]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
smcvpostcomment: import other plugins lazily and remove unnecessary use of CGI
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-10-31 16:37-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1182
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
92 #, perl-format
93 msgid "last checked %s"
94 msgstr ""
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:206
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
195 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
196 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
197 #, perl-format
198 msgid "%s parameter is required"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
202 msgid "no text was copied in this page"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
206 #, perl-format
207 msgid "no text was copied in this page with id %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
211 #, fuzzy, perl-format
212 msgid "removing old preview %s"
213 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:125
216 msgid "bad page name"
217 msgstr ""
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
220 #, perl-format
221 msgid "%s is not an editable page"
222 msgstr ""
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
225 #, perl-format
226 msgid "creating %s"
227 msgstr "đang tạo %s"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
230 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
231 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
232 #, perl-format
233 msgid "editing %s"
234 msgstr "đang sửa %s"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
237 #, fuzzy
238 msgid "template not specified"
239 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
242 #, fuzzy
243 msgid "match not specified"
244 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
247 #, perl-format
248 msgid "edittemplate %s registered for %s"
249 msgstr ""
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
252 #, fuzzy
253 msgid "failed to process"
254 msgstr "mẫu không xử lý được:"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:22
257 msgid "must specify format and text"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:25
261 #, perl-format
262 msgid "unsupported page format %s"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
266 msgid "fortune failed"
267 msgstr "fortune bị lỗi"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:618 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:636
270 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
271 #, perl-format
272 msgid "you are not allowed to change %s"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658
276 #, perl-format
277 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:662
281 msgid "you are not allowed to change file modes"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
285 #, fuzzy, perl-format
286 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
287 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
290 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
291 msgstr ""
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
294 #, fuzzy
295 msgid "failed to find url in html"
296 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
299 #, fuzzy
300 msgid "failed to run graphviz"
301 msgstr "linkmap không chạy dot được"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
304 msgid "prog not a valid graphviz program"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
308 #, fuzzy
309 msgid "Image::Magick is not installed"
310 msgstr "chưa cài đặt polygen"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
313 #, perl-format
314 msgid "bad size \"%s\""
315 msgstr ""
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
318 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
319 #, fuzzy, perl-format
320 msgid "failed to read %s: %s"
321 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
324 #, fuzzy, perl-format
325 msgid "failed to resize: %s"
326 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
329 #, fuzzy, perl-format
330 msgid "failed to determine size of image %s"
331 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
334 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
335 msgstr ""
336 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
337 "atom »"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
340 #, fuzzy
341 msgid "page editing not allowed"
342 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
345 #, fuzzy
346 msgid "missing pages parameter"
347 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
350 #, perl-format
351 msgid "unknown sort type %s"
352 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
355 msgid "Add a new post titled:"
356 msgstr ""
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
359 #, perl-format
360 msgid "nonexistant template %s"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:335 ../IkiWiki/Render.pm:83
364 msgid "Discussion"
365 msgstr "Thảo luận"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:572
368 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
369 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
372 #, fuzzy
373 msgid "failed to run dot"
374 msgstr "linkmap không chạy dot được"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
377 #, fuzzy, perl-format
378 msgid "%s is locked and cannot be edited"
379 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
382 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
383 msgstr ""
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
386 #, perl-format
387 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
388 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
391 #, fuzzy
392 msgid "stylesheet not found"
393 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
396 #, fuzzy
397 msgid "redir page not found"
398 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
401 #, fuzzy
402 msgid "redir cycle is not allowed"
403 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
406 msgid "Mirrors"
407 msgstr "Nhân bản"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
410 msgid "Mirror"
411 msgstr "Nhân bản"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
414 msgid "more"
415 msgstr ""
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
418 msgid "getctime not implemented"
419 msgstr "chưa thực hiện getctime"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
422 msgid "Log in with"
423 msgstr ""
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
426 msgid "Get an OpenID"
427 msgstr "Lấy OpenID"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
430 msgid "All pages are linked to by other pages."
431 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
434 msgid "bad or missing template"
435 msgstr ""
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
438 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
439 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
442 msgid "Error creating account."
443 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
446 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
447 msgstr ""
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
450 msgid "Failed to send mail"
451 msgstr "Lỗi gửi thư"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
454 msgid "You have been mailed password reset instructions."
455 msgstr ""
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
458 msgid "incorrect password reset url"
459 msgstr ""
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
462 msgid "password reset denied"
463 msgstr ""
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
466 msgid "Ping received."
467 msgstr ""
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
470 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
471 msgstr ""
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
474 #, fuzzy, perl-format
475 msgid "Will ping %s"
476 msgstr "đang sửa %s"
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
479 #, perl-format
480 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
484 #, fuzzy
485 msgid "LWP not found, not pinging"
486 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
489 msgid "vote"
490 msgstr "bỏ phiếu"
491
492 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
493 msgid "Total votes:"
494 msgstr "Tổng số phiếu :"
495
496 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
497 msgid "polygen not installed"
498 msgstr "chưa cài đặt polygen"
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
501 #, fuzzy
502 msgid "command failed"
503 msgstr "fortune bị lỗi"
504
505 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
506 msgid "missing formula"
507 msgstr ""
508
509 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
510 msgid "unknown formula"
511 msgstr ""
512
513 #. translators: These descriptions of times of day are used
514 #. translators: in messages like "last edited <description>".
