]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/gu.po
web commit by http://natalian.org/
[ikiwiki.git] / po / gu.po
index bf72eb2b6be972f4649f48cee6b874d9f08d20a7..d3ac9aa3eacf601db98f9b050f96b6b86c3f8110 100644 (file)
--- a/po/gu.po
+++ b/po/gu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-gu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-gu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Kartik Mistry <kartik.mistry@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gujarati <team@utkarsh.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Kartik Mistry <kartik.mistry@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gujarati <team@utkarsh.org>\n"
@@ -15,92 +15,114 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "તમારે પ્રથમ લોગ ઇન થવું પડશે."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "તમારે પ્રથમ લોગ ઇન થવું પડશે."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:353
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
-msgstr ""
+msgstr "%s એ સુધારી શકાય તેવું પાનું નથી"
 
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:478
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "%s બનાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "%s બનાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "%s સુધારે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "%s સુધારે છે"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:688
 msgid "You are banned."
 msgstr "તમારા પર પ્રતિબંધ છે."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "તમારા પર પ્રતિબંધ છે."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:708
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
+msgstr "પ્રવેશ નિષ્ફળ, કદાચ તમારી કુકીઓ સક્રિય બનાવવી પડશે?"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
-#, fuzzy, perl-format
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
+#, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgid "missing %s parameter"
-msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9fનà«\87 àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª®àª³àª¤à«\8b àª¨àª¥à«\80"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ %s àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "નવું ફીડ"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "નવું ફીડ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "પોસ્ટ"
 
 msgid "posts"
 msgstr "પોસ્ટ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "નવું"
 
 msgid "new"
 msgstr "નવું"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "જુનું કરે છે %s (%s દિવસો જુનું)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "જુનું કરે છે %s (%s દિવસો જુનું)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "જુનું કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "જુનું કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "આના પર બરાબર છે %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "ફીડ %s ચકાસે છે ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "ફીડ %s ચકાસે છે ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "%s પર ફીડ મળી શક્યું નહી"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "%s પર ફીડ મળી શક્યું નહી"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "ફà«\80ડ àª­àª¾àª\82àª\97à«\80 àªªàª¡à«\8dયà«\81àª\82 XML::Feed!"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+msgid "feed not found"
+msgstr "ફà«\80ડ àª®àª³à«\8dયà«\81àª\82 àª¨àª¹à«\80"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
-#, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "àª\86ના àªªàª° àª¬àª°àª¾àª¬àª° àª\9bà«\87 %s"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr "ફà«\80ડમાàª\82થà«\80 àª\85યà«\8bàª\97à«\8dય àª°à«\80તà«\87 UTF-8 àª¨à«\80àª\95ાળà«\87લ àª\9bà«\87"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "ફીડ ભાંગી ગયું XML::Feed!"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
@@ -109,68 +131,79 @@ msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "અહીં કોઇ તૂટેલ કડી નથી!"
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "અહીં કોઇ તૂટેલ કડી નથી!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
-msgstr ""
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr "\"test\" અને \"then\" વિકલ્પો જરૂરી છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "ભવિષ્ય નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "ભવિષ્ય નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-#, fuzzy
 msgid "failed to find url in html"
 msgid "failed to find url in html"
-msgstr "ગુગલકેલેન્ડરને htmlમાં યુઆરએલ મળ્યું નહી"
+msgstr "htmlમાં યુઆરએલ શોધવામાં નિષ્ફળ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "ગ્રાફવિઝ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr "કાર્યક્રમએ યોગ્ય ગ્રાફવિઝ કાર્યક્રમ નથી"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "અયોગ્ય માપ \"%s\""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
-#, fuzzy, perl-format
+#, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgid "failed to read %s: %s"
-msgstr "%s àª²àª\96વામાં નિષ્ફળ: %s"
+msgstr "%s àªµàª¾àª\82àª\9aવામાં નિષ્ફળ: %s"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
-#, fuzzy, perl-format
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
+#, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgid "failed to resize: %s"
-msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
+msgstr "માપ બદલવામાં નિષ્ફળ: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "માપ બદલવામાં નિષ્ફળ: %s"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "--rss અથવા --atom ઉપયોગ કરતી વખતે વીકીમાં --url ઉપયોગ કરવું જ પડશે"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "--rss અથવા --atom ઉપયોગ કરતી વખતે વીકીમાં --url ઉપયોગ કરવું જ પડશે"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "અજાણ્યો ગોઠવણી પ્રકાર %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "અજાણ્યો ગોઠવણી પ્રકાર %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr "આ શિર્ષકથી નવું પોસ્ટ ઉમેરો:"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
-msgstr ""
+msgstr "અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવું ટેમ્પલેટ %s"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
 msgid "Discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client મળ્યું નહી, પિંગ કરવામાં આવતું નથી"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client મળ્યું નહી, પિંગ કરવામાં આવતું નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-#, fuzzy
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
 msgid "failed to run dot"
 msgid "failed to run dot"
-msgstr "લà«\80àª\82àª\95મà«\87પ àª¡à«\8bàª\9f àª\9aલાવવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ"
+msgstr "ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે અને તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી"
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે અને તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી"
@@ -181,9 +214,8 @@ msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "Markdown.pm પર્લ મોડ્યુલ (%s) અથવા /usr/bin/markdown (%s) લાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
 msgstr "Markdown.pm પર્લ મોડ્યુલ (%s) અથવા /usr/bin/markdown (%s) લાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
-#, fuzzy
 msgid "stylesheet not found"
 msgid "stylesheet not found"
-msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9f %s મળ્યું નહી"
+msgstr "સà«\8dàª\9fાàª\87લશà«\80àª\9f મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
@@ -195,13 +227,13 @@ msgstr "મિરર"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
 msgid "more"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
 msgid "more"
-msgstr ""
+msgstr "વધુ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "આ શું છે?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 
@@ -209,23 +241,23 @@ msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "બધા પાનાંઓ બીજા પાનાંઓ વડે જોડાયેલ છે."
 
