]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Finally implemented a simple per-page data storage mechanism for plugins,
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 17:15-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:489
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 #, perl-format
134 msgid "%s from %s"
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
138 msgid "There are no broken links!"
139 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
142 #, perl-format
143 msgid "%s parameter is required"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
147 msgid "fortune failed"
148 msgstr "fortune bị lỗi"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
151 #, fuzzy
152 msgid "failed to find url in html"
153 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
156 #, fuzzy
157 msgid "failed to run graphviz"
158 msgstr "linkmap không chạy dot được"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
161 msgid "prog not a valid graphviz program"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
165 #, perl-format
166 msgid "bad size \"%s\""
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to read %s: %s"
173 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to resize: %s"
178 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
181 #, fuzzy, perl-format
182 msgid "failed to determine size of image %s"
183 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
186 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
187 msgstr ""
188 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
189 "« --atom »"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
192 #, perl-format
193 msgid "unknown sort type %s"
194 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
197 msgid "Add a new post titled:"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
201 #, perl-format
202 msgid "nonexistant template %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
206 msgid "Discussion"
207 msgstr "Thảo luận"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
210 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
211 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
214 #, fuzzy
215 msgid "failed to run dot"
216 msgstr "linkmap không chạy dot được"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
219 #, perl-format
220 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
221 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
224 #, perl-format
225 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
226 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:77
229 #, fuzzy
230 msgid "redir page not found"
231 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:82
234 msgid "redir not allowed to point to a page that contains a redir"
235 msgstr ""
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:118
238 #, fuzzy
239 msgid "stylesheet not found"
240 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
243 msgid "Mirrors"
244 msgstr "Nhân bản"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
247 msgid "Mirror"
248 msgstr "Nhân bản"
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
251 msgid "more"
252 msgstr ""
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
255 msgid "Log in with"
256 msgstr ""
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
259 msgid "Get an OpenID"
260 msgstr "Lấy OpenID"
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
263 msgid "All pages are linked to by other pages."
264 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
267 msgid "bad or missing template"
268 msgstr ""
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
271 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
272 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
275 msgid "Error creating account."
276 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
279 msgid "Failed to send mail"
280 msgstr "Lỗi gửi thư"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
283 msgid "Your password has been emailed to you."
284 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
287 msgid "vote"
288 msgstr "bỏ phiếu"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
291 msgid "Total votes:"
292 msgstr "Tổng số phiếu :"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
295 msgid "polygen not installed"
296 msgstr "chưa cài đặt polygen"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
299 msgid "polygen failed"
300 msgstr "lỗi polygen"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
303 msgid "missing formula"
304 msgstr ""
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
307 msgid "unknown formula"
308 msgstr ""
309
310 #. translators: These descriptions of times of day are used
311 #. translators: in messages like "last edited <description>".
312 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
313 #. translators: %A- is the name of the previous day.
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
315 msgid "late %A- night"
316 msgstr ""
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
319 msgid "in the wee hours of %A- night"
320 msgstr ""
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
323 msgid "terribly early %A morning"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
327 msgid "early %A morning"
328 msgstr ""
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
331 msgid "mid-morning %A"
332 msgstr ""
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
335 msgid "late %A morning"
336 msgstr ""
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
339 msgid "at lunch time on %A"
340 msgstr ""
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
343 msgid "%A afternoon"
344 msgstr ""
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
347 msgid "late %A afternoon"
348 msgstr ""
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
351 msgid "%A evening"
352 msgstr ""
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
355 msgid "late %A evening"
356 msgstr ""
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
359 msgid "%A night"
360 msgstr ""
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
363 msgid "at teatime on %A"
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
367 msgid "at midnight"
368 msgstr ""
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
371 msgid "at noon on %A"
372 msgstr ""
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
375 #, perl-format
376 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
377 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
380 msgid "cleaning hyperestraier search index"
381 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
384 msgid "updating hyperestraier search index"
385 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
388 #, fuzzy
389 msgid "missing name or url parameter"
390 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
391
392 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
393 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
394 #. translators: is an URL.
