]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/gu.po
web commit by JoshTriplett: See "using the web interface with a real text editor...
[ikiwiki.git] / po / gu.po
index 40ad1dd130988c54055fac1d068423f06a425e8b..bf72eb2b6be972f4649f48cee6b874d9f08d20a7 100644 (file)
--- a/po/gu.po
+++ b/po/gu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-gu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-gu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-13 23:24-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Kartik Mistry <kartik.mistry@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gujarati <team@utkarsh.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Kartik Mistry <kartik.mistry@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gujarati <team@utkarsh.org>\n"
@@ -15,129 +15,176 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#. translators: The first parameter is a page name,
-#. translators: second is the user who locked it.
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:51
-#, perl-format
-msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
-msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે અને તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી"
-
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:140
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "તમારે પ્રથમ લોગ ઇન થવું પડશે."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "તમારે પ્રથમ લોગ ઇન થવું પડશે."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:257
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "પ્રાથમિકતાઓ સંગ્રહાઇ."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
-#: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#, perl-format
+msgid "%s is not an editable page"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
+#: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "ચર્ચા"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:446
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "%s બનાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "%s બનાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "%s સુધારે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "%s સુધારે છે"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:623
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
 msgid "You are banned."
 msgstr "તમારા પર પ્રતિબંધ છે."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "તમારા પર પ્રતિબંધ છે."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:650
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
-#, perl-format
-msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
-msgstr "àª\8fàª\97à«\8dરà«\80àª\97à«\87àª\9f àªªà«\8dલàª\97àª\87નમાàª\82 %s àªµàª¿àª\95લà«\8dપ નથી"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "missing %s parameter"
+msgstr "àª\9fà«\87મà«\8dપલà«\87àª\9fનà«\87 àª\86àª\87ડà«\80 àªµàª¿àª\95લà«\8dપ àª®àª³àª¤à«\8b નથી"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
 msgid "new feed"
 msgstr "નવું ફીડ"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "નવું ફીડ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
 msgid "posts"
 msgstr "પોસ્ટ"
 
 msgid "posts"
 msgstr "પોસ્ટ"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
 msgid "new"
 msgstr "નવું"
 
 msgid "new"
 msgstr "નવું"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "જુનું કરે છે %s (%s દિવસો જુનું)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "જુનું કરે છે %s (%s દિવસો જુનું)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "જુનું કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "જુનું કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "ફીડ %s ચકાસે છે ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "ફીડ %s ચકાસે છે ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "%s પર ફીડ મળી શક્યું નહી"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "%s પર ફીડ મળી શક્યું નહી"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "ફીડ ભાંગી પડ્યું XML::Feed!"
 
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "ફીડ ભાંગી પડ્યું XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "આના પર બરાબર છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "આના પર બરાબર છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "નવું પાનું %s બનાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "અહીં કોઇ તૂટેલ કડી નથી!"
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "અહીં કોઇ તૂટેલ કડી નથી!"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
+msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "ભવિષ્ય નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "ભવિષ્ય નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-msgid "googlecalendar failed to find url in html"
+#, fuzzy
+msgid "failed to find url in html"
 msgstr "ગુગલકેલેન્ડરને htmlમાં યુઆરએલ મળ્યું નહી"
 
