]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
releasing version 3.20120419
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 67f435068ca4b4b46ee79ab7900178854095fb09..bd1ea843cf3b1f041b3be3bc2ec7a68bcb025b59 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-19 14:39-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-19 15:33-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464 ../IkiWiki/CGI.pm:465 ../IkiWiki.pm:1480
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:464 ../IkiWiki/CGI.pm:465 ../IkiWiki.pm:1485
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr "Lỗi gửi thư"
 msgid "Failed to save file to S3: "
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:248
 #, fuzzy
 msgid "Failed to delete file from S3: "
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -234,57 +234,61 @@ msgstr ""
 msgid "Comment Moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:378 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:95
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:358 ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:362
+msgid "email replies to me"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:396 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:102
 msgid "bad page name"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:381
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:399
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "commenting on %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:398
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:416
 #, perl-format
 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:405
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:423
 #, perl-format
 msgid "comments on page '%s' are closed"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:519
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:551
 msgid "comment stored for moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:521
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:553
 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:534
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:566
 msgid "Added a comment"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:538
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:570
 #, perl-format
 msgid "Added a comment: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:607 ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:55
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:640 ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:55
 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:272
 msgid "you are not logged in as an admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:659
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:694
 msgid "Comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:700
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:735
 msgid "comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:861
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:896
 #, perl-format
 msgid "%i comment"
 msgid_plural "%i comments"
@@ -293,7 +297,7 @@ msgstr[0] ""
 #. translators: Here "Comment" is a verb;
 #. translators: the user clicks on it to
 #. translators: post a comment.
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:871
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:906
 msgid "Comment"
 msgstr ""
 
@@ -318,19 +322,23 @@ msgstr ""
 msgid "removing old preview %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:117
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:118
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:307
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:166
+msgid "email comments to me"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:319
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:325 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:344
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:355 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:400
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:442
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:337 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:356
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:367 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:412
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:454
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
@@ -378,26 +386,26 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "%s is an attachment, not a page."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:786 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:849
-#: ../IkiWiki.pm:1700
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:783 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:846
+#: ../IkiWiki.pm:1705
 #, perl-format
 msgid "you are not allowed to change %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:808
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:805
 #, perl-format
 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:812
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:809
 msgid "you are not allowed to change file modes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:882
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:879
 msgid "you are not allowed to revert a merge"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:899
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:896
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "Failed to revert commit %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
@@ -412,7 +420,7 @@ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:144
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
@@ -482,26 +490,26 @@ msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:315
 #, perl-format
 msgid "%s (RSS feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:318
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:319
 #, perl-format
 msgid "%s (Atom feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:347
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:348
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:386 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:387 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to process template %s"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:711
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:712
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -549,7 +557,7 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:427
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:433
 msgid "sort=meta requires a parameter"
 msgstr ""
 
@@ -569,6 +577,18 @@ msgstr ""
 msgid "more"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm:72
+msgid "Cannot subscribe your email address without logging in."
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm:135
+msgid "change notification:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm:137
+msgid "comment notification:"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:71
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to load openid module: "
@@ -583,42 +603,50 @@ msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 msgid "bad or missing template"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:145 ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:337
+msgid "Error creating account."
+msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:297
 msgid "Your user page: "
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:304
 msgid "Create your user page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:334
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
-msgid "Error creating account."
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:344
 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:371
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:373
 msgid "You have been mailed password reset instructions."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:408
 msgid "incorrect password reset url"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:411
 msgid "password reset denied"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:424
+msgid "incorrect url"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:427
+msgid "access denied"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
 msgid "Ping received."
 msgstr ""
@@ -844,31 +872,31 @@ msgstr ""
 msgid "(Diff truncated)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
 #, perl-format
 msgid "%s does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:56
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
 #, perl-format
 msgid "%s is not a file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:149
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:166
 #, perl-format
 msgid "confirm removal of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:186
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:203
 msgid "Please select the attachments to remove."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:230
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:263
 msgid "removed"
 msgstr ""
 
@@ -906,20 +934,20 @@ msgstr "đang vẽ %s"
 msgid "Also rename SubPages and attachments"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:258
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:266
 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:261
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:269
 msgid "Please select the attachment to rename."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:371
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:379
 #, perl-format
 msgid "rename %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:597
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:605
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "update for rename of %s to %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -1048,7 +1076,7 @@ msgstr ""
 msgid "failed to generate image from code"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/trail.pm:348
+#: ../IkiWiki/Plugin/trail.pm:363
 #, perl-format
 msgid "building %s, its previous or next page has changed"
 msgstr ""
@@ -1119,59 +1147,59 @@ msgstr ""
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:280
+#: ../IkiWiki/Render.pm:281
 #, perl-format
 msgid ""
 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
 "allow this"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#: ../IkiWiki/Render.pm:317
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:332
+#: ../IkiWiki/Render.pm:333
 #, perl-format
 msgid "%s has multiple possible source pages"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:372
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:446
+#: ../IkiWiki/Render.pm:447
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "removing obsolete %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:530
+#: ../IkiWiki/Render.pm:531
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:539
+#: ../IkiWiki/Render.pm:540
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "removing %s, no longer built by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:622 ../IkiWiki/Render.pm:704
+#: ../IkiWiki/Render.pm:623 ../IkiWiki/Render.pm:705
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:717
+#: ../IkiWiki/Render.pm:718
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:797
+#: ../IkiWiki/Render.pm:798
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:857
+#: ../IkiWiki/Render.pm:863
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -1287,36 +1315,36 @@ msgstr ""
 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:1462
+#: ../IkiWiki.pm:1467
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1656
+#: ../IkiWiki.pm:1661
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "bad file name %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1956
+#: ../IkiWiki.pm:1961
 #, perl-format
 msgid "template %s not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2206
+#: ../IkiWiki.pm:2211
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:2283
+#: ../IkiWiki.pm:2288
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "invalid sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2304
+#: ../IkiWiki.pm:2309
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2440
+#: ../IkiWiki.pm:2445
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "cannot match pages: %s"
 msgstr "không thể đọc %s: %s"