]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by http://madduck.myopenid.com/: clarify denyNonFastForwards
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 14df544ba141287600baf471cf1e7fcf110512d8..88e7fdaa70ad650fa9783dbe5b54d10f8d383c12 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,10 +3,10 @@
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
 # 
 msgid ""
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
 # 
 msgid ""
-""
-msgstr "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-10 15:32-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,128 +16,215 @@ msgstr "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#.translators: The first parameter is a page name,
-#.translators: second is the user who locked it.
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:51
-#, perl-format
-msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
-msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
-
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:141
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:259
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy thích đã được lưu."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:410
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
-#: ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:161
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:353
+#, perl-format
+msgid "%s is not an editable page"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:449
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:478
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:466
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:509
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:626
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:688
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
-#, perl-format
-msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
-msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:708
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "missing %s parameter"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "đã xử lý được ở %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
 #, perl-format
 #, perl-format
-msgid "processed ok at "
-msgstr "đã xử lý được ở "
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-msgid "googlecalendar failed to find url in html"
+#, fuzzy
+msgid "failed to find url in html"
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
+#, perl-format
+msgid "bad size \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to read %s: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to resize: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
-msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --atom »"
+msgstr ""
+"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
+"« --atom »"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
+#, perl-format
+msgid "nonexistant template %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
+msgid "Discussion"
+msgstr "Thảo luận"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-msgid "linkmap failed to run dot"
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
+#, fuzzy
+msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
+#, perl-format
+msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
@@ -146,35 +233,39 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "Mirror"
 msgstr "Nhân bản"
 
 msgid "Mirror"
 msgstr "Nhân bản"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Cái này là gì?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
+msgid "more"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(dùng TênHọ)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
@@ -194,6 +285,78 @@ msgstr "chưa cài đặt polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "missing formula"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
+msgid "unknown formula"
+msgstr ""
+
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+msgid "mid-morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "late %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at midnight"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+msgid "at noon on %A"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -208,23 +371,84 @@ msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-msgid "shortcut missing name or url parameter"
+#, fuzzy
+msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 
-#.translators: This is used to display what shortcuts are defined.
-#.translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
-#.translators: is an URL.
+#. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
+#. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
+#. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+#, fuzzy
+msgid "parse error"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "bad featurepoint diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "bad featurepoint location"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "missing values"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "bad height value"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+#, fuzzy
+msgid "missing width parameter"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+#, fuzzy
+msgid "bad width value"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
+#, fuzzy
+msgid "failed to run php"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
+msgid "cannot find file"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
+msgid "unknown data format"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
+msgid "empty data"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
+msgid "Direct data download"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "parse fail at line %d: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-msgid "template missing id parameter"
+#, fuzzy
+msgid "missing id parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
@@ -233,71 +457,95 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-msgid "template failed to process:"
+#, fuzzy
+msgid "failed to process:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
+#, fuzzy
 msgid ""
 msgid ""
-"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 "notifications"
-msgstr "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:98
-msgid "Discussion"
-msgstr "Thảo luận"
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
+msgid ""
+"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:228
-#: ../IkiWiki/Render.pm:248
+#: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:288
+#: ../IkiWiki/Render.pm:323
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:307
+#: ../IkiWiki/Render.pm:356
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#: ../IkiWiki/Render.pm:361
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:328
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:345
+#: ../IkiWiki/Render.pm:390
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:383
+#: ../IkiWiki/Render.pm:428
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:395
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:421
+#: ../IkiWiki/Render.pm:466
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 
-#.translators: The first parameter is a filename, and the second
-#.translators: is a (probably not translated) error message.
+#. translators: The first parameter is a filename, and the second
+#. translators: is a (probably not translated) error message.
 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
 #, perl-format
 msgid "cannot read %s: %s"
 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
 #, perl-format
 msgid "cannot read %s: %s"
@@ -307,23 +555,23 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
-#.translators: The three variables are the name of the wiki,
-#.translators: A list of one or more pages that were changed,
-#.translators: And the name of the user making the change.
-#.translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
+#. translators: The three variables are the name of the wiki,
+#. translators: A list of one or more pages that were changed,
+#. translators: And the name of the user making the change.
+#. translators: This is used as the subject of a commit email.
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -341,43 +589,64 @@ msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
 msgid "wrapper filename not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 msgid "wrapper filename not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
-#.translators: The first parameter is a filename, and the second is
-#.translators: a (probably not translated) error message.
+#. translators: The first parameter is a filename, and the second is
+#. translators: a (probably not translated) error message.
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#.translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#. translators: The parameter is a C filename.
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#.translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#. translators: The parameter is a filename.
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 #, perl-format
-msgid "successfully generated %s\n"
-msgstr "%s đã được tạo ra\n"
+msgid "successfully generated %s"
+msgstr "%s đã được tạo ra"
 
 #: ../ikiwiki.in:13
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
 
 #: ../ikiwiki.in:13
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:99
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:126
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
-msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
+msgstr ""
+"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
 
-#: ../IkiWiki.pm:144
-#: ../IkiWiki.pm:145
+#: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
-#.translators: The first parameter is a
-#.translators: preprocessor directive name,
-#.translators: the second a page name, the
-#.translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:524
+#. translators: The first parameter is a
+#. translators: preprocessor directive name,
+#. translators: the second a page name, the
+#. translators: third a number.
+#: ../IkiWiki.pm:688
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Cái này là gì?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(dùng TênHọ)"
+
+#~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+#~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sparkline previewing not implemented"
+#~ msgstr "chưa thực hiện getctime"