]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/history - ikiwiki.in
ั‚ะตัั‚
[ikiwiki.git] / ikiwiki.in
2010-12-20  intrigeriMerge remote branch 'upstream/master' into prv/po
2010-09-07  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-09-07  Joey HessRemove PATH overriding code in ikiwiki script that...
2010-08-27  Jonas SmedegaardMerge branch 'master' of git://git.ikiwiki.info
2010-07-25  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-07-24  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-07-24  Joey Hessmove wrapper building loop into Wrapper.pm
2010-07-12  Joey HessMerge branch 'filter-full'
2010-07-11  intrigeriMerge remote branch 'upstream/filter-full' into prv/po
2010-07-11  intrigeriMerge remote branch 'upstream/master' into prv/po
2010-07-08  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-07-08  Joey HessAdd --changesetup mode that allows easily changing...
2010-06-25  intrigeriMerge remote branch 'upstream/master' into prv/po
2010-05-04  Joey Hessversion IkIWiki use, to help prevent wacky mismatch errors
2010-04-17  Joey HessMerge remote branch 'davrieb/autotag' into autotag
2010-04-16  Joey Hessautomatically run --gettime, and optimise it for git
2010-04-16  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-04-16  Joey Hess--gettime revamp
2010-04-07  Joey HessMerge remote branch 'smcv/ready/sort-package'
2010-03-24  Joey Hesswork around silly warning
2010-03-24  Joey Hessfix unicode with YAML::Syck
2010-03-24  Joey Hessadd newline to --set-yaml value
2010-03-24  Joey Hessfall back from YAML::Any to just YAML
2010-03-24  Joey HessAdd --set-yaml switch for setting more complex config...
2010-03-14  Joey HessAdd a include setting, which can be used to make ikiwik...
2010-02-28  Joey HessAdd new --clean option; this makes ikiwiki remove all...
2009-09-10  Joey HessMerge commit 'schmonz/master'
2009-09-10  Joey HessMerge commit 'schmonz/master' into cvs
2009-09-10  Joey HessMerge branch 'master' into cvs
2009-09-10  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2009-09-10  Joey Hessclean up use of IkiWiki::Receive
2009-06-06  intrigeriMerge commit 'upstream/master' into pub/po
2009-05-22  Joey Hessremove -T from ikiwiki.in, add back if NOTAINT=0
2009-04-04  Joey HessMerge branch 'master'
2009-03-08  intrigeriMerge commit 'upstream/master' into prv/po
2009-02-09  Joey HessFix unusual --setup --post-commit command line option...
2008-12-30  intrigeriMerge commit 'upstream/master' into prv/po
2008-12-17  Joey HessCoding style change: Remove explcit vim folding markers.
2008-11-02  intrigeriMerge branch 'prv/po' into pub/po
2008-11-02  intrigeriMerge commit 'origin/master' into prv/po
2008-10-30  Joey Hessrequire srcdir and destdir params when --render used...
2008-10-30  Joey Hessfix --setup --render
2008-10-29  Joey HessPreserve syslog setting when doing `ikiwiki -setup...
2008-10-26  Joey Hessdo no-op post_commit test in wrapper
2008-10-26  Joey Hessmove untrusted committer test into the wrapper
2008-10-23  Joey Hessuntrusted committers code seems to be fully working
2008-10-23  Joey Hessmore work on untrusted committers
2008-10-23  Joey HessMerge branch 'master' into git-anon
2008-10-23  Joey HessOptimise the no-op post-commit hook in the web edit...
2008-10-23  Joey HessMerge branch 'master' into git-anon
2008-10-23  Joey Hessinitial support for git repos with untrusted committers
2008-10-01  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2008-10-01  Joey Hesstypo
2008-10-01  Joey Hesstypo
2008-09-30  Joey HessMerge branch 'master' into tova
2008-09-30  Joey Hessdon't say rebuilding wiki when refreshing
2008-09-27  Joey HessMerge commit 'smcv/beautify'
2008-09-27  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2008-09-27  Joey HessEpand usage message and add --help. Closes: #500344
2008-09-23  Joey Hessallow setup file to enable verbose mode
2008-09-20  Joey HessFix reversion in use of ikiwiki -verbose -setup with...
2008-09-08  Joey HessAvoid uninitialised value when --dumpsetup is used...
2008-08-06  Joey HessOptions set in the setup file are now immediatly loaded...
2008-08-06  Joey Hessremove WRAPPED_OPTIONS once loaded
2008-08-05  Joey Hessavoid forcing verbose off
2008-08-05  Joey HessRevert "typo"
2008-08-05  Joey Hesstypo
2008-07-31  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-29  Joey HessMerge branch 'tova' into autoconfig
2008-07-27  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-27  Joey Hesscheckconfig before wrapper setup
2008-07-27  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-27  Joey Hessallow --dumpsetup to be used w/o specifying srcdir...
2008-07-27  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-26  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-26  Joey Hessrefactor
2008-07-26  Joey Hesscan now dump fully functional setup files
2008-07-26  Joey Hessdon't clear syslog config when dumping
2008-07-26  Joey Hesshttpauth removed long ago
2008-07-26  Joey Hessfixes
2008-07-26  Joey Hessadd dumpsetup option; refactor
2008-07-25  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-25  Joey HessMerge branch 'master' into autoconfig
2008-07-25  Joey Hessadd getconfig for inline
2008-07-14  Simon McVittieMerge commit 'origin/master' into aggregateinternal
2008-07-13  Simon McVittieMerge branch 'css'
2008-07-13  Joey Hessrevert eval change
2008-07-13  Joey Hessonly htmlize errors when cgi is actually running
2008-02-10  Josh TriplettMerge branch 'master' into prefix-directives
2008-02-09  Josh TriplettAdd --prefix-directives and --no-prefix-directives...
2008-02-05  Joey HessMerge branch 'master' into prefix-directives
2008-02-03  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.kitenet.net/srv...
2008-02-03  Joey Hess* cgi hooks are now run before ikiwiki state is loaded.
2008-01-30  Joey HessMerge git://git.samba.org/jelmer/ikiwiki
2008-01-29  Joey Hess* Removed support for sending commit notification mails...
2007-08-28  joey* Allow -cgi -wrapper to be passed on the command line...
2007-08-13  joey* Fix --libdir to work at the command line.
2007-08-04  joey* Add --set-option command line switch.
2007-07-27  joey* Add a libdir config option to let ikiwiki load perl...
2007-07-25  joey* Add a htmlext config option, this can be used to...
next