]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by rdennis
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 5293887c560345887b6bc319e7d816b59ad9592e..51e85bd41dd25c9d153413ec8d51da8253e358f8 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-12 00:10-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,104 +16,158 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:125
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:184
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:185
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy thích đã được lưu."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:186
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:291
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:186 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
-#: ../IkiWiki/Render.pm:166
+#: ../IkiWiki/Render.pm:175
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:643
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
-msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "đã xử lý được ở %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "đã xử lý được ở %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
+#, perl-format
+msgid "(feed entities escaped)"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
+#, perl-format
+msgid "%s from %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
+#, fuzzy
+msgid "template not specified"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
+#, fuzzy
+msgid "match not specified"
+msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
+#, perl-format
+msgid "edittemplate %s registered for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
+#, fuzzy
+msgid "failed to process"
+msgstr "mẫu không xử lý được:"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
@@ -123,61 +177,61 @@ msgstr "fortune bị lỗi"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
 #, fuzzy
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
-"« --atom »"
+"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
+"atom »"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:149
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:163
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:194 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -186,7 +240,7 @@ msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
@@ -196,11 +250,21 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
 #, fuzzy
 msgid "stylesheet not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
+#, fuzzy
+msgid "redir page not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
+#, fuzzy
+msgid "redir cycle is not allowed"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
@@ -213,11 +277,11 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Cái này là gì?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
@@ -225,23 +289,23 @@ msgstr "Lấy OpenID"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(dùng TênHọ)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
@@ -261,11 +325,11 @@ msgstr "chưa cài đặt polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "missing formula"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
 msgid "unknown formula"
 msgstr ""
 
@@ -290,7 +354,7 @@ msgid "early %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
+msgid "mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
@@ -321,18 +385,28 @@ msgstr ""
 msgid "%A night"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at teatime on %A"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
 msgid "at midnight"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
+#, fuzzy
+msgid "missing page"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
+#, perl-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -346,7 +420,11 @@ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
+msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
 #, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
@@ -354,12 +432,12 @@ msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
 #, fuzzy
 msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
@@ -405,19 +483,19 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -437,58 +515,68 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "failed to process:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
-msgid "getctime not implemented"
-msgstr "chưa thực hiện getctime"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
-msgid ""
-"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
+msgid "(not toggleable in preview mode)"
 msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
+msgid "getctime not implemented"
+msgstr "chưa thực hiện getctime"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:310
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:384
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:340
+#: ../IkiWiki/Render.pm:389
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:352
+#: ../IkiWiki/Render.pm:410
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:369
+#: ../IkiWiki/Render.pm:431
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:407
+#: ../IkiWiki/Render.pm:470
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:419
+#: ../IkiWiki/Render.pm:482
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:445
+#: ../IkiWiki/Render.pm:508
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -516,15 +604,6 @@ msgstr "đang làm tươi wiki.."
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
-#. translators: The three variables are the name of the wiki,
-#. translators: A list of one or more pages that were changed,
-#. translators: And the name of the user making the change.
-#. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
-#, perl-format
-msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
-
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
@@ -540,19 +619,19 @@ msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
@@ -561,12 +640,15 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:104
-msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
+#: ../IkiWiki.pm:127
+msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
+msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
+
+#: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -574,11 +656,42 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:622
+#: ../IkiWiki.pm:750
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid "update of %s's %s by %s"
+#~ msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Cái này là gì?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(dùng TênHọ)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"