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "બધા પાનાંઓ બીજા પાનાંઓ વડે જોડાયેલ છે."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(FirstnameLastName ઉપયોગ કરો)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "ખાતું બનાવવાનું સફળ. તમે હવે લોગઇન કરી શકો છો."
 
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "ખાતું બનાવવાનું સફળ. તમે હવે લોગઇન કરી શકો છો."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "ખાતું બનાવવામાં ક્ષતિ."
 
 msgid "Error creating account."
 msgstr "ખાતું બનાવવામાં ક્ષતિ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "મેઇલ મોકલવામાં નિષ્ફળ"
 
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "મેઇલ મોકલવામાં નિષ્ફળ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "તમારો પાસવર્ડ તમને ઇમેઇલ કરવામાં આવ્યો છે."
 
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "તમારો પાસવર્ડ તમને ઇમેઇલ કરવામાં આવ્યો છે."
 
@@ -245,13 +277,13 @@ msgstr "પોલિગોન સ્થાપિત નથી"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "પોલિગોન નિષ્ફળ"
 
 msgid "polygen failed"
 msgstr "પોલિગોન નિષ્ફળ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "missing formula"
 msgid "missing formula"
-msgstr ""
+msgstr "ખોવાયેલ સૂત્ર"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
 msgid "unknown formula"
 msgid "unknown formula"
-msgstr ""
+msgstr "અજાણ્યું સૂત્ર"
 
 #. translators: These descriptions of times of day are used
 #. translators: in messages like "last edited <description>".
 
