]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
releasing version 3.20100302
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 9326f2975c157c05ce90acf22912f5bcb6758585..cfc7184ef903301e32d3c0cef01bfc4ac17c354c 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-12 16:48-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-02 22:18-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:411 ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki.pm:1273
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:411 ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki.pm:1280
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "đang tạo trang mới %s"
 msgid "deleting bucket.."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:216
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
@@ -258,8 +258,17 @@ msgstr ""
 msgid "comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:769
-msgid "Comments"
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:761
+#, perl-format
+msgid "%i comment"
+msgid_plural "%i comments"
+msgstr[0] ""
+
+#. translators: Here "Comment" is a verb;
+#. translators: the user clicks on it to
+#. translators: post a comment.
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:771
+msgid "Comment"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
@@ -1089,7 +1098,7 @@ msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 msgid "building %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:696
+#: ../IkiWiki/Render.pm:707
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -1105,16 +1114,16 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:80
+#: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:82
 #, perl-format
 msgid "unsupported revision control system %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:106
+#: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:108
 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:124
+#: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:126
 #, perl-format
 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
 msgstr ""
@@ -1152,19 +1161,19 @@ msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
 msgstr ""
 
-#: ../ikiwiki.in:91
+#: ../ikiwiki.in:92
 msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 
-#: ../ikiwiki.in:140
+#: ../ikiwiki.in:142
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
-#: ../ikiwiki.in:195
+#: ../ikiwiki.in:205
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
-#: ../ikiwiki.in:198
+#: ../ikiwiki.in:208
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
@@ -1172,38 +1181,38 @@ msgstr "đang làm tươi wiki.."
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki.pm:507
+#: ../IkiWiki.pm:514
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:553
+#: ../IkiWiki.pm:560
 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:582
+#: ../IkiWiki.pm:589
 #, perl-format
 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:1255
+#: ../IkiWiki.pm:1262
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1854
+#: ../IkiWiki.pm:1877
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:1997
+#: ../IkiWiki.pm:2020
 msgid "Sort::Naturally needed for title_natural sort"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:2008
+#: ../IkiWiki.pm:2031
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2027
+#: ../IkiWiki.pm:2050
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "cannot match pages: %s"
 msgstr "không thể đọc %s: %s"