 msgstr "ગુગલકેલેન્ડરને htmlમાં યુઆરએલ મળ્યું નહી"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "%s not found"
+msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#, perl-format
+msgid "bad size \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to read %s: %s"
+msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to resize: %s"
+msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "--rss અથવા --atom ઉપયોગ કરતી વખતે વીકીમાં --url ઉપયોગ કરવું જ પડશે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "--rss અથવા --atom ઉપયોગ કરતી વખતે વીકીમાં --url ઉપયોગ કરવું જ પડશે"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "અજાણ્યો ગોઠવણી પ્રકાર %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "અજાણ્યો ગોઠવણી પ્રકાર %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:369
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#, perl-format
+msgid "nonexistant template %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+msgid "Discussion"
+msgstr "ચર્ચા"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client મળ્યું નહી, પિંગ કરવામાં આવતું નથી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client મળ્યું નહી, પિંગ કરવામાં આવતું નથી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-msgid "linkmap failed to run dot"
+#, fuzzy
+msgid "failed to run dot"
 msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#, perl-format
+msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+msgstr "%s એ %s દ્વારા તાળું મરાયેલ છે અને તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "Markdown.pm પર્લ મોડ્યુલ (%s) અથવા /usr/bin/markdown (%s) લાવવામાં નિષ્ફળ"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "Markdown.pm પર્લ મોડ્યુલ (%s) અથવા /usr/bin/markdown (%s) લાવવામાં નિષ્ફળ"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "મિરરો"
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "મિરરો"
@@ -146,6 +193,10 @@ msgstr "મિરરો"
 msgid "Mirror"
 msgstr "મિરર"
 
 msgid "Mirror"
 msgstr "મિરર"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
+msgid "more"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
 msgid "What's this?"
 msgstr "આ શું છે?"
 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
 msgid "What's this?"
 msgstr "આ શું છે?"
@@ -154,7 +205,7 @@ msgstr "આ શું છે?"
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "ઓપનઆઇડી મેળવો"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "બધા પાનાંઓ બીજા પાનાંઓ વડે જોડાયેલ છે."
 
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "બધા પાનાંઓ બીજા પાનાંઓ વડે જોડાયેલ છે."
 
@@ -194,6 +245,78 @@ msgstr "પોલિગોન સ્થાપિત નથી"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "પોલિગોન નિષ્ફળ"
 
 msgid "polygen failed"
 msgstr "પોલિગોન નિષ્ફળ"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+msgid "missing formula"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "unknown formula"
+msgstr ""
+
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+msgid "in mid-morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "late %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at midnight"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+msgid "at noon on %A"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -208,23 +331,83 @@ msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "હાયપરસ્ટ્રેઇઝર શોધ અનુક્રમણિકા સુધારે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
 msgstr "હાયપરસ્ટ્રેઇઝર શોધ અનુક્રમણિકા સુધારે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-msgid "shortcut missing name or url parameter"
+#, fuzzy
+msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "ટુંકોરસ્તો નામ અથવા યુઆરએલ વિકલ્પ ધરાવતો નથી"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
 msgstr "ટુંકોરસ્તો નામ અથવા યુઆરએલ વિકલ્પ ધરાવતો નથી"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "ટુંકોરસ્તો %s એ %s ને નિર્દેશ કરે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
 msgstr "કોઇપણ સ્માઇલીઓ લાવવામાં નિષ્ફળ, પ્લગઇન અસક્રિય કરે છે"
 
 msgstr "ટુંકોરસ્તો %s એ %s ને નિર્દેશ કરે છે"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
 msgstr "કોઇપણ સ્માઇલીઓ લાવવામાં નિષ્ફળ, પ્લગઇન અસક્રિય કરે છે"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+#, fuzzy
+msgid "parse error"
+msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "bad featurepoint diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "bad featurepoint location"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "missing values"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "bad height value"
+msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+#, fuzzy
+msgid "missing width parameter"
+msgstr "ટેમ્પલેટને આઇડી વિકલ્પ મળતો નથી"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+#, fuzzy
+msgid "bad width value"
+msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
+#, fuzzy
+msgid "failed to run php"
+msgstr "લીંકમેપ ડોટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+msgid "cannot find file"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+msgid "unknown data format"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+msgid "empty data"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+msgid "Direct data download"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "parse fail at line %d: %s"
+msgstr "%s લખવામાં નિષ્ફળ: %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-msgid "template missing id parameter"
+#, fuzzy
+msgid "missing id parameter"
 msgstr "ટેમ્પલેટને આઇડી વિકલ્પ મળતો નથી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 msgstr "ટેમ્પલેટને આઇડી વિકલ્પ મળતો નથી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
@@ -233,64 +416,61 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
 msgstr "ટેમ્પલેટ %s મળ્યું નહી"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-msgid "template failed to process:"
+#, fuzzy
+msgid "failed to process:"
 msgstr "ટેમ્પલેટ ક્રિયા કરવામાં નિષ્ફળ:"
 