 #. translators: These descriptions of times of day are used
 #. translators: in messages like "last edited <description>".
@@ -259,63 +291,64 @@ msgstr ""
 #. translators: %A- is the name of the previous day.
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
 msgid "late %A- night"
 #. translators: %A- is the name of the previous day.
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
 msgid "late %A- night"
-msgstr ""
+msgstr "મોડાં %A- રાત્રે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
 msgid "in the wee hours of %A- night"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
 msgid "in the wee hours of %A- night"
-msgstr ""
+msgstr "%A- રાતનાં કલાકમાં"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
 msgid "terribly early %A morning"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
 msgid "terribly early %A morning"
-msgstr ""
+msgstr "ખૂબ જ વહેલાં %A સવારે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
 msgid "early %A morning"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
 msgid "early %A morning"
-msgstr ""
+msgstr "વહેલા %A સવારે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "mid-morning %A"
+msgstr "સવારે મધ્યમાં %A પર"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
 msgid "late %A morning"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
 msgid "late %A morning"
-msgstr ""
+msgstr "મોડા %A સવારે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
 msgid "at lunch time on %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
 msgid "at lunch time on %A"
-msgstr ""
+msgstr "જમવાનાં સમયે %A પર"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
 msgid "%A afternoon"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
 msgid "%A afternoon"
-msgstr ""
+msgstr "%A બપોર પછી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
 msgid "late %A afternoon"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
 msgid "late %A afternoon"
-msgstr ""
+msgstr "મોડા %A બપોર પછી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
 msgid "%A evening"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
 msgid "%A evening"
-msgstr ""
+msgstr "%A સાંજે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
 msgid "late %A evening"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
 msgid "late %A evening"
-msgstr ""
+msgstr "મોડા %A સાંજે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
 msgid "%A night"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
 msgid "%A night"
-msgstr ""
+msgstr "%A રાત્રે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
 msgid "at teatime on %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
 msgid "at teatime on %A"
-msgstr ""
+msgstr "ચા ના સમયે %A પર"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at midnight"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at midnight"
-msgstr ""
+msgstr "મધ્યરાત્રે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
 msgid "at noon on %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
 msgid "at noon on %A"
-msgstr ""
+msgstr "બપોરે %A પર"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
@@ -331,84 +364,77 @@ msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "હાયપરસ્ટ્રેઇઝર શોધ અનુક્રમણિકા સુધારે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
 msgstr "હાયપરસ્ટ્રેઇઝર શોધ અનુક્રમણિકા સુધારે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-#, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
 msgid "missing name or url parameter"
-msgstr "àª\9fà«\81àª\82àª\95à«\8bરસà«\8dતà«\8b àª¨àª¾àª® àª\85થવા àª¯à«\81àª\86રàª\8fલ àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª§àª°àª¾àªµàª¤à«\8b àª¨àª¥à«\80"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ àª¨àª¾àª® àª\85થવા àª¯à«\81àª\86રàª\8fલ àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, fuzzy, perl-format
+#, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
-msgstr "ટુંકોરસ્તો %s એ %s ને નિર્દેશ કરે છે"
+msgstr "ટુંકોરસ્તો %s એ <i>%s</i> નો નિર્દેશ કરે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
-msgstr "àª\95à«\8bàª\87પણ àª¸à«\8dમાàª\87લà«\80àª\93 àª²àª¾àªµàªµàª¾àª®àª¾àª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ, àªªà«\8dલàª\97àª\87ન àª\85સàª\95à«\8dરિય àª\95રà«\87 àª\9bà«\87"
+msgid "failed to parse any smileys"
+msgstr "àª\95à«\8bàª\87પણ àª¸à«\8dમાàª\87લà«\80àª\93 àª\89àª\95à«\87લવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
-#, fuzzy
 msgid "parse error"
 msgid "parse error"
-msgstr "લà«\80àª\82àª\95મà«\87પ àª¡à«\8bàª\9f àª\9aલાવવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ"
+msgstr "àª\89àª\95à«\87લવામાàª\82 àª\95à«\8dષતિ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
 msgid "bad featurepoint diameter"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
 msgid "bad featurepoint diameter"
-msgstr ""
+msgstr "ખરાબ લાક્ષણિકબિંદુ વ્યાસ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
 msgid "bad featurepoint location"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
 msgid "bad featurepoint location"
-msgstr ""
+msgstr "ખરાબ લાક્ષણિકબિંદુ સ્થિતિ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
 msgid "missing values"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
 msgid "missing values"
-msgstr ""
+msgstr "ખોવાયેલ કિંમતો"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
-#, fuzzy
 msgid "bad height value"
 msgid "bad height value"
-msgstr "લà«\80àª\82àª\95મà«\87પ àª¡à«\8bàª\9f àª\9aલાવવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ"
+msgstr "àª\96રાબ àª\89àª\82àª\9aાàª\87 àª\95િàª\82મત"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
-#, fuzzy
 msgid "missing width parameter"
 msgid "missing width parameter"
-msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9fનà«\87 àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª®àª³àª¤à«\8b àª¨àª¥à«\80"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ àªªàª¹à«\8bળાàª\87 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
-#, fuzzy
 msgid "bad width value"
 msgid "bad width value"
-msgstr "લà«\80àª\82àª\95મà«\87પ àª¡à«\8bàª\9f àª\9aલાવવામાàª\82 àª¨àª¿àª·à«\8dફળ"
+msgstr "àª\96રાબ àªªàª¹à«\8bળાàª\87 àª\95િàª\82મત"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
-#, fuzzy
 msgid "failed to run php"
 msgid "failed to run php"
-msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+msgstr "php ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
 msgid "cannot find file"
 msgid "cannot find file"
-msgstr ""
+msgstr "ફાઇલ મળી શકી નહી"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
 msgid "unknown data format"
 msgid "unknown data format"
-msgstr ""
+msgstr "અજાણ્યો માહિતી પ્રકાર"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
 msgid "empty data"
 msgid "empty data"
-msgstr ""
+msgstr "ખાલી માહિતી"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "Direct data download"
 msgid "Direct data download"
-msgstr ""
+msgstr "સીધી માહિતી ડાઉનલોડ"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
-#, fuzzy, perl-format
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
+#, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgid "parse fail at line %d: %s"
-msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
+msgstr "ઉકેલવાનું લીટી %d પર નિષ્ફળ: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-#, fuzzy
 msgid "missing id parameter"
 msgid "missing id parameter"
-msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9fનà«\87 àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª®àª³àª¤à«\8b àª¨àª¥à«\80"
+msgstr "àª\96à«\8bવાયà«\87લ àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 #, perl-format
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 #, perl-format
@@ -416,61 +442,86 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
 msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-#, fuzzy
 msgid "failed to process:"
 msgid "failed to process:"
-msgstr "ટેમ્પલેટ ક્રિયા કરવામાં નિષ્ફળ:"
+msgstr "ક્રિયા કરવામાં નિષ્ફળ:"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
+#, fuzzy
+msgid "missing tex code"
+msgstr "ખોવાયેલ કિંમતો"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "માપ બદલવામાં નિષ્ફળ: %s"
 
