]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by rdennis
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index ce727ca1654cd86978e8bafbcff16b094a0e2a13..51e85bd41dd25c9d153413ec8d51da8253e358f8 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-12-08 19:18-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,125 +16,130 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:125
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:184
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:185
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:186
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:354
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:291
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
-#: ../IkiWiki/Render.pm:179
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:175
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:489
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:711
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:643
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:731
-msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
+#, perl-format
+msgid "(feed entities escaped)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
 #, perl-format
 msgid "%s from %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s from %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
@@ -143,6 +148,26 @@ msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
 msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
+#, fuzzy
+msgid "template not specified"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
+#, fuzzy
+msgid "match not specified"
+msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
+#, perl-format
+msgid "edittemplate %s registered for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
+#, fuzzy
+msgid "failed to process"
+msgstr "mẫu không xử lý được:"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
@@ -161,23 +186,23 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to determine size of image %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to determine size of image %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -185,28 +210,28 @@ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
-"« --atom »"
+"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
+"atom »"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -215,7 +240,7 @@ msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
@@ -225,19 +250,19 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "redir page not found"
+msgid "stylesheet not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "redir cycle is not allowed"
+msgid "redir page not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "stylesheet not found"
+msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
@@ -360,18 +385,28 @@ msgstr ""
 msgid "%A night"
 msgstr ""
 
 msgid "%A night"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at teatime on %A"
 msgstr ""
 
 msgid "at teatime on %A"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
 msgid "at midnight"
 msgstr ""
 
 msgid "at midnight"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
+#, fuzzy
+msgid "missing page"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
+#, perl-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -385,7 +420,11 @@ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
+msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
 #, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 #, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
@@ -393,7 +432,7 @@ msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
@@ -444,19 +483,19 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -484,7 +523,7 @@ msgstr ""
 msgid "code includes disallowed latex commands"
 msgstr ""
 
 msgid "code includes disallowed latex commands"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
 #, fuzzy
 msgid "failed to generate image from code"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #, fuzzy
 msgid "failed to generate image from code"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -493,72 +532,51 @@ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 msgid "(not toggleable in preview mode)"
 msgstr ""
 
 msgid "(not toggleable in preview mode)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
-#, fuzzy
-msgid ""
-"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
-msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
-
-#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
-#, fuzzy
-msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
-msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
-
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
-msgid ""
-"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
-msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
-
-#: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
+#: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:337
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:370
+#: ../IkiWiki/Render.pm:384
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:375
+#: ../IkiWiki/Render.pm:389
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:387
+#: ../IkiWiki/Render.pm:410
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:404
+#: ../IkiWiki/Render.pm:431
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:442
+#: ../IkiWiki/Render.pm:470
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:454
+#: ../IkiWiki/Render.pm:482
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:480
+#: ../IkiWiki/Render.pm:508
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -586,15 +604,6 @@ msgstr "đang làm tươi wiki.."
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
-#. translators: The three variables are the name of the wiki,
-#. translators: A list of one or more pages that were changed,
-#. translators: And the name of the user making the change.
-#. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
-#, perl-format
-msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
-
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
@@ -610,19 +619,19 @@ msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
@@ -631,16 +640,15 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../ikiwiki.in:83
+#: ../ikiwiki.in:81
 msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 
 msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:129
+#: ../IkiWiki.pm:127
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
-msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
+msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
 
-#: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
+#: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -648,11 +656,32 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:722
+#: ../IkiWiki.pm:750
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid "update of %s's %s by %s"
+#~ msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "%s not found"
 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 #, fuzzy
 #~ msgid "%s not found"
 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"