]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
releasing version 3.20100403
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-04-03 14:18-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:116
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:149
24 msgid ""
25 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
26 "via http, not https"
27 msgstr ""
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
30 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:171 ../IkiWiki/CGI.pm:320
34 msgid "Your login session has expired."
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:192
38 msgid "Login"
39 msgstr ""
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:193
42 #, fuzzy
43 msgid "Preferences"
44 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:194
47 msgid "Admin"
48 msgstr ""
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
51 msgid "Preferences saved."
52 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:284
55 msgid "You are banned."
56 msgstr "Bạn bị cấm ra."
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:411 ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki.pm:1296
59 msgid "Error"
60 msgstr "Lỗi"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
63 msgid "Aggregation triggered via web."
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
67 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
68 msgstr ""
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:220
71 #, fuzzy, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nguồn tin mới"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
80 msgid "posts"
81 msgstr "bài"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
84 msgid "new"
85 msgstr "mới"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:441
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:448
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "đang mãn hạn %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
98 #, perl-format
99 msgid "last checked %s"
100 msgstr ""
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:479
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:484
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:503
113 #, fuzzy
114 msgid "feed not found"
115 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
118 #, perl-format
119 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
120 msgstr ""
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:522
123 #, perl-format
124 msgid "(feed entities escaped)"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
128 msgid "feed crashed XML::Feed!"
129 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:616
132 #, perl-format
133 msgid "creating new page %s"
134 msgstr "đang tạo trang mới %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
137 msgid "deleting bucket.."
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:230
141 msgid "done"
142 msgstr "xong"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
145 #, perl-format
146 msgid "Must specify %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:140
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to create S3 bucket: "
152 msgstr "Lỗi gửi thư"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:225
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to save file to S3: "
157 msgstr "Lỗi gửi thư"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
160 #, fuzzy
161 msgid "Failed to delete file from S3: "
162 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:50
165 #, perl-format
166 msgid "there is already a page named %s"
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:66
170 msgid "prohibited by allowed_attachments"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:141
174 msgid "bad attachment filename"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:183
178 msgid "attachment upload"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
182 msgid "automatic index generation"
183 msgstr ""
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:109
186 msgid ""
187 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
188 "\">blogspam</a>: "
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
192 #, perl-format
193 msgid "%s from %s"
194 msgstr ""
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
197 msgid "There are no broken links!"
198 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:125 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:48
201 #, perl-format
202 msgid "unsupported page format %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:130
206 msgid "comment must have content"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:185
210 msgid "Anonymous"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:340 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:98
214 msgid "bad page name"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:345
218 #, fuzzy, perl-format
219 msgid "commenting on %s"
220 msgstr "đang tạo %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:363
223 #, perl-format
224 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:370
228 #, perl-format
229 msgid "comments on page '%s' are closed"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:467
233 msgid "comment stored for moderation"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:469
237 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:482
241 msgid "Added a comment"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:486
245 #, perl-format
246 msgid "Added a comment: %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:528 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:270
250 msgid "you are not logged in as an admin"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:579
254 msgid "Comment moderation"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:618
258 msgid "comment moderation"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:761
262 #, perl-format
263 msgid "%i comment"
264 msgid_plural "%i comments"
265 msgstr[0] ""
266
267 #. translators: Here "Comment" is a verb;
268 #. translators: the user clicks on it to
269 #. translators: post a comment.
270 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:771
271 msgid "Comment"
272 msgstr ""
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
275 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:62
276 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
277 #, perl-format
278 msgid "%s parameter is required"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:67
282 msgid "no text was copied in this page"
283 msgstr ""
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:70
286 #, perl-format
287 msgid "no text was copied in this page with id %s"
288 msgstr ""
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:41
291 #, fuzzy, perl-format
292 msgid "removing old preview %s"
293 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:114
296 #, perl-format
297 msgid "%s is not an editable page"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:296
301 #, perl-format
302 msgid "creating %s"
303 msgstr "đang tạo %s"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:314 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:333
306 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:343 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:387
307 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:426
308 #, perl-format
309 msgid "editing %s"
310 msgstr "đang sửa %s"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:52
313 #, fuzzy
314 msgid "template not specified"
315 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:55
318 #, fuzzy
319 msgid "match not specified"
320 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:64
323 #, perl-format
324 msgid "edittemplate %s registered for %s"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:138
328 #, fuzzy
329 msgid "failed to process"
330 msgstr "mẫu không xử lý được:"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:30
333 msgid "must specify format and text"
334 msgstr ""
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:28
337 msgid "fortune failed"
338 msgstr "fortune bị lỗi"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:57
341 #, fuzzy
342 msgid "missing page"
343 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:66 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:59
346 #, perl-format
347 msgid "The page %s does not exist."
