]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
releasing version 3.20091022
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-10-17 20:47-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:146
24 msgid ""
25 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
26 "via http, not https"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:149
30 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:168 ../IkiWiki/CGI.pm:313
34 msgid "Your login session has expired."
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:189
38 msgid "Login"
39 msgstr ""
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:190
42 #, fuzzy
43 msgid "Preferences"
44 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:191
47 msgid "Admin"
48 msgstr ""
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:231
51 msgid "Preferences saved."
52 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:277
55 msgid "You are banned."
56 msgstr "Bạn bị cấm ra."
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:404 ../IkiWiki/CGI.pm:405 ../IkiWiki.pm:1282
59 msgid "Error"
60 msgstr "Lỗi"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
63 msgid "Aggregation triggered via web."
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
67 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
68 msgstr ""
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
71 #, fuzzy, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nguồn tin mới"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
80 msgid "posts"
81 msgstr "bài"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
84 msgid "new"
85 msgstr "mới"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "đang mãn hạn %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
98 #, perl-format
99 msgid "last checked %s"
100 msgstr ""
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
113 #, fuzzy
114 msgid "feed not found"
115 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
118 #, perl-format
119 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
120 msgstr ""
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
123 #, perl-format
124 msgid "(feed entities escaped)"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
128 msgid "feed crashed XML::Feed!"
129 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
132 #, perl-format
133 msgid "creating new page %s"
134 msgstr "đang tạo trang mới %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
137 msgid "deleting bucket.."
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:206
141 msgid "done"
142 msgstr "xong"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
145 #, perl-format
146 msgid "Must specify %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to create S3 bucket: "
152 msgstr "Lỗi gửi thư"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to save file to S3: "
157 msgstr "Lỗi gửi thư"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
160 #, fuzzy
161 msgid "Failed to delete file from S3: "
162 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
165 #, perl-format
166 msgid "there is already a page named %s"
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:65
170 msgid "prohibited by allowed_attachments"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:140
174 msgid "bad attachment filename"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:182
178 msgid "attachment upload"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
182 msgid "automatic index generation"
183 msgstr ""
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:108
186 msgid ""
187 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
188 "\">blogspam</a>: "
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
192 #, perl-format
193 msgid "%s from %s"
194 msgstr ""
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
197 msgid "There are no broken links!"
198 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:124 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:38
201 #, perl-format
202 msgid "unsupported page format %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:129
206 msgid "comment must have content"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:185
210 msgid "Anonymous"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:340 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:97
214 msgid "bad page name"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:345
218 #, fuzzy, perl-format
219 msgid "commenting on %s"
220 msgstr "đang tạo %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:363
223 #, perl-format
224 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:370
228 #, perl-format
229 msgid "comments on page '%s' are closed"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:464
233 msgid "comment stored for moderation"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:466
237 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:479
241 msgid "Added a comment"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:483
245 #, perl-format
246 msgid "Added a comment: %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:525 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
250 msgid "you are not logged in as an admin"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:576
254 msgid "Comment moderation"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:615
258 msgid "comment moderation"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:766
262 msgid "Comments"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
266 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
267 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
268 #, perl-format
269 msgid "%s parameter is required"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
273 msgid "no text was copied in this page"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
277 #, perl-format
278 msgid "no text was copied in this page with id %s"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
282 #, fuzzy, perl-format
283 msgid "removing old preview %s"
284 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:113
287 #, perl-format
288 msgid "%s is not an editable page"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:292
292 #, perl-format
293 msgid "creating %s"
294 msgstr "đang tạo %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:310 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:329
297 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:339 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:383
298 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:422
299 #, perl-format
300 msgid "editing %s"
301 msgstr "đang sửa %s"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
304 #, fuzzy
305 msgid "template not specified"
306 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
309 #, fuzzy
310 msgid "match not specified"
311 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
314 #, perl-format
315 msgid "edittemplate %s registered for %s"
316 msgstr ""
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
319 #, fuzzy
320 msgid "failed to process"
321 msgstr "mẫu không xử lý được:"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:20
324 msgid "must specify format and text"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
328 msgid "fortune failed"
329 msgstr "fortune bị lỗi"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:62 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:55
332 #, fuzzy
333 msgid "missing page"
334 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:57
337 #, perl-format
338 msgid "The page %s does not exist."
