]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
improve l10n
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index ee0684e933a75c51bf0d99d30591d6c65cef09a3..93527efaf8d620e34689ccad489f8791ab6b5aa0 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-07 00:16-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-07 01:22-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -308,6 +308,43 @@ msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+#, fuzzy
+msgid "sparkline parse error"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "sparkline bad featurepoint diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "sparkline bad featurepoint location"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "sparkline missing values"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "sparkline bad height value"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+#, fuzzy
+msgid "sparkline missing width parameter"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+#, fuzzy
+msgid "sparkline bad width value"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
+#, fuzzy
+msgid "sparkline previewing not implemented"
+msgstr "chưa thực hiện getctime"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:148
 #, fuzzy
 msgid "sparkline failed to run php"