]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
* Depend on HTML::Scrubber, since the scrubber is enabled by default and
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index ee0684e933a75c51bf0d99d30591d6c65cef09a3..51e85bd41dd25c9d153413ec8d51da8253e358f8 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-07 00:16-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,136 +16,231 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:125
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:184
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:185
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy thích đã được lưu."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:186
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:340
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:291
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:175
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:473
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:570
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:667
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:643
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:699
-msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
-#, perl-format
-msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
-msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "missing %s parameter"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "đã xử lý được ở %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
 #, perl-format
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "đã xử lý được ở %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
+#, perl-format
+msgid "(feed entities escaped)"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
+#, perl-format
+msgid "%s from %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
+#, fuzzy
+msgid "template not specified"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
+#, fuzzy
+msgid "match not specified"
+msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
+#, perl-format
+msgid "edittemplate %s registered for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
+#, fuzzy
+msgid "failed to process"
+msgstr "mẫu không xử lý được:"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "fortune bị lỗi"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-msgid "googlecalendar failed to find url in html"
+#, fuzzy
+msgid "failed to find url in html"
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
+#, perl-format
+msgid "bad size \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to read %s: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to resize: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
-"« --atom »"
+"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
+"atom »"
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-msgid "linkmap failed to run dot"
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
+#, fuzzy
+msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
@@ -155,6 +250,21 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
+#, fuzzy
+msgid "redir page not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
+#, fuzzy
+msgid "redir cycle is not allowed"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
@@ -167,11 +277,11 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Cái này là gì?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
@@ -179,23 +289,23 @@ msgstr "Lấy OpenID"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(dùng TênHọ)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
@@ -215,6 +325,14 @@ msgstr "chưa cài đặt polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
 msgid "polygen failed"
 msgstr "lỗi polygen"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "missing formula"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
+msgid "unknown formula"
+msgstr ""
+
 #. translators: These descriptions of times of day are used
 #. translators: in messages like "last edited <description>".
 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
 #. translators: These descriptions of times of day are used
 #. translators: in messages like "last edited <description>".
 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
@@ -236,7 +354,7 @@ msgid "early %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
+msgid "mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
@@ -267,18 +385,28 @@ msgstr ""
 msgid "%A night"
 msgstr ""
 
 msgid "%A night"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at teatime on %A"
 msgstr ""
 
 msgid "at teatime on %A"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
 msgid "at midnight"
 msgstr ""
 
 msgid "at midnight"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
 msgid "at noon on %A"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
+#, fuzzy
+msgid "missing page"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
+#, perl-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -292,29 +420,89 @@ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-msgid "shortcut missing name or url parameter"
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
+msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
+#, fuzzy
+msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:148
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+#, fuzzy
+msgid "parse error"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "bad featurepoint diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "bad featurepoint location"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "missing values"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "bad height value"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+#, fuzzy
+msgid "missing width parameter"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+#, fuzzy
+msgid "bad width value"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "sparkline failed to run php"
+msgid "failed to run php"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+msgid "cannot find file"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
+msgid "unknown data format"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
+msgid "empty data"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
+msgid "Direct data download"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "parse fail at line %d: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-msgid "template missing id parameter"
+#, fuzzy
+msgid "missing id parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
@@ -323,61 +511,72 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-msgid "template failed to process:"
+#, fuzzy
+msgid "failed to process:"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
-msgid "getctime not implemented"
-msgstr "chưa thực hiện getctime"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
-msgid ""
-"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
+msgid "(not toggleable in preview mode)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
+msgid "getctime not implemented"
+msgstr "chưa thực hiện getctime"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:384
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:389
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:410
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:431
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:470
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:482
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:508
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -393,27 +592,18 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
-#. translators: The three variables are the name of the wiki,
-#. translators: A list of one or more pages that were changed,
-#. translators: And the name of the user making the change.
-#. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
-#, perl-format
-msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
-
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
@@ -429,19 +619,19 @@ msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"
@@ -450,12 +640,15 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:102
-msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
 
-#: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
+#: ../IkiWiki.pm:127
+msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
+msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
+
+#: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -463,7 +656,45 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:561
+#: ../IkiWiki.pm:750
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#~ msgid "update of %s's %s by %s"
+#~ msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Cái này là gì?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(dùng TênHọ)"
+
+#~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+#~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sparkline previewing not implemented"
+#~ msgstr "chưa thực hiện getctime"