339 msgstr ""
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:73
342 #, fuzzy
343 msgid "not a page"
344 msgstr "không thể đọc %s: %s"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
347 #, perl-format
348 msgid "%s is an attachment, not a page."
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:651 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:669
352 #: ../IkiWiki/Receive.pm:130
353 #, perl-format
354 msgid "you are not allowed to change %s"
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:691
358 #, perl-format
359 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
360 msgstr ""
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:695
363 msgid "you are not allowed to change file modes"
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:131
367 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
368 #, fuzzy, perl-format
369 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
370 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
373 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
377 #, fuzzy
378 msgid "failed to run graphviz"
379 msgstr "linkmap không chạy dot được"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
382 msgid "prog not a valid graphviz program"
383 msgstr ""
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:47
386 #, perl-format
387 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
388 msgstr ""
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:58
391 #, perl-format
392 msgid "Source code: %s"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:123
396 msgid ""
397 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:50
401 #, fuzzy
402 msgid "htmltidy failed to parse this html"
403 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
406 #, fuzzy
407 msgid "Image::Magick is not installed"
408 msgstr "chưa cài đặt polygen"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:68 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:112
411 #, fuzzy, perl-format
412 msgid "failed to read %s: %s"
413 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:74
416 #, perl-format
417 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
418 msgstr ""
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:120
421 #, fuzzy, perl-format
422 msgid "failed to resize: %s"
423 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:140
426 #, fuzzy, perl-format
427 msgid "failed to determine size of image %s"
428 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:92
431 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
432 msgstr ""
433 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
434 "atom »"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:138
437 #, fuzzy
438 msgid "page editing not allowed"
439 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:155
442 #, fuzzy
443 msgid "missing pages parameter"
444 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
447 #, perl-format
448 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
449 msgstr ""
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:312
452 msgid "Add a new post titled:"
453 msgstr ""
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:332
456 #, perl-format
457 msgid "nonexistant template %s"
458 msgstr ""
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:598
461 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
462 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:101
465 #, fuzzy
466 msgid "failed to run dot"
467 msgstr "linkmap không chạy dot được"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:47
470 #, fuzzy, perl-format
471 msgid "%s is locked and cannot be edited"
472 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
475 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
476 msgstr ""
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
479 #, perl-format
480 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
481 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:158
484 #, fuzzy
485 msgid "stylesheet not found"
486 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:196
489 #, fuzzy
490 msgid "redir page not found"
491 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:210
494 #, fuzzy
495 msgid "redir cycle is not allowed"
496 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:43
499 msgid "Mirrors"
500 msgstr "Nhân bản"
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:43
503 msgid "Mirror"
504 msgstr "Nhân bản"
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
507 msgid "more"
508 msgstr ""
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
511 msgid "getctime not implemented"
512 msgstr "chưa thực hiện getctime"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
515 msgid "Log in with"
516 msgstr ""
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
519 msgid "Get an OpenID"
520 msgstr "Lấy OpenID"
521
522 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:55
523 #, fuzzy
524 msgid "All pages have other pages linking to them."
525 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
528 msgid "bad or missing template"
529 msgstr ""
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:248
532 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
533 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:251
536 msgid "Error creating account."
537 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:258
540 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
541 msgstr ""
542
543 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:292
544 msgid "Failed to send mail"
545 msgstr "Lỗi gửi thư"
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:294
548 msgid "You have been mailed password reset instructions."
549 msgstr ""
550
551 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:329
552 msgid "incorrect password reset url"
553 msgstr ""
554
555 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:332
556 msgid "password reset denied"
557 msgstr ""
558
559 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
560 msgid "Ping received."
561 msgstr ""
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
564 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
565 msgstr ""
566
567 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
568 #, fuzzy, perl-format
569 msgid "Will ping %s"
570 msgstr "đang sửa %s"
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
573 #, perl-format
574 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
578 #, fuzzy
579 msgid "LWP not found, not pinging"
580 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
583 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:138
587 #, perl-format
588 msgid "%s is not a valid language code"
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:150
592 #, perl-format
593 msgid ""
594 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
595 msgstr ""
596
597 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:155
598 msgid ""
599 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
600 "po_link_to=default"
601 msgstr ""
602
603 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:385
604 #, perl-format
605 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
606 msgstr ""
607
608 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:389 ../IkiWiki/Render.pm:638
609 #, fuzzy, perl-format
610 msgid "building %s"
611 msgstr "đang sửa %s"
612
613 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:428
614 msgid "updated PO files"
615 msgstr ""
616
617 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:452
618 msgid ""
619 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
620 "translations will be removed as well."
