]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/history - po/underlays/smiley
merge updates to danish translation from l10n
[ikiwiki.git] / po / underlays / smiley /
2009-07-31  Joey HessMerge commit 'remotes/smcv/ready/inline-pagenames'...
2009-07-31  Joey HessMerge commit 'remotes/smcv/ready/among'
2009-07-22  Joey HessMerge commit 'jonas/master'
2009-07-22  Jonas SmedegaardUpdate danish underlays for po4a 0.36.2
2009-07-20  Joey HessMerge branch 'master' into integration
2009-07-20  Joey HessMerge commit 'remotes/jonas/underlay-da' into integration
2009-07-19  Jonas SmedegaardMerge branch 'master' of git://git.ikiwiki.info into...
2009-07-19  Jonas SmedegaardAdd initial danish underlay translation