]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/gu.po
analysis
[ikiwiki.git] / po / gu.po
index 59ae104b9d66b888d0c00eadd52a2c4b4accca2c..6e3e8bad583e04657d1102f7a2d02db86a20e574 100644 (file)
--- a/po/gu.po
+++ b/po/gu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-gu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-gu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-05-24 15:47-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Kartik Mistry <kartik.mistry@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gujarati <team@utkarsh.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Kartik Mistry <kartik.mistry@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gujarati <team@utkarsh.org>\n"
@@ -15,86 +15,114 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:152
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "તમારે પ્રથમ લોગ ઇન થવું પડશે."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "તમારે પ્રથમ લોગ ઇન થવું પડશે."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:262
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:225
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:226
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:283
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:349
+#, perl-format
+msgid "%s is not an editable page"
+msgstr "%s એ સુધારી શકાય તેવું પાનું નથી"
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:428 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:91
+#: ../IkiWiki/Render.pm:171
 msgid "discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:457
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:474
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "%s બનાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "%s બનાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:491 ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:517
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:543 ../IkiWiki/CGI.pm:587
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "%s સુધારે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "%s સુધારે છે"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:625
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:684
 msgid "You are banned."
 msgstr "તમારા પર પ્રતિબંધ છે."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "તમારા પર પ્રતિબંધ છે."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:657
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:716
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
+msgstr "પ્રવેશ નિષ્ફળ, કદાચ તમારી કુકીઓ સક્રિય બનાવવી પડશે?"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
 #, perl-format
 #, perl-format
-msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
-msgstr "àª\8fàª\97à«\8dરà«\80àª\97à«\87àª\9f àªªà«\8dલàª\97àª\87નમાàª\82 %s àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª¨àª¥à«\80"
+msgid "missing %s parameter"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ %s àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "નવું ફીડ"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "નવું ફીડ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "પોસ્ટ"
 
 msgid "posts"
 msgstr "પોસ્ટ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "નવું"
 
 msgid "new"
 msgstr "નવું"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "જુનું કરે છે %s (%s દિવસો જુનું)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "જુનું કરે છે %s (%s દિવસો જુનું)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "જુનું કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "જુનું કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "આના પર બરાબર છે %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "ફીડ %s ચકાસે છે ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "ફીડ %s ચકાસે છે ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "%s પર ફીડ મળી શક્યું નહી"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "%s પર ફીડ મળી શક્યું નહી"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "ફà«\80ડ àª­àª¾àª\82àª\97à«\80 àªªàª¡à«\8dયà«\81àª\82 XML::Feed!"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+msgid "feed not found"
+msgstr "ફà«\80ડ àª®àª³à«\8dયà«\81àª\82 àª¨àª¹à«\80"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
-#, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "àª\86ના àªªàª° àª¬àª°àª¾àª¬àª° àª\9bà«\87 %s"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr "ફà«\80ડમાàª\82થà«\80 àª\85યà«\8bàª\97à«\8dય àª°à«\80તà«\87 UTF-8 àª¨à«\80àª\95ાળà«\87લ àª\9bà«\87"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "ફીડ ભાંગી ગયું XML::Feed!"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
@@ -103,36 +131,79 @@ msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "અહીં કોઇ તૂટેલ કડી નથી!"
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "અહીં કોઇ તૂટેલ કડી નથી!"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr "\"test\" અને \"then\" વિકલ્પો જરૂરી છે"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "ભવિષ્ય નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "ભવિષ્ય નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-msgid "googlecalendar failed to find url in html"
-msgstr "ગુગલકેલેન્ડરને htmlમાં યુઆરએલ મળ્યું નહી"
+msgid "failed to find url in html"
+msgstr "htmlમાં યુઆરએલ શોધવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "ગ્રાફવિઝ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr "કાર્યક્રમએ યોગ્ય ગ્રાફવિઝ કાર્યક્રમ નથી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
+#, perl-format
+msgid "bad size \"%s\""
+msgstr "અયોગ્ય માપ \"%s\""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#, perl-format
+msgid "failed to read %s: %s"
+msgstr "%s વાંચવામાં નિષ્ફળ: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
+#, perl-format
+msgid "failed to resize: %s"
+msgstr "માપ બદલવામાં નિષ્ફળ: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "માપ બદલવામાં નિષ્ફળ: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "--rss અથવા --atom ઉપયોગ કરતી વખતે વીકીમાં --url ઉપયોગ કરવું જ પડશે"
 
