]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
releasing version 2.14
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 14:36-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:567 ../IkiWiki/CGI.pm:615
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:709
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:729
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:29
133 #, perl-format
134 msgid "%s from %s"
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
138 msgid "There are no broken links!"
139 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
142 #, perl-format
143 msgid "%s parameter is required"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
147 msgid "fortune failed"
148 msgstr "fortune bị lỗi"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
151 #, fuzzy
152 msgid "failed to find url in html"
153 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
156 #, fuzzy
157 msgid "failed to run graphviz"
158 msgstr "linkmap không chạy dot được"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
161 msgid "prog not a valid graphviz program"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
165 #, perl-format
166 msgid "bad size \"%s\""
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to read %s: %s"
173 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to resize: %s"
178 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
181 #, fuzzy, perl-format
182 msgid "failed to determine size of image %s"
183 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
186 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
187 msgstr ""
188 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
189 "« --atom »"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
192 #, perl-format
193 msgid "unknown sort type %s"
194 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
197 msgid "Add a new post titled:"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
201 #, perl-format
202 msgid "nonexistant template %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
206 msgid "Discussion"
207 msgstr "Thảo luận"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
210 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
211 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
214 #, fuzzy
215 msgid "failed to run dot"
216 msgstr "linkmap không chạy dot được"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
219 #, perl-format
220 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
221 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
224 #, perl-format
225 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
226 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:90
229 #, fuzzy
230 msgid "stylesheet not found"
231 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
234 msgid "Mirrors"
235 msgstr "Nhân bản"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
238 msgid "Mirror"
239 msgstr "Nhân bản"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
242 msgid "more"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
246 msgid "Log in with"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
250 msgid "Get an OpenID"
251 msgstr "Lấy OpenID"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
254 msgid "All pages are linked to by other pages."
255 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
258 msgid "bad or missing template"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
262 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
263 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
266 msgid "Error creating account."
267 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
270 msgid "Failed to send mail"
271 msgstr "Lỗi gửi thư"
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
274 msgid "Your password has been emailed to you."
275 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
278 msgid "vote"
279 msgstr "bỏ phiếu"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
282 msgid "Total votes:"
283 msgstr "Tổng số phiếu :"
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
286 msgid "polygen not installed"
287 msgstr "chưa cài đặt polygen"
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
290 msgid "polygen failed"
291 msgstr "lỗi polygen"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
294 msgid "missing formula"
295 msgstr ""
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
298 msgid "unknown formula"
299 msgstr ""
300
301 #. translators: These descriptions of times of day are used
302 #. translators: in messages like "last edited <description>".
303 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
304 #. translators: %A- is the name of the previous day.
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
306 msgid "late %A- night"
307 msgstr ""
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
310 msgid "in the wee hours of %A- night"
311 msgstr ""
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
314 msgid "terribly early %A morning"
315 msgstr ""
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
318 msgid "early %A morning"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
322 msgid "mid-morning %A"
323 msgstr ""
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
326 msgid "late %A morning"
327 msgstr ""
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
330 msgid "at lunch time on %A"
331 msgstr ""
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
334 msgid "%A afternoon"
335 msgstr ""
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
338 msgid "late %A afternoon"
339 msgstr ""
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
342 msgid "%A evening"
343 msgstr ""
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
346 msgid "late %A evening"
347 msgstr ""
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
350 msgid "%A night"
351 msgstr ""
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
354 msgid "at teatime on %A"
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
358 msgid "at midnight"
359 msgstr ""
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
362 msgid "at noon on %A"
363 msgstr ""
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
366 #, perl-format
367 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
368 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
371 msgid "cleaning hyperestraier search index"
372 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
375 msgid "updating hyperestraier search index"
376 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
379 #, fuzzy
380 msgid "missing name or url parameter"
381 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
382
383 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
384 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
385 #. translators: is an URL.