395 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
396 #, fuzzy, perl-format
397 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
398 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
401 #, fuzzy
402 msgid "failed to parse any smileys"
403 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
406 #, fuzzy
407 msgid "parse error"
408 msgstr "linkmap không chạy dot được"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
411 msgid "bad featurepoint diameter"
412 msgstr ""
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
415 msgid "bad featurepoint location"
416 msgstr ""
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
419 msgid "missing values"
420 msgstr ""
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
423 #, fuzzy
424 msgid "bad height value"
425 msgstr "linkmap không chạy dot được"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
428 #, fuzzy
429 msgid "missing width parameter"
430 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
433 #, fuzzy
434 msgid "bad width value"
435 msgstr "linkmap không chạy dot được"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
438 #, fuzzy
439 msgid "failed to run php"
440 msgstr "linkmap không chạy dot được"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
443 msgid "cannot find file"
444 msgstr ""
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
447 msgid "unknown data format"
448 msgstr ""
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
451 msgid "empty data"
452 msgstr ""
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
455 msgid "Direct data download"
456 msgstr ""
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
459 #, fuzzy, perl-format
460 msgid "parse fail at line %d: %s"
461 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
464 #, fuzzy
465 msgid "missing id parameter"
466 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
469 #, perl-format
470 msgid "template %s not found"
471 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
474 #, fuzzy
475 msgid "failed to process:"
476 msgstr "mẫu không xử lý được:"
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
479 msgid "missing tex code"
480 msgstr ""
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
483 msgid "code includes disallowed latex commands"
484 msgstr ""
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
487 #, fuzzy
488 msgid "failed to generate image from code"
489 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
492 msgid "(not toggleable in preview mode)"
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
496 msgid "getctime not implemented"
497 msgstr "chưa thực hiện getctime"
498
499 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
500 #, fuzzy
501 msgid ""
502 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
503 "notifications"
504 msgstr ""
505 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
506
507 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
508 #, fuzzy
509 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
510 msgstr ""
511 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
512
513 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
514 msgid ""
515 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
516 "notifications"
517 msgstr ""
518 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
519
520 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
521 #, perl-format
522 msgid "skipping bad filename %s"
523 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
524
525 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
526 #, perl-format
527 msgid "removing old page %s"
528 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
529
530 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
531 #, perl-format
532 msgid "scanning %s"
533 msgstr "đang quét %s"
534
535 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
536 #, perl-format
537 msgid "rendering %s"
538 msgstr "đang vẽ %s"
539
540 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
541 #, perl-format
542 msgid "rendering %s, which links to %s"
543 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
544
545 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
546 #, perl-format
547 msgid "rendering %s, which depends on %s"
548 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
549
550 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
551 #, perl-format
552 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
553 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
554
555 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
556 #, perl-format
557 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
558 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
559
560 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
561 #, perl-format
562 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
563 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
564
565 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
566 #. translators: is a (probably not translated) error message.
567 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
568 #, perl-format
569 msgid "cannot read %s: %s"
570 msgstr "không thể đọc %s: %s"
571
572 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
573 msgid "generating wrappers.."
574 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
575
576 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
577 msgid "rebuilding wiki.."
578 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
579
580 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
581 msgid "refreshing wiki.."
582 msgstr "đang làm tươi wiki.."
583
584 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
585 msgid "done"
586 msgstr "xong"
587
588 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
589 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
590 #. translators: And the name of the user making the change.
591 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
592 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
593 #, perl-format
594 msgid "update of %s's %s by %s"
595 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
596
597 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
598 #, perl-format
599 msgid "%s doesn't seem to be executable"
600 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
601
602 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
603 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
604 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
605
606 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
607 msgid "wrapper filename not specified"
608 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
609
610 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
611 #. translators: a (probably not translated) error message.
612 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
613 #, perl-format
614 msgid "failed to write %s: %s"
615 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
616
617 #. translators: The parameter is a C filename.
618 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
619 #, perl-format
620 msgid "failed to compile %s"
621 msgstr "lỗi biên dịch %s"
622
623 #. translators: The parameter is a filename.
624 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
625 #, perl-format
626 msgid "successfully generated %s"
627 msgstr "%s đã được tạo ra"
628
629 #: ../ikiwiki.in:13
630 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
631 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
632
633 #: ../ikiwiki.in:83
634 msgid "usage: --set var=value"
635 msgstr ""
636
637 #: ../IkiWiki.pm:129
638 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
639 msgstr ""
640 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
641
642 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
643 msgid "Error"
644 msgstr "Lỗi"
645
646 #. translators: The first parameter is a
647 #. translators: preprocessor directive name,
648 #. translators: the second a page name, the
649 #. translators: third a number.
650 #: ../IkiWiki.pm:722
651 #, perl-format
652 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
653 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
654
655 #, fuzzy
656 #~ msgid "%s not found"
657 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
658
659 #~ msgid "What's this?"
660 #~ msgstr "Cái này là gì?"
661
662 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
663 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
664
665 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
666 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
667
668 #, fuzzy
669 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
670 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"