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "--rss અથવા --atom ઉપયોગ કરતી વખતે વીકીમાં --url ઉપયોગ કરવું જ પડશે"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "અજાણ્યો ગોઠવણી પ્રકાર %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "અજાણ્યો ગોઠવણી પ્રકાર %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr "આ શિર્ષકથી નવું પોસ્ટ ઉમેરો:"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
+#, perl-format
+msgid "nonexistant template %s"
+msgstr "અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવું ટેમ્પલેટ %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:95
 msgid "Discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client મળ્યું નહી, પિંગ કરવામાં આવતું નથી"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client મળ્યું નહી, પિંગ કરવામાં આવતું નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-msgid "linkmap failed to run dot"
-msgstr "લà«\80àª\82àª\95મà«\87પ àª¡à«\8bàª\9f àª\9aલાવવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ"
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
+msgid "failed to run dot"
+msgstr "ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે અને તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી"
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે અને તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી"
@@ -142,6 +213,10 @@ msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે 
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "Markdown.pm પર્લ મોડ્યુલ (%s) અથવા /usr/bin/markdown (%s) લાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "Markdown.pm પર્લ મોડ્યુલ (%s) અથવા /usr/bin/markdown (%s) લાવવામાં નિષ્ફળ"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "સ્ટાઇલશીટ મળ્યું નહી"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "મિરરો"
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "મિરરો"
@@ -150,11 +225,15 @@ msgstr "મિરરો"
 msgid "Mirror"
 msgstr "મિરર"
 
 msgid "Mirror"
 msgstr "મિરર"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "આ શું છે?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
+msgid "more"
+msgstr "વધુ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 
@@ -162,23 +241,19 @@ msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "બધા પાનાંઓ બીજા પાનાંઓ વડે જોડાયેલ છે."
 
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "બધા પાનાંઓ બીજા પાનાંઓ વડે જોડાયેલ છે."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(FirstnameLastName ઉપયોગ કરો)"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "ખાતું બનાવવાનું સફળ. તમે હવે લોગઇન કરી શકો છો."
 
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "ખાતું બનાવવાનું સફળ. તમે હવે લોગઇન કરી શકો છો."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "ખાતું બનાવવામાં ક્ષતિ."
 
 msgid "Error creating account."
 msgstr "ખાતું બનાવવામાં ક્ષતિ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "મેઇલ મોકલવામાં નિષ્ફળ"
 
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "મેઇલ મોકલવામાં નિષ્ફળ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "તમારો પાસવર્ડ તમને ઇમેઇલ કરવામાં આવ્યો છે."
 
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "તમારો પાસવર્ડ તમને ઇમેઇલ કરવામાં આવ્યો છે."
 
@@ -198,6 +273,79 @@ msgstr "પોલિગોન સ્થાપિત નથી"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "પોલિગોન નિષ્ફળ"
 
 msgid "polygen failed"
 msgstr "પોલિગોન નિષ્ફળ"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+msgid "missing formula"
+msgstr "ખોવાયેલ સૂત્ર"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "unknown formula"
+msgstr "અજાણ્યું સૂત્ર"
+
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr "મોડાં %A- રાત્રે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr "%A- રાતનાં કલાકમાં"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr "ખૂબ જ વહેલાં %A સવારે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr "વહેલા %A સવારે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+#, fuzzy
+msgid "mid-morning %A"
+msgstr "સવારે મધ્યમાં %A પર"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "late %A morning"
+msgstr "મોડા %A સવારે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr "જમવાનાં સમયે %A પર"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr "%A બપોર પછી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr "મોડા %A બપોર પછી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr "%A સાંજે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr "મોડા %A સાંજે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr "%A રાત્રે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr "ચા ના સમયે %A પર"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at midnight"
+msgstr "મધ્યરાત્રે"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+msgid "at noon on %A"
+msgstr "બપોરે %A પર"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -212,24 +360,77 @@ msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "હાયપરસ્ટ્રેઇઝર શોધ અનુક્રમણિકા સુધારે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
 msgstr "હાયપરસ્ટ્રેઇઝર શોધ અનુક્રમણિકા સુધારે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-msgid "shortcut missing name or url parameter"
-msgstr "àª\9fà«\81àª\82àª\95à«\8bરસà«\8dતà«\8b àª¨àª¾àª® àª\85થવા àª¯à«\81àª\86રàª\8fલ àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª§àª°àª¾àªµàª¤à«\8b àª¨àª¥à«\80"
+msgid "missing name or url parameter"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ àª¨àª¾àª® àª\85થવા àª¯à«\81àª\86રàª\8fલ àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
 #, perl-format
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
 #, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
-msgstr "ટુંકોરસ્તો %s એ %s ને નિર્દેશ કરે છે"
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
+msgstr "ટુંકોરસ્તો %s એ <i>%s</i> નો નિર્દેશ કરે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
-msgstr "કોઇપણ સ્માઇલીઓ લાવવામાં નિષ્ફળ, પ્લગઇન અસક્રિય કરે છે"
+msgid "failed to parse any smileys"
+msgstr "કોઇપણ સ્માઇલીઓ ઉકેલવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+msgid "parse error"
+msgstr "ઉકેલવામાં ક્ષતિ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "bad featurepoint diameter"
+msgstr "ખરાબ લાક્ષણિકબિંદુ વ્યાસ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "bad featurepoint location"
+msgstr "ખરાબ લાક્ષણિકબિંદુ સ્થિતિ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "missing values"
+msgstr "ખોવાયેલ કિંમતો"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+msgid "bad height value"
+msgstr "ખરાબ ઉંચાઇ કિંમત"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+msgid "missing width parameter"
+msgstr "ખોવાયેલ પહોળાઇ વિકલ્પ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+msgid "bad width value"
+msgstr "ખરાબ પહોળાઇ કિંમત"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
+msgid "failed to run php"
+msgstr "php ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
+msgid "cannot find file"
+msgstr "ફાઇલ મળી શકી નહી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
+msgid "unknown data format"
+msgstr "અજાણ્યો માહિતી પ્રકાર"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
+msgid "empty data"
+msgstr "ખાલી માહિતી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
+msgid "Direct data download"
+msgstr "સીધી માહિતી ડાઉનલોડ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
+#, perl-format
+msgid "parse fail at line %d: %s"
+msgstr "ઉકેલવાનું લીટી %d પર નિષ્ફળ: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-msgid "template missing id parameter"
-msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9fનà«\87 àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª®àª³àª¤à«\8b àª¨àª¥à«\80"
+msgid "missing id parameter"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 #, perl-format
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 #, perl-format
@@ -237,60 +438,60 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
 msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-msgid "template failed to process:"
-msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9f àª\95à«\8dરિયા àª\95રવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ:"
+msgid "failed to process:"
+msgstr "ક્રિયા કરવામાં નિષ્ફળ:"
 
