]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by rdennis
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 248275b0897588d934f516c1122f0b251b936edf..51e85bd41dd25c9d153413ec8d51da8253e358f8 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-29 04:45-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -48,8 +48,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
-#: ../IkiWiki/Render.pm:178
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:175
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
@@ -59,77 +59,77 @@ msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:558
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:646
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:643
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:82
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:110
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:124
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:126
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:243
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:274
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:294
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:305
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:311
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
 #, perl-format
 msgid "(feed entities escaped)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:317
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:391
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -148,22 +148,22 @@ msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
 #, fuzzy
 msgid "template not specified"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
 #, fuzzy
 msgid "match not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
 #, perl-format
 msgid "edittemplate %s registered for %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
 #, fuzzy
 msgid "failed to process"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
@@ -227,7 +227,7 @@ msgstr ""
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:102
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
@@ -250,17 +250,17 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:124
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
 #, fuzzy
 msgid "stylesheet not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:148
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
 #, fuzzy
 msgid "redir page not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:161
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
 #, fuzzy
 msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
@@ -397,6 +397,16 @@ msgstr ""
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
+#, fuzzy
+msgid "missing page"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
+#, perl-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -526,47 +536,47 @@ msgstr ""
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:276 ../IkiWiki/Render.pm:297
+#: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:372
+#: ../IkiWiki/Render.pm:384
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:377
+#: ../IkiWiki/Render.pm:389
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:389
+#: ../IkiWiki/Render.pm:410
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:431
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:470
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:456
+#: ../IkiWiki/Render.pm:482
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:482
+#: ../IkiWiki/Render.pm:508
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -646,7 +656,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:767
+#: ../IkiWiki.pm:750
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"