]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
do no-op post_commit test in wrapper
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-10-26 15:03-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1182
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
92 #, perl-format
93 msgid "last checked %s"
94 msgstr ""
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:205
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
195 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
196 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
197 #, perl-format
198 msgid "%s parameter is required"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
202 msgid "no text was copied in this page"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
206 #, perl-format
207 msgid "no text was copied in this page with id %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
211 #, fuzzy, perl-format
212 msgid "removing old preview %s"
213 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:125
216 msgid "bad page name"
217 msgstr ""
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
220 #, perl-format
221 msgid "%s is not an editable page"
222 msgstr ""
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
225 #, perl-format
226 msgid "creating %s"
227 msgstr "đang tạo %s"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
230 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
231 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
232 #, perl-format
233 msgid "editing %s"
234 msgstr "đang sửa %s"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
237 #, fuzzy
238 msgid "template not specified"
239 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
242 #, fuzzy
243 msgid "match not specified"
244 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
247 #, perl-format
248 msgid "edittemplate %s registered for %s"
249 msgstr ""
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
252 #, fuzzy
253 msgid "failed to process"
254 msgstr "mẫu không xử lý được:"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
257 msgid "fortune failed"
258 msgstr "fortune bị lỗi"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:617 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:635
261 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
262 #, perl-format
263 msgid "you are not allowed to change %s"
264 msgstr ""
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:657
267 #, perl-format
268 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:661
272 msgid "you are not allowed to change file modes"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
276 #, fuzzy, perl-format
277 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
278 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
281 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
285 #, fuzzy
286 msgid "failed to find url in html"
287 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
290 #, fuzzy
291 msgid "failed to run graphviz"
292 msgstr "linkmap không chạy dot được"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
295 msgid "prog not a valid graphviz program"
296 msgstr ""
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
299 #, fuzzy
300 msgid "Image::Magick is not installed"
301 msgstr "chưa cài đặt polygen"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
304 #, perl-format
305 msgid "bad size \"%s\""
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
309 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
310 #, fuzzy, perl-format
311 msgid "failed to read %s: %s"
312 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
315 #, fuzzy, perl-format
316 msgid "failed to resize: %s"
317 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
320 #, fuzzy, perl-format
321 msgid "failed to determine size of image %s"
322 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
325 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
326 msgstr ""
327 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
328 "atom »"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
331 #, fuzzy
332 msgid "page editing not allowed"
333 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
336 #, fuzzy
337 msgid "missing pages parameter"
338 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
341 #, perl-format
342 msgid "unknown sort type %s"
343 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
346 msgid "Add a new post titled:"
347 msgstr ""
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
350 #, perl-format
351 msgid "nonexistant template %s"
352 msgstr ""
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:335 ../IkiWiki/Render.pm:83
355 msgid "Discussion"
356 msgstr "Thảo luận"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:572
359 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
360 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
363 #, fuzzy
364 msgid "failed to run dot"
365 msgstr "linkmap không chạy dot được"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
368 #, fuzzy, perl-format
369 msgid "%s is locked and cannot be edited"
370 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
373 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
377 #, perl-format
378 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
379 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
382 #, fuzzy
383 msgid "stylesheet not found"
384 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
387 #, fuzzy
388 msgid "redir page not found"
389 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
392 #, fuzzy
393 msgid "redir cycle is not allowed"
394 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
397 msgid "Mirrors"
398 msgstr "Nhân bản"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
401 msgid "Mirror"
402 msgstr "Nhân bản"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
405 msgid "more"
406 msgstr ""
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
409 msgid "getctime not implemented"
410 msgstr "chưa thực hiện getctime"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
413 msgid "Log in with"
414 msgstr ""
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
417 msgid "Get an OpenID"
418 msgstr "Lấy OpenID"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
421 msgid "All pages are linked to by other pages."
422 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
425 msgid "bad or missing template"
426 msgstr ""
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
429 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
430 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
433 msgid "Error creating account."
434 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
437 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
438 msgstr ""
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
441 msgid "Failed to send mail"
442 msgstr "Lỗi gửi thư"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
445 msgid "You have been mailed password reset instructions."
446 msgstr ""
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
449 msgid "incorrect password reset url"
450 msgstr ""
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
453 msgid "password reset denied"
454 msgstr ""
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
457 msgid "Ping received."
458 msgstr ""
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
461 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
462 msgstr ""
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
465 #, fuzzy, perl-format
466 msgid "Will ping %s"
467 msgstr "đang sửa %s"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
470 #, perl-format
471 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
472 msgstr ""
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
475 #, fuzzy
476 msgid "LWP not found, not pinging"
477 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
480 msgid "vote"
481 msgstr "bỏ phiếu"
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
484 msgid "Total votes:"
485 msgstr "Tổng số phiếu :"
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
488 msgid "polygen not installed"
489 msgstr "chưa cài đặt polygen"
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
492 #, fuzzy
493 msgid "command failed"
494 msgstr "fortune bị lỗi"
495
496 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
497 msgid "missing formula"
498 msgstr ""
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
501 msgid "unknown formula"
502 msgstr ""
503
504 #. translators: These descriptions of times of day are used
505 #. translators: in messages like "last edited <description>".
