]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
releasing version 3.20110122
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 619509c4c85e93b63c26f471ec98b6dc596d312b..2abc1817e8b5553a9b77ebfc89684060a2d0a10d 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-23 17:21-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-22 10:35-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -17,120 +17,120 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:162
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:200
 msgid ""
 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
 "via http, not https"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:203
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:184 ../IkiWiki/CGI.pm:335
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:222 ../IkiWiki/CGI.pm:373
 msgid "Your login session has expired."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:205
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:243
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:206
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:244
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:207
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:245
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:247
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:285
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:299
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:337
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:426 ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki.pm:1370
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:464 ../IkiWiki/CGI.pm:465 ../IkiWiki.pm:1424
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:83
 msgid "Aggregation triggered via web."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:92
 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:222
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:221
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:257
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:272
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:457
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:456
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:464
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:491
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:490
 #, perl-format
 msgid "last checked %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:495
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:494
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:500
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:499
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:519
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:518
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:529
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:538
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:537
 #, perl-format
 msgid "(feed entities escaped)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:546
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:545
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:632
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:631
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:652 ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:651 ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:135
 #, fuzzy
 msgid "failed to process template:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr "đang tạo %s"
 msgid "moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:137 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:48
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:137 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:50
 #, perl-format
 msgid "unsupported page format %s"
 msgstr ""
@@ -225,55 +225,55 @@ msgstr ""
 msgid "Comment Moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:372 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:98
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:372 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:96
 msgid "bad page name"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:377
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:375
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "commenting on %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:392
 #, perl-format
 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:402
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:399
 #, perl-format
 msgid "comments on page '%s' are closed"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:510
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:507
 msgid "comment stored for moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:512
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:509
 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:525
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:522
 msgid "Added a comment"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:529
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:526
 #, perl-format
 msgid "Added a comment: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:573 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:269
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:570 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:269
 msgid "you are not logged in as an admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:625
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:622
 msgid "Comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:665
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:663
 msgid "comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:822
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:826
 #, perl-format
 msgid "%i comment"
 msgid_plural "%i comments"
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr[0] ""
 #. translators: Here "Comment" is a verb;
 #. translators: the user clicks on it to
 #. translators: post a comment.
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:832
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:836
 msgid "Comment"
 msgstr ""
 
@@ -317,9 +317,9 @@ msgstr ""
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:312 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:332
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:343 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:388
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:430
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:312 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:331
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:342 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:387
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:429
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
@@ -367,26 +367,26 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "%s is an attachment, not a page."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:764 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:827
-#: ../IkiWiki.pm:1580
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:776 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:839
+#: ../IkiWiki.pm:1634
 #, perl-format
 msgid "you are not allowed to change %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:786
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:798
 #, perl-format
 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:790
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:802
 msgid "you are not allowed to change file modes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:861
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:872
 msgid "you are not allowed to revert a merge"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:877
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:891
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "Failed to revert commit %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
@@ -405,22 +405,22 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:64
+#: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:88
 #, perl-format
 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:75
+#: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:99
 #, perl-format
 msgid "Source code: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:140
+#: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:184
 msgid ""
 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:63
 #, fuzzy
 msgid "htmltidy failed to parse this html"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
@@ -471,16 +471,26 @@ msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:313
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:297
+#, perl-format
+msgid "%s (RSS feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
+#, perl-format
+msgid "%s (Atom feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:330
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:339 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:362 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to process template %s"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:630
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:686
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -523,7 +533,7 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:400
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:405
 msgid "sort=meta requires a parameter"
 msgstr ""
 
@@ -637,71 +647,71 @@ msgid ""
 "po_link_to=default"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:455
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:456
 msgid "updated PO files"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:478
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:479
 msgid ""
 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
 "translations will be removed as well."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:498
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:499
 msgid ""
 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
 "translations will be renamed as well."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:935
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:941
 #, perl-format
 msgid "POT file (%s) does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:949
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:955
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:958
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:964
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to update %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:964
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:970
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to copy the POT file to %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1000
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1006
 msgid "N/A"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1011
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1017
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to translate %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1090
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1096
 msgid "removed obsolete PO files"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1147 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1159
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1198
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1153 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1165
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1204
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to write %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1157
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1163
 #, fuzzy
 msgid "failed to translate"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1210
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1216
 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1252
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1258
 #, perl-format
 msgid "%s has invalid syntax: must use CODE|NAME"
 msgstr ""
@@ -814,7 +824,7 @@ msgstr ""
 msgid "confirm reversion of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
 msgid "(Diff truncated)"
 msgstr ""
 
@@ -893,7 +903,7 @@ msgstr ""
 msgid "rename %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:578
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:579
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "update for rename of %s to %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -913,7 +923,7 @@ msgstr ""
 msgid "need Digest::SHA to index %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:232
+#: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:233
 msgid "search"
 msgstr ""
 
@@ -1003,7 +1013,7 @@ msgstr ""
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:83
+#: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:94
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "creating tag page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -1181,13 +1191,13 @@ msgid "wrapper filename not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:219
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:220
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:239
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:240
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
@@ -1220,50 +1230,50 @@ msgstr "đang làm tươi wiki.."
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki.pm:538
+#: ../IkiWiki.pm:544
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:584
+#: ../IkiWiki.pm:616
 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:614
+#: ../IkiWiki.pm:646
 #, perl-format
 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:1352
+#: ../IkiWiki.pm:1406
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1536
+#: ../IkiWiki.pm:1590
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "bad file name %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1836
+#: ../IkiWiki.pm:1890
 #, perl-format
 msgid "template %s not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2118
+#: ../IkiWiki.pm:2140
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:2195
+#: ../IkiWiki.pm:2217
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "invalid sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2216
+#: ../IkiWiki.pm:2238
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2352
+#: ../IkiWiki.pm:2374
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "cannot match pages: %s"
 msgstr "không thể đọc %s: %s"