]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by rdennis
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index ce727ca1654cd86978e8bafbcff16b094a0e2a13..51e85bd41dd25c9d153413ec8d51da8253e358f8 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-12-08 19:18-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,125 +16,130 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:125
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:184
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:185
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:186
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:354
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:291
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
-#: ../IkiWiki/Render.pm:179
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:175
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:489
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:711
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:643
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:731
-msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
+#, perl-format
+msgid "(feed entities escaped)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
 #, perl-format
 msgid "%s from %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
@@ -143,6 +148,26 @@ msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
+#, fuzzy
+msgid "template not specified"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
+#, fuzzy
+msgid "match not specified"
+msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
+#, perl-format
+msgid "edittemplate %s registered for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
+#, fuzzy
+msgid "failed to process"
+msgstr "mẫu không xử lý được:"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
@@ -161,23 +186,23 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to determine size of image %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -185,28 +210,28 @@ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
-"« --atom »"
+"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
+"atom »"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -215,7 +240,7 @@ msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
@@ -225,19 +250,19 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
 #, fuzzy
-msgid "redir page not found"
+msgid "stylesheet not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
 #, fuzzy
-msgid "redir cycle is not allowed"
+msgid "redir page not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
 #, fuzzy
-msgid "stylesheet not found"
+msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
@@ -360,18 +385,28 @@ msgstr ""
 msgid "%A night"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at teatime on %A"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
 msgid "at midnight"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
+#, fuzzy
+msgid "missing page"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
+#, perl-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -385,7 +420,11 @@ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
+msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
 #, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
@@ -393,7 +432,7 @@ msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
@@ -444,19 +483,19 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -484,7 +523,7 @@ msgstr ""
 msgid "code includes disallowed latex commands"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
 #, fuzzy
 msgid "failed to generate image from code"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -493,72 +532,51 @@ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 msgid "(not toggleable in preview mode)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
-#, fuzzy
-msgid ""
-"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
-msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
-
-#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
-#, fuzzy
-msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
-msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
-
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
-msgid ""
-"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
-msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
-
-#: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
+#: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:337
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:370
+#: ../IkiWiki/Render.pm:384
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:375
+#: ../IkiWiki/Render.pm:389
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:387
+#: ../IkiWiki/Render.pm:410
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:404
+#: ../IkiWiki/Render.pm:431
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:442
+#: ../IkiWiki/Render.pm:470
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:454
+#: ../IkiWiki/Render.pm:482
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:480
+#: ../IkiWiki/Render.pm:508
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -586,15 +604,6 @@ msgstr "đang làm tươi wiki.."
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
-#. translators: The three variables are the name of the wiki,
-#. translators: A list of one or more pages that were changed,
-#. translators: And the name of the user making the change.
-#. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
-#, perl-format
-msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
-
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
@@ -610,19 +619,19 @@ msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
@@ -631,16 +640,15 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../ikiwiki.in:83
+#: ../ikiwiki.in:81
 msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:129
+#: ../IkiWiki.pm:127
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
-msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
+msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
+#: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -648,11 +656,32 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:722
+#: ../IkiWiki.pm:750
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid "update of %s's %s by %s"
+#~ msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "%s not found"
 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"