]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
* Add a openidlogin-bg.gif to wikiicons and have the stylesheet use it for the
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 3395517fdb84e24aeac3a0a1a7637742c8bf07b1..5449e533daf34140eded29cbc75c7837f3346534 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-14 20:42-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 15:01-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -41,16 +41,16 @@ msgstr "thảo luận"
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:539
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:508 ../IkiWiki/CGI.pm:541
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:647
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:649
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:679
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:681
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -206,6 +206,70 @@ msgstr "chưa cài đặt polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+msgid "in mid-morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "in late morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at midnight"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+msgid "at noon on %A"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -227,8 +291,8 @@ msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
@@ -372,12 +436,12 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:104
+#: ../IkiWiki.pm:103
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
+#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -385,7 +449,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:549
+#: ../IkiWiki.pm:548
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"