506 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
507 #. translators: %A- is the name of the previous day.
508 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
509 msgid "late %A- night"
510 msgstr ""
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
513 msgid "in the wee hours of %A- night"
514 msgstr ""
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
517 msgid "terribly early %A morning"
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
521 msgid "early %A morning"
522 msgstr ""
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
525 msgid "mid-morning %A"
526 msgstr ""
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
529 msgid "late %A morning"
530 msgstr ""
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
533 msgid "at lunch time on %A"
534 msgstr ""
535
536 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
537 msgid "%A afternoon"
538 msgstr ""
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
541 msgid "late %A afternoon"
542 msgstr ""
543
544 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
545 msgid "%A evening"
546 msgstr ""
547
548 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
549 msgid "late %A evening"
550 msgstr ""
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
553 msgid "%A night"
554 msgstr ""
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
557 msgid "at teatime on %A"
558 msgstr ""
559
560 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
561 msgid "at midnight"
562 msgstr ""
563
564 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
565 msgid "at noon on %A"
566 msgstr ""
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
569 #, perl-format
570 msgid "illegal percent value %s"
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
574 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
578 #, fuzzy
579 msgid "missing page"
580 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
583 #, perl-format
584 msgid "The page %s does not exist."
585 msgstr ""
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
588 msgid "(Diff truncated)"
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
592 #, perl-format
593 msgid "%s does not exist"
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
597 #, fuzzy, perl-format
598 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
599 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
602 #, perl-format
603 msgid "%s is not a file"
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
607 #, perl-format
608 msgid "confirm removal of %s"
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
612 msgid "Please select the attachments to remove."
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
616 msgid "removed"
617 msgstr ""
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
620 #, perl-format
621 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
625 #, fuzzy
626 msgid "no change to the file name was specified"
627 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
630 #, perl-format
631 msgid "illegal name"
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
635 #, perl-format
636 msgid "%s already exists"
637 msgstr ""
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
640 #, perl-format
641 msgid "%s already exists on disk"
642 msgstr ""
643
644 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
645 #, fuzzy, perl-format
646 msgid "rename %s"
647 msgstr "đang vẽ %s"
648
649 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
650 msgid "Also rename SubPages and attachments"
651 msgstr ""
652
653 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
654 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
655 msgstr ""
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
658 msgid "Please select the attachment to rename."
659 msgstr ""
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
662 #, perl-format
663 msgid "rename %s to %s"
664 msgstr ""
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
667 #, fuzzy, perl-format
668 msgid "update for rename of %s to %s"
669 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
670
671 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
672 #, perl-format
673 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
674 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
675
676 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
677 #, perl-format
678 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
679 msgstr ""
680
681 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
682 msgid "search"
683 msgstr ""
684
685 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
686 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
687 msgstr ""
688
689 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
690 #, fuzzy
691 msgid "missing name or url parameter"
692 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
693
694 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
695 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
696 #. translators: is an URL.
697 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
698 #, fuzzy, perl-format
699 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
700 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
703 #, fuzzy
704 msgid "failed to parse any smileys"
705 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
708 #, fuzzy
709 msgid "parse error"
710 msgstr "linkmap không chạy dot được"
711
712 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
713 msgid "bad featurepoint diameter"
714 msgstr ""
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
717 msgid "bad featurepoint location"
718 msgstr ""
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
721 msgid "missing values"
722 msgstr ""
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
725 #, fuzzy
726 msgid "bad height value"
727 msgstr "linkmap không chạy dot được"
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
730 #, fuzzy
731 msgid "missing width parameter"
732 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
733
734 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
735 #, fuzzy
736 msgid "bad width value"
737 msgstr "linkmap không chạy dot được"
738
739 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
740 #, fuzzy
741 msgid "failed to run php"
742 msgstr "linkmap không chạy dot được"
743
744 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
745 msgid "cannot find file"
746 msgstr ""
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
749 msgid "unknown data format"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
753 msgid "empty data"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
757 msgid "Direct data download"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
761 #, fuzzy, perl-format
762 msgid "parse fail at line %d: %s"
763 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
766 #, fuzzy
767 msgid "missing id parameter"
768 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
771 #, perl-format
772 msgid "template %s not found"
773 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
774
775 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
776 #, fuzzy
777 msgid "failed to process:"
778 msgstr "mẫu không xử lý được:"
779
780 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
781 msgid "missing tex code"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
785 msgid "code includes disallowed latex commands"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
789 #, fuzzy
790 msgid "failed to generate image from code"
791 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
794 msgid "plugin"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
798 #, perl-format
799 msgid "enable %s?"