 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"
 
 msgstr "ટેમ્પલેટ ક્રિયા કરવામાં નિષ્ફળ:"
 
 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
 
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr "REV ગોઠવેલ નથી, svn post-commit hook માંથી ચાલતું નથી, નોંધ મોકલી શકાશે નહી"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:98
-msgid "Discussion"
-msgstr "ચર્ચા"
-
-#: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
+#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "ખરાબ ફાઇલ નામ છોડી દે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "ખરાબ ફાઇલ નામ છોડી દે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:288
+#: ../IkiWiki/Render.pm:311
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "જુનાં પાનાં દૂર કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "જુનાં પાનાં દૂર કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:307
+#: ../IkiWiki/Render.pm:330
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "%s શોધે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "%s શોધે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#: ../IkiWiki/Render.pm:339
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:328
+#: ../IkiWiki/Render.pm:351
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s સાથે જોડાણ ધરાવે છે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s સાથે જોડાણ ધરાવે છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:345
+#: ../IkiWiki/Render.pm:368
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s પર આધારિત છે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, જે %s પર આધારિત છે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:383
+#: ../IkiWiki/Render.pm:406
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, તેનાં પાછળનાં જોડાણો સુધારવા માટે"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "રેન્ડર કરે છે %s, તેનાં પાછળનાં જોડાણો સુધારવા માટે"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:395
+#: ../IkiWiki/Render.pm:418
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "દૂર કરે છે %s, હવે %s વડે રેન્ડર કરાતું નથી"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "દૂર કરે છે %s, હવે %s વડે રેન્ડર કરાતું નથી"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:421
+#: ../IkiWiki/Render.pm:444
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: %s રેન્ડર કરી શકાતું નથી"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: %s રેન્ડર કરી શકાતું નથી"
@@ -306,15 +486,15 @@ msgstr "વાંચી શકાતી નથી %s: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "આવરણ બનાવે છે.."
 
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "આવરણ બનાવે છે.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "વીકી ફરીથી બનાવે છે.."
 
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "વીકી ફરીથી બનાવે છે.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "વીકીને તાજી કરે છે.."
 
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "વીકીને તાજી કરે છે.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "સંપૂર્ણ"
 
 msgid "done"
 msgstr "સંપૂર્ણ"
 
@@ -322,7 +502,7 @@ msgstr "સંપૂર્ણ"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "%s નો સુધારો %s નાં %s વડે"
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "%s નો સુધારો %s નાં %s વડે"
@@ -363,11 +543,11 @@ msgstr "સફળતાપૂર્વક પેદા કરેલ છે %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "ઉપયોગ: ikiwiki [વિકલ્પો] source dest"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "ઉપયોગ: ikiwiki [વિકલ્પો] source dest"
 
-#: ../IkiWiki.pm:99
+#: ../IkiWiki.pm:103
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "જ્યારે --cgi ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે વીકીનું યુઆરએલ સ્પષ્ટ કરવું જ પડશે"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "જ્યારે --cgi ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે વીકીનું યુઆરએલ સ્પષ્ટ કરવું જ પડશે"
 
-#: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
+#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
 msgid "Error"
 msgstr "ક્ષતિ"
 
 msgid "Error"
 msgstr "ક્ષતિ"
 
@@ -375,7 +555,14 @@ msgstr "ક્ષતિ"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:524
+#: ../IkiWiki.pm:573
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s પર શોધાયેલ લુપ  %s પર ચલાવે છે %i ઉંડાણ પર"
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s પર શોધાયેલ લુપ  %s પર ચલાવે છે %i ઉંડાણ પર"
+
+#~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+#~ msgstr "એગ્રીગેટ પ્લગઇનમાં %s વિકલ્પ નથી"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sparkline previewing not implemented"
+#~ msgstr "getctime અમલમાં મૂકાયેલ નથી"