348 msgstr ""
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
351 #, fuzzy
352 msgid "not a page"
353 msgstr "không thể đọc %s: %s"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:77
356 #, perl-format
357 msgid "%s is an attachment, not a page."
358 msgstr ""
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:676
361 #: ../IkiWiki/Receive.pm:130
362 #, perl-format
363 msgid "you are not allowed to change %s"
364 msgstr ""
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:698
367 #, perl-format
368 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:702
372 msgid "you are not allowed to change file modes"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:132
376 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:37
377 #, fuzzy, perl-format
378 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
379 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:68
382 #, fuzzy
383 msgid "failed to run graphviz"
384 msgstr "linkmap không chạy dot được"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:95
387 msgid "prog not a valid graphviz program"
388 msgstr ""
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:48
391 #, perl-format
392 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:59
396 #, perl-format
397 msgid "Source code: %s"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:124
401 msgid ""
402 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
403 msgstr ""
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:50
406 #, fuzzy
407 msgid "htmltidy failed to parse this html"
408 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
411 #, fuzzy
412 msgid "Image::Magick is not installed"
413 msgstr "chưa cài đặt polygen"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:73 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
416 #, fuzzy, perl-format
417 msgid "failed to read %s: %s"
418 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
421 #, perl-format
422 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
423 msgstr ""
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:125
426 #, fuzzy, perl-format
427 msgid "failed to resize: %s"
428 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:145
431 #, fuzzy, perl-format
432 msgid "failed to determine size of image %s"
433 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
436 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
437 msgstr ""
438 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
439 "atom »"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
442 #, fuzzy
443 msgid "page editing not allowed"
444 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
447 #, fuzzy
448 msgid "missing pages parameter"
449 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192
452 #, perl-format
453 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
454 msgstr ""
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:313
457 msgid "Add a new post titled:"
458 msgstr ""
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:333
461 #, perl-format
462 msgid "nonexistant template %s"
463 msgstr ""
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:625
466 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
467 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:81 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:88
470 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:92 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:95
471 #, fuzzy
472 msgid "failed to run dot"
473 msgstr "linkmap không chạy dot được"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:85
476 msgid "linkmap"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49
480 #, fuzzy, perl-format
481 msgid "%s is locked and cannot be edited"
482 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:45
485 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
486 msgstr ""
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:70
489 #, perl-format
490 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
491 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:162
494 #, fuzzy
495 msgid "stylesheet not found"
496 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:200
499 #, fuzzy
500 msgid "redir page not found"
501 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:214
504 #, fuzzy
505 msgid "redir cycle is not allowed"
506 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
509 msgid "Mirrors"
510 msgstr "Nhân bản"
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
513 msgid "Mirror"
514 msgstr "Nhân bản"
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:57
517 msgid "comment needs moderation"
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
521 msgid "more"
522 msgstr ""
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:66
525 msgid "getctime not implemented"
526 msgstr "chưa thực hiện getctime"
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:62
529 msgid "Log in with"
530 msgstr ""
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:65
533 msgid "Get an OpenID"
534 msgstr "Lấy OpenID"
535
536 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:56
537 #, fuzzy
538 msgid "All pages have other pages linking to them."
539 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
542 msgid "bad or missing template"
543 msgstr ""
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:229
546 msgid "Your user page: "
547 msgstr ""
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:236
550 msgid "Create your user page"
551 msgstr ""
552
553 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:264
554 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
555 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
556
557 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:267
558 msgid "Error creating account."
559 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:274
562 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
563 msgstr ""
564
565 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:308
566 msgid "Failed to send mail"
567 msgstr "Lỗi gửi thư"
568
569 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:310
570 msgid "You have been mailed password reset instructions."
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:345
574 msgid "incorrect password reset url"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:348
578 msgid "password reset denied"
579 msgstr ""
580
581 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
582 msgid "Ping received."
583 msgstr ""
584
585 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
586 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
587 msgstr ""
588
589 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
590 #, fuzzy, perl-format
591 msgid "Will ping %s"
592 msgstr "đang sửa %s"
593
594 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
595 #, perl-format
596 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
597 msgstr ""
598
599 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
600 #, fuzzy
601 msgid "LWP not found, not pinging"
602 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
603
604 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
605 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
606 msgstr ""
607
608 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:139
609 #, perl-format
610 msgid "%s is not a valid language code"
611 msgstr ""
612
613 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:151
614 #, perl-format
615 msgid ""
616 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
617 msgstr ""
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:156
620 msgid ""
621 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
622 "po_link_to=default"
623 msgstr ""
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:386
626 #, perl-format
627 msgid "rebuilding all pages to fix meta titles"
628 msgstr ""
629
630 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:390 ../IkiWiki/Render.pm:655
631 #, fuzzy, perl-format
632 msgid "building %s"
633 msgstr "đang sửa %s"
634
635 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:428
636 msgid "updated PO files"
637 msgstr ""
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:452
640 msgid ""
641 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
642 "translations will be removed as well."