621 msgstr ""
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:472
624 msgid ""
625 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
626 "translations will be renamed as well."
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:871
630 #, perl-format
631 msgid "POT file (%s) does not exist"
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:885
635 #, fuzzy, perl-format
636 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
637 msgstr "lỗi biên dịch %s"
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:894
640 #, fuzzy, perl-format
641 msgid "failed to update %s"
642 msgstr "lỗi biên dịch %s"
643
644 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:900
645 #, fuzzy, perl-format
646 msgid "failed to copy the POT file to %s"
647 msgstr "lỗi biên dịch %s"
648
649 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:936
650 msgid "N/A"
651 msgstr ""
652
653 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:949
654 #, fuzzy, perl-format
655 msgid "failed to translate %s"
656 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
657
658 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1033
659 msgid "removed obsolete PO files"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1096 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1110
663 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1150
664 #, fuzzy, perl-format
665 msgid "failed to write %s"
666 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
667
668 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1108
669 #, fuzzy
670 msgid "failed to translate"
671 msgstr "linkmap không chạy dot được"
672
673 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1113
674 #, fuzzy, perl-format
675 msgid "failed to read %s"
676 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
677
678 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1162
679 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
680 msgstr ""
681
682 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
683 msgid "vote"
684 msgstr "bỏ phiếu"
685
686 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
687 msgid "Total votes:"
688 msgstr "Tổng số phiếu :"
689
690 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
691 msgid "polygen not installed"
692 msgstr "chưa cài đặt polygen"
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
695 #, fuzzy
696 msgid "command failed"
697 msgstr "fortune bị lỗi"
698
699 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:46
700 msgid "missing formula"
701 msgstr ""
702
703 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:53
704 msgid "unknown formula"
705 msgstr ""
706
707 #. translators: These descriptions of times of day are used
708 #. translators: in messages like "last edited <description>".
709 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
710 #. translators: %A- is the name of the previous day.
711 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
712 msgid "late %A- night"
713 msgstr ""
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
716 msgid "in the wee hours of %A- night"
717 msgstr ""
718
719 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
720 msgid "terribly early %A morning"
721 msgstr ""
722
723 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
724 msgid "early %A morning"
725 msgstr ""
726
727 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
728 msgid "mid-morning %A"
729 msgstr ""
730
731 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
732 msgid "late %A morning"
733 msgstr ""
734
735 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
736 msgid "at lunch time on %A"
737 msgstr ""
738
739 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
740 msgid "%A afternoon"
741 msgstr ""
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
744 msgid "late %A afternoon"
745 msgstr ""
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
748 msgid "%A evening"
749 msgstr ""
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
752 msgid "late %A evening"
753 msgstr ""
754
755 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
756 msgid "%A night"
757 msgstr ""
758
759 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
760 msgid "at teatime on %A"
761 msgstr ""
762
763 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
764 msgid "at midnight"
765 msgstr ""
766
767 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
768 msgid "at noon on %A"
769 msgstr ""
770
771 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
772 #, perl-format
773 msgid "illegal percent value %s"
774 msgstr ""
775
776 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:55
777 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
778 msgstr ""
779
780 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
781 msgid "(Diff truncated)"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
785 #, perl-format
786 msgid "%s does not exist"
787 msgstr ""
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
790 #, fuzzy, perl-format
791 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
792 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
795 #, perl-format
796 msgid "%s is not a file"
797 msgstr ""
798
799 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:134
800 #, perl-format
801 msgid "confirm removal of %s"
802 msgstr ""
803
804 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:171
805 msgid "Please select the attachments to remove."
806 msgstr ""
807
808 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:211
809 msgid "removed"
810 msgstr ""
811
812 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
813 #, perl-format
814 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
815 msgstr ""
816
817 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
818 #, fuzzy
819 msgid "no change to the file name was specified"
820 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
821
822 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
823 #, perl-format
824 msgid "illegal name"
825 msgstr ""
826
827 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
828 #, perl-format
829 msgid "%s already exists"
830 msgstr ""
831
832 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
833 #, perl-format
834 msgid "%s already exists on disk"
835 msgstr ""
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:122
838 #, fuzzy, perl-format
839 msgid "rename %s"
840 msgstr "đang vẽ %s"
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:161
843 msgid "Also rename SubPages and attachments"
844 msgstr ""
845
846 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:247
847 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
848 msgstr ""
849
850 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:250
851 msgid "Please select the attachment to rename."