515 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
516 #. translators: %A- is the name of the previous day.
517 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
518 msgid "late %A- night"
519 msgstr ""
520
521 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
522 msgid "in the wee hours of %A- night"
523 msgstr ""
524
525 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
526 msgid "terribly early %A morning"
527 msgstr ""
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
530 msgid "early %A morning"
531 msgstr ""
532
533 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
534 msgid "mid-morning %A"
535 msgstr ""
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
538 msgid "late %A morning"
539 msgstr ""
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
542 msgid "at lunch time on %A"
543 msgstr ""
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
546 msgid "%A afternoon"
547 msgstr ""
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
550 msgid "late %A afternoon"
551 msgstr ""
552
553 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
554 msgid "%A evening"
555 msgstr ""
556
557 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
558 msgid "late %A evening"
559 msgstr ""
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
562 msgid "%A night"
563 msgstr ""
564
565 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
566 msgid "at teatime on %A"
567 msgstr ""
568
569 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
570 msgid "at midnight"
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
574 msgid "at noon on %A"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
578 #, perl-format
579 msgid "illegal percent value %s"
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
583 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
587 #, fuzzy
588 msgid "missing page"
589 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
592 #, perl-format
593 msgid "The page %s does not exist."
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
597 msgid "(Diff truncated)"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
601 #, perl-format
602 msgid "%s does not exist"
603 msgstr ""
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
606 #, fuzzy, perl-format
607 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
608 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
611 #, perl-format
612 msgid "%s is not a file"
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
616 #, perl-format
617 msgid "confirm removal of %s"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
621 msgid "Please select the attachments to remove."
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
625 msgid "removed"
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
629 #, perl-format
630 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
634 #, fuzzy
635 msgid "no change to the file name was specified"
636 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
639 #, perl-format
640 msgid "illegal name"
641 msgstr ""
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
644 #, perl-format
645 msgid "%s already exists"
646 msgstr ""
647
648 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
649 #, perl-format
650 msgid "%s already exists on disk"
651 msgstr ""
652
653 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
654 #, fuzzy, perl-format
655 msgid "rename %s"
656 msgstr "đang vẽ %s"
657
658 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
659 msgid "Also rename SubPages and attachments"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
663 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
664 msgstr ""
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
667 msgid "Please select the attachment to rename."
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
671 #, perl-format
672 msgid "rename %s to %s"
673 msgstr ""
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
676 #, fuzzy, perl-format
677 msgid "update for rename of %s to %s"
678 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
679
680 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
681 #, perl-format
682 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
683 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
684
685 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
686 #, perl-format
687 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
688 msgstr ""
689
690 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
691 msgid "search"
692 msgstr ""
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:28
695 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
696 msgstr ""
697
698 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:38
699 #, fuzzy
700 msgid "missing name or url parameter"
701 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
702
703 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
704 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
705 #. translators: is an URL.
706 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:48
707 #, fuzzy, perl-format
708 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
709 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
712 #, fuzzy
713 msgid "failed to parse any smileys"
714 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
717 #, fuzzy
718 msgid "parse error"
719 msgstr "linkmap không chạy dot được"
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
722 msgid "bad featurepoint diameter"
723 msgstr ""
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
726 msgid "bad featurepoint location"
727 msgstr ""
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
730 msgid "missing values"
731 msgstr ""
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
734 #, fuzzy
735 msgid "bad height value"
736 msgstr "linkmap không chạy dot được"
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
739 #, fuzzy
740 msgid "missing width parameter"
741 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
744 #, fuzzy
745 msgid "bad width value"
746 msgstr "linkmap không chạy dot được"
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
749 #, fuzzy
750 msgid "failed to run php"
751 msgstr "linkmap không chạy dot được"
752
753 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
754 msgid "cannot find file"
755 msgstr ""
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
758 msgid "unknown data format"
759 msgstr ""
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
762 msgid "empty data"
763 msgstr ""
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
766 msgid "Direct data download"
767 msgstr ""
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
770 #, fuzzy, perl-format
771 msgid "parse fail at line %d: %s"
772 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
775 #, fuzzy
776 msgid "missing id parameter"
777 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
780 #, perl-format
781 msgid "template %s not found"
782 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
785 #, fuzzy
786 msgid "failed to process:"
787 msgstr "mẫu không xử lý được:"
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
790 msgid "missing tex code"
791 msgstr ""
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
794 msgid "code includes disallowed latex commands"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
798 #, fuzzy
799 msgid "failed to generate image from code"
800 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
801
802 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
803 msgid "plugin"
804 msgstr ""
805
806 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
807 #, perl-format
808 msgid "enable %s?"