643 msgstr ""
644
645 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:472
646 msgid ""
647 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
648 "translations will be renamed as well."
649 msgstr ""
650
651 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:871
652 #, perl-format
653 msgid "POT file (%s) does not exist"
654 msgstr ""
655
656 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:885
657 #, fuzzy, perl-format
658 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
659 msgstr "lỗi biên dịch %s"
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:894
662 #, fuzzy, perl-format
663 msgid "failed to update %s"
664 msgstr "lỗi biên dịch %s"
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:900
667 #, fuzzy, perl-format
668 msgid "failed to copy the POT file to %s"
669 msgstr "lỗi biên dịch %s"
670
671 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:936
672 msgid "N/A"
673 msgstr ""
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:949
676 #, fuzzy, perl-format
677 msgid "failed to translate %s"
678 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
679
680 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1033
681 msgid "removed obsolete PO files"
682 msgstr ""
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1089 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1103
685 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1142
686 #, fuzzy, perl-format
687 msgid "failed to write %s"
688 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
689
690 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1101
691 #, fuzzy
692 msgid "failed to translate"
693 msgstr "linkmap không chạy dot được"
694
695 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1154
696 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
697 msgstr ""
698
699 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:70
700 msgid "vote"
701 msgstr "bỏ phiếu"
702
703 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:78
704 msgid "Total votes:"
705 msgstr "Tổng số phiếu :"
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:42
708 msgid "polygen not installed"
709 msgstr "chưa cài đặt polygen"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:61
712 #, fuzzy
713 msgid "command failed"
714 msgstr "fortune bị lỗi"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:47
717 msgid "missing formula"
718 msgstr ""
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:54
721 msgid "unknown formula"
722 msgstr ""
723
724 #. translators: These descriptions of times of day are used
725 #. translators: in messages like "last edited <description>".
726 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
727 #. translators: %A- is the name of the previous day.
728 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
729 msgid "late %A- night"
730 msgstr ""
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
733 msgid "in the wee hours of %A- night"
734 msgstr ""
735
736 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
737 msgid "terribly early %A morning"
738 msgstr ""
739
740 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
741 msgid "early %A morning"
742 msgstr ""
743
744 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
745 msgid "mid-morning %A"
746 msgstr ""
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
749 msgid "late %A morning"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
753 msgid "at lunch time on %A"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
757 msgid "%A afternoon"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
761 msgid "late %A afternoon"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
765 msgid "%A evening"
766 msgstr ""
767
768 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
769 msgid "late %A evening"
770 msgstr ""
771
772 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
773 msgid "%A night"
774 msgstr ""
775
776 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
777 msgid "at teatime on %A"
778 msgstr ""
779
780 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
781 msgid "at midnight"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
785 msgid "at noon on %A"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:35
789 #, perl-format
790 msgid "illegal percent value %s"
791 msgstr ""
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:56
794 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
798 msgid "(Diff truncated)"
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
802 #, perl-format
803 msgid "%s does not exist"
804 msgstr ""
805
806 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
807 #, fuzzy, perl-format
808 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
809 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
810
811 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
812 #, perl-format
813 msgid "%s is not a file"
814 msgstr ""
815
816 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:135
817 #, perl-format
818 msgid "confirm removal of %s"
819 msgstr ""
820
821 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:172
822 msgid "Please select the attachments to remove."
823 msgstr ""
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:212
826 msgid "removed"
827 msgstr ""
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:43
830 #, perl-format
831 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
832 msgstr ""
833
834 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:63
835 #, fuzzy
836 msgid "no change to the file name was specified"
837 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
838
839 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:69
840 #, perl-format
841 msgid "illegal name"
842 msgstr ""
843
844 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:74
845 #, perl-format
846 msgid "%s already exists"
847 msgstr ""
848
849 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:80
850 #, perl-format
851 msgid "%s already exists on disk"
852 msgstr ""
853
854 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:123
855 #, fuzzy, perl-format
856 msgid "rename %s"
857 msgstr "đang vẽ %s"
858
859 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:162
860 msgid "Also rename SubPages and attachments"
861 msgstr ""
862
863 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:249
864 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
865 msgstr ""
866
867 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:252
868 msgid "Please select the attachment to rename."
