]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
update
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 297bab716a1cb69c54626344554ba297ac237c1c..3f8741522a4dff91d4c569b15ececfcd431cc521 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-06 15:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-08 14:47-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 #: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
@@ -123,11 +123,11 @@ msgstr ""
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:378
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"