]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by MichaleR: added suggestion to add synopsis for plugin list entries
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 4816d55f7b1f3c43a76587c1c986447642d2ee96..88e7fdaa70ad650fa9783dbe5b54d10f8d383c12 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,92 +16,115 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy thích đã được lưu."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:353
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:478
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:688
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:708
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "đã xử lý được ở %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "đã xử lý được ở %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -110,8 +133,9 @@ msgstr "đang tạo trang mới %s"
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
@@ -123,57 +147,70 @@ msgstr "fortune bị lỗi"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
 "« --atom »"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
 #, fuzzy
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
@@ -200,11 +237,11 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Cái này là gì?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
@@ -212,23 +249,23 @@ msgstr "Lấy OpenID"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(dùng TênHọ)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
@@ -248,11 +285,11 @@ msgstr "chưa cài đặt polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "missing formula"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
 msgid "unknown formula"
 msgstr ""
 
@@ -277,7 +314,7 @@ msgid "early %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
+msgid "mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
@@ -347,7 +384,8 @@ msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
@@ -387,23 +425,23 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "failed to run php"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -423,58 +461,85 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "failed to process:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "chưa thực hiện getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
+#, fuzzy
+msgid ""
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr ""
+"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr ""
 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:323
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:356
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:361
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:390
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:428
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:466
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -506,7 +571,7 @@ msgstr "xong"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -532,13 +597,13 @@ msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
@@ -547,12 +612,16 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:103
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:126
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
+#: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -560,11 +629,21 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:573
+#: ../IkiWiki.pm:688
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Cái này là gì?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(dùng TênHọ)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"