]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by http://adam.shand.net/
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 8442a2006950a9ec8858bb66783f3dbb8896e0d9..5293887c560345887b6bc319e7d816b59ad9592e 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-10 21:24-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-04-12 00:10-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -24,33 +24,34 @@ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:340
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:186 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:166
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:473
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:570
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:667
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:699
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -100,7 +101,7 @@ msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -122,6 +123,15 @@ msgstr "fortune bị lỗi"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s not found"
@@ -132,13 +142,13 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -149,25 +159,29 @@ msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
 "« --atom »"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:149
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:163
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:194 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
 #, fuzzy
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
@@ -182,6 +196,11 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Nhân bản"
@@ -341,7 +360,8 @@ msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
@@ -428,12 +448,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:310
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
@@ -443,32 +463,32 @@ msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:340
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:352
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:369
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:407
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:419
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:445
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -484,15 +504,15 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "đang làm tươi wiki.."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
@@ -541,12 +561,12 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:103
+#: ../IkiWiki.pm:104
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
+#: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -554,7 +574,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:573
+#: ../IkiWiki.pm:622
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"