]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
followup
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 1cbd86f43d45eb798181dacd63dddca55752f577..d89361bb541b050a93ad0e21994854bec15801ef 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-26 20:28-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-05-24 15:47-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,102 +16,115 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:225
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy thích đã được lưu."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:226
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:283
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:349
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:428 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
-#: ../IkiWiki/Render.pm:166
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:91
+#: ../IkiWiki/Render.pm:171
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:474
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:491 ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:517
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:543 ../IkiWiki/CGI.pm:587
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:684
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:716
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
 msgid "new feed"
 msgstr "nguồn tin mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
 msgid "posts"
 msgstr "bài"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
 msgid "new"
 msgstr "mới"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "đang mãn hạn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "đã xử lý được ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "đang tạo trang mới %s"
@@ -120,8 +133,9 @@ msgstr "đang tạo trang mới %s"
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
@@ -142,27 +156,27 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
@@ -183,7 +197,7 @@ msgstr ""
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:95
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
@@ -196,7 +210,7 @@ msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
@@ -223,11 +237,11 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Cái này là gì?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Lấy OpenID"
 
@@ -235,23 +249,19 @@ msgstr "Lấy OpenID"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(dùng TênHọ)"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
 
@@ -300,7 +310,7 @@ msgid "early %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
+msgid "mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
@@ -411,23 +421,23 @@ msgstr "linkmap không chạy dot được"
 msgid "failed to run php"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgid "failed to run php"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -458,47 +468,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
 msgstr ""
 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
+#: ../IkiWiki/Render.pm:255 ../IkiWiki/Render.pm:275
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:310
+#: ../IkiWiki/Render.pm:315
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:340
+#: ../IkiWiki/Render.pm:348
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "đang vẽ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:352
+#: ../IkiWiki/Render.pm:360
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:369
+#: ../IkiWiki/Render.pm:377
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:407
+#: ../IkiWiki/Render.pm:415
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:419
+#: ../IkiWiki/Render.pm:427
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:445
+#: ../IkiWiki/Render.pm:453
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -530,7 +540,7 @@ msgstr "xong"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -571,12 +581,12 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:107
+#: ../IkiWiki.pm:108
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
+#: ../IkiWiki.pm:155 ../IkiWiki.pm:156
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -584,11 +594,21 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:625
+#: ../IkiWiki.pm:632
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Cái này là gì?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(dùng TênHọ)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
 
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"