releasing version 2.65
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index ed76319b6f13421b082f0681b71edc30e1136c30..da07d535b194cd8b74f4cdc2ae56a72d5fb42852 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-11 18:52-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-24 17:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:310
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:311
 msgid "Your login session has expired."
 msgstr ""
 
 msgid "Your login session has expired."
 msgstr ""
 
@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr ""
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:584
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "đang tạo trang mới %s"
 msgid "deleting bucket.."
 msgstr ""
 
 msgid "deleting bucket.."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:193
+#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:197
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
@@ -175,8 +175,8 @@ msgstr ""
 msgid "automatic index generation"
 msgstr ""
 
 msgid "automatic index generation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:221
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:317 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:222
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:323 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
 msgid "discussion"
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
 msgid "discussion"
@@ -207,19 +207,19 @@ msgstr ""
 msgid "no text was copied in this page with id %s"
 msgstr ""
 
 msgid "no text was copied in this page with id %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:110
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:111
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:277
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:278
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:295 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:323
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:333 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:368
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:413
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:296 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:324
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:369
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:414
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
@@ -234,12 +234,12 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "match not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 msgid "match not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:59
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
 #, perl-format
 msgid "edittemplate %s registered for %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "edittemplate %s registered for %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
 #, fuzzy
 msgid "failed to process"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 #, fuzzy
 msgid "failed to process"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
@@ -309,20 +309,20 @@ msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:276
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:282
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:292
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:298
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:325 ../IkiWiki/Render.pm:83
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:331 ../IkiWiki/Render.pm:83
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:562
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:568
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -532,6 +532,15 @@ msgstr ""
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
+#, perl-format
+msgid "illegal percent value %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
+msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
 #, fuzzy
 msgid "missing page"
 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
 #, fuzzy
 msgid "missing page"
@@ -546,78 +555,82 @@ msgstr ""
 msgid "(Diff truncated)"
 msgstr ""
 
 msgid "(Diff truncated)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:35
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
 #, perl-format
 msgid "%s does not exist"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
 #, perl-format
 msgid "%s is not a file"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not a file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:109
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:112
 #, perl-format
 msgid "confirm removal of %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "confirm removal of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:145
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:148
 msgid "Please select the attachments to remove."
 msgstr ""
 
 msgid "Please select the attachments to remove."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:185
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:188
 msgid "removed"
 msgstr ""
 
 msgid "removed"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:41
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
 #, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:56
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
 #, fuzzy
 msgid "no change to the file name was specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #, fuzzy
 msgid "no change to the file name was specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
 #, perl-format
 msgid "illegal name"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "illegal name"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
 #, perl-format
 msgid "%s already exists"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s already exists"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
 #, perl-format
 msgid "%s already exists on disk"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s already exists on disk"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:95
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "rename %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "rename %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
+msgid "Also rename SubPages and attachments"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:223
 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
 msgstr ""
 
 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:209
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:226
 msgid "Please select the attachment to rename."
 msgstr ""
 
 msgid "Please select the attachment to rename."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:277
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:332
 #, perl-format
 msgid "rename %s to %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "rename %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:306
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:484
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "update for rename of %s to %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "update for rename of %s to %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -785,47 +798,52 @@ msgstr ""
 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
 msgstr ""
 
 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:298
+#: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:356
+#: ../IkiWiki/Render.pm:284
+#, perl-format
+msgid "%s has multiple possible source pages"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:360
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:396
+#: ../IkiWiki/Render.pm:400
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:401
+#: ../IkiWiki/Render.pm:405
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:422
+#: ../IkiWiki/Render.pm:426
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:443
+#: ../IkiWiki/Render.pm:447
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:482
+#: ../IkiWiki/Render.pm:486
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:494
+#: ../IkiWiki/Render.pm:498
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:518
+#: ../IkiWiki/Render.pm:522
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -886,19 +904,19 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../ikiwiki.in:83
+#: ../ikiwiki.in:89
 msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 
 msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 
-#: ../ikiwiki.in:129
+#: ../ikiwiki.in:135
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
-#: ../ikiwiki.in:182
+#: ../ikiwiki.in:186
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
-#: ../ikiwiki.in:185
+#: ../ikiwiki.in:189
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."