809 msgstr ""
810
811 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
812 msgid "you are not logged in as an admin"
813 msgstr ""
814
815 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
816 msgid "setup file for this wiki is not known"
817 msgstr ""
818
819 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
820 msgid "main"
821 msgstr ""
822
823 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
824 msgid "plugins"
825 msgstr ""
826
827 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
828 msgid ""
829 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
830 msgstr ""
831
832 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
833 msgid ""
834 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
835 "to rebuild the wiki."
836 msgstr ""
837
838 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
839 #, perl-format
840 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
841 msgstr ""
842
843 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
844 #, perl-format
845 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
846 msgstr ""
847
848 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
849 #, fuzzy, perl-format
850 msgid "bad file name %s"
851 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
852
853 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
854 #, perl-format
855 msgid ""
856 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
857 "allow this"
858 msgstr ""
859
860 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
861 #, perl-format
862 msgid "skipping bad filename %s"
863 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
864
865 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
866 #, perl-format
867 msgid "%s has multiple possible source pages"
868 msgstr ""
869
870 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
871 #, perl-format
872 msgid "removing old page %s"
873 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
874
875 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
876 #, perl-format
877 msgid "scanning %s"
878 msgstr "đang quét %s"
879
880 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
881 #, perl-format
882 msgid "rendering %s"
883 msgstr "đang vẽ %s"
884
885 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
886 #, perl-format
887 msgid "rendering %s, which links to %s"
888 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
889
890 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
891 #, perl-format
892 msgid "rendering %s, which depends on %s"
893 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
894
895 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
896 #, perl-format
897 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
898 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
899
900 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
901 #, perl-format
902 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
903 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
904
905 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
906 #, perl-format
907 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
908 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
909
910 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
911 #. translators: is a (probably not translated) error message.
912 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
913 #, perl-format
914 msgid "cannot read %s: %s"
915 msgstr "không thể đọc %s: %s"
916
917 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
918 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
919 msgstr ""
920
921 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
922 #, perl-format
923 msgid "unsupported revision control system %s"
924 msgstr ""
925
926 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
927 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
928 msgstr ""
929
930 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
931 #, perl-format
932 msgid "%s doesn't seem to be executable"
933 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
934
935 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
936 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
937 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
938
939 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
940 msgid "wrapper filename not specified"
941 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
942
943 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
944 #. translators: a (probably not translated) error message.
945 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:79
946 #, perl-format
947 msgid "failed to write %s: %s"
948 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
949
950 #. translators: The parameter is a C filename.
951 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
952 #, perl-format
953 msgid "failed to compile %s"
954 msgstr "lỗi biên dịch %s"
955
956 #. translators: The parameter is a filename.
957 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:155
958 #, perl-format
959 msgid "successfully generated %s"
960 msgstr "%s đã được tạo ra"
961
962 #: ../ikiwiki.in:13
963 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
964 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
965
966 #: ../ikiwiki.in:14
967 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
968 msgstr ""
969
970 #: ../ikiwiki.in:90
971 msgid "usage: --set var=value"
972 msgstr ""
973
974 #: ../ikiwiki.in:138
975 msgid "generating wrappers.."
976 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
977
978 #: ../ikiwiki.in:195
979 msgid "rebuilding wiki.."
980 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
981
982 #: ../ikiwiki.in:198
983 msgid "refreshing wiki.."
984 msgstr "đang làm tươi wiki.."
985
986 #: ../IkiWiki.pm:466
987 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
988 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
989
990 #: ../IkiWiki.pm:512
991 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
992 msgstr ""
993
994 #: ../IkiWiki.pm:541
995 #, perl-format
996 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
997 msgstr ""
998
999 #: ../IkiWiki.pm:1165
1000 #, fuzzy, perl-format
1001 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1002 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1003
1004 #: ../IkiWiki.pm:1678
1005 msgid "yes"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: ../auto.setup:16
1009 msgid "What will the wiki be named?"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: ../auto.setup:16
1013 msgid "wiki"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: ../auto.setup:18
1017 msgid "What revision control system to use?"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: ../auto.setup:20
1021 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../auto.setup:23
1025 msgid "What is the domain name of the web server?"
1026 msgstr ""
1027
1028 #~ msgid "processed ok at %s"
1029 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1030
1031 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1032 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1033
1034 #~ msgid "polygen failed"
1035 #~ msgstr "lỗi polygen"
1036
1037 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1038 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1039
1040 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1041 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1042
1043 #, fuzzy
1044 #~ msgid ""
1045 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1046 #~ "notifications"
1047 #~ msgstr ""
1048 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1049
1050 #, fuzzy
1051 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1052 #~ msgstr ""
1053 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1054
1055 #~ msgid ""
1056 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1057 #~ "notifications"
1058 #~ msgstr ""
1059 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1060
1061 #, fuzzy
1062 #~ msgid "%s not found"
1063 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1064
1065 #~ msgid "What's this?"
1066 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1067
1068 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1069 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1070
1071 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1072 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1073
1074 #, fuzzy
1075 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1076 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"