typo
[ikiwiki.git] / doc / tips / html5.mdwn
2011-04-08  http://www.trigofa... typo
2010-12-20  intrigeriMerge remote branch 'upstream/master' into prv/po
2010-09-20  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-09-19  jasonAdd link to html5shiv.
2010-08-27  Jonas SmedegaardMerge branch 'master' of git://git.ikiwiki.info
2010-06-25  intrigeriMerge remote branch 'upstream/master' into prv/po
2010-05-02  Joey Hessupdate
2010-05-02  Joey Hesshtml5 bug closure, and documentation