800 msgstr ""
801
802 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
803 msgid "you are not logged in as an admin"
804 msgstr ""
805
806 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
807 msgid "setup file for this wiki is not known"
808 msgstr ""
809
810 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
811 msgid "main"
812 msgstr ""
813
814 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
815 msgid "plugins"
816 msgstr ""
817
818 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
819 msgid ""
820 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
821 msgstr ""
822
823 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
824 msgid ""
825 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
826 "to rebuild the wiki."
827 msgstr ""
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
830 #, perl-format
831 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
832 msgstr ""
833
834 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
835 #, perl-format
836 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
837 msgstr ""
838
839 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
840 #, fuzzy, perl-format
841 msgid "bad file name %s"
842 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
843
844 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
845 #, perl-format
846 msgid ""
847 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
848 "allow this"
849 msgstr ""
850
851 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
852 #, perl-format
853 msgid "skipping bad filename %s"
854 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
855
856 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
857 #, perl-format
858 msgid "%s has multiple possible source pages"
859 msgstr ""
860
861 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
862 #, perl-format
863 msgid "removing old page %s"
864 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
865
866 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
867 #, perl-format
868 msgid "scanning %s"
869 msgstr "đang quét %s"
870
871 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
872 #, perl-format
873 msgid "rendering %s"
874 msgstr "đang vẽ %s"
875
876 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
877 #, perl-format
878 msgid "rendering %s, which links to %s"
879 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
880
881 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
882 #, perl-format
883 msgid "rendering %s, which depends on %s"
884 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
885
886 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
887 #, perl-format
888 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
889 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
890
891 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
892 #, perl-format
893 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
894 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
895
896 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
897 #, perl-format
898 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
899 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
900
901 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
902 #. translators: is a (probably not translated) error message.
903 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
904 #, perl-format
905 msgid "cannot read %s: %s"
906 msgstr "không thể đọc %s: %s"
907
908 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
909 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
910 msgstr ""
911
912 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
913 #, perl-format
914 msgid "unsupported revision control system %s"
915 msgstr ""
916
917 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
918 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
919 msgstr ""
920
921 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
922 #, perl-format
923 msgid "%s doesn't seem to be executable"
924 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
925
926 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
927 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
928 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
929
930 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
931 msgid "wrapper filename not specified"
932 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
933
934 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
935 #. translators: a (probably not translated) error message.
936 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:79
937 #, perl-format
938 msgid "failed to write %s: %s"
939 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
940
941 #. translators: The parameter is a C filename.
942 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
943 #, perl-format
944 msgid "failed to compile %s"
945 msgstr "lỗi biên dịch %s"
946
947 #. translators: The parameter is a filename.
948 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:155
949 #, perl-format
950 msgid "successfully generated %s"
951 msgstr "%s đã được tạo ra"
952
953 #: ../ikiwiki.in:13
954 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
955 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
956
957 #: ../ikiwiki.in:14
958 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
959 msgstr ""
960
961 #: ../ikiwiki.in:90
962 msgid "usage: --set var=value"
963 msgstr ""
964
965 #: ../ikiwiki.in:138
966 msgid "generating wrappers.."
967 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
968
969 #: ../ikiwiki.in:194
970 msgid "rebuilding wiki.."
971 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
972
973 #: ../ikiwiki.in:197
974 msgid "refreshing wiki.."
975 msgstr "đang làm tươi wiki.."
976
977 #: ../IkiWiki.pm:466
978 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
979 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
980
981 #: ../IkiWiki.pm:512
982 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
983 msgstr ""
984
985 #: ../IkiWiki.pm:541
986 #, perl-format
987 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
988 msgstr ""
989
990 #: ../IkiWiki.pm:1165
991 #, fuzzy, perl-format
992 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
993 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
994
995 #: ../IkiWiki.pm:1678
996 msgid "yes"
997 msgstr ""
998
999 #: ../auto.setup:16
1000 msgid "What will the wiki be named?"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: ../auto.setup:16
1004 msgid "wiki"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: ../auto.setup:18
1008 msgid "What revision control system to use?"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../auto.setup:20
1012 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../auto.setup:23
1016 msgid "What is the domain name of the web server?"
1017 msgstr ""
1018
1019 #~ msgid "processed ok at %s"
1020 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1021
1022 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1023 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1024
1025 #~ msgid "polygen failed"
1026 #~ msgstr "lỗi polygen"
1027
1028 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1029 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1030
1031 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1032 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1033
1034 #, fuzzy
1035 #~ msgid ""
1036 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1037 #~ "notifications"
1038 #~ msgstr ""
1039 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1040
1041 #, fuzzy
1042 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1043 #~ msgstr ""
1044 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1045
1046 #~ msgid ""
1047 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1048 #~ "notifications"
1049 #~ msgstr ""
1050 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1051
1052 #, fuzzy
1053 #~ msgid "%s not found"
1054 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1055
1056 #~ msgid "What's this?"
1057 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1058
1059 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1060 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1061
1062 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1063 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1064
1065 #, fuzzy
1066 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1067 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"