]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
update
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 32d386856aa02bab3b4756dc3991eca8b0ae5954..3f8741522a4dff91d4c569b15ececfcd431cc521 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-08 14:47-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 #: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
@@ -123,11 +123,11 @@ msgstr ""
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -254,47 +254,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
+#: ../IkiWiki/Render.pm:247 ../IkiWiki/Render.pm:267
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:292
+#: ../IkiWiki/Render.pm:307
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:326
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:320
+#: ../IkiWiki/Render.pm:335
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:332
+#: ../IkiWiki/Render.pm:347
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:349
+#: ../IkiWiki/Render.pm:364
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:387
+#: ../IkiWiki/Render.pm:402
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:399
+#: ../IkiWiki/Render.pm:414
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:425
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -380,7 +380,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:527
+#: ../IkiWiki.pm:531
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"