]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
* meta: Drop support for "meta link", since supporting this for internal
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 53ad7f6630d1ae0c36d837a71efd7e6ae6579f91..dd541c448d488e89c61b24dea0c99ae620d66fb0 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-12-12 16:47-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-16 15:48-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -37,94 +37,94 @@ msgstr ""
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:353
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:350
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:442 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:232 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:488
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:487
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:525 ../IkiWiki/CGI.pm:535
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:568 ../IkiWiki/CGI.pm:616
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:711
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:710
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:731
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:730
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:70
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:98
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:112
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:231
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:238
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:274
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:289
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:305
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:378
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -213,20 +213,20 @@ msgstr ""
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:193
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:209
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:102
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:240 ../IkiWiki/Render.pm:102
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:454
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -245,21 +245,25 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:84
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "redir page not found"
+msgid "stylesheet not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:114
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "redir cycle is not allowed"
+msgid "redir page not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:126
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "stylesheet not found"
+msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
+msgid "link is no longer supported"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"