869 msgstr ""
870
871 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:349
872 #, perl-format
873 msgid "rename %s to %s"
874 msgstr ""
875
876 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:573
877 #, fuzzy, perl-format
878 msgid "update for rename of %s to %s"
879 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
880
881 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
882 #, fuzzy, perl-format
883 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
884 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
885
886 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
887 #, perl-format
888 msgid "rsync_command exited %d"
889 msgstr ""
890
891 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:184
892 #, perl-format
893 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
894 msgstr ""
895
896 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:221
897 msgid "search"
898 msgstr ""
899
900 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:32
901 #, perl-format
902 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
903 msgstr ""
904
905 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
906 #, fuzzy
907 msgid "missing name or url parameter"
908 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
909
910 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
911 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
912 #. translators: is an URL.
913 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:55
914 #, fuzzy, perl-format
915 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
916 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
917
918 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
919 #, fuzzy
920 msgid "failed to parse any smileys"
921 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
922
923 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:73
924 #, fuzzy
925 msgid "parse error"
926 msgstr "linkmap không chạy dot được"
927
928 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
929 msgid "invalid featurepoint diameter"
930 msgstr ""
931
932 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:89
933 msgid "invalid featurepoint location"
934 msgstr ""
935
936 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:100
937 msgid "missing values"
938 msgstr ""
939
940 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:105
941 #, fuzzy
942 msgid "invalid height value"
943 msgstr "linkmap không chạy dot được"
944
945 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
946 #, fuzzy
947 msgid "missing width parameter"
948 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
949
950 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:116
951 #, fuzzy
952 msgid "invalid width value"
953 msgstr "linkmap không chạy dot được"
954
955 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:154
956 #, fuzzy
957 msgid "failed to run php"
958 msgstr "linkmap không chạy dot được"
959
960 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:32
961 msgid "cannot find file"
962 msgstr ""
963
964 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:88
965 msgid "unknown data format"
966 msgstr ""
967
968 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:96
969 msgid "empty data"
970 msgstr ""
971
972 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:115
973 msgid "Direct data download"
974 msgstr ""
975
976 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:149
977 #, fuzzy, perl-format
978 msgid "parse fail at line %d: %s"
979 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
980
981 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:34
982 #, fuzzy
983 msgid "missing id parameter"
984 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
985
986 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:47
987 #, perl-format
988 msgid "template %s not found"
989 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
990
991 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:66
992 #, fuzzy
993 msgid "failed to process:"
994 msgstr "mẫu không xử lý được:"
995
996 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:72
997 msgid "missing tex code"
998 msgstr ""
999
1000 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:124
1001 #, fuzzy
1002 msgid "failed to generate image from code"
1003 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1004
1005 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:105
1006 #, perl-format
1007 msgid "%s plugin:"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:121
1011 #, perl-format
1012 msgid "%s plugins"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:135
1016 #, perl-format
1017 msgid "enable %s?"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:274
1021 msgid "setup file for this wiki is not known"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:290
1025 msgid "main"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
1029 msgid ""
1030 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1031 msgstr ""
1032
1033 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:437
1034 msgid ""
1035 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1036 "to rebuild the wiki."
1037 msgstr ""
1038
1039 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:474
1040 #, perl-format
1041 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1042 msgstr ""
1043
1044 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1045 #, perl-format
1046 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: ../IkiWiki/Receive.pm:86
1050 #, fuzzy, perl-format
1051 msgid "bad file name %s"
1052 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1053
1054 #: ../IkiWiki/Render.pm:153
1055 #, perl-format
1056 msgid "scanning %s"
1057 msgstr "đang quét %s"
1058
1059 #: ../IkiWiki/Render.pm:274
1060 #, perl-format
1061 msgid ""
1062 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1063 "allow this"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: ../IkiWiki/Render.pm:303 ../IkiWiki/Render.pm:330
1067 #, perl-format
1068 msgid "skipping bad filename %s"
1069 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1070
1071 #: ../IkiWiki/Render.pm:308
1072 #, perl-format
1073 msgid "%s has multiple possible source pages"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: ../IkiWiki/Render.pm:413
1077 #, perl-format
1078 msgid "removing old page %s"
1079 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1080
1081 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
1082 #, fuzzy, perl-format
1083 msgid "building %s, which links to %s"
1084 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1085
1086 #: ../IkiWiki/Render.pm:495
1087 #, fuzzy, perl-format
1088 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1089 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1090
1091 #: ../IkiWiki/Render.pm:618
1092 #, fuzzy, perl-format
1093 msgid "building %s, which depends on %s"
1094 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1095
1096 #: ../IkiWiki/Render.pm:631
1097 #, fuzzy, perl-format
1098 msgid "building %s, to update its backlinks"
1099 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1100
1101 #: ../IkiWiki/Render.pm:707
1102 #, fuzzy, perl-format
1103 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1104 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1105
1106 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1107 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1108 #: ../IkiWiki/Setup.pm:23
1109 #, perl-format
1110 msgid "cannot read %s: %s"
1111 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1112
1113 #: ../IkiWiki/Setup.pm:34
1114 #, fuzzy, perl-format
1115 msgid "cannot load %s in safe mode"
1116 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1117
1118 #: ../IkiWiki/Setup.pm:46
1119 #, fuzzy, perl-format
1120 msgid "failed to parse %s"
1121 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1122
1123 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1124 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:89
1128 #, perl-format
1129 msgid "unsupported revision control system %s"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1133 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:134
1137 #, perl-format
1138 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
1142 #, perl-format
1143 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1144 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1145
1146 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
1147 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1148 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1149
1150 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
1151 msgid "wrapper filename not specified"
1152 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1153
1154 #. translators: The parameter is a C filename.
