]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by http://madduck.myopenid.com/: clarify denyNonFastForwards
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index acd54a72fcde00d43d0daeab25bf1f802437755d..88e7fdaa70ad650fa9783dbe5b54d10f8d383c12 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-07-26 21:44-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,55 +16,55 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:225
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:226
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:283
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:350
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:353
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:429 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:184 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:475
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:478
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:493 ../IkiWiki/CGI.pm:509 ../IkiWiki/CGI.pm:521
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:548 ../IkiWiki/CGI.pm:593
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:691
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:688
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:723
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:708
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
@@ -177,31 +177,31 @@ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 msgid "failed to determine size of image %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 msgid "failed to determine size of image %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
 "« --atom »"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
 "« --atom »"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192 ../IkiWiki/Render.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -285,11 +285,11 @@ msgstr "chưa cài đặt polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "missing formula"
 msgstr ""
 
 msgid "missing formula"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
 msgid "unknown formula"
 msgstr ""
 
 msgid "unknown formula"
 msgstr ""
 
@@ -461,10 +461,37 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "failed to process:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
 msgid "failed to process:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
+#, fuzzy
+msgid ""
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
@@ -585,12 +612,16 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:124
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:126
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:175 ../IkiWiki.pm:176
+#: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -598,7 +629,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:662
+#: ../IkiWiki.pm:688
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"