852 msgstr ""
853
854 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:347
855 #, perl-format
856 msgid "rename %s to %s"
857 msgstr ""
858
859 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:571
860 #, fuzzy, perl-format
861 msgid "update for rename of %s to %s"
862 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
863
864 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
865 #, fuzzy, perl-format
866 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
867 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
868
869 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
870 #, perl-format
871 msgid "rsync_command exited %d"
872 msgstr ""
873
874 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
875 #, perl-format
876 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
877 msgstr ""
878
879 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
880 msgid "search"
881 msgstr ""
882
883 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:31
884 #, perl-format
885 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
886 msgstr ""
887
888 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:44
889 #, fuzzy
890 msgid "missing name or url parameter"
891 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
892
893 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
894 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
895 #. translators: is an URL.
896 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:54
897 #, fuzzy, perl-format
898 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
899 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
900
901 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
902 #, fuzzy
903 msgid "failed to parse any smileys"
904 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
905
906 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
907 #, fuzzy
908 msgid "parse error"
909 msgstr "linkmap không chạy dot được"
910
911 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
912 msgid "invalid featurepoint diameter"
913 msgstr ""
914
915 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
916 msgid "invalid featurepoint location"
917 msgstr ""
918
919 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
920 msgid "missing values"
921 msgstr ""
922
923 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
924 #, fuzzy
925 msgid "invalid height value"
926 msgstr "linkmap không chạy dot được"
927
928 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
929 #, fuzzy
930 msgid "missing width parameter"
931 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
932
933 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
934 #, fuzzy
935 msgid "invalid width value"
936 msgstr "linkmap không chạy dot được"
937
938 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
939 #, fuzzy
940 msgid "failed to run php"
941 msgstr "linkmap không chạy dot được"
942
943 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
944 msgid "cannot find file"
945 msgstr ""
946
947 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:87
948 msgid "unknown data format"
949 msgstr ""
950
951 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:95
952 msgid "empty data"
953 msgstr ""
954
955 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:114
956 msgid "Direct data download"
957 msgstr ""
958
959 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:148
960 #, fuzzy, perl-format
961 msgid "parse fail at line %d: %s"
962 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
963
964 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:29
965 #, fuzzy
966 msgid "missing id parameter"
967 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
968
969 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:36
970 #, perl-format
971 msgid "template %s not found"
972 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
973
974 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:55
975 #, fuzzy
976 msgid "failed to process:"
977 msgstr "mẫu không xử lý được:"
978
979 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
980 msgid "missing tex code"
981 msgstr ""
982
983 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:122
984 #, fuzzy
985 msgid "failed to generate image from code"
986 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
987
988 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
989 msgid "plugin"
990 msgstr ""
991
992 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
993 #, perl-format
994 msgid "enable %s?"
995 msgstr ""
996
997 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
998 msgid "setup file for this wiki is not known"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
1002 msgid "main"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
1006 msgid "plugins"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
1010 msgid ""
1011 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1012 msgstr ""
1013
1014 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
1015 msgid ""
1016 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1017 "to rebuild the wiki."