1155 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:159
1156 #, perl-format
1157 msgid "failed to compile %s"
1158 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1159
1160 #. translators: The parameter is a filename.
1161 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:179
1162 #, perl-format
1163 msgid "successfully generated %s"
1164 msgstr "%s đã được tạo ra"
1165
1166 #: ../ikiwiki.in:13
1167 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1168 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1169
1170 #: ../ikiwiki.in:14
1171 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: ../ikiwiki.in:95
1175 msgid "usage: --set var=value"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: ../ikiwiki.in:102
1179 msgid "usage: --set-yaml var=value"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: ../ikiwiki.in:156
1183 msgid "generating wrappers.."
1184 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1185
1186 #: ../ikiwiki.in:219
1187 msgid "rebuilding wiki.."
1188 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1189
1190 #: ../ikiwiki.in:222
1191 msgid "refreshing wiki.."
1192 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1193
1194 #: ../IkiWiki.pm:238
1195 msgid "Discussion"
1196 msgstr "Thảo luận"
1197
1198 #: ../IkiWiki.pm:530
1199 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1200 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1201
1202 #: ../IkiWiki.pm:576
1203 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: ../IkiWiki.pm:605
1207 #, perl-format
1208 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: ../IkiWiki.pm:1278
1212 #, fuzzy, perl-format
1213 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1214 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1215
1216 #: ../IkiWiki.pm:1901
1217 msgid "yes"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: ../IkiWiki.pm:2044
1221 msgid "Sort::Naturally needed for title_natural sort"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: ../IkiWiki.pm:2055
1225 #, perl-format
1226 msgid "unknown sort type %s"
1227 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1228
1229 #: ../IkiWiki.pm:2074
1230 #, fuzzy, perl-format
1231 msgid "cannot match pages: %s"
1232 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1233
1234 #: ../auto.setup:16
1235 msgid "What will the wiki be named?"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: ../auto.setup:16
1239 msgid "wiki"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: ../auto.setup:19
1243 msgid "What revision control system to use?"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: ../auto.setup:21
1247 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: ../auto.setup:24
1251 msgid "What is the domain name of the web server?"
1252 msgstr ""
1253
1254 #, fuzzy
1255 #~ msgid "failed to read %s"
1256 #~ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1257
1258 #~ msgid "discussion"
1259 #~ msgstr "thảo luận"
1260
1261 #~ msgid "rendering %s"
1262 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1263
1264 #, fuzzy
1265 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1266 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1267
1268 #, fuzzy
1269 #~ msgid "failed to find url in html"
1270 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1271
1272 #~ msgid "processed ok at %s"
1273 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1274
1275 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1276 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1277
1278 #~ msgid "polygen failed"
1279 #~ msgstr "lỗi polygen"
1280
1281 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1282 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1283
1284 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1285 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1286
1287 #, fuzzy
1288 #~ msgid ""
1289 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1290 #~ "notifications"
1291 #~ msgstr ""
1292 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1293
1294 #, fuzzy
1295 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1296 #~ msgstr ""
1297 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1298
1299 #~ msgid ""
1300 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1301 #~ "notifications"
1302 #~ msgstr ""
1303 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1304
1305 #, fuzzy
1306 #~ msgid "%s not found"
1307 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1308
1309 #~ msgid "What's this?"
1310 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1311
1312 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1313 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1314
1315 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1316 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1317
1318 #, fuzzy
1319 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1320 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"