 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1131
1132 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1133 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:89
1137 #, perl-format
1138 msgid "unsupported revision control system %s"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1142 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:134
1146 #, perl-format
1147 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1151 #, perl-format
1152 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1153 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1154
1155 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1156 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1157 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1158
1159 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1160 msgid "wrapper filename not specified"
1161 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1162
1163 #. translators: The parameter is a C filename.
1164 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:160
1165 #, perl-format
1166 msgid "failed to compile %s"
1167 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1168
1169 #. translators: The parameter is a filename.
1170 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:180
1171 #, perl-format
1172 msgid "successfully generated %s"
1173 msgstr "%s đã được tạo ra"
1174
1175 #: ../ikiwiki.in:13
1176 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1177 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1178
1179 #: ../ikiwiki.in:14
1180 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: ../ikiwiki.in:96
1184 msgid "usage: --set var=value"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: ../ikiwiki.in:103
1188 msgid "usage: --set-yaml var=value"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: ../ikiwiki.in:157
1192 msgid "generating wrappers.."
1193 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1194
1195 #: ../ikiwiki.in:220
1196 msgid "rebuilding wiki.."
1197 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1198
1199 #: ../ikiwiki.in:223
1200 msgid "refreshing wiki.."
1201 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1202
1203 #: ../IkiWiki.pm:232
1204 msgid "Discussion"
1205 msgstr "Thảo luận"
1206
1207 #: ../IkiWiki.pm:531
1208 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1209 msgstr ""
1210 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1211
1212 #: ../IkiWiki.pm:577
1213 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: ../IkiWiki.pm:606
1217 #, perl-format
1218 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: ../IkiWiki.pm:1298
1222 #, fuzzy, perl-format
1223 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1224 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1225
1226 #: ../IkiWiki.pm:1993
1227 msgid "yes"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: ../IkiWiki.pm:2070
1231 #, fuzzy, perl-format
1232 msgid "invalid sort type %s"
1233 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1234
1235 #: ../IkiWiki.pm:2091
1236 #, perl-format
1237 msgid "unknown sort type %s"
1238 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1239
1240 #: ../IkiWiki.pm:2227
1241 #, fuzzy, perl-format
1242 msgid "cannot match pages: %s"
1243 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1244
1245 #: ../auto.setup:16
1246 msgid "What will the wiki be named?"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: ../auto.setup:16
1250 msgid "wiki"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: ../auto.setup:19
1254 msgid "What revision control system to use?"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: ../auto.setup:21
1258 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: ../auto.setup:24
1262 msgid "What is the domain name of the web server?"
1263 msgstr ""
1264
1265 #~ msgid "You need to log in first."
1266 #~ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
1267
1268 #~ msgid "Get an OpenID"
1269 #~ msgstr "Lấy OpenID"
1270
1271 #, fuzzy
1272 #~ msgid "failed to process"
1273 #~ msgstr "mẫu không xử lý được:"
1274
1275 #~ msgid "getctime not implemented"
1276 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"
1277
1278 #, fuzzy
1279 #~ msgid "failed to read %s"
1280 #~ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1281
1282 #~ msgid "discussion"
1283 #~ msgstr "thảo luận"
1284
1285 #~ msgid "rendering %s"
1286 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1287
1288 #, fuzzy
1289 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1290 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1291
1292 #, fuzzy
1293 #~ msgid "failed to find url in html"
1294 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1295
1296 #~ msgid "processed ok at %s"
1297 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1298
1299 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1300 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1301
1302 #~ msgid "polygen failed"
1303 #~ msgstr "lỗi polygen"
1304
1305 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1306 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1307
1308 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1309 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1310
1311 #, fuzzy
1312 #~ msgid ""
1313 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1314 #~ "notifications"
1315 #~ msgstr ""
1316 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1317
1318 #, fuzzy
1319 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1320 #~ msgstr ""
1321 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1322
1323 #~ msgid ""
1324 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1325 #~ "notifications"
1326 #~ msgstr ""
1327 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1328
1329 #~ msgid "What's this?"
1330 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1331
1332 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1333 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1334
1335 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1336 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1337
1338 #, fuzzy
1339 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1340 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"