1018 msgstr ""
1019
1020 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:436
1021 #, perl-format
1022 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1023 msgstr ""
1024
1025 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1026 #, perl-format
1027 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: ../IkiWiki/Receive.pm:86
1031 #, fuzzy, perl-format
1032 msgid "bad file name %s"
1033 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1034
1035 #: ../IkiWiki/Render.pm:150
1036 #, perl-format
1037 msgid "scanning %s"
1038 msgstr "đang quét %s"
1039
1040 #: ../IkiWiki/Render.pm:271
1041 #, perl-format
1042 msgid ""
1043 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1044 "allow this"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: ../IkiWiki/Render.pm:300 ../IkiWiki/Render.pm:327
1048 #, perl-format
1049 msgid "skipping bad filename %s"
1050 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1051
1052 #: ../IkiWiki/Render.pm:305
1053 #, perl-format
1054 msgid "%s has multiple possible source pages"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
1058 #, perl-format
1059 msgid "removing old page %s"
1060 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1061
1062 #: ../IkiWiki/Render.pm:471
1063 #, fuzzy, perl-format
1064 msgid "building %s, which links to %s"
1065 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1066
1067 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
1068 #, fuzzy, perl-format
1069 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1070 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1071
1072 #: ../IkiWiki/Render.pm:603
1073 #, fuzzy, perl-format
1074 msgid "building %s, which depends on %s"
1075 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1076
1077 #: ../IkiWiki/Render.pm:616
1078 #, fuzzy, perl-format
1079 msgid "building %s, to update its backlinks"
1080 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1081
1082 #: ../IkiWiki/Render.pm:679
1083 #, fuzzy, perl-format
1084 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1085 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1086
1087 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1088 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1089 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
1090 #, perl-format
1091 msgid "cannot read %s: %s"
1092 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1093
1094 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
1095 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:76
1099 #, perl-format
1100 msgid "unsupported revision control system %s"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:102
1104 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:120
1108 #, perl-format
1109 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1113 #, perl-format
1114 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1115 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1116
1117 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1118 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1119 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1120
1121 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1122 msgid "wrapper filename not specified"
1123 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1124
1125 #. translators: The parameter is a C filename.
1126 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:148
1127 #, perl-format
1128 msgid "failed to compile %s"
1129 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1130
1131 #. translators: The parameter is a filename.
1132 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:168
1133 #, perl-format
1134 msgid "successfully generated %s"
1135 msgstr "%s đã được tạo ra"
1136
1137 #: ../ikiwiki.in:13
1138 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1139 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1140
1141 #: ../ikiwiki.in:14
1142 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: ../ikiwiki.in:91
1146 msgid "usage: --set var=value"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: ../ikiwiki.in:140
1150 msgid "generating wrappers.."
1151 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1152
1153 #: ../ikiwiki.in:195
1154 msgid "rebuilding wiki.."
1155 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1156
1157 #: ../ikiwiki.in:198
1158 msgid "refreshing wiki.."
1159 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1160
1161 #: ../IkiWiki.pm:238
1162 msgid "Discussion"
1163 msgstr "Thảo luận"
1164
1165 #: ../IkiWiki.pm:507
1166 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1167 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1168
1169 #: ../IkiWiki.pm:553
1170 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: ../IkiWiki.pm:582
1174 #, perl-format
1175 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: ../IkiWiki.pm:1264
1179 #, fuzzy, perl-format
1180 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1181 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1182
1183 #: ../IkiWiki.pm:1863
1184 msgid "yes"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: ../IkiWiki.pm:2006
1188 msgid "Sort::Naturally needed for title_natural sort"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: ../IkiWiki.pm:2017
1192 #, perl-format
1193 msgid "unknown sort type %s"
1194 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1195
1196 #: ../IkiWiki.pm:2036
1197 #, fuzzy, perl-format
1198 msgid "cannot match pages: %s"
1199 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1200
1201 #: ../auto.setup:16
1202 msgid "What will the wiki be named?"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: ../auto.setup:16
1206 msgid "wiki"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: ../auto.setup:19
1210 msgid "What revision control system to use?"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: ../auto.setup:21
1214 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: ../auto.setup:24
1218 msgid "What is the domain name of the web server?"
1219 msgstr ""
1220
1221 #~ msgid "discussion"
1222 #~ msgstr "thảo luận"
1223
1224 #~ msgid "rendering %s"
1225 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1226
1227 #, fuzzy
1228 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1229 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1230
1231 #, fuzzy
1232 #~ msgid "failed to find url in html"
1233 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1234
1235 #~ msgid "processed ok at %s"
1236 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1237
1238 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1239 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1240
1241 #~ msgid "polygen failed"
1242 #~ msgstr "lỗi polygen"
1243
1244 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1245 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1246
1247 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1248 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1249
1250 #, fuzzy
1251 #~ msgid ""
1252 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1253 #~ "notifications"
1254 #~ msgstr ""
1255 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1256
1257 #, fuzzy
1258 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1259 #~ msgstr ""
1260 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1261
1262 #~ msgid ""
1263 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1264 #~ "notifications"
1265 #~ msgstr ""
1266 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1267
1268 #, fuzzy
1269 #~ msgid "%s not found"
1270 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1271
1272 #~ msgid "What's this?"
1273 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1274
1275 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1276 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1277
1278 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1279 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1280
1281 #, fuzzy
1282 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1283 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"