 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"
 
 
 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
 
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
+#: ../IkiWiki/Render.pm:255 ../IkiWiki/Render.pm:275
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "ખરાબ ફાઇલ નામ છોડી દે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "ખરાબ ફાઇલ નામ છોડી દે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:292
+#: ../IkiWiki/Render.pm:315
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "જુનાં પાનાં દૂર કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "જુનાં પાનાં દૂર કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "%s શોધે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "%s શોધે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:320
+#: ../IkiWiki/Render.pm:348
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:332
+#: ../IkiWiki/Render.pm:360
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s સાથે જોડાણ ધરાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s સાથે જોડાણ ધરાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:349
+#: ../IkiWiki/Render.pm:377
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s પર આધારિત છે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s પર આધારિત છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:387
+#: ../IkiWiki/Render.pm:415
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, તેનાં પાછળનાં જોડાણો સુધારવા માટે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, તેનાં પાછળનાં જોડાણો સુધારવા માટે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:399
+#: ../IkiWiki/Render.pm:427
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "દૂર કરે છે %s, હવે %s વડે રેન્ડર કરાતું નથી"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "દૂર કરે છે %s, હવે %s વડે રેન્ડર કરાતું નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:425
+#: ../IkiWiki/Render.pm:453
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: %s રેન્ડર કરી શકાતું નથી"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: %s રેન્ડર કરી શકાતું નથી"
@@ -306,15 +507,15 @@ msgstr "વાંચી શકાતી નથી %s: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "આવરણ બનાવે છે.."
 
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "આવરણ બનાવે છે.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "વીકી ફરીથી બનાવે છે.."
 
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "વીકી ફરીથી બનાવે છે.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "વીકીને તાજી કરે છે.."
 
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "વીકીને તાજી કરે છે.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "સંપૂર્ણ"
 
 msgid "done"
 msgstr "સંપૂર્ણ"
 
@@ -322,7 +523,7 @@ msgstr "સંપૂર્ણ"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "%s નો સુધારો %s નાં %s વડે"
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "%s નો સુધારો %s નાં %s વડે"
@@ -363,11 +564,11 @@ msgstr "સફળતાપૂર્વક પેદા કરેલ છે %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "ઉપયોગ: ikiwiki [વિકલ્પો] source dest"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "ઉપયોગ: ikiwiki [વિકલ્પો] source dest"
 
-#: ../IkiWiki.pm:102
+#: ../IkiWiki.pm:108
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "જ્યારે --cgi ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે વીકીનું યુઆરએલ સ્પષ્ટ કરવું જ પડશે"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "જ્યારે --cgi ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે વીકીનું યુઆરએલ સ્પષ્ટ કરવું જ પડશે"
 
-#: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
+#: ../IkiWiki.pm:155 ../IkiWiki.pm:156
 msgid "Error"
 msgstr "ક્ષતિ"
 
 msgid "Error"
 msgstr "ક્ષતિ"
 
@@ -375,7 +576,23 @@ msgstr "ક્ષતિ"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:527
+#: ../IkiWiki.pm:632
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s પર શોધાયેલ લુપ  %s પર ચલાવે છે %i ઉંડાણ પર"
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s પર શોધાયેલ લુપ  %s પર ચલાવે છે %i ઉંડાણ પર"
+
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "આ શું છે?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(FirstnameLastName ઉપયોગ કરો)"
+
+#~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+#~ msgstr "એગ્રીગેટ પ્લગઇનમાં %s વિકલ્પ નથી"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sparkline previewing not implemented"
+#~ msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"