386 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
387 #, fuzzy, perl-format
388 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
389 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
392 #, fuzzy
393 msgid "failed to parse any smileys"
394 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
397 #, fuzzy
398 msgid "parse error"
399 msgstr "linkmap không chạy dot được"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
402 msgid "bad featurepoint diameter"
403 msgstr ""
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
406 msgid "bad featurepoint location"
407 msgstr ""
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
410 msgid "missing values"
411 msgstr ""
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
414 #, fuzzy
415 msgid "bad height value"
416 msgstr "linkmap không chạy dot được"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
419 #, fuzzy
420 msgid "missing width parameter"
421 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
424 #, fuzzy
425 msgid "bad width value"
426 msgstr "linkmap không chạy dot được"
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
429 #, fuzzy
430 msgid "failed to run php"
431 msgstr "linkmap không chạy dot được"
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
434 msgid "cannot find file"
435 msgstr ""
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
438 msgid "unknown data format"
439 msgstr ""
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
442 msgid "empty data"
443 msgstr ""
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
446 msgid "Direct data download"
447 msgstr ""
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
450 #, fuzzy, perl-format
451 msgid "parse fail at line %d: %s"
452 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
455 #, fuzzy
456 msgid "missing id parameter"
457 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
460 #, perl-format
461 msgid "template %s not found"
462 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
465 #, fuzzy
466 msgid "failed to process:"
467 msgstr "mẫu không xử lý được:"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
470 msgid "missing tex code"
471 msgstr ""
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
474 msgid "code includes disallowed latex commands"
475 msgstr ""
476
477 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
478 #, fuzzy
479 msgid "failed to generate image from code"
480 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
483 msgid "(not toggleable in preview mode)"
484 msgstr ""
485
486 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
487 msgid "getctime not implemented"
488 msgstr "chưa thực hiện getctime"
489
490 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
491 #, fuzzy
492 msgid ""
493 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
494 "notifications"
495 msgstr ""
496 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
497
498 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
499 #, fuzzy
500 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
501 msgstr ""
502 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
503
504 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
505 msgid ""
506 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
507 "notifications"
508 msgstr ""
509 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
510
511 #: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:284
512 #, perl-format
513 msgid "skipping bad filename %s"
514 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
515
516 #: ../IkiWiki/Render.pm:326
517 #, perl-format
518 msgid "removing old page %s"
519 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
520
521 #: ../IkiWiki/Render.pm:359
522 #, perl-format
523 msgid "scanning %s"
524 msgstr "đang quét %s"
525
526 #: ../IkiWiki/Render.pm:364
527 #, perl-format
528 msgid "rendering %s"
529 msgstr "đang vẽ %s"
530
531 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
532 #, perl-format
533 msgid "rendering %s, which links to %s"
534 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
535
536 #: ../IkiWiki/Render.pm:393
537 #, perl-format
538 msgid "rendering %s, which depends on %s"
539 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
540
541 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
542 #, perl-format
543 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
544 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
545
546 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
547 #, perl-format
548 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
549 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
550
551 #: ../IkiWiki/Render.pm:469
552 #, perl-format
553 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
554 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
555
556 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
557 #. translators: is a (probably not translated) error message.
558 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
559 #, perl-format
560 msgid "cannot read %s: %s"
561 msgstr "không thể đọc %s: %s"
562
563 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
564 msgid "generating wrappers.."
565 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
566
567 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
568 msgid "rebuilding wiki.."
569 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
570
571 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
572 msgid "refreshing wiki.."
573 msgstr "đang làm tươi wiki.."
574
575 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
576 msgid "done"
577 msgstr "xong"
578
579 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
580 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
581 #. translators: And the name of the user making the change.
582 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
583 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
584 #, perl-format
585 msgid "update of %s's %s by %s"
586 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
587
588 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
589 #, perl-format
590 msgid "%s doesn't seem to be executable"
591 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
592
593 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
594 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
595 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
596
597 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
598 msgid "wrapper filename not specified"
599 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
600
601 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
602 #. translators: a (probably not translated) error message.
603 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
604 #, perl-format
605 msgid "failed to write %s: %s"
606 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
607
608 #. translators: The parameter is a C filename.
609 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
610 #, perl-format
611 msgid "failed to compile %s"
612 msgstr "lỗi biên dịch %s"
613
614 #. translators: The parameter is a filename.
615 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
616 #, perl-format
617 msgid "successfully generated %s"
618 msgstr "%s đã được tạo ra"
619
620 #: ../ikiwiki.in:13
621 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
622 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
623
624 #: ../ikiwiki.in:83
625 msgid "usage: --set var=value"
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki.pm:128
629 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
630 msgstr ""
631 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
632
633 #: ../IkiWiki.pm:193 ../IkiWiki.pm:194
634 msgid "Error"
635 msgstr "Lỗi"
636
637 #. translators: The first parameter is a
638 #. translators: preprocessor directive name,
639 #. translators: the second a page name, the
640 #. translators: third a number.
641 #: ../IkiWiki.pm:708
642 #, perl-format
643 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
644 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
645
646 #, fuzzy
647 #~ msgid "%s not found"
648 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
649
650 #~ msgid "What's this?"
651 #~ msgstr "Cái này là gì?"
652
653 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
654 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
655
656 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
657 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
658
659 #, fuzzy
660 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
661 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"