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"
 
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
+#, fuzzy
+msgid ""
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
 
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "ખરાબ ફાઇલ નામ છોડી દે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "ખરાબ ફાઇલ નામ છોડી દે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:323
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "જુનાં પાનાં દૂર કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "જુનાં પાનાં દૂર કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:356
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "%s શોધે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "%s શોધે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:361
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s સાથે જોડાણ ધરાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s સાથે જોડાણ ધરાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:390
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s પર આધારિત છે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s પર આધારિત છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:428
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, તેનાં પાછળનાં જોડાણો સુધારવા માટે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, તેનાં પાછળનાં જોડાણો સુધારવા માટે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "દૂર કરે છે %s, હવે %s વડે રેન્ડર કરાતું નથી"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "દૂર કરે છે %s, હવે %s વડે રેન્ડર કરાતું નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:466
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: %s રેન્ડર કરી શકાતું નથી"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: %s રેન્ડર કરી શકાતું નથી"
@@ -502,7 +553,7 @@ msgstr "સંપૂર્ણ"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "%s નો સુધારો %s નાં %s વડે"
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "%s નો સુધારો %s નાં %s વડે"
@@ -528,13 +579,13 @@ msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
 msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "%s કમ્પાઇલ કરવામાં નિષ્ફળ"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "%s કમ્પાઇલ કરવામાં નિષ્ફળ"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "સફળતાપૂર્વક પેદા કરેલ છે %s"
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "સફળતાપૂર્વક પેદા કરેલ છે %s"
@@ -543,11 +594,15 @@ msgstr "સફળતાપૂર્વક પેદા કરેલ છે %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "ઉપયોગ: ikiwiki [વિકલ્પો] source dest"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "ઉપયોગ: ikiwiki [વિકલ્પો] source dest"
 
-#: ../IkiWiki.pm:103
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:126
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "જ્યારે --cgi ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે વીકીનું યુઆરએલ સ્પષ્ટ કરવું જ પડશે"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "જ્યારે --cgi ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે વીકીનું યુઆરએલ સ્પષ્ટ કરવું જ પડશે"
 
-#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
+#: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
 msgid "Error"
 msgstr "ક્ષતિ"
 
 msgid "Error"
 msgstr "ક્ષતિ"
 
@@ -555,11 +610,20 @@ msgstr "ક્ષતિ"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:573
+#: ../IkiWiki.pm:688
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s પર શોધાયેલ લુપ  %s પર ચલાવે છે %i ઉંડાણ પર"
 
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s પર શોધાયેલ લુપ  %s પર ચલાવે છે %i ઉંડાણ પર"
 
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "આ શું છે?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(FirstnameLastName ઉપયોગ કરો)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "એગ્રીગેટ પ્લગઇનમાં %s વિકલ્પ નથી"
 
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "એગ્રીગેટ પ્લગઇનમાં